Kalimi mbi Binaret #SkyWay i #Unibus 16 vendesh

Kalimi mbi Binaret #SkyWay i #Unibus 16 vendesh

Kalimi mbi Binaret #SkyWay i #Unibus 16 vendesh … prekja e Endrres Futuristike ne Marina Gorkij / Minsk / Biellorusi … filimime personale nga Joe Artid Fejzo – Team Leader Swigroup Albania & Balkans – 1 Korrik 2017 ©

Pubblicato da Skyway Swigroup Albania & Balkans su Martedì 16 gennaio 2018

Kalimi mbi Binaret #SkyWay i #Unibus 16 vendesh … prekja e Endrres Futuristike ne Marina Gorkij / Minsk / Biellorusi … filimime personale nga Joe Artid Fejzo – Team Leader Swigroup Albania & Balkans – 1 Korrik 2017 ©

Makete ne Ekspoziten e #SKYWAY ne hapjen ne 1 Korrik 2017

Makete te UniCar dhe Unibus – Prototipi dei Veicoli #SKYWAY

Makete ne Ekspoziten e #SKYWAY ne hapjen ne 1 Korrik 2017 ne Maryna Gorkij / Minsk / Biellorusi Filmuar personalisht nga Joe Artid Fejzo ©

Pubblicato da Skyway Swigroup Albania & Balkans su Martedì 16 gennaio 2018

Makete ne Ekspoziten e #SKYWAY ne hapjen ne 1 Korrik 2017 ne Maryna Gorkij / Minsk / Biellorusi
Filmuar personalisht nga Joe Artid Fejzo ©

TESTET e UNIBUS 14-VENDËSH QË FUNKSIONOJNË NË STRUKTURËN E BINAREVE SUPER-TE LEHTE

* Shqip / Albanian √

TESTET e UNIBUS 14-VENDËSH QË FUNKSIONOJNË NË STRUKTURËN E BINAREVE SUPER-TE LEHTE

Shqyrtimi i zgjeruar me komentet nga Projektuesi i Përgjithshëm i organizatës së projektit Anatoliy Yunitskiy dhe Shefi i departamentit të mjeteve lëvizëse Andrey Zaitsev.

14-vendëshi SkyWay unibus është një nga modelet e mjeteve lëvizëse të destinuara për transportin e udhëtarëve në qytet dhe në rrugët periferike. Makina punon në tërheqje elektrike dhe mund të arrijë shpejtësi deri në 150 km / h, ndërsa konsumon një urdhër të madhësisë më pak energji se çdo automjet ekzistues. Në kabinën e unibus ka 2 vende, një sistem kontrolli klimatik, si dhe informacion audio dhe video për udhëtarët. Unibus mund të lëvizë në të gjitha llojet e shinave: të ngurtë, gjysmë-fleksibël dhe fleksibël. Performanca e linjës SkyWay, e pajisur me çrregullime 14-vendësh, mund të arrijë 25,000 pasagjerë në orë në një drejtim, e cila është e krahasueshme me performancën e metrosë, ndërsa kostoja e ndërtimit të linjës SkyWay do të jetë një rend i madhësisë më i ulët .

** Italiano

L’UNIBUS da 14 POSTI IN ESECUZIONE durante i #TEST SULLA STRUTTURA sulla PISTA SUPER-LEGGERA

La recensione ampliata con i commenti del progettista generale dell’organizzazione di progetto Anatoliy #Yunitskiy e del capo del reparto rotabili Andrey #Zaitsev.

Lo SkyWay unibus da 14 posti è uno dei modelli di materiale rotabile destinato al trasporto di passeggeri in città e su percorsi suburbani. La macchina lavora su trazione elettrica e può raggiungere velocità fino a 150 km / h, consumando un ordine di grandezza in meno di energia rispetto a qualsiasi veicolo esistente. Nella cabina dell’unicibus ci sono 2 posti, un sistema di climatizzazione, oltre a informazioni audio e video per i passeggeri. L’unibus può spostarsi su tutti i tipi di binario: rigido, semi-flessibile e flessibile. Le prestazioni della linea Skyway, equipaggiate con gli unibuses da 14 posti, possono raggiungere 25.000 passeggeri all’ora in un’unica direzione, paragonabile alle prestazioni della metropolitana, mentre il costo di costruzione della linea SkyWay sarà di un ordine di grandezza inferiore .

*** English

THE 14-SEAT #UNIBUS RUNNING TESTS ON THE SUPER-LIGHT TRACK STRUCTURE
03.10.2017 11:16

Ходовые испытания #юнибуса #SkyWay комментарий Анатолия #Юницкого

The expanded review with comments by the General Designer of the project organization Anatoliy Yunitskiy and Head of the rolling stock department Andrey Zaitsev.

The 14-seat SkyWay unibus is one of the models of rolling stock intended for the transportation of passengers in the city and on suburban routes. The machine works on electric traction and can reach speeds of up to 150 km/h, while consuming an order of magnitude less energy than any of the existing vehicles. In the cabin of the unibus there are 2 seats, a climate control system, as well as audio and video information for passengers. The unibus can move on all types of string rails: rigid, semi-flexible and flexible. The performance of the SkyWay line, equipped with the 14-seat unibuses, can reach 25,000 passengers per hour in one direction, which is comparable to the performance of the metro, while the cost of building the SkyWay line will be an order of magnitude lower.

www.SkyWayAlbania.com

#UNIBUS: MAKINA E CILA PESHON TRE DHE GJYSMË TON ËSHTË DUKE LËVIZUR NË nje “BINAR”

#UNIBUS: MAKINA E CILA PESHON TRE DHE GJYSMË TON ËSHTË DUKE LËVIZUR NË nje “BINAR”

#Юнибус #SkyWay на провисающей путевой структуре

Janë mbajtur testet e drejtimit të unibus në strukturën e pistave fleksibël në SkyWay EcoTechnoPark gjatë javës që po largohet. Gjykimet janë duke u zhvilluar në kuadër të testimit të pranimit të mjeteve lëvizëse. Një nga karakteristikat kryesore të konfirmuara është shkathtësia e transportit të vargjeve të Yunitskiy: të gjitha llojet e automjeteve të pezulluara SkyWay mund të përdoren në lloje të ndryshme të sistemeve të transportit. Në lidhje me këtë, një javë më parë, një unibike prej 2 vendesh po testohej në strukturën e ngurtë të fermës.

Unibus 14-vendësh po testohet në një strukturë të pista të pezulluara në mënyra të ndryshme, duke përfshirë peshën e plotë prej 3.5 ton. Tashmë në ditën e parë të testeve, shpejtësia e saj tejkalonte 80 km / h në pikën qendrore të hapësirës mesatare prej 400 metrash. Niveli tjetër është njëqind, dhe pastaj maksimumi, i cili do të lejojë gjatësinë 400 metra të seksionit ndërmjet mbështetësve të ndërmjetëm të lartë.

Këto teste, ndër të tjera, bëjnë të mundur që të verifikohet mundësia e përdorimit të automjeteve të rënda SkyWay në llojin e ngjashëm të strukturës së pistave, duke i lejuar ata të tejkalojnë ujin dhe pengesat e tjera pa ndërtuar ura, tunele, mbikalime etj.

** Italiano

#UNIBUS: IL VEICOLO CHE PESA TRE TONNELLATE E MEZZO SI MUOVE SULLA “CORDA”

Durante la settimana in uscita si sono tenute le prove correnti dell’#unibus sulla struttura flessibile del circuito #SkyWay #EcoTechnoPark. Le prove vengono eseguite nell’ambito del collaudo di accettazione del materiale rotabile. Una delle caratteristiche confermate importanti è la versatilità del trasporto di corde di #Yunitskiy: tutti i tipi di veicoli sospesi SkyWay possono essere utilizzati su diversi tipi di sistemi di trasporto. A tale riguardo, una settimana prima, un #unibike a 2 posti veniva testato sulla rigida struttura della fattoria.

L’unibus da 14 posti è stato testato su una struttura a #binario sospeso in varie modalità, compreso il peso totale di 3,5 tonnellate. Già il primo giorno di test, la sua velocità ha superato gli 80 km / h nel punto centrale della portata media di 400 metri. Il livello successivo è cento, quindi il massimo, che consentirà la lunghezza di 400 metri della sezione tra i supporti intermedi alti.

Tali test, tra le altre cose, consentono di verificare la possibilità di utilizzare pesanti veicoli SkyWay sul tipo simile della struttura del binario permettendo loro di superare l’acqua e altri ostacoli senza costruire ponti, tunnel, cavalcavia, ecc.

*** English

UNIBUS: THE VEHICLE WEIGHING THREE AND A HALF TONS IS MOVING ON THE “STRING”
01.10.2017 11:57

There were held the running tests of the unibus on the flexible track structure at the SkyWay EcoTechnoPark during the outgoing week. The trials are being carried out within the framework of the acceptance testing of the rolling stock. One of the important confirmed characteristics is the versatility of Yunitskiy’s string transport : all types of the SkyWay suspended vehicles can be used on different types of transport systems. In that regard, a week before, a 2-seat unibike was being tested on the rigid farm structure.

The 14-seat unibus is being tested on a suspended track structure in various modes, including the full weight of 3.5 tons. Already on the first day of the tests, its speed exceeded 80 km/h in the central point of the 400-meter middle span. The next level is one hundred, and then the maximum, which the 400-meter length of the section between the high intermediate supports will allow.

Such tests, among other things, make it possible to verify the possibility of using heavy SkyWay vehicles on the similar type of the track structure allowing them to overcome water and other obstacles without constructing bridges, tunnels, overpasses, etc.

www.SkyWayAlbania.com

SKYWAY NË RAPORTIN E KANALIT TELEVIZIV KOMBËTAR TË BJELLORUSISË

* Shqip / Albanian
SKYWAY NË RAPORTIN E KANALIT TELEVIZIV KOMBËTAR TË BJELLORUSISË

SkyWay do të ofrojë shërbime më të mira për biznesin e biznesit në Bjellorusi
Biznesmenët dhe prodhuesit u takuan në Asamblenë e 11-të të kongresit ndërkombëtar të industrisë dhe sipërmarrësve më 15 shtator në Minsk. Delegatët nga 25 sindikata dhe shoqata kombëtare, përfaqësuesit e biznesit të 22 vendeve morën pjesë në këtë ngjarje të madhe.

Asambleja e kongresit ndërkombëtar të industrisë dhe sipërmarrësit quhet një klub ekskluziv i ekspertëve në sferën ekonomike. Jo vetëm teoricienët, por praktikuesit e biznesit takohen në veçanti në vendin dhe kohën (mbi 50 njerëz në total).

Minsk u zgjodh si një vend takimi për një qëllim të caktuar. Ka interes për risitë Belarusian. Për shembull, vendi ynë është i pari në rajon që ofron teknologji të ashtuquajtura string. Mjetet e reja të transportit mund të zvogëlojnë kohën e kaluar në udhëtimin nga Minsk në Moskë deri në një orë e gjysmë

– thotë raporti.

** Italiano

SKYWAY NEL RAPPORTO DEL CANALE TELEVISIVO NAZIONALE DELLA BIELORUSSIA
SkyWay в репортаже Общенационального телевидения Беларуси

Uomini d’affari e produttori si sono incontrati all’undicesima Assemblea del congresso internazionale degli industriali e degli imprenditori il 15 settembre a Minsk. I delegati di 25 sindacati e associazioni nazionali, i rappresentanti delle imprese di 22 paesi hanno preso parte a questo grande evento.

L’assemblea del congresso internazionale di industriali e imprenditori è definita un club esclusivo di esperti in ambito economico Non solo teorici, ma uomini d’affari praticanti si incontrano in particolare luogo e tempo (oltre 50 persone in totale).

Minsk è stato selezionato come luogo di incontro per uno scopo particolare. C’è interesse per le innovazioni bielorusse. Ad esempio, il nostro paese è il primo nella regione ad offrire le cosiddette tecnologie a stringa. Nuovi mezzi di trasporto possono ridurre il tempo impiegato per viaggiare da Minsk a Mosca fino a un’ora e mezza

– dice il rapporto.

*** English

SKYWAY IN THE REPORT OF THE NATIONAL TV CHANNEL OF BELARUS
SkyWay в репортаже Общенационального телевидения Беларуси

Businessmen and manufacturers met at the 11th Assembly of the International congress of industrials and entrepreneurs on September 15 in Minsk. The delegates from 25 national unions and associations, the business representatives of 22 countries took part in this large event.

The Assembly of the International congress of industrials and entrepreneur is called an exclusive club of experts in economic sphere Not just theorists, but practicing businessmen meet in particular place and time (over 50 people in total).

Minsk was selected as a meeting place for a particular purpose. There is interest to Belarusian innovations. For example, our country is the first one in the region to offer, so-called, string technologies. New means of transport can reduce the time spent on travelling from Minsk to Moscow up to an hour and a half

– says the report. original News on skywayinvestgroup.com ©

KONCERT NË # SWIGFEST2017

KONCERT NË # SWIGFEST2017

Të dashur miq, për ata që nuk mundën të vizitojnë konferencën e mbylljes SWIG “Transporti i së ardhmes në të tashmen” më 2 korrik 2017, dhe pjesëmarrësit e saj, të cilët dëshirojnë të ndjejne atmosferën e mrekullueshme dhe solemne të konferencës përsëri, mund të shikojnë videon e koncertit #SWIG #FEST2017.

** Italiano
Cari amici, per coloro che non hanno potuto visitare la conferenza SWIF di chiusura “Trasporto del futuro nel presente”, il 2 luglio 2017, e i suoi partecipanti, che vogliono provare nuovamente l’atmosfera meravigliosa e solenne della conferenza, possono guardare il video con il concerto
#SWIGFEST2017.

CONCERT AT #SWIGFEST2017
*** English
Dear friends, for those, who could not visit the Closing SWIG conference “Transport of the future in the present” on July 2, 2017, and its participants, who want to feel wonderful and solemn atmosphere of the conference again, can watch the video with the concert #SWIGFEST2017.

published on 11.09.2017 Swigroup Official Page ©

News / Shqiperia / Albania Konferenca e Pare #SkyWay 14 Shtator 2017

Nje Sukses hapi i apre ne organizimin e Konferences se Pare Ballkanike te #SkyWay organizuar nga Swigroup Albania & Balkans Tirana.

Me nderhyrjen e Joe Artid Fejzo Team Leader Albania dhe President i Swigroup Albania, Migerta Kurtaja dhe Ergisa Cepele te stafit Shqiptar

dhe te Ftuaret Special nga Global TransNet UK LTD ( SkyWay Europe )

Anete Martinsone & Madi Dumitras