News International / Lajme Internacionale – FINANCIAL AUDIT OF BELTRANSNET EDUCATIONAL CENTER LTD.

DEAR FRIENDS, INCREDIBLE NEWS!

FINANCIAL AUDIT HAS BEEN PASSED SUCCESSFULLY!

BelTRANSNET has completed financial audit, made by one of the most professional companies of Minsk – Audit and Management The Educational centre joins two projects – SkyWay high-tech project and educational project on investing “The Academy of Private Investor”. It also deals with the financial support of the partner – engineering company SkyWay Technologies Co.

As a result, a financial statement was signed on August 15, 2017:

In our opinion, accounting statements of BelTRANSNET Educational center Ltd. are correct, they represent financial state of BelTRANSNET Educational center in all material aspects fairly as of December 31, 2016, as well as financial results of activities and changes of financial state of BelTRANSNET Educational center from July 11, 2016 until December 31, 2016, ended on the stated date according to the laws of the Republic of Belarus

Të dashur miq, lajme të Mrekullueshme!

AUDITIMI FINANCIAR ËSHTË KALUAR me SUKSES!

BelTRANSNET ka përfunduar auditimin financiar, të bërë nga një nga kompanitë më profesionale të Minskit – Auditimi dhe Menaxhimi – Qendra Arsimore bashkohet me dy projekte – projekti i teknologjisë së lartë SkyWay dhe projekti arsimor për investimin e “Akademisë së Investitorëve Privatë”.

Ai gjithashtu merret me mbështetjen financiare të partnerit – kompanise inxhinierike SkyWay Technologies Co.

Si rezultat, një deklaratë financiare u nënshkrua më 15 gusht 2017:

Sipas mendimit tonë, deklaratat e kontabilitetit të Qendrës Arsimore BelTRANSNET janë të sakta, ato përfaqësojnë gjendjen financiare të qendrës edukative BelTRANSNET në të gjitha aspektet materiale në mënyrë të drejtë sipas dates 31 Dhjetor 2016, si dhe rezultatet financiare të aktiviteteve dhe ndryshimeve të gjendjes financiare të BelTRANSNET Educational Qendra nga 11 korriku 2016 deri më 31 dhjetor 2016, përfundoi në datën e përcaktuar sipas ligjeve të Republikës së Bjellorusisë