ECOFEST 2019 THROUGH THE EYES OF MEDIA • ECO FEST visto dalle MEDIA • Eko Fest pare nga MEDIAT • #SKYWAY Evolution

ECOFEST 2019 THROUGH THE EYES OF MEDIA

20 August 2019

We are only summarizing the results of the last EcoFest 2019, but the major media are already sharing reviews on the event held on August 17 in Maryina Gorka.

RBC TV channel released a detailed report from EcoFest and even had talks with the General designer Anatoly Yunitsky and CEO Nadezhda Kosareva:

” First, we want to relieve cities from traffic jams. If we pass over up to the second level, the factor of injuries on the roads will disappear. Secondly, we can get to hard-to-reach areas where the railway cannot get, where it is difficult to fly by air, or, for example, it is not reasonable.”

You can watch the video report by Tatiana Torriani on RBC channel about where SkyWay technologies can reach, achieve 500 km/h speed and where unibuses, unibikes and unicars can appear already this autumn besides Belarus (in Russian):

Komsomolskaya Pravda” also did not pass by such a large-scale event for Belarus:

After the speech by the General designer, the second most important event for most guests was riding in a double-rail and a 14-passenger unibuses and a unicar. This year every guest managed to experience all the magic of travelling in the string transport. People called directly from the cabin and enthusiastically babbled into the phone, “Yes, I’m riding, calling you directly from the unicar. You can imagine how quietly it is moving. And it is so beautiful around!” (in Russian).

EcoFest2019, EcoTechnoPark, interview, Unitsky, Kosareva

Release prepared by: Text Natalia Sokolova          Editor Evgeny Petrov Translation Gurinovich Vladimir

Использование этого материала сайта группы компаний SkyWay в Интернет-пространстве допускается только при обязательном размещении ссылки на источник публикации: https://rsw-systems.com/news/smi-about-ecofest2019
© https://rsw-systems.com/

• • • • • • • Italian / Italiano • • • • • • • 

ECOFEST 2019 ATTRAVERSO GLI OCCHI DEI MEDIA
20 agosto 2019

Stiamo solo sintetizzando i risultati dell’ultimo EcoFest 2019, ma i principali media stanno già condividendo recensioni sull’evento tenutosi il 17 agosto a Maryina Gorka. Il canale televisivo RBC ha pubblicato un rapporto dettagliato da EcoFest e ha persino discusso con il designer generale Anatoly Yunitsky e il CEO Nadezhda Kosareva:

” In primo luogo, vogliamo alleviare le città dagli ingorghi. Se passiamo al secondo livello, il fattore degli infortuni sulle strade scomparirà. In secondo luogo, possiamo raggiungere aree difficili da raggiungere dove la ferrovia non può arrivare, dove è difficile volare in aereo o, ad esempio, non è ragionevole. ”

Puoi guardare il video report di Tatiana Torriani sul canale RBC su dove le tecnologie SkyWay possono raggiungere, raggiungere 500 km / h di velocità e dove unibus, unibike e unicar possono apparire già questo autunno oltre alla Bielorussia (in russo):

Anche “Komsomolskaya Pravda” non è passato per un evento così su larga scala per la Bielorussia: dopo il discorso del progettista generale, il secondo evento più importante per la maggior parte degli ospiti è stato in sella a una doppia ferrovia e un unibus di 14 passeggeri e un unicar . Quest’anno ogni ospite è riuscito a sperimentare tutta la magia del viaggio nel trasporto delle corde. La gente chiamava direttamente dalla cabina e balbettava entusiasticamente al telefono, “Sì, sto guidando, chiamandoti direttamente dall’unicar. Puoi immaginare con che calma si sta muovendo. Ed è così bello in giro! ”(In russo).

EcoFest2019, EcoTechnoPark, interview, Unitsky, Kosareva

Articolo preparato da:         Testo Natalia Sokolova           Editor Evgeny Petrov Traduzione Gurinovich Vladimir

• • • • • • •  Albanian / Shqip • • • • • • • 

ECOFEST 2019 PERMES SYRIT TE MEDIAVE
20 gusht 2019

Ne po përmbledhim vetëm rezultatet e EcoFest të fundit 2019, por mediat kryesore tashmë po ndajnë vlerësime për ngjarjen e mbajtur në 17 gusht në Maryina Gorka. Kanali televiziv Rus RBC lëshoi ​​një raport të detajuar nga EcoFest dhe madje pati bisedime me Dizajnerin e Përgjithshëm Anatoly Yunitsky dhe CEO Nadezhda Kosareva:

“Së pari, ne duam t’i çlirojmë qytetet nga bllokimet e trafikut. Nëse kalojmë deri në nivelin e dytë, faktori i dëmtimeve në rrugë do të zhduket. Së dyti, ne mund të arrijmë në zona me vështirësi ku nuk mund të arrihet hekurudha, ku është e vështirë të fluturosh përmes ajrit, ose, për shembull, nuk është e arsyeshme. ”

Ju mund ta shikoni raportin video nga Tatiana Torrianikanalin RBC në lidhje me atë se ku mund të arrijnë teknologjitë SkyWay, të arrijnë shpejtësinë 500 km / orë dhe ku unibuses, unibikes dhe unicars mund të shfaqen tashmë këtë vjeshtë përveç Bjellorusisë (në Rusisht):

Komsomolskaya Pravda” gjithashtu nuk kaloi nga një ngjarje kaq e gjerë për Bjellorusinë:

Pas fjalimit të stilistit të Përgjithshëm, ngjarja e dytë më e rëndësishme për shumicën e miqve ishte hipja në një #Unicar të dyfishtë , #unibus me 14 pasagjerë dhe në #unibike . Këtë vit çdo mysafir arriti të provojë gjithë magjinë e udhëtimit në transportin e telit.

Njerëzit thirrën direkt nga kabina dhe u entuziazmuan në celularet e tyre, “Po, po hipur jam, duke ju thirrur direkt nga unicar. Mund ta imagjinoni se sa qetësisht po lëviz. Dhe është shumë bukur përreth! ”(Në Rusisht).

 

Translate / Traduzione / Perkthimi  © #JoeArtidFejzo  2019

EСOFEST 2019: LIVE DI MARYINA GORKA • Dal Vivo direttamente da Maryina Gorka • Direkt nga Eco Techno Park i #SKYWAY

EСOFEST 2019: LIVE FROM MARYINA GORKA

17 August 2019

Today Belarus holds its annual event focused on high technologies, innovations and ecology – EcoFest 2019.  You can watch the happenings at the festival thanks to the official broadcast. You will see how nature and transport can coexist harmoniously. How to correct the current environmental situation and implement a reasonable use of land.

But most importantly – the modern breakthrough SkyWay technology. Specifically, innovative transport, automatic control systems and artificial intelligence. During this day, we will show the latest developments of SkyWay, the speech by General designer Anatoly Yunitsky and interviews with like-minded people from around the world. Stay with us, it will be interesting! A live broadcast is also available in English.

To switch over, select the “Change view” icon (next after “Settings”) and select camera #2.

Release prepared by:

Text Natalia Sokolova        Editor Evgeny Petrov            Anchorman Mikhail Kirichenko            Anchorman Viacheslav Evtukh              Video Sergey Kazakov Video editing Dmitry Smirnov

Использование этого материала сайта группы компаний SkyWay в Интернет-пространстве допускается только при обязательном размещении ссылки на источник публикации: https://rsw-systems.com/news/ecofest-on-air      Original NEWS 
© https://rsw-systems.com/

      • • • • • • • Italian / Italiano • • • • • • •

EСOFEST 2019: Direttamente da MARYINA GORKA

17 agosto 2019

Oggi la Bielorussia organizza il suo evento annuale incentrato su tecnologie avanzate, innovazioni ed ecologia – #EcoFest 2019. Puoi guardare gli eventi al festival grazie alla trasmissione ufficiale. Vedrai come la natura e il trasporto possano coesistere armoniosamente. Come correggere l’attuale situazione ambientale e attuare un uso ragionevole della terra.

Ma soprattutto – la moderna tecnologia rivoluzionaria #SkyWay. In particolare, trasporto innovativo, sistemi di controllo automatico e intelligenza artificiale. Durante questo giorno, mostreremo gli ultimi sviluppi di SkyWay, il discorso del designer generale Anatoly #Yunitsky e le interviste con persone affini da tutto il mondo. Resta con noi, sarà interessante!

Una trasmissione in diretta è disponibile anche in inglese. Per cambiare, seleziona l’icona “Cambia vista” (dopo “Impostazioni”) e seleziona la videocamera n. 2.

Redazionale preparato da:

Testo Natalia Sokolova          editore Evgeny Petrov          Anchorman Mikhail Kirichenko              Anchorman Viacheslav Evtukh      video Sergey Kazakov       Montaggio video Dmitry Smirnov

   • • • • • • •  Albanian / Shqip • • • • • • • 

EСOFEST 2019: JETA NGA MARYINA GORKA

17 Gusht 2019

Sot Bjellorusia mban veprimtarinë e saj vjetore të përqendruar në teknologji te e larta, risi dhe ekologji – EcoFest 2019. Mund të shihni ngjarjet në festival falë transmetimit zyrtar. Do të shihni se si natyra dhe transporti mund të bashkëjetojnë në mënyrë harmonike. Si të korrigjoni situatën aktuale mjedisore dhe të zbatoni një përdorim të arsyeshëm të tokës.

Por më e rëndësishmja – përparimi modern dhe teknologjia SkyWay. Konkretisht, transporti inovativ, sistemet e kontrollit automatik dhe inteligjenca artificiale. Gjatë kësaj dite, ne do të tregojmë zhvillimet më të fundit të SkyWay, fjalimin e Shkencetarit dhe Krijuesit të Përgjithshëm Anatoly Yunitsky dhe intervistat me njerëz me mendje nga e gjithë bota. Qëndroni me ne, do të jetë interesante!

Një transmetim i drejtpërdrejtë është gjithashtu në dispozicion në anglisht. Për tu ndezur, zgjidhni ikonën “Ndrysho pamjen” (tjetër pas “Parametrat“) dhe zgjidhni kamerën # 2.

Publikimi i përgatitur nga:       Tekst Redaktori Natalia Sokolova   Evgeny Petrov        Anchorman Mikhail Kirichenko          Anchorman Viacheslav Evtukh            Video Sergey Kazakov           Redaktori video Dmitry Smirnov

 

Translate / Traduzione / Perktheu  ©  #JoeArtidFejzo  2019

GERMAN MEDIA ON THE FIFTH TRANSPORT SYSTEM IN DUBAI • Mediat Gjermane rreth sistemit te Peste te Trasporteve ne #DUBAI

GERMAN MEDIA ON THE FIFTH TRANSPORT SYSTEM IN DUBAI

16 July 2019

German Internet-resource specializing in transport technologies – Urban Transport Magazine – has published an article reviewing the prospects of including SkyWay in Dubai’s infrastructure as the fifth transportation system. “With more than 3 million inhabitants, Dubai is the largest metropolis of the United Arab Emirates (UAE).  Its public transport mix already consists of a light rail and bus systems, metro and monorail. There is a chance that Dubai will have a fifth transportation system in the future.” As the publication points out, the technology is quite mature in terms of its engineering development. German reporters paid special attention to economic indicators and safety of SkyWay.

skyway, Yunitskiy, string transport, development, UAE, German media, article

“This technology seems to be quite mature in terms of its mechanics. […] Since 2015, SkyWay Technologies Co. has been operating a production facility with a 36-hectare EcoTechnoPark test site near Maryina Gorka in Belarus. The various transport systems should cover the needs of passenger transport in city, commuter and interurban traffic at speeds of up to 600 km/h. SkyWay claims that its small transport units with a capacity of 1 to 168 people can travel safely at intervals of only 2 seconds, thus providing a transport capacity of up to 50,000 passengers per hour. Freight versions have also been developed. There are different types of vehicles for different applications. Rails and wheels are made of steel and safe against derailments. SkyWay demonstrates the feasibility of its system through a variety of technical studies and a model wind tunnel test at 500 km/h and operating tests with prototypes in original size. At the same time, the investment and operating costs should be well below those of other innovative and traditional solutions such as Hyperloop or conventional railways.” The article did not pass by criticism of the project. As it turned out, distrust to the claimed features is inherent not only to sofa experts, but also to quite serious and experienced transport professionals. At the end of the article the author broke out with a number of “unresolved problems”, as he sees them himself. Let us analyze them together with specialists of SkyWay Technologies Co.: The first thing the author noticed was short intervals between transport modules “With regards to the practical implementation of the SkyWay system for Dubai, however, there are a few more questions to be raised. It has been communicated that the interval between vehicles will be of 2 seconds with a mean estimated stop times of at least 10 seconds. This would mean stations with long platforms. On the other hand, if larger vehicles are used, such as the three-car SkyWay Unibus for 18 passengers as it was shown at the InnoTrans 2018, a slightly longer dwell time of about 20 seconds would be required.” In fact, there is no problem in it at all. To make it more clear we will answer this question based on the example of road transport conventional for us. The interval between cars moving on a highway often does not exceed 70 meters; this distance will be covered in 2.1 seconds at 120 km/h speed. By the way, an interval of 2 seconds is recommended in many countries including the US and the European Union. It is believed that this time is enough for the driver to react to an emergency situation and make a decision. For vehicles equipped with machine vision, this interval can be reduced even to 0.2 seconds. The description of the technology indicates just such an interval. Several vehicles, the number of which may vary, move in a certain virtual bunch with an interval of 2 seconds. However, the interval between the bunches can be up to 20 seconds. While riding off from the overpass to the station of passenger pick-up and drop-off, not one module turns, but the entire rolling stock of the virtual bunch. And 20 seconds is more than enough to leave the station and accelerate to the rated speed. A car entering the traffic flow on a highway spends less time on it.

skyway, Yunitskiy, string transport, development, UAE, German media, article

On the issue of air conditioning and lay-out arrangement of stations

“The documents supplied so far show that there are no platform screen doors between the vehicle and the station platforms – in comparison to the light rail system supplied by Alstom where all stops are air-conditioned and therefore equipped with platform screen doors. Without adequate protection, passenger would exit from the air-conditioned SkyWay vehicles directly into the desert heat. For sure, the system will certainly need a lot of further development and adaptation work for its’ application in Dubai.” Indeed, the presentation that became the basis of this article has no mentioning of doors to come out to the platform. Here is the link to the original video.

This presentation of high-speed SkyWay is far from the latest one, and has nothing to do with the project in the UAE. As for the construction of stations, they are designed according to those climatic conditions in which the object is located. Paddington, Kings-Cross are covered stations in the UK and they do not have end walls either. Here, the solution is more simple – entry to the station remains open, and auxiliary rooms, waiting hall, ticket offices, can be both with a free exit to the platform and separated from the platform for passenger pick-up and drop-off. This are already issues of architecture. As we see, the above problems are caused by misunderstanding and not by the presence of any deficiencies and shortfalls. If these issues are the only problems that caught up the scrupulous German look, we agree with the author of the article: “This technology seems to be quite mature in terms of its mechanics.”

Viacheslav Evtukh

Использование этого материала сайта группы компаний SkyWay в Интернет-пространстве допускается только при обязательном размещении ссылки на источник публикации: https://rsw-systems.com/news/urban-transport-magazine News Original
© https://rsw-systems.com/

• • • • • • • Albanian / Shqip • • • • • • •

MEDIA GJERMANE per SISTEMIN E Pestë të Transportit në DUBAI

Burimet gjermane të Internetit të specializuar në teknologjitë e transportit – Magazina e Transportit Urban – ka botuar një artikull që shqyrton perspektivat e përfshirjes së SkyWay në infrastrukturën e Dubai si sistemi i pestë i transportit. “Me më shumë se 3 milion banorë, Dubai është metropoli më i madh i Emirateve të Bashkuara Arabe (Emiratet e Bashkuara Arabe). Përzierja e tij e transportit publik tashmë përbëhet nga një sistem i lehtë hekurudhor dhe autobusi, metro dhe monorail. Ekziston një shans që Dubai të ketë një sistem të pestë transporti në të ardhmen. ”Siç thekson botimi, teknologjia është mjaft e pjekur për sa i përket zhvillimit të saj inxhinierik. Gazetarët gjermanë i kushtuan vëmendje të veçantë treguesve ekonomikë dhe sigurisë së SkyWay.

skyway, Yunitskiy, string transport, development, UAE, German media, article

“Kjo teknologji duket të jetë mjaft e pjekur për sa i përket mekanikës së saj. […] Që prej vitit 2015, SkyWay Technologies Co ka operuar një strukturë prodhimi me një provë prej 36 hektarësh EcoTechnoPark pranë Maryina Gorka në Bjellorusi. Sistemet e ndryshme të transportit duhet të mbulojnë nevojat e transportit të udhëtarëve në trafik qyteti, udhëtarësh dhe interurban me shpejtësi deri në 600 km / orë. SkyWay pretendon se njësitë e saj të vogla të transportit me një kapacitet prej 1 deri në 168 njerëz mund të udhëtojnë të sigurtë në intervalin prej vetëm 2 sekondash, duke siguruar kështu një kapacitet transporti deri në 50,000 pasagjerë në orë. Versione të mallrave janë zhvilluar gjithashtu.

Ekzistojnë lloje të ndryshme të automjeteve për aplikime të ndryshme. Binarët dhe rrotat janë prej çeliku dhe të sigurta kundër prishjeve. #SkyWay demonstron fizibilitetin e sistemit të tij përmes një larmie studimesh teknike dhe një modeli të testit të tunelit të erës me 500 km / orë dhe testet operative me prototipe në madhësinë origjinale. Në të njëjtën kohë, investimet dhe kostot e operimit duhet të jenë shumë më poshtë se ato të zgjidhjeve të tjera inovative dhe tradicionale, siç janë Hyperloop ose hekurudhat konvencionale. ”Artikulli nuk kaloi nga kritika e projektit. Siç doli, mosbesimi ndaj tipareve të pretenduara është e natyrshme jo vetëm për ekspertët e divanit, por edhe për profesionistët e transportit mjaft serioz dhe me përvojë. Në fund të artikullit autori shpërtheu me një numër “problemesh të pazgjidhura”, pasi i sheh ata vetë.

Le t’i analizojmë ato së bashku me specialistët e SkyWay Technologies Co: Gjëja e parë që autori vuri re ishte intervale të shkurtra ndërmjet moduleve të transportit “Në lidhje me zbatimin praktik të sistemit SkyWay për Dubai, megjithatë, ekzistojnë edhe disa pyetje të tjera . Shtë komunikuar që intervali midis automjeteve do të jetë 2 sekonda me një kohë mesatare të parashikuar të ndalimit të paktën 10 sekonda. Kjo do të nënkuptojë stacione me platforma të gjata. Nga ana tjetër, nëse përdoren automjete më të mëdha, siç është SkyWay Unibus me tre vetura për 18 pasagjerë siç u tregua në InnoTrans 2018, do të kërkohej një kohë banimi pak më e gjatë prej rreth 20 sekondash. ”Në fakt, ekziston nuk ka asnjë problem në të fare. Për ta bërë më të qartë, do t’i përgjigjemi kësaj pyetjeje bazuar në shembullin e transportit rrugor konvencional për ne. Intervali midis makinave që lëvizin në një autostradë shpesh nuk kalon 70 metra; kjo distancë do të mbulohet në 2.1 sekonda me shpejtësi 120 km / orë.

Nga rruga, rekomandohet një interval prej 2 sekondash në shumë vende përfshirë SH.B.A. dhe Bashkimin Evropian. Besohet se kjo kohë është e mjaftueshme që shoferi të reagojë ndaj një situate emergjente dhe të marrë një vendim. Për automjetet e pajisura me vizion të makinerisë, ky interval mund të zvogëlohet edhe në 0.2 sekonda. Përshkrimi i teknologjisë tregon vetëm një interval të tillë. Disa automjete, numri i të cilave mund të ndryshojë, lëvizin në një bandë të caktuar virtuale me një interval prej 2 sekondash. Sidoqoftë, intervali midis tufave mund të jetë deri në 20 sekonda. Ndërsa jeni duke hipur nga mbikalimi në stacionin e marrjes dhe largimit të pasagjerëve, jo një modul kthehet, por i gjithë gjendja lëvizëse e bandës virtuale. Dhe 20 sekonda është më se e mjaftueshme për të lënë stacionin dhe për të shpejtuar në shpejtësinë e vlerësuar.

skyway, Yunitskiy, string transport, development, UAE, German media, article

Një makinë që hyn në qarkullimin e trafikut në një autostradë harxhon më pak kohë në të. Për çështjen e ajrit të kondicionuar dhe rregullimit të stacioneve “Dokumentet e ofruara deri më tani tregojnë se nuk ka dyert e ekranit të platformës ndërmjet automjetit dhe platformave të stacioneve – në krahasim me sistemin hekurudhor të lehtë të furnizuar nga Alstom ku të gjitha ndalesat janë ajër -kondicionuar dhe për këtë arsye të pajisura me dyer të ekranit të platformës. Pa mbrojtje adekuate, pasagjerët do të dilnin nga automjetet me ajër të kondicionuar SkyWay drejtpërdrejt në nxehtësinë e shkretëtirës. Me siguri, sistemi do të ketë nevojë për shumë zhvillime të mëtutjeshme dhe punë adaptuese për aplikimin e tij në Dubai. ”Në të vërtetë, prezantimi që u bë baza e këtij neni nuk ka asnjë përmendje të dyerve për të dalë në platformë. Këtu është lidhja për videon origjinale .Kjo paraqitje e SkyWay me shpejtësi të lartë është larg nga e fundit, dhe nuk ka asnjë lidhje me projektin në Emiratet e Bashkuara Arabe.

Ndërsa për ndërtimin e stacioneve, ato janë krijuar sipas atyre kushteve klimatike në të cilat ndodhet objekti. Paddington, Kings-Cross janë stacione të mbuluara në Mbretërinë e Bashkuar dhe ato nuk kanë as mure fundi. Këtu, zgjidhja është më e thjeshtë – hyrja në stacion mbetet e hapur, dhe dhomat ndihmëse, salla e pritjes, zyrat e biletave, mund të jenë të dyja me një dalje falas në platformë dhe të ndara nga platforma për marrjen dhe lëshimin e pasagjerëve. Këto tashmë janë çështje të arkitekturës. Siç e shohim, problemet e mësipërme janë shkaktuar nga keqkuptimi dhe jo nga prania e ndonjë mangësie dhe mangësie.

Nëse këto çështje janë problemet e vetme që kapin pamjen skrupuloze gjermane, ne pajtohemi me autorin e artikullit: “Kjo teknologji duket të jetë mjaft e pjekur për sa i përket mekanikës së saj.”

Viacheslav Evtukh

Translation / Perkthimi  © #JoeArtidFejzo 2019

DRONE FOR SKYWAY / Droni per #SkyWay / Un Drone per SkyWay √

DRONE FOR SKYWAY

10 Junе 2019

skyway, skyway in Belarus, Юницкий, струнный траснпорт, коптер, комбо, вертолёт, беспилотник, дрон

A drone is an unmanned aerial vehicle (UAV). The drone for SkyWay was presented to general public at EcoFest 2018. Recently, the start of flight test was announced. Such heavy drones with heavy payloads, capable of operating day and night, will be an excellent tool for building roads and transport infrastructure in hard-to-reach areas. Allowing to reduce the cost of delivery and installation of structures, such a technology can significantly reduce the cost of building SkyWay string tracks under these conditions. Thus, the number of advantages of SkyWay technology will increase compared with other options for solving infrastructure problems. There are already projects that need SkyWay solutions for hard-to-reach places in a number of regions. Thinking for the future, SkyWay Group of Companies is engaged in this innovative development. It is also significant that the prototype of the drone, created and demonstrated with the participation of SkyWay, is, first of all, the latest intelligent control systems. Their development and improvement is also a priority for the creators of string transport. Its “under-the-hood” is a set of programs that not only control the movement of the module, but also independently make decisions with specific algorithms depending on a particular situation. Object recognition using technical vision (based on data from optical and radar sensors), automatic route planning, positioning control, a flexible interactive system to communicate with the user are just some of the possibilities of this powerful artificial intelligence. Much attention is paid to safety. Multiple redundancy of the system as a whole is applied. More than 15 auto pilots operate simultaneously on board. They take decisions on the logics of flight. The high level of the control system allows the drone to calculate about 1,000 times per second more than 1,000 options of flight trajectories and choose the optimal one, taking into account the environment, obstacles and possible mechanical faults. In fact, the drone is a highly intelligent flying robot that has not only the brain, but also specially designed high-speed actuators that replace pilot’s hands and legs, which leads to the execution of all drone control commands ten times faster than man. In the prototype demonstrated by the developers, KA-26 helicopter that proved its reliability was taken as the basis for the unmanned aerial vehicle, however this could be any model of a commercially produced helicopter. The main thing in an unmanned vehicle is just the artificial intelligence and additionally installed actuators. The existing shell with the entire mechanical filling plays a secondary role. At the same time the helicopter preserved the ability to be controlled by a pilot, if necessary.

skyway, skyway in Belarus, Юницкий, струнный траснпорт, коптер, комбо, вертолёт, беспилотник, дрон

Thanks to artificial intelligence, the vehicle will be able to transport up to 1.5 tons of cargo at an altitude of several kilometers over 500-km distance at 170 km/h speed in unmanned mode. Competitive freight models like quadcopters and helicopters do not have such capabilities.   Reference: to deliver major loads, the US military use unmanned helicopters UH-1, equipped with AACUS (Autonomous Aerial Cargo Utility System) with 230-kg carrying capacity. Disposable cargo vehicles TACAD, developed in the United States, can carry up to 800 kg, and at the same time are much more primitive, representing, in fact, flying wooden boxes. The agricultural quadcopter SKYF Agro from Kazan developers lifts the load “only” up to 250 kg. Impressive in themselves, these figures look quite modest against the background of the capabilities of the helicopter. However, almost none of the developers of helicopters still could not get the vehicle to fly in unmanned mode. This was done by Belarusian engineers.   The potential scope of using UAVs with high payload, maneuverability, altitude and range are cargo transportation, construction, agriculture, environmental protection, weather management, entertainment industry and much more. The drone will be irreplaceable in emergency situations – fires in hard-to-reach places (for example, on the roof of a skyscraper), rescue of drowning people and those who for some reason are cut off from the outside world.

skyway, skyway in Belarus, Юницкий, струнный траснпорт, коптер, комбо, вертолёт, беспилотник, дрон

Thus, this development has a great commercial potential. Many countries around the world have already shown interest in the drone. Reducing the cost of large UAVs for the end user, which is made possible by the development of artificial intelligence, can mark a real revolution in aviation. Further development is able to progress both as part of SkyWay, and independently, including without SkyWay participation, on favorable terms for both projects. A roadmap for this development is currently being coordinated.

skyway, skyway in Belarus, Юницкий, струнный траснпорт, коптер, комбо, вертолёт, беспилотник, дрон

Andrew Kovalenko

 

—————- #Italiano / #Italian  ——————-

Un drone per SKYWAY, velivolo senza pilota (UAV).

Il #drone per SkyWay è stato presentato al pubblico in occasione dell’EcoFest 2018. Recentemente è stato annunciato l’inizio del test di volo. Tali droni con carichi pesanti, in grado di funzionare giorno e notte, saranno uno strumento eccellente per costruire strade e infrastrutture di #trasporto in aree difficili da raggiungere. Consentendo di ridurre il costo di consegna e l’installazione di strutture, tale tecnologia può ridurre significativamente il costo di costruzione di piste per corde SkyWay in queste condizioni. Pertanto, il numero di vantaggi della tecnologia SkyWay aumenterà rispetto ad altre opzioni per la risoluzione dei problemi infrastrutturali. Esistono già progetti che necessitano di soluzioni #SkyWay per luoghi difficili da raggiungere in un certo numero di regioni.

Pensando al futuro, il Gruppo di società SkyWay è impegnato in questo sviluppo innovativo. È anche significativo che il prototipo del drone, creato e dimostrato con la partecipazione di SkyWay, sia, prima di tutto, l’ultimo sistema di controllo intelligente. Il loro sviluppo e miglioramento è anche una priorità per i creatori del trasporto di archi. Il suo “under-the-hood” è un insieme di programmi che non solo controllano il movimento del modulo, ma anche prendono autonomamente le decisioni con algoritmi specifici a seconda di una particolare situazione. Riconoscimento degli oggetti mediante visione tecnica (basata su dati di sensori ottici e radar), pianificazione automatica del percorso, controllo del posizionamento, un sistema interattivo flessibile per comunicare con l’utente sono solo alcune delle possibilità di questa potente intelligenza artificiale.

Molta attenzione è dedicata alla sicurezza. Viene applicata la ridondanza multipla del sistema nel suo complesso. Più di 15 piloti automatici operano simultaneamente a bordo. Prendono decisioni sulle logiche del volo. L’alto livello del sistema di controllo consente al drone di calcolare circa 1.000 volte al secondo oltre 1.000 opzioni di traiettorie di volo e scegliere quello ottimale, tenendo conto dell’ambiente, degli ostacoli e di eventuali guasti meccanici. Infatti, il drone è un robot volante altamente intelligente che ha non solo il cervello, ma anche attuatori ad alta velocità appositamente progettati che sostituiscono le mani e le gambe del pilota, il che porta all’esecuzione di tutti i comandi di controllo dei droni dieci volte più velocemente dell’uomo. Nel prototipo dimostrato dagli sviluppatori, l’elicottero KA-26 che ha dimostrato la sua affidabilità è stato preso come base per il veicolo aereo senza pilota, tuttavia questo potrebbe essere un modello di un elicottero prodotto commercialmente.

La cosa principale in un veicolo senza pilota è solo l’intelligenza artificiale e gli attuatori installati in aggiunta. Il guscio esistente con l’intero riempimento meccanico svolge un ruolo secondario. Allo stesso tempo, l’elicottero ha conservato la capacità di essere controllato da un pilota, se necessario. Grazie all’intelligenza artificiale, il veicolo sarà in grado di trasportare fino a 1,5 tonnellate di carico a un’altitudine di diversi chilometri su una distanza di 500 km a una velocità di 170 km / h in modalità non presidiata. Modelli di trasporto competitivi come quadricotteri ed elicotteri non hanno tali capacità. Riferimento: per trasportare carichi importanti, i militari statunitensi utilizzano elicotteri UH-1 senza equipaggio, equipaggiati con AACUS (Autonomous Aerial Cargo Utility System) con una capacità di carico di 230 kg.

I veicoli commerciali monouso TACAD, sviluppati negli Stati Uniti, possono trasportare fino a 800 kg, e allo stesso tempo sono molto più primitivi, rappresentando, di fatto, scatole di legno volanti. Il quadricottero agricolo SKYF Agro degli sviluppatori di Kazan solleva il carico “solo” fino a 250 kg. Impressionanti in se stesse, queste cifre appaiono piuttosto modeste sullo sfondo delle capacità dell’elicottero. Tuttavia, quasi nessuno degli sviluppatori di elicotteri ancora non è riuscito a far volare il veicolo in modalità non presidiata. Questo è stato fatto dagli ingegneri bielorussi. Il potenziale ambito di utilizzo di UAV con carico utile, manovrabilità, altitudine e autonomia elevate sono trasporto merci, edilizia, agricoltura, protezione ambientale, gestione del tempo, industria dell’intrattenimento e molto altro. Il drone sarà insostituibile nelle situazioni di emergenza – incendi in luoghi difficili da raggiungere (ad esempio sul tetto di un grattacielo), salvataggio di persone che annegano e di coloro che per qualche motivo sono tagliati fuori dal mondo esterno. Pertanto, questo sviluppo ha un grande potenziale commerciale.

Molti paesi in tutto il mondo hanno già mostrato interesse per il drone. Ridurre il costo dei grandi UAV per l’utente finale, reso possibile dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale, può segnare una vera rivoluzione nel settore dell’aviazione. Ulteriore sviluppo è in grado di progredire sia come parte di SkyWay, sia indipendentemente, anche senza la partecipazione SkyWay, a condizioni favorevoli per entrambi i progetti. Una tabella di marcia per questo sviluppo è attualmente coordinata.

————— #Shqip / #Albanian  ——————

NJE DRON PER SKYWAY, MJET FLUTURUES pa PILOT ( UAV )

#Droni është një mjet ajror pa pilot (UAV). Dreoni për SkyWay u paraqit në publikun e gjerë në EcoFest 2018. Kohët e fundit, u njoftua fillimi i testit të fluturimit. Drone të tillë të rëndë me ngarkesa të rënda, të aftë për të operuar ditën dhe natën, do të jenë një mjet i shkëlqyeshëm për ndërtimin e rrugëve dhe infrastrukturës së transportit #SkyWay në zonat e vështira për t’u arritur. Duke lejuar që të zvogëlohet kostoja e shpërndarjes dhe instalimi i strukturave, një teknologji e tillë mund të ulë ndjeshëm koston e ndërtimit të linjave SkyWay në këto kushte. Kështu, numri i përparësive të teknologjisë SkyWay do të rritet krahasuar me opsionet e tjera për zgjidhjen e problemeve të infrastrukturës.

Ekzistojnë tashmë projekte që kanë nevojë për zgjidhje SkyWay për vende të vështira për t’u arritur në një numër rajonesh. Duke menduar për të ardhmen, Grupi i Kompanive SkyWay  është i angazhuar në këtë zhvillim inovativ. Është gjithashtu e rëndësishme që prototipi i dronit, i krijuar dhe demonstruar me pjesëmarrjen e SkyWay, është para së gjithash i pajisur me sistemet më të fundit të kontrollit inteligjent. Zhvillimi dhe përmirësimi i tyre gjithashtu është një prioritet për krijuesit e transportit të vargut. “Nën-kapuç” i saj është një grup programesh që jo vetëm të kontrollojnë lëvizjen e modulit, por edhe të marrin vendime të pavarura me algoritme specifike në varësi të një situate të veçantë. Njohja e objektit duke përdorur vizionin teknik (bazuar në të dhënat nga sensorë optikë dhe radarë), planifikimi automatik i rrugëve, kontrolli i pozicionimit, një sistem fleksibil interaktiv për të komunikuar me përdoruesin janë vetëm disa nga mundësitë e kësaj inteligjence artificiale të fuqishme. Shumë vëmendje i kushtohet sigurisë. Zbutja e shumëfishtë e sistemit në tërësi. Më shumë se 15 pilote, auto, punojnë në të njëjtën kohë në bord. Ata marrin vendime mbi logjikën e fluturimit. Niveli i lartë i sistemit të kontrollit i lejon droni të llogarisë rreth 1.000 herë për sekondë më shumë se 1.000 opsione të trajektorive të fluturimit dhe të zgjedhë atë optimale, duke marrë parasysh mjedisin, pengesat dhe gabimet e mundshme mekanike. Në të vërtetë, droni është një robot shumë i zgjuar fluturues që ka jo vetëm trurin, por gjithashtu projektuar posaçërisht aktuatorët me shpejtësi të lartë që zëvendësojnë duart dhe këmbët e pilotit, gjë që çon në ekzekutimin e të gjitha komandave të kontrollit të droni dhjetë herë më shpejt se njeriu.

Në prototip të demonstruar nga zhvilluesit, helikopteri KA-26 që provoi besueshmërinë e tij u mor si bazë për mjetin ajror pa pilot, megjithatë kjo mund të jetë çdo model i helikopterit të prodhuar komercialisht. Gjëja kryesore në një mjet pa pilot është vetëm inteligjenca artificiale dhe aktuatorët shtesë të instaluar. Shtytesi ekzistuese me të gjithë mbushjen mekanike luan një rol dytësor. Në të njëjtën kohë helikopteri ruajti aftësinë për t’u kontrolluar nga një pilot, nëse është e nevojshme.

Falë #inteligjencës #artificiale, automjeti do të jetë në gjendje të transportojë deri në 1.5 ton ngarkesë në një lartësi prej disa kilometrash mbi 500 km distancë me shpejtësi 170 km / h në mënyrë #paPilot. Modelet konkurruese të mallrave si kuadriHelikopteret dhe helikopterët nuk kanë aftësi të tilla.

#Referenca: për të spostuar ngarkesa të mëdha, ushtria amerikane përdor helikopterë pa pilot të UH-1, të pajisur me AACUS (Autonomous Aerial Cargo Utility System) me kapacitet mbajtës prej 230 kg. Automjetet e ngarkesave të disponueshme TACAD, të zhvilluara në Shtetet e Bashkuara, mund të mbajnë deri në 800 kg, dhe në të njëjtën kohë janë shumë më primitive, që përfaqësojnë, në fakt, kuti druri fluturues. Quadcopter bujqësore SKYF Agro nga zhvilluesit e Kazanit spostojne ngarkesën “vetëm” deri në 250 kg. Impresionuese në vetvete, këto shifra duken mjaft modeste në sfondin e aftësive të helikopterit. Megjithatë, pothuajse asnjë nga zhvilluesit e helikopterëve ende nuk mundi ta merrte automjetin për të fluturuar në mënyrën pa pilot.

Kjo është bërë nga inxhinierë #Bjellorusi. Qëllimi i mundshëm i përdorimit të #UAV-ve me ngarkesë të lartë, manovrueshmëria, lartësia dhe distanca janë transportimi i ngarkesave, ndërtimi, bujqësia, mbrojtja e mjedisit, administrimi i motit, industria e argëtimit dhe shumë më tepër. Droni do të jetë i pazëvendësueshëm në situata emergjente – zjarret në vende të vështira (për shembull, në çatinë e një Grataciele ), shpëtimi i njerëzve të mbytur dhe ata që për ndonjë arsye janë të ndare nga bota e jashtme. Kështu, ky zhvillim ka një potencial të madh tregtar.

Shumë vende anembanë botës kanë treguar tashmë interesim për Modelin tone. Reduktimi i kostos së UAV-ve të mëdha për përdoruesit e fundit, e cila është bërë e mundur nga zhvillimi i inteligjencës artificiale, mund të shënojë një revolucion të vërtetë për aviacionin. Zhvillimi i mëtejshëm është në gjendje të përparojë si pjesë perberese e SkyWay, dhe në mënyrë të pavarur, duke përfshirë pa pjesëmarrjen e SkyWay, në kushte të favorshme për të dy projektet. Një udhërrëfyes për këtë zhvillim aktualisht është duke u koordinuar.

 

#perktheu #JoeArtidFejzo © 2019

Использование этого материала сайта группы компаний SkyWay в Интернет-пространстве допускается только при обязательном размещении ссылки на источник публикации: https://rsw-systems.com/news/drone-helicopter?lang=en%3Fr%3D12623&fbclid=IwAR2Ka0UMrC9r-OE6aGixMYTaTuk6uJv0M08POghMlmMMAlTZxCEFJePgHLM
© https://rsw-systems.com/

Countdown till the start of SkyWay in UAE / Countdown deri në fillimet e SkyWay në UAE

Countdown till the start of SkyWay in UAE

30.05.2019

In business, as in war, the success of any undertaking depends on the correct choice of place and time for the beginning of an attack. For SkyWay, the start of work of the Innovation Center in Sharjah is intended to make this point. Haste, like delay, can be disastrous. For this reason, after the discussion and coordination between the management of the development company and the partners in UAE, the launch dates, originally scheduled for April-May, were revised. The decision took into account many circumstances: political climate in the region, economic forecasts, features of the current stage of negotiations with customers, relations with contractors, the degree of readiness and integration of the technological complex to be presented and even cultural specifics of UAE, which play an important role in business communication processes.

Countdown till the start of SkyWay in UAE

Successful launch of SkyWay Innovation Center in Sharjah involves demonstration of a complex set of technological solutions in the field of transport and digital technologies. These include automatic control systems, power supply, communications, safety, as well as a single SkyWay blockchain platform that should integrate all components of SkyWay transport and infrastructure complexes (cargo, urban and high-speed intercity) into a single economic ecosystem using blockchain technology including rolling stock (electric pods on steel wheels) and infrastructure of the “second level” — string-rail overpasses, stations, depots, terminals, turnouts, other, including intelligent management systems (onboard and distributed), power supply and communication. Simultaneous presentation of the entire product lineup planned for launching will significantly increase the attractiveness of the SkyWay brand and increase consumer interest. On the other hand, the versatility of the developer’s approach to creating its own standards for transport services complicates coordination of interactions, requires involvement of professionals from the outside, additional approvals, etc. Among other things, this also leads to the need to revise the release dates for the fundamentally innovative product, while the goal remains unchanged — demonstration of the highest level of quality, efficiency, comfort and safety for both the customer and the end user.

Countdown till the start of SkyWay in UAE

Currently, most of the solutions that SkyWay developers plan to present at the launch of the first line at the Innovation Center in Sharjah, are at the final stage of creation and testing. In the near future, we will launch the blockchain platform, as well as SkyWay tokens, a multi-purpose payment and information unit that ensures an effective interaction of all SkyWay elements within a single system. The developers of intelligent control systems have begun testing hardware and software, which is designed to ensure a safe and uninterrupted transportation of passengers and cargo within the framework of transport and infrastructure complexes. The tropical unicar has passed through the whole complex of tests in Belarus and is ready for shipment to Sharjah.

Встроенное видео

Dubai Media Office  @DXBMediaOffice

Skypods, the sophisticated transportation system of the city, will connect the most important areas in , with the advantage of using the land area several times less than traditional systems of the same capacity and energy efficiency.

@rta_dubai

Сonstruction of the first line is nearing completion. It is an optimized SkyWay overpass with a flexible string rail. The agreements reached during negotiations with representatives of the authorities and relevant agencies in #UAE provided necessary ground for the presentation. Transport market, as well as cryptocurrency market, in which SkyWay is also interested due the launch of blockchain platform, show stable growth, and experts’ forecasts are optimistic. SkyWay is like a predator, who stops dead before a jump, gathering strength in order to make a decisive, adjusted and honed movement towards victory. Although we must not forget that other hungry predators, corporations servicing the interests of politicians and the media, also roam around. In this situation, every detail becomes important.

Countdown till the start of SkyWay in UAE

Counteraction to SkyWay intensifies with each new step of the project towards success. Much remains behind the scenes, much becomes obvious, striving to strike at the most vulnerable point of any startup — its reputation. So, seemingly harmless publications in some Belarusian media create significant obstacles and significantly slow down the development of SkyWay, although this is not visible from the outside for those who are not aware of the subject. Due to the slander poured out on the project from yellow press pages, the level of trust in SkyWay and Yunitski from the authorities and business decreases. Unscrupulous competitors are imperceptibly acting that way, and therefore the fight against slander in the media is extremely important for the success of the project. It is conducted not only through the courts, but also with the involvement of other means existing in society. Self-confidence and righteousness are allies in this struggle. This is what allowed SkyWay General designer Anatoli Yunitski to write an open letter to the President of Belarus Alexander Lukashenko. In addition, a petition was drawn up with the request to find the initiator of slander on SkyWay. The petition is called “Against lies and slander”. Almost 15,000 investors and supporters of the project designed to make the world better have joined it. And this is also one of the important external circumstances for decisive steps for which SkyWay is preparing changing the world for the better. Join now the petition!

Victory will be ours, but the enemy does not sleep. For this reason, we will not announce the new launch date up to the appropriate time. It will be soon, it will be bright. SkyWay fulfills promises, the most important of which is the creation of an optimal transport service, a much-in-demand technology that will save millions of lives and create the conditions for a more comfortable environment for people to live and work.

Countdown till the start of SkyWay in UAE

Countdown deri në fillimin e SkyWay në UAE

30.05.2019    #Albanian #Shqip

Në biznes, si në luftë, suksesi i çdo ndërmarrje varet nga zgjedhja e saktë e vendit dhe kohës për fillimin e një sulmi. Për #SkyWay, fillimi i punës së Qendrës së Inovacionit në Sharjah synon ta kryejë këtë pikë. Shpejtësia, si vonesa, mund të jetë katastrofike. Për këtë arsye, pas diskutimit dhe koordinimit midis menaxhmentit të kompanisë ndertuese dhe partnerëve në Emiratet e Bashkuara Arabe, datat e nisjes, të planifikuara fillimisht për prill-maj, u rishikuan.

• Vendimi mori parasysh shumë rrethana: klimën politike në rajon, parashikimet ekonomike, tiparet e fazës aktuale të negociatave me klientët, marrëdhëniet me kontraktorët, shkallën e gatishmërisë dhe integrimin e kompleksit teknologjik që do të paraqitet dhe madje edhe specifikat kulturore të Emirateve të Bashkuara Arabe , të cilat luajnë një rol të rëndësishëm në proceset e komunikimit të biznesit.

Nisja e suksesshme e Qendrës së Inovacionit SkyWay në #Sharjah përfshin demonstrimin e një kompleksi të zgjidhjeve teknologjike në fushën e transportit dhe teknologjive digjitale. Këto përfshijnë sistemet automatike të kontrollit, furnizimin me energji elektrike, komunikimet, sigurinë, si dhe një platformë të vetme SkyWay #blockchain që duhet të integrojë të gjitha komponentët e transportit SkyWay dhe komplekset e infrastrukturës ( per mallra, urbane dhe ndërqytetare me shpejtësi të lartë) në një ekosistem ekonomik të vetëm duke përdorur teknologji blockchain, duke përfshirë mjetet lëvizëse ( #pods elektrike në rrota çeliku) dhe infrastrukturën e “nivelit të dytë” – mbikalimet me stargo-hekurudhë, stacionet, depot, terminalet, pjesëmarrjet, e të tjera  përfshirë sistemet inteligjente të menaxhimit ( në bord dhe stacione ), furnizimin me energji elektrike dhe komunikimin.

Prezantimi i njëkohshëm i të gjithë linjave të prodhimit të planifikuar për lançim do të rrisë ndjeshëm atraktivitetin e markës SkyWay dhe do të rrisë interesin e konsumatorit. Nga ana tjetër, shkathtësia e qasjes së zhvilluesit në krijimin e standardeve të veta për shërbimet e transportit e komplikon bashkërendimin e ndërveprimeve, kërkon përfshirjen e profesionistëve nga jashtë, miratimet shtesë etj. Ndër të tjera, kjo gjithashtu çon në nevojën për të rishikuar datat e lëshimit për produktin rrënjësor, ndërsa qëllimi mbetet i pandryshuar – demonstrim i nivelit më të lartë të cilësisë, efikasitetit, komoditetit dhe sigurisë për konsumatorin dhe përdoruesin përfundimtar.

Aktualisht, shumica e zgjidhjeve që zhvilluesit SkyWay planifikojnë të paraqesin në fillimin e vijës së parë në Qendrën e Inovacionit në Sharjah, janë në fazën përfundimtare të krijimit dhe testimit. Në të ardhmen e afërt, ne do të fillojmë platformën blockchain, si dhe #Token SkyWay, një njësi crypto për shumë qëllime pagesash dhe informacioni, që siguron një ndërveprim efektiv të të gjitha elementeve të SkyWay brenda një sistemi të vetëm.

Zhvilluesit e sistemeve të kontrollit inteligjent kanë filluar testimin e pajisjeve dhe softuerit, i cili është projektuar për të siguruar një transport të sigurt dhe të pandërprerë të udhëtarëve dhe ngarkesave brenda kuadrit të transportit dhe komplekseve të infrastrukturës. #Unicar tropikal ka kaluar nëpër të gjithë kompleksin e testimeve në Bjellorusi dhe është gati për dërgesë në Sharjah.

#Dubai Media Office,  @DXBMediaOffice                   #Skypods, sistemi i sofistikuar i transportit të qytetit, do të lidhë zonat më të rëndësishme në #Dubai, me avantazhin duke përdorur zonën e tokës disa herë më pak se sistemet tradicionale të të njëjtit kapacitet dhe efiçiencë të energjisë.

Встроенное видео

@ rta_dubai  •  Ndërtimi i vijës së parë është afër përfundimit. Është një mbikalim i optimizuar i SkyWay me një hekurudhë të varur fleksibël. Marrëveshjet e arritura gjatë negociatave me përfaqësuesit e autoriteteve dhe agjencive përkatëse në Emiratet e Bashkuara Arabe, paraqitën bazën e nevojshme për prezantimin.Tregu i transportit, si dhe tregu i kriptocurrency, në të cilin SkyWay është gjithashtu e interesuar për shkak të fillimit të platformës blockchain, tregojnë rritje të qëndrueshme dhe parashikimet e ekspertëve janë optimiste. SkyWay është si një grabitqar, i cili shtrihet si i vdekur përpara një kërcimi, duke mbledhur forcat për të bërë një lëvizje vendimtare, të kontrolluar dhe të forte drejt fitores. Megjithëse nuk duhet harruar se grabitqarët e tjerë të uritur, korporatat që shërbejnë interesave të politikanëve dhe mediave, po ashtu bredhin. Në këtë situatë, çdo detaj bëhet i rëndësishëm. Kundërshtimi ndaj SkyWay intensifikohet me çdo hap të ri të projektit drejt suksesit. Shumë mbetet prapa skenave, bëhet shumë e qartë, duke u përpjekur për të arritur në pikën më të prekshme të çdo fillimi – reputacionin e saj. Pra, botimet në dukje të padëmshme në disa media Bjelloruse krijojnë pengesa të mëdha dhe në mënyrë të konsiderueshme ngadalësojnë zhvillimin e SkyWay, edhe pse kjo nuk është e dukshme nga jashtë për ata që nuk janë të vetëdijshëm për këtë temë. Për shkak të shpifjeve të derdhura mbi projektin nga faqet e shtypit të verdhë, niveli i besimit në SkyWay dhe #Yunitskij, nga autoritetet dhe biznesi zvogëlohet. Konkurrentët e paskrupullt veprojnë në mënyrë të padukshme në këtë mënyrë dhe për këtë arsye lufta kundër shpifjeve në #media është shumë e rëndësishme për suksesin e projektit. Ajo zhvillohet jo vetëm përmes gjykatave, por edhe me përfshirjen e mjeteve të tjera ekzistuese në shoqëri. Vetëbesimi dhe drejtësia janë aleatë në këtë luftë.

Countdown till the start of SkyWay in UAE

Kjo është ajo që lejoi SkyWay  dhe projektuesin e përgjithshëm Anatoli Yunitski, për të shkruar një letër të hapur për Presidentin e Bjellorusisë, Alexander Lukashenko. Përveç kësaj, një peticion u hartua me kërkesën për të gjetur iniciatorin e shpifjeve kunder SkyWay. Peticioni quhet “Kundër gënjeshtrave dhe shpifjeve”. Me shume se 15.000 investitorë dhe përkrahës të projektit të dizajnuar për ta bërë botën më të mirë janë bashkuar me të. Dhe kjo është gjithashtu një nga rrethanat e jashtme të rëndësishme për hapat vendimtarë për të cilët SkyWay po përgatitet të ndryshojë botën për më mirë.

Firmosni edhe JU tani peticionin!

Fitorja do të jetë e jona, por armiku nuk fle. Për këtë arsye, ne nuk do të njoftojmë datën e nisjes deri në kohën e duhur. Do të jetë së shpejti, do të jetë e ndritshme. SkyWay përmbush premtime, më e rëndësishmja e të cilave është krijimi i një shërbimi optimal të transportit, një teknologji shumë e kërkuar që do të shpëtojë miliona jetë dhe do të krijojë kushte për një ambient më të rehatshëm për njerëzit për të jetuar dhe punuar.

#BuildSKYWAY …. #SaveThePlanet !!

Countdown till the start of SkyWay in UAE

perktheu #JoeArtidFejzo © www.SkyWayAlbania.com

te gjitha Materialet jane © 1977—2019 Anatoly Yunitskiy. All Rights Reserved.

Abu Dhabi to Dubai by Sky Pod? Summit offers glimpse of future transport

Abu Dhabi to Dubai by Sky Pod? Summit offers glimpse of future transport

The best tech innovations from the World Government Summit include a cable car-like method of transport and transferring human consciousness into a robotic shell

Imagine if you could get between Dubai and Abu Dhabi in 15 minutes, bypassing the traffic on Sheikh Zayed Road, while using five times less energy than an electric car.

That is what a proposed new system of cable car-like Sky Pods promises to do and Belarusian designer Anatoly Yunitskiy believes it could become a global phenomenon with Dubai in the lead.

The vehicles, invented by Mr Yunitskiy’s company #Skyway and displayed at the World Government Summit in Dubai yesterday, would move high above the ground along a specially designed network of overpasses. One model, the high-speed #Unibus, can carry 24 passengers at speeds of up to 500 kilometres per hour.

Another smaller model – which the Ruler of Dubai visited on Monday – travels at about 150kph.

Other models on show included the #Unibike, which can be manually propelled along suspended rails.

Mr Yunitskiy believes the pods, which are all fitted with leather seats and large windows, will revolutionise the way we travel around the UAE.

“We are creating the most eco-friendly, comfortable, cost-efficient and productive transport system ever,” he said.

The system would also use up to 100 times less land than traditional transport infrastructure.The entrepreneur, who claims to “have been thinking about transport” since he was five years old, said that the company is working on commercial projects. “It could be that Dubai is first,” he said.The Edge of Government exhibition challenges visitors to “think in new and often counter-intuitive ways about how to solve the most pressing public challenges of our time”.Visitors were also given a peek inside a model of the Museum of the Future, which is scheduled to open near Emirates Towers next year.One of the more eye-catching exhibits shows new healthcare concepts that could shape how emergency care is delivered in the future.A robot transporter could arrive at the scene of an accident to make an analysis of a trauma victim’s health, while nanobots could then repair damaged tissue. In critical cases, the technology could keep a patient alive long enough for human help to arrive.Another concept on show is the mind gateway – technology that could temporarily transfer human consciousness to a robotic shell.Although realising this remains decades away, the scientists behind the idea claim it could help remove the need for humans to put themselves in harm’s way in areas such as deep sea exploration. It could also potentially offer mobility to the physically disabled.Virtual reality continues to open up new avenues to explore, particularly in filmmaking, and two short VR films by the New Reality Company are being shown at WGS.The first, called Giant, allows the viewer to experience the onset of war first-hand through the eyes of a family whose house is being bombed.Tree puts the viewer in the unusual position of seeing the world as a tree might. With branches instead of arms, you grow above the forest canopy, seeing plants and animals from a new angle. It is beautiful and disorientating. There is a sting in the tail, though – a man-made forest fire is an urgent reminder that when we destroy nature, we damage ourselves.

This story has been changed to correct the estimated speed of the Sky Pods

Original Article : https://www.thenational.ae/uae/abu-dhabi-to-dubai-by-sky-pod-summit-offers-glimpse-of-future-transport-1.824099?fbclid=IwAR14KefTSfXqvtVHXRQsGhAnrh3ytlKZy2CujuArCklbl1sesWhDr7QPT58#1  ©

  Innovative Transport System: SkyWay Scores Points in the United Arab Emirates  🇮🇹  Sistema di trasporto innovativo: SkyWay guadagna punti negli  Emirati Arabi Uniti.

🇦🇱  Sistemi Inovativ i Transportit:  #SkyWay shënon pikë në Emiratet e Bashkuara Arabe

Jo shumë kohë më parë portali francezActu Transport Logistique duke u fokusuar në transportin ka postuar një artikull mbi zhvillimin e Kompanise SkyWay në Emiratet e Bashkuara Arabe. Aty lexon për përparësitë e transportit SkyWay, ndërtimin e vendit të parë të transportit në Emiratin e Sharjah dhe planet për zhvillimin e projektit në rajon:

Actu Transport Logistique: SkyWay Is Gaining Popularity in the United Arab Emirates
Pak ditë më parë, SkyWay Technologies Co. nënshkroi një kontratë me partnerë në Emiratet e Bashkuara Arabe për ndërtimin e seksionit të parë të transportit në një sipërfaqe prej 25 hektarë. Sistemi i transportit SkyWay është i aftë të transportojë 250 milion ton ngarkesa në vit.
SkyWay Technologies Co., e vendosur në Minsk, Bjellorusi, ishte një nga surprizat në ekspoziten e fundit hekurudhore #InnoTrans në Berlin. Në fakt,  solli një transport inovativ i sistemit te tipit te montuar ose pezulluar, i aftë për të transportuar ngarkesë mallrash dhe trafik pasagjerësh .
Në llojin e ngarkesës, modulet që veprojnë në mënyrë automatike mund të udhëtojnë me shpejtësi deri në 150 km / h.
Sipas krijuesit SkyWay, ky automjet ka një shkallë të lartë të sigurisë, ashtu siç lëviz, në një lartësi prej disa metra mbi tokë, si dhe performancë të rëndësishme kapaciteti mbartes. Ky sistem transporti eshte ne gjendje te spostoje 250 milion ton mallra në vit.
Pa dyshim, një produktivitet aq i lartë si dhe shpenzime operative shumë të ulëta zgjoi interes në Emiratet e Bashkuara Arabe. Më 14 tetor 2018 u nënshkrua një marrëveshje midis kompanisë SkyWay dhe Parkut për Inovacionin e Teknologjisë Kërkimore të Emirateve te Sharjah. Njoftimi zyrtar i kësaj erdhi pas një muaj e gjysmë. Marrëveshja parashikon ndërtimin e një rruge fillestare, gjatësia e së cilës nuk është specifikuar ende. Pritet të përfundojë në vitin 2019 në një parcelë prej 25 hektarësh.
Sipas Designerit te Përgjithshëm SKYWAY, Z. Anatoly Yunitskiy, “përgatitja për ndërtim filloi në pranverën e vitit 2018. Si pjesë e punës paraprake, ne kemi krijuar një projekttei integruar te qendrës së inovacionit SkyWay në një version tropikal. Projekti përfshin tre linja testimi, mjetet lëvizëse të pasagjerëve dhe mallrave, si dhe nivelin e dytë infrastrukturor : stacionet, depot, daljet, sistemet e fuqisë dhe kontrollit, etj. “Ai, gjithashtu, vë në dukje
se “zhvillimi i SkyWay në Emiratet e Bashkuara Arabe do të lejojë realizimin e
potencialit te teknologjive SkyWay më shumë se në Bjellorusi, ku kemi disa
vështirësi në marrjen dhe blerjen e nevojshme të tokës “.
Në fakt, në Bjellorusi, SkyWay Technologies Co. ka vetëm një vend të shkurtër testimi ku EcoTechnoPark është krijuar për katër vjet. Prandaj, nuk është e mundur te demonstrojnë aftësinë e moduleve për të lëvizur me shpejtësi deri në 150 km / h ose testimin e tyre ne operim në kushte të pafavorshme klimatike. Përveç kësaj, linjat e testimit u ndërtuan vetëm për automjete të lehta, masa e të cilave shkon nga 6 deri në 8 ton.
Gjithashtu është planifikuar të ndërtohet një linjë me shpejtësi të lartë jashtë qendrës së inovacionit në Sharjah, modernizimi i modulit të pasagjerëve. Do të zgjasë për një distancë prej 25 km brenda një emirati tjetër gjithmone ne territoret e Emirateve të Bashkuara Arabe. Kjo gjatësi do të jetë e mjaftueshme për #unibus si modul për të arritur një shpejtësi prej
500 km / h. Kështu, kompania do të jetë në gjendje të demonstrojë aftësinë e makinave të saj qe punojnë në kushte të vështira klimatike në Lindjen e Mesme.
Në të vërtetë, siç është rasti me sistemet e tjera inovative të transportit, SkyWay Technologies Co., do të duhet të bindë investitorët për të financuar projektin, në të cilin duhet qe të gjitha variantet ende te percaktohen .

( perktheu #JoeArtidFejzo © 2018 )   √  more Info :  https://goo.gl/knrqTN

Artikulli Origjinal ne Frengjisht :   https://www.actu-transport-logistique.fr/ferroviaire/systeme-de-transport-innovant-skyway-marque-des-points-dans-les-emirats-arabes-unis-511679.php  

🇮🇹  Sistema di trasporto innovativo:
SkyWay guadagna punti negli  Emirati Arabi Uniti.

Non molto tempo fà il portale francese dedicato ai trasporti #Actu Transport Logistique ha pubblicato un articolo sullo sviluppo del trasporto SkyWay negli Emirati Arabi Uniti. Si legge sui vantaggi del trasporto SkyWay, sulla costruzione del primo sito di trasporto nell’Emirato di Sharjah e sui piani per lo sviluppo del progetto nella regione:

Actu Transport Logistique: SkyWay Is Gaining Popularity in the United Arab Emirates

Qualche giorno fa, SkyWay Technologies Co. ha firmato un contratto con partner negli Emirati Arabi Uniti per la costruzione della prima sezione di trasporto su un’area di 25 ettari. Il sistema di trasporto SkyWay è in grado di trasportare 250 milioni di tonnellate di carico all’anno.
SkyWay Technologies Co., con sede a Minsk, in Bielorussia, è stata una delle sorprese al recente mostra ferroviaria InnoTrans a Berlino. In effetti, sviluppa un trasporto innovativo, un sistema di tipo montato o sospeso in grado di trasportare traffico merci e passeggeri.
Nel tipo di carico, i moduli che operano in modalità automatica possono viaggiare a velocità fino a 150 km / h.
Secondo lo sviluppatore SkyWay, questo veicolo ha un alto grado di #sicurezza, mentre si muove ad un’altezza di parecchi metri dal suolo, oltre ad alte capacità di  prestazioni significative. Questo sistema di trasporto e capace di muovere 250 milioni di tonnellate di merci all’anno.
Indubbiamente, una così alta produttività e costi operativi molto bassi hanno sollevato tanto interesse negli Emirati Arabi Uniti. Il 14 ottobre 2018 è stato firmato un accordo tra SkyWay Company e il Research Technology Innovation Park dell’ Emirato di Sharjah. L’annuncio ufficiale di questo è arrivato dopo un mese e mezzo. L’accordo prevede la costruzione di un percorso iniziale, la cui lunghezza non è ancora specificato. Dovrebbe essere completato nel 2019 su un terreno di 25 ettari.
Secondo il General Designer di SkyWay, Anatoly Yunitskiy, ” La preparazione per la costruzione è iniziato nella primavera del 2018. Come parte del lavoro preliminare, abbiamo creato un progetto integrato del centro di innovazione SkyWay in versione tropicale. Il progetto comprende tre linee di prova, materiale rotabile passeggeri e merci, oltre ad un secondo livello d’infrastruttura: stazioni, depositi, affluenza, sistemi di alimentazione e controllo, ecc. ” che lo sviluppo di SkyWay negli Emirati Arabi Uniti permetterà di realizzare il potenziale delle tecnologie SkyWay più ampiamente che in Bielorussia, dove ne abbiamo alcune difficoltà nell’ottenere la necessaria acquisizione di terreni “.
Infatti, in Bielorussia SkyWay Technologies Co. ha solo un breve sito di prova dove EcoTechnoPark è stato creato in solo quattro anni. Pertanto, non è possibile dimostrare la capacità dei moduli di spostarsi ad una velocità fino a 150 km / h o testarli in operazioni di condizioni climatiche avverse. Inoltre, le tracce dei test sono state costruite solo per veicoli leggeri, la cui massa è da 6 a 8 tonnellate.
Si prevede inoltre di costruire una linea ad alta velocità al di fuori del centro di innovazione di Sharjah per la modernizzazione del modulo passeggero. Si estenderà per una distanza di 25 km in un altro emirato degli Emirati Arabi Uniti. Questa lunghezza sarà sufficiente per il Modulo #Unibus High-Speed per raggiungere una velocità di 500 km / h. In questo modo, l’azienda sarà in grado di dimostrare la capacità delle sue macchine per lavorare in condizioni climatiche difficili in Medio Oriente.
Infatti, come nel caso di altri sistemi di trasporto innovativi, SkyWay Technologies Co. dovrà convincere gli investitori a finanziare il progetto, in cui tutte le variabili devono essere verificate.

( traduzione Joe Artid Fejzo 2018 )

Articolo originale in francese :   https://www.actu-transport-logistique.fr/ferroviaire/systeme-de-transport-innovant-skyway-marque-des-points-dans-les-emirats-arabes-unis-511679.php

🇬🇧  Innovative Transport System: SkyWay Scores Points in the United Arab Emirates

Not so long ago the French portal focusing on transport #ActuTransportLogistique posted an article on the development of SkyWay transport in the United Arab Emirates. It reads about the advantages of SkyWay transport, construction of the first transport site in the Emirate of Sharjah and plans for the project’s development in the region:

Actu Transport Logistique: SkyWay Is Gaining Popularity in the United Arab Emirates

Concept is being exported to United Arab Emirates Longer track A few days ago, SkyWay Technologies Co. signed a contract with partners in the United Arab Emirates for the construction of the first transport section on an area of 25 hectares. The SkyWay transport system is capable of transporting 250 million tons of cargo per year. SkyWay Technologies Co., located in Minsk, Belarus, was one of the surprises at the recent InnoTrans rail exhibition in Berlin. In fact, it develops an innovative transport system of mounted or suspended type capable of carrying cargo and passenger traffic. In cargo type, modules operating in automatic mode can travel at speeds of up to 150 km/h. According to the SkyWay developer, this vehicle has a high degree of safety, as it moves at a height of several meters above the ground, as well as significant performance capacity. This transportation system transport 250 million tons of cargo per year. Undoubtedly, such high productivity as well as very low operational costs aroused interest in the United Arab Emirates. On October 14, 2018, an agreement was signed between SkyWay Company and the Research Technology Innovation Park of the Emirate of Sharjah. The official announcement of this came after a month and a half. The agreement provides for the construction of an initial route, the length of which is not specified. It is expected to be completed in 2019 on a plot of 25 hectares. According to SkyWay General Designer Anatoly Yunitskiy, “preparation for construction began in the spring of 2018. As part of the preliminary work, we have created an integrated project of the SkyWay innovation center in a tropical version. The project includes three test lines, passenger and freight rolling stock, as well as second-level infrastructure: stations, depots, turnouts, power and control systems, etc.” He also notes that “the development of SkyWay in the United Arab Emirates will allow realizing the potential of SkyWay technologies more fully than in Belarus, where we have some difficulties in obtaining the necessary land acquisition.” In fact, in Belarus SkyWay Technologies Co. has only a short test site where EcoTechnoPark has been created for four years. Therefore, it is not possible to demonstrate the ability of the modules to move at a speed of up to 150 km/h or test their operation in adverse climatic conditions. In addition, test tracks were built only for lightweight vehicles, the mass of which is from 6 to 8 tons. It is also planned to build a high-speed line outside the innovation center in Sharjah for the modernization of the passenger module. It will extend for a distance of 25 km in another emirate of the United Arab Emirates. This length will be enough for the unibus module to reach a speed of 500 km/h. Thus, the company will be able to demonstrate the ability of its machines to work under challenging climatic conditions in the Middle East. Indeed, as is the case with other innovative transport systems, SkyWay Technologies Co. will have to convince investors to finance the project, in which all variables need to be clarified.

SkyWay в Интернет-пространстве допускается только при обязательном размещении ссылки на источник публикации: http://rsw-systems.com/news/actu-transport-logistique
© http://rsw-systems.com/

  🇬🇧 Photos: Travel around Dubai in sky pods at 150 kmph? 🇮🇹 Viaggia in giro per Dubai in sky pod a 150 km/h ? 🇦🇱 te udhetosh ne Dubai ne Sky Pod me 150 km/ore ?

 🇦🇱  Fotot: Udhëtoni rreth Dubait në pods qiell në 150 kmph?
Wam / Dubai
Paraqitur më 4 dhjetor 2018. | Përditësimi i fundit më 4 dhjetor 2018 në orën 11.34

Princi i Kurorës i Dubait inspekton lëvizjen autonome të RTA-së, projektet e AI.

Sheiku Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Princi i Kurorës së Dubait dhe Kryetari i Këshillit Ekzekutiv të Dubai, vlerësoi përpjekjet e Autoriteteve të Rrugëve dhe Transportit të Dubait, RTA, në kryerjen e një sërë projektesh të lidhura me Inteligjencën Artificiale, UA, lëvizshmërinë autonome dhe mobilitetit të përbashkët / transportit.

Ai gjithashtu përgëzoi iniciativat e RTA që synonin lehtësimin e lëvizshmërisë së mjeteve të transportit publik në destinacionet e tyre përfundimtare.

Sheiku Hamdan i bëri këto vërejtje gjatë një vizite në Depo Metro në Al Rashidiya, ku u prit nga Mattar Al Tayer, Drejtori i Përgjithshëm dhe Kryetari i Bordit të Drejtorëve Ekzekutiv të AKR. Sheiku Hamdan inspektoi dy modele të pods të Sky Dubai – një sistem lëvizës futuristik në Emiratin e Dubait. Karakterizuar nga përdorimi i një sipërfaqe toke që është 100 herë më e vogël se mjetet konvencionale të të njëjtit kapacitet, efikasiteti i harxhimit te fuqisë së pods është pesë herë më i vogël se automjetet elektrike dhe sistemi kërkon nje infrastrukturë, që është dhjetë herë më e pakte se sistemet tradicionale të tranzitit me të njëjtat kapacitete.

Dubai Sky pod


Modeli i parë i njësive të SkyWay në Dubai është #Unibike. Është një mjet tranziti i vogël dhe i lehtë, i pajisur me rrota çeliku për të lëvizur në binarët e pezulluar. Çdo njësi mund të akomodojë një deri tre pasagjere së bashku me dizajn individual të mjeteve te transportit. Mund të udhëtojë me një shpejtësi maksimale prej 150 km / h dhe të mbajë rreth 20,000 udhetare në orë.

Modeli i dytë është #Unicar. Është projektuar për të transportuar pasagjerë për një distancë deri në 200 kilometra. Këto njësi kanë një dizajn elegant dhe janë në përputhje me standardet globale të Dubai. Njësia mund të akomodojë një deri në gjashtë udhetare te ulur dhe të udhëtojë në një shpejtësi maksimale prej 150 km / h. Rrjeti mund të transportojë rreth 50,000 udhetare në orë.

View image on Twitter

( Perktheu #JoeArtidFejzo © 2018 )

Dubai Media Office © 

@DXBMediaOffice

🇮🇹  Viaggia in giro per Dubai in sky pod a 150 km / h?

Wam / Dubai
Archivio il   4 dicembre 2018

Dubai Crown Prince ispeziona la mobilità autonoma di RTA, i progetti di intelligenza artificiale.

Lo sceicco Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, principe ereditario di Dubai e presidente del Consiglio esecutivo di Dubai, ha elogiato gli sforzi delle Autorità per i trasporti e le strade di Dubai, #RTA, nella realizzazione di una serie di progetti relativi all’intelligenza artificiale, AI, mobilità autonoma e mobilità condivisa / trasporto.

Ha inoltre elogiato le iniziative dell’RTA volte a facilitare la mobilità dei mezzi di #trasporto pubblico verso le loro destinazioni finali.

Sheikh Hamdan ha fatto queste osservazioni durante una visita al Metro Depot di Al Rashidiya, dove è stato ricevuto da Mattar Al Tayer, Direttore Generale e Presidente del Consiglio Direttivo della RTA. Sheikh Hamdan ha ispezionato due modelli dei pod Dubai Sky: un futuristico sistema di mobilità nell’emirato di Dubai. Caratterizzato dall’utilizzo di un’area di terreno 100 volte inferiore rispetto ai mezzi convenzionali della stessa capacità, l’efficienza energetica dei #pod è cinque volte inferiore rispetto ai veicoli elettrici e il sistema richiede un’infrastruttura, che è dieci volte inferiore rispetto ai sistemi di trasporto tradizionali dello stesso capacità.

Pod di Dubai Sky

Il primo modello delle unità pod Sky Dubai è l’ #Unibike. È un mezzo di trasporto di dimensioni ridotte e leggero dotato di ruote in acciaio per muoversi su binari sospesi. Ogni unità può ospitare da uno a tre passeggeri con un design di trasporto individuale. Può viaggiare ad una velocità massima di 150 km / he trasportare circa 20.000 passeggeri all’ora.

View image on Twitter

Il secondo modello è l’ #Unicar . È progettato per trasportare passeggeri per una distanza fino a 200 chilometri. Queste unità hanno un design elegante e sono conformi agli standard globali di Dubai. L’unità può ospitare da uno a sei passeggeri seduti e viaggiare a una velocità massima di 150 km / h.  La cabina può trasportare circa 50.000 passeggeri all’ora.

Dubai Media Office © 

@DXBMediaOffice

 

🇬🇧  Photos: Travel around Dubai in sky pods at 150 kmph?

Wam/Dubai
Filed on December 4, 2018 | Last updated on December 4, 2018 at 11.34 pm

Dubai Crown Prince inspects RTA’s autonomous mobility, AI projects.

Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of Dubai and Chairman of Dubai Executive Council, praised the efforts of Dubai’s Roads and Transport Authority, RTA, in carrying out a series of projects related to Artificial Intelligence, AI, autonomous mobility, and shared mobility/transport.

He also commended the RTA’s initiatives aimed at facilitating the mobility of public transport riders to their final destinations.

Sheikh Hamdan made these remarks during a visit to the Metro Depot at Al Rashidiya, where he was received by Mattar Al Tayer, Director-General and Chairman of the Board of Executive Directors of the RTA. Sheikh Hamdan inspected two models of Dubai Sky pods – a futuristic mobility system in the Dubai Emirate. Characterised by using an area of land that is 100 times less than conventional means of the same capacity, the pods’ power efficiency is five times less than electric vehicles and the system requires infrastructure, which is ten times less than conventional transit systems of the same capacity.

Dubai Sky pod

The first model of the Dubai Sky pod units is the #Unibike. It is a small-size, and lightweight transit mean fitted with steel wheels to move on suspended rails. Each unit can accommodate one to five riders along with individual transport design. It can travel at a maximum speed of 150 km/h and carry about 20,000 riders per hour.

View image on Twitter

The second model is the #Unicar . It is designed to carry passengers for a distance up to 200 kilometres. These units have a stylish design and conform to Dubai’s global standards. The unit can accommodate one to six riders and travel at a maximum speed of 150 km/h. The network can transport about 50,000 riders per hour.

Dubai Media Office © 

@DXBMediaOffice

News √ Presentation of the first SkyWay #Moscow project / Prezantimi i projektit të parë të #SkyWay per Moskën , Rusi

🇦🇱👉  Prezantimi i projektit të parë të #SkyWay per Moskën , Rusi

Më 23 nëntor 2018, gjatë Kongresit të 5-të Eurasian Ekonomik si pjesë e sektorit të qytetit “Clever City“, u prezantua për herë të parë koncepti i projektit të parë për Moskën – “Autostrada e transportit të teknologjisë #SkyWay në rajonin e Moskës” përfitimet kryesore ekonomike për Moskën dhe rajonin nga zbatimi i këtij projekti!

Ky informacion ofron mundësitë më të mira për zhvillimin e biznesit për të gjitha organizatat, investitorët, sipërmarrësit dhe biznesmenët.

 • Qëllimet kryesore të projektit “Autostrada e transportit të teknologjisë SkyWay në rajonin e Moskës” :
 • autostrada e transportit do të realizohet me qëllim të rritjes së mobilitetit të qytetarëve të rajonit të Moskës;
  –  zgjidhja e problemit të formimit dhe shkarkimit të trafikut radial të pasagjerëve, si dhe shpërndarës të transportit;
  –  ul ngarkesën në drejtimet më të ngarkuara në Moskë dhe në rajonin e Moskës;
  –  të zvogëlojë kohën e udhëtimit midis lokaliteteve të mëdha të rajonit të Moskës dhe aeroporteve të Moskës.
 • Detyrat kryesore të projektit “Autostrada e transportit të teknologjisë SkyWay në rajonin e Moskës”:
 • Rritja e cilësisë së shërbimeve të transportit të ofruara nga zvogëlimi i kohës së udhëtimit ndërmjet qendrave të tërheqjes së trafikut të pasagjerëve;
  – ofrojnë transportin e udhëtarëve në drejtim të akorduar ndërmjet zonave të banimit, publikut dhe prodhimit;
  – formojnë një sistem të unifikuar të transportit të udhëtarëve me shpejtësi të lartë në Moskë dhe në rajonin e Moskës;
  – zvogëlimi i ngarkesës së transportit në rrjetin e rrugëve të makinave duke ridrejtuar trafikun e pasagjerëve në transportin hekurudhor dhe duke krijuar një lloj transporti publik alternativ.

🇮🇹👉  Presentazione del primo progetto SkyWay per #Mosca #Russia

Il 23 novembre 2018, durante il 5 ° Congresso Economico Eurasiatico nell’ambito della sezione “Clever city”, è stato presentato per la prima volta il concetto del primo progetto di Mosca – “SkyWay technology highway highway in the Moscow region” – i principali vantaggi economici per Mosca e la regione dall’attuazione di questo progetto!

 • Queste informazioni forniscono le migliori opportunità di sviluppo commerciale per tutte le organizzazioni, gli investitori, gli imprenditori e gli uomini d’affari.
 • Obiettivi principali del progetto “SkyWay technology highway highway in the Moscow region”:
 • l’autostrada del trasporto sarà realizzata con l’obiettivo di aumentare la mobilità dei cittadini della regione di Mosca;
  – soluzione al problema della formazione e dello scarico del traffico passeggeri radiale, nonché dei nodi di trasporto;
  – diminuire il carico sulle direzioni più trafficate a Mosca e nella regione di Mosca;
  – ridurre il tempo di viaggio tra le grandi località della regione di Mosca e gli aeroporti di Mosca.
 • Compiti principali del progetto “SkyWay technology highway highway in the Moscow region”:
 • aumentare la qualità dei servizi di trasporto offerti diminuendo il tempo di viaggio tra i centri di attrazione del traffico passeggeri;
  – fornire il trasporto di passeggeri in direzione di corda tra aree residenziali, pubbliche e di produzione;
  – formare un sistema unificato di trasporto passeggeri ad alta velocità a Mosca e nella regione di Mosca;
  – ridurre il carico di trasporto sulla rete di strade automobilistiche reindirizzando il traffico passeggeri verso il trasporto ferroviario e creando un tipo di trasporto pubblico alternativo.

🇬🇧👉 Presentation of the first SkyWay #Moscow project

On November 23, 2018, during the 5th Eurasian Economic Congress as part of the “Clever city” section the concept of the first Moscow project – “SkyWay technology transport highway in the Moscow region” – was presented for the first time, as well as the main economic benefits for Moscow and the region from implementing this project!

This information provides the best business development opportunities for all organizations, investors, entrepreneurs and businessmen.

Key goals of the “SkyWay technology transport highway in the Moscow region” project:

 • the transport highway will be realized with the goal of increasing the mobility of the citizens of the Moscow region;
 • solution to the problem of forming and unloading radial passenger traffic, as well as transport hubs;
 • decrease the load on the busiest directions in Moscow and the Moscow region;
 • reduce the travel time between large localities of the Moscow region and Moscow airports.

Key tasks of the “SkyWay technology transport highway in the Moscow region” project:

 • increase the quality of the transportation services offered by decreasing the travel time between centers of attraction of passenger traffic;
 • provide passenger transportation in chordal direction between residential, public and production areas;
 • form a unified system of high speed passenger transport in Moscow and the Moscow region;
 • decrease the transport load on the network of car roads by redirecting passenger traffic to railway transport and creating an alternative public transport type.

NEWS √ Summary meeting with Andrey Khovratov / Takim Përmbledhës  me Andrey Khovratov

🇦🇱👉  Takim Përmbledhës  me Andrey Khovratov


Të dashur miq, dëshirojmë t’ju kujtojmë se takimi përmbledhës me #AndreyKhovratov do të zhvillohet të enjten, më 29 nëntor në ora 19:00          ( ora e Moskes ) !

Programi i Webinarit :

 • rezultatet e Kongresit të Pestë Ekonomik Euroazian
  – detaje rreth projektit të parë SkyWay në Moskë
  – lajme ekskluzive dhe zhvillime interesante të kompanisë;
  – rezultate të rëndësishme të vjeshtës;
  – planet për dimrin;
  – përgjigjet për të gjitha pyetjet që ju interesojnë.
 • Hyrja e lirë, ftoj të gjithë të njohurit me lidhjen “Vizitor” :
 • Lidhje Regjistrimi :
  – Lidhja si vizitor :
  Kodi identifikues i celularit: 5499240450
  Sigurohuni që të merrni pjesë në webinar!
 • Bëhu i pari për të gjetur lajmet e fundit!

Incontro riassuntivo con Andrey Khovratov

Cari amici, vi ricordiamo che il 29 novembre alle 19:00 MSK (17:00 ora italiana) si terrà l’incontro riassuntivo con Andrey Khovratov!

 

 

 

Programma dell’incontro:

 • risultati del V Congresso Economico Eurasiatico;
 • dettagli del primo progetto SkyWay a Mosca;
 • gli ultimi e più interessanti eventi dell’azienda;
 • tutti i risultati importanti dell’autunno;
 • piani per l’inverno;
 • risposte a tutte le vostre domande.

Ingresso libero, invitate i vostri amici:

Assicuratevi di accedere al webinar! Siate tra i primi a scoprire le notizie più importanti!

🇬🇧👉 Summary meeting with Andrey Khovratov

Dear friends, we would like to remind you that the summary meeting with Andrey Khovratov will take place on Thursday, November 29 at 19:00 Moscow time!

Event program:

 • results of the fifth Euroasian Economic Congress
 • details about the first SkyWay project in Moscow
 • exclusive news and interesting company developments;
 • important results of Autumn;
 • plans for the winter;
 • answers to all of the questions that interest you.

Free entry, invite all of your acquaintances with the “Guest link”:

Make sure to attend the webinar! Be the first to find out the latest news!