Innovative Transport System: SkyWay Scores Points in the United Arab Emirates  🇮🇹  Sistema di trasporto innovativo: SkyWay guadagna punti negli  Emirati Arabi Uniti.

🇦🇱  Sistemi Inovativ i Transportit:  #SkyWay shënon pikë në Emiratet e Bashkuara Arabe

Jo shumë kohë më parë portali francezActu Transport Logistique duke u fokusuar në transportin ka postuar një artikull mbi zhvillimin e Kompanise SkyWay në Emiratet e Bashkuara Arabe. Aty lexon për përparësitë e transportit SkyWay, ndërtimin e vendit të parë të transportit në Emiratin e Sharjah dhe planet për zhvillimin e projektit në rajon:

Actu Transport Logistique: SkyWay Is Gaining Popularity in the United Arab Emirates
Pak ditë më parë, SkyWay Technologies Co. nënshkroi një kontratë me partnerë në Emiratet e Bashkuara Arabe për ndërtimin e seksionit të parë të transportit në një sipërfaqe prej 25 hektarë. Sistemi i transportit SkyWay është i aftë të transportojë 250 milion ton ngarkesa në vit.
SkyWay Technologies Co., e vendosur në Minsk, Bjellorusi, ishte një nga surprizat në ekspoziten e fundit hekurudhore #InnoTrans në Berlin. Në fakt,  solli një transport inovativ i sistemit te tipit te montuar ose pezulluar, i aftë për të transportuar ngarkesë mallrash dhe trafik pasagjerësh .
Në llojin e ngarkesës, modulet që veprojnë në mënyrë automatike mund të udhëtojnë me shpejtësi deri në 150 km / h.
Sipas krijuesit SkyWay, ky automjet ka një shkallë të lartë të sigurisë, ashtu siç lëviz, në një lartësi prej disa metra mbi tokë, si dhe performancë të rëndësishme kapaciteti mbartes. Ky sistem transporti eshte ne gjendje te spostoje 250 milion ton mallra në vit.
Pa dyshim, një produktivitet aq i lartë si dhe shpenzime operative shumë të ulëta zgjoi interes në Emiratet e Bashkuara Arabe. Më 14 tetor 2018 u nënshkrua një marrëveshje midis kompanisë SkyWay dhe Parkut për Inovacionin e Teknologjisë Kërkimore të Emirateve te Sharjah. Njoftimi zyrtar i kësaj erdhi pas një muaj e gjysmë. Marrëveshja parashikon ndërtimin e një rruge fillestare, gjatësia e së cilës nuk është specifikuar ende. Pritet të përfundojë në vitin 2019 në një parcelë prej 25 hektarësh.
Sipas Designerit te Përgjithshëm SKYWAY, Z. Anatoly Yunitskiy, “përgatitja për ndërtim filloi në pranverën e vitit 2018. Si pjesë e punës paraprake, ne kemi krijuar një projekttei integruar te qendrës së inovacionit SkyWay në një version tropikal. Projekti përfshin tre linja testimi, mjetet lëvizëse të pasagjerëve dhe mallrave, si dhe nivelin e dytë infrastrukturor : stacionet, depot, daljet, sistemet e fuqisë dhe kontrollit, etj. “Ai, gjithashtu, vë në dukje
se “zhvillimi i SkyWay në Emiratet e Bashkuara Arabe do të lejojë realizimin e
potencialit te teknologjive SkyWay më shumë se në Bjellorusi, ku kemi disa
vështirësi në marrjen dhe blerjen e nevojshme të tokës “.
Në fakt, në Bjellorusi, SkyWay Technologies Co. ka vetëm një vend të shkurtër testimi ku EcoTechnoPark është krijuar për katër vjet. Prandaj, nuk është e mundur te demonstrojnë aftësinë e moduleve për të lëvizur me shpejtësi deri në 150 km / h ose testimin e tyre ne operim në kushte të pafavorshme klimatike. Përveç kësaj, linjat e testimit u ndërtuan vetëm për automjete të lehta, masa e të cilave shkon nga 6 deri në 8 ton.
Gjithashtu është planifikuar të ndërtohet një linjë me shpejtësi të lartë jashtë qendrës së inovacionit në Sharjah, modernizimi i modulit të pasagjerëve. Do të zgjasë për një distancë prej 25 km brenda një emirati tjetër gjithmone ne territoret e Emirateve të Bashkuara Arabe. Kjo gjatësi do të jetë e mjaftueshme për #unibus si modul për të arritur një shpejtësi prej
500 km / h. Kështu, kompania do të jetë në gjendje të demonstrojë aftësinë e makinave të saj qe punojnë në kushte të vështira klimatike në Lindjen e Mesme.
Në të vërtetë, siç është rasti me sistemet e tjera inovative të transportit, SkyWay Technologies Co., do të duhet të bindë investitorët për të financuar projektin, në të cilin duhet qe të gjitha variantet ende te percaktohen .

( perktheu #JoeArtidFejzo © 2018 )   √  more Info :  https://goo.gl/knrqTN

Artikulli Origjinal ne Frengjisht :   https://www.actu-transport-logistique.fr/ferroviaire/systeme-de-transport-innovant-skyway-marque-des-points-dans-les-emirats-arabes-unis-511679.php  

🇮🇹  Sistema di trasporto innovativo:
SkyWay guadagna punti negli  Emirati Arabi Uniti.

Non molto tempo fà il portale francese dedicato ai trasporti #Actu Transport Logistique ha pubblicato un articolo sullo sviluppo del trasporto SkyWay negli Emirati Arabi Uniti. Si legge sui vantaggi del trasporto SkyWay, sulla costruzione del primo sito di trasporto nell’Emirato di Sharjah e sui piani per lo sviluppo del progetto nella regione:

Actu Transport Logistique: SkyWay Is Gaining Popularity in the United Arab Emirates

Qualche giorno fa, SkyWay Technologies Co. ha firmato un contratto con partner negli Emirati Arabi Uniti per la costruzione della prima sezione di trasporto su un’area di 25 ettari. Il sistema di trasporto SkyWay è in grado di trasportare 250 milioni di tonnellate di carico all’anno.
SkyWay Technologies Co., con sede a Minsk, in Bielorussia, è stata una delle sorprese al recente mostra ferroviaria InnoTrans a Berlino. In effetti, sviluppa un trasporto innovativo, un sistema di tipo montato o sospeso in grado di trasportare traffico merci e passeggeri.
Nel tipo di carico, i moduli che operano in modalità automatica possono viaggiare a velocità fino a 150 km / h.
Secondo lo sviluppatore SkyWay, questo veicolo ha un alto grado di #sicurezza, mentre si muove ad un’altezza di parecchi metri dal suolo, oltre ad alte capacità di  prestazioni significative. Questo sistema di trasporto e capace di muovere 250 milioni di tonnellate di merci all’anno.
Indubbiamente, una così alta produttività e costi operativi molto bassi hanno sollevato tanto interesse negli Emirati Arabi Uniti. Il 14 ottobre 2018 è stato firmato un accordo tra SkyWay Company e il Research Technology Innovation Park dell’ Emirato di Sharjah. L’annuncio ufficiale di questo è arrivato dopo un mese e mezzo. L’accordo prevede la costruzione di un percorso iniziale, la cui lunghezza non è ancora specificato. Dovrebbe essere completato nel 2019 su un terreno di 25 ettari.
Secondo il General Designer di SkyWay, Anatoly Yunitskiy, ” La preparazione per la costruzione è iniziato nella primavera del 2018. Come parte del lavoro preliminare, abbiamo creato un progetto integrato del centro di innovazione SkyWay in versione tropicale. Il progetto comprende tre linee di prova, materiale rotabile passeggeri e merci, oltre ad un secondo livello d’infrastruttura: stazioni, depositi, affluenza, sistemi di alimentazione e controllo, ecc. ” che lo sviluppo di SkyWay negli Emirati Arabi Uniti permetterà di realizzare il potenziale delle tecnologie SkyWay più ampiamente che in Bielorussia, dove ne abbiamo alcune difficoltà nell’ottenere la necessaria acquisizione di terreni “.
Infatti, in Bielorussia SkyWay Technologies Co. ha solo un breve sito di prova dove EcoTechnoPark è stato creato in solo quattro anni. Pertanto, non è possibile dimostrare la capacità dei moduli di spostarsi ad una velocità fino a 150 km / h o testarli in operazioni di condizioni climatiche avverse. Inoltre, le tracce dei test sono state costruite solo per veicoli leggeri, la cui massa è da 6 a 8 tonnellate.
Si prevede inoltre di costruire una linea ad alta velocità al di fuori del centro di innovazione di Sharjah per la modernizzazione del modulo passeggero. Si estenderà per una distanza di 25 km in un altro emirato degli Emirati Arabi Uniti. Questa lunghezza sarà sufficiente per il Modulo #Unibus High-Speed per raggiungere una velocità di 500 km / h. In questo modo, l’azienda sarà in grado di dimostrare la capacità delle sue macchine per lavorare in condizioni climatiche difficili in Medio Oriente.
Infatti, come nel caso di altri sistemi di trasporto innovativi, SkyWay Technologies Co. dovrà convincere gli investitori a finanziare il progetto, in cui tutte le variabili devono essere verificate.

( traduzione Joe Artid Fejzo 2018 )

Articolo originale in francese :   https://www.actu-transport-logistique.fr/ferroviaire/systeme-de-transport-innovant-skyway-marque-des-points-dans-les-emirats-arabes-unis-511679.php

🇬🇧  Innovative Transport System: SkyWay Scores Points in the United Arab Emirates

Not so long ago the French portal focusing on transport #ActuTransportLogistique posted an article on the development of SkyWay transport in the United Arab Emirates. It reads about the advantages of SkyWay transport, construction of the first transport site in the Emirate of Sharjah and plans for the project’s development in the region:

Actu Transport Logistique: SkyWay Is Gaining Popularity in the United Arab Emirates

Concept is being exported to United Arab Emirates Longer track A few days ago, SkyWay Technologies Co. signed a contract with partners in the United Arab Emirates for the construction of the first transport section on an area of 25 hectares. The SkyWay transport system is capable of transporting 250 million tons of cargo per year. SkyWay Technologies Co., located in Minsk, Belarus, was one of the surprises at the recent InnoTrans rail exhibition in Berlin. In fact, it develops an innovative transport system of mounted or suspended type capable of carrying cargo and passenger traffic. In cargo type, modules operating in automatic mode can travel at speeds of up to 150 km/h. According to the SkyWay developer, this vehicle has a high degree of safety, as it moves at a height of several meters above the ground, as well as significant performance capacity. This transportation system transport 250 million tons of cargo per year. Undoubtedly, such high productivity as well as very low operational costs aroused interest in the United Arab Emirates. On October 14, 2018, an agreement was signed between SkyWay Company and the Research Technology Innovation Park of the Emirate of Sharjah. The official announcement of this came after a month and a half. The agreement provides for the construction of an initial route, the length of which is not specified. It is expected to be completed in 2019 on a plot of 25 hectares. According to SkyWay General Designer Anatoly Yunitskiy, “preparation for construction began in the spring of 2018. As part of the preliminary work, we have created an integrated project of the SkyWay innovation center in a tropical version. The project includes three test lines, passenger and freight rolling stock, as well as second-level infrastructure: stations, depots, turnouts, power and control systems, etc.” He also notes that “the development of SkyWay in the United Arab Emirates will allow realizing the potential of SkyWay technologies more fully than in Belarus, where we have some difficulties in obtaining the necessary land acquisition.” In fact, in Belarus SkyWay Technologies Co. has only a short test site where EcoTechnoPark has been created for four years. Therefore, it is not possible to demonstrate the ability of the modules to move at a speed of up to 150 km/h or test their operation in adverse climatic conditions. In addition, test tracks were built only for lightweight vehicles, the mass of which is from 6 to 8 tons. It is also planned to build a high-speed line outside the innovation center in Sharjah for the modernization of the passenger module. It will extend for a distance of 25 km in another emirate of the United Arab Emirates. This length will be enough for the unibus module to reach a speed of 500 km/h. Thus, the company will be able to demonstrate the ability of its machines to work under challenging climatic conditions in the Middle East. Indeed, as is the case with other innovative transport systems, SkyWay Technologies Co. will have to convince investors to finance the project, in which all variables need to be clarified.

SkyWay в Интернет-пространстве допускается только при обязательном размещении ссылки на источник публикации: http://rsw-systems.com/news/actu-transport-logistique
© http://rsw-systems.com/

  🇬🇧 Photos: Travel around Dubai in sky pods at 150 kmph? 🇮🇹 Viaggia in giro per Dubai in sky pod a 150 km/h ? 🇦🇱 te udhetosh ne Dubai ne Sky Pod me 150 km/ore ?

 🇦🇱  Fotot: Udhëtoni rreth Dubait në pods qiell në 150 kmph?
Wam / Dubai
Paraqitur më 4 dhjetor 2018. | Përditësimi i fundit më 4 dhjetor 2018 në orën 11.34

Princi i Kurorës i Dubait inspekton lëvizjen autonome të RTA-së, projektet e AI.

Sheiku Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Princi i Kurorës së Dubait dhe Kryetari i Këshillit Ekzekutiv të Dubai, vlerësoi përpjekjet e Autoriteteve të Rrugëve dhe Transportit të Dubait, RTA, në kryerjen e një sërë projektesh të lidhura me Inteligjencën Artificiale, UA, lëvizshmërinë autonome dhe mobilitetit të përbashkët / transportit.

Ai gjithashtu përgëzoi iniciativat e RTA që synonin lehtësimin e lëvizshmërisë së mjeteve të transportit publik në destinacionet e tyre përfundimtare.

Sheiku Hamdan i bëri këto vërejtje gjatë një vizite në Depo Metro në Al Rashidiya, ku u prit nga Mattar Al Tayer, Drejtori i Përgjithshëm dhe Kryetari i Bordit të Drejtorëve Ekzekutiv të AKR. Sheiku Hamdan inspektoi dy modele të pods të Sky Dubai – një sistem lëvizës futuristik në Emiratin e Dubait. Karakterizuar nga përdorimi i një sipërfaqe toke që është 100 herë më e vogël se mjetet konvencionale të të njëjtit kapacitet, efikasiteti i harxhimit te fuqisë së pods është pesë herë më i vogël se automjetet elektrike dhe sistemi kërkon nje infrastrukturë, që është dhjetë herë më e pakte se sistemet tradicionale të tranzitit me të njëjtat kapacitete.

Dubai Sky pod


Modeli i parë i njësive të SkyWay në Dubai është #Unibike. Është një mjet tranziti i vogël dhe i lehtë, i pajisur me rrota çeliku për të lëvizur në binarët e pezulluar. Çdo njësi mund të akomodojë një deri tre pasagjere së bashku me dizajn individual të mjeteve te transportit. Mund të udhëtojë me një shpejtësi maksimale prej 150 km / h dhe të mbajë rreth 20,000 udhetare në orë.

Modeli i dytë është #Unicar. Është projektuar për të transportuar pasagjerë për një distancë deri në 200 kilometra. Këto njësi kanë një dizajn elegant dhe janë në përputhje me standardet globale të Dubai. Njësia mund të akomodojë një deri në gjashtë udhetare te ulur dhe të udhëtojë në një shpejtësi maksimale prej 150 km / h. Rrjeti mund të transportojë rreth 50,000 udhetare në orë.

View image on Twitter

( Perktheu #JoeArtidFejzo © 2018 )

Dubai Media Office © 

@DXBMediaOffice

🇮🇹  Viaggia in giro per Dubai in sky pod a 150 km / h?

Wam / Dubai
Archivio il   4 dicembre 2018

Dubai Crown Prince ispeziona la mobilità autonoma di RTA, i progetti di intelligenza artificiale.

Lo sceicco Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, principe ereditario di Dubai e presidente del Consiglio esecutivo di Dubai, ha elogiato gli sforzi delle Autorità per i trasporti e le strade di Dubai, #RTA, nella realizzazione di una serie di progetti relativi all’intelligenza artificiale, AI, mobilità autonoma e mobilità condivisa / trasporto.

Ha inoltre elogiato le iniziative dell’RTA volte a facilitare la mobilità dei mezzi di #trasporto pubblico verso le loro destinazioni finali.

Sheikh Hamdan ha fatto queste osservazioni durante una visita al Metro Depot di Al Rashidiya, dove è stato ricevuto da Mattar Al Tayer, Direttore Generale e Presidente del Consiglio Direttivo della RTA. Sheikh Hamdan ha ispezionato due modelli dei pod Dubai Sky: un futuristico sistema di mobilità nell’emirato di Dubai. Caratterizzato dall’utilizzo di un’area di terreno 100 volte inferiore rispetto ai mezzi convenzionali della stessa capacità, l’efficienza energetica dei #pod è cinque volte inferiore rispetto ai veicoli elettrici e il sistema richiede un’infrastruttura, che è dieci volte inferiore rispetto ai sistemi di trasporto tradizionali dello stesso capacità.

Pod di Dubai Sky

Il primo modello delle unità pod Sky Dubai è l’ #Unibike. È un mezzo di trasporto di dimensioni ridotte e leggero dotato di ruote in acciaio per muoversi su binari sospesi. Ogni unità può ospitare da uno a tre passeggeri con un design di trasporto individuale. Può viaggiare ad una velocità massima di 150 km / he trasportare circa 20.000 passeggeri all’ora.

View image on Twitter

Il secondo modello è l’ #Unicar . È progettato per trasportare passeggeri per una distanza fino a 200 chilometri. Queste unità hanno un design elegante e sono conformi agli standard globali di Dubai. L’unità può ospitare da uno a sei passeggeri seduti e viaggiare a una velocità massima di 150 km / h.  La cabina può trasportare circa 50.000 passeggeri all’ora.

Dubai Media Office © 

@DXBMediaOffice

 

🇬🇧  Photos: Travel around Dubai in sky pods at 150 kmph?

Wam/Dubai
Filed on December 4, 2018 | Last updated on December 4, 2018 at 11.34 pm

Dubai Crown Prince inspects RTA’s autonomous mobility, AI projects.

Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of Dubai and Chairman of Dubai Executive Council, praised the efforts of Dubai’s Roads and Transport Authority, RTA, in carrying out a series of projects related to Artificial Intelligence, AI, autonomous mobility, and shared mobility/transport.

He also commended the RTA’s initiatives aimed at facilitating the mobility of public transport riders to their final destinations.

Sheikh Hamdan made these remarks during a visit to the Metro Depot at Al Rashidiya, where he was received by Mattar Al Tayer, Director-General and Chairman of the Board of Executive Directors of the RTA. Sheikh Hamdan inspected two models of Dubai Sky pods – a futuristic mobility system in the Dubai Emirate. Characterised by using an area of land that is 100 times less than conventional means of the same capacity, the pods’ power efficiency is five times less than electric vehicles and the system requires infrastructure, which is ten times less than conventional transit systems of the same capacity.

Dubai Sky pod

The first model of the Dubai Sky pod units is the #Unibike. It is a small-size, and lightweight transit mean fitted with steel wheels to move on suspended rails. Each unit can accommodate one to five riders along with individual transport design. It can travel at a maximum speed of 150 km/h and carry about 20,000 riders per hour.

View image on Twitter

The second model is the #Unicar . It is designed to carry passengers for a distance up to 200 kilometres. These units have a stylish design and conform to Dubai’s global standards. The unit can accommodate one to six riders and travel at a maximum speed of 150 km/h. The network can transport about 50,000 riders per hour.

Dubai Media Office © 

@DXBMediaOffice

News √ Presentation of the first SkyWay #Moscow project / Prezantimi i projektit të parë të #SkyWay per Moskën , Rusi

🇦🇱👉  Prezantimi i projektit të parë të #SkyWay per Moskën , Rusi

Më 23 nëntor 2018, gjatë Kongresit të 5-të Eurasian Ekonomik si pjesë e sektorit të qytetit “Clever City“, u prezantua për herë të parë koncepti i projektit të parë për Moskën – “Autostrada e transportit të teknologjisë #SkyWay në rajonin e Moskës” përfitimet kryesore ekonomike për Moskën dhe rajonin nga zbatimi i këtij projekti!

Ky informacion ofron mundësitë më të mira për zhvillimin e biznesit për të gjitha organizatat, investitorët, sipërmarrësit dhe biznesmenët.

 • Qëllimet kryesore të projektit “Autostrada e transportit të teknologjisë SkyWay në rajonin e Moskës” :
 • autostrada e transportit do të realizohet me qëllim të rritjes së mobilitetit të qytetarëve të rajonit të Moskës;
  –  zgjidhja e problemit të formimit dhe shkarkimit të trafikut radial të pasagjerëve, si dhe shpërndarës të transportit;
  –  ul ngarkesën në drejtimet më të ngarkuara në Moskë dhe në rajonin e Moskës;
  –  të zvogëlojë kohën e udhëtimit midis lokaliteteve të mëdha të rajonit të Moskës dhe aeroporteve të Moskës.
 • Detyrat kryesore të projektit “Autostrada e transportit të teknologjisë SkyWay në rajonin e Moskës”:
 • Rritja e cilësisë së shërbimeve të transportit të ofruara nga zvogëlimi i kohës së udhëtimit ndërmjet qendrave të tërheqjes së trafikut të pasagjerëve;
  – ofrojnë transportin e udhëtarëve në drejtim të akorduar ndërmjet zonave të banimit, publikut dhe prodhimit;
  – formojnë një sistem të unifikuar të transportit të udhëtarëve me shpejtësi të lartë në Moskë dhe në rajonin e Moskës;
  – zvogëlimi i ngarkesës së transportit në rrjetin e rrugëve të makinave duke ridrejtuar trafikun e pasagjerëve në transportin hekurudhor dhe duke krijuar një lloj transporti publik alternativ.

🇮🇹👉  Presentazione del primo progetto SkyWay per #Mosca #Russia

Il 23 novembre 2018, durante il 5 ° Congresso Economico Eurasiatico nell’ambito della sezione “Clever city”, è stato presentato per la prima volta il concetto del primo progetto di Mosca – “SkyWay technology highway highway in the Moscow region” – i principali vantaggi economici per Mosca e la regione dall’attuazione di questo progetto!

 • Queste informazioni forniscono le migliori opportunità di sviluppo commerciale per tutte le organizzazioni, gli investitori, gli imprenditori e gli uomini d’affari.
 • Obiettivi principali del progetto “SkyWay technology highway highway in the Moscow region”:
 • l’autostrada del trasporto sarà realizzata con l’obiettivo di aumentare la mobilità dei cittadini della regione di Mosca;
  – soluzione al problema della formazione e dello scarico del traffico passeggeri radiale, nonché dei nodi di trasporto;
  – diminuire il carico sulle direzioni più trafficate a Mosca e nella regione di Mosca;
  – ridurre il tempo di viaggio tra le grandi località della regione di Mosca e gli aeroporti di Mosca.
 • Compiti principali del progetto “SkyWay technology highway highway in the Moscow region”:
 • aumentare la qualità dei servizi di trasporto offerti diminuendo il tempo di viaggio tra i centri di attrazione del traffico passeggeri;
  – fornire il trasporto di passeggeri in direzione di corda tra aree residenziali, pubbliche e di produzione;
  – formare un sistema unificato di trasporto passeggeri ad alta velocità a Mosca e nella regione di Mosca;
  – ridurre il carico di trasporto sulla rete di strade automobilistiche reindirizzando il traffico passeggeri verso il trasporto ferroviario e creando un tipo di trasporto pubblico alternativo.

🇬🇧👉 Presentation of the first SkyWay #Moscow project

On November 23, 2018, during the 5th Eurasian Economic Congress as part of the “Clever city” section the concept of the first Moscow project – “SkyWay technology transport highway in the Moscow region” – was presented for the first time, as well as the main economic benefits for Moscow and the region from implementing this project!

This information provides the best business development opportunities for all organizations, investors, entrepreneurs and businessmen.

Key goals of the “SkyWay technology transport highway in the Moscow region” project:

 • the transport highway will be realized with the goal of increasing the mobility of the citizens of the Moscow region;
 • solution to the problem of forming and unloading radial passenger traffic, as well as transport hubs;
 • decrease the load on the busiest directions in Moscow and the Moscow region;
 • reduce the travel time between large localities of the Moscow region and Moscow airports.

Key tasks of the “SkyWay technology transport highway in the Moscow region” project:

 • increase the quality of the transportation services offered by decreasing the travel time between centers of attraction of passenger traffic;
 • provide passenger transportation in chordal direction between residential, public and production areas;
 • form a unified system of high speed passenger transport in Moscow and the Moscow region;
 • decrease the transport load on the network of car roads by redirecting passenger traffic to railway transport and creating an alternative public transport type.

NEWS √ Summary meeting with Andrey Khovratov / Takim Përmbledhës  me Andrey Khovratov

🇦🇱👉  Takim Përmbledhës  me Andrey Khovratov


Të dashur miq, dëshirojmë t’ju kujtojmë se takimi përmbledhës me #AndreyKhovratov do të zhvillohet të enjten, më 29 nëntor në ora 19:00          ( ora e Moskes ) !

Programi i Webinarit :

 • rezultatet e Kongresit të Pestë Ekonomik Euroazian
  – detaje rreth projektit të parë SkyWay në Moskë
  – lajme ekskluzive dhe zhvillime interesante të kompanisë;
  – rezultate të rëndësishme të vjeshtës;
  – planet për dimrin;
  – përgjigjet për të gjitha pyetjet që ju interesojnë.
 • Hyrja e lirë, ftoj të gjithë të njohurit me lidhjen “Vizitor” :
 • Lidhje Regjistrimi :
  – Lidhja si vizitor :
  Kodi identifikues i celularit: 5499240450
  Sigurohuni që të merrni pjesë në webinar!
 • Bëhu i pari për të gjetur lajmet e fundit!

Incontro riassuntivo con Andrey Khovratov

Cari amici, vi ricordiamo che il 29 novembre alle 19:00 MSK (17:00 ora italiana) si terrà l’incontro riassuntivo con Andrey Khovratov!

 

 

 

Programma dell’incontro:

 • risultati del V Congresso Economico Eurasiatico;
 • dettagli del primo progetto SkyWay a Mosca;
 • gli ultimi e più interessanti eventi dell’azienda;
 • tutti i risultati importanti dell’autunno;
 • piani per l’inverno;
 • risposte a tutte le vostre domande.

Ingresso libero, invitate i vostri amici:

Assicuratevi di accedere al webinar! Siate tra i primi a scoprire le notizie più importanti!

🇬🇧👉 Summary meeting with Andrey Khovratov

Dear friends, we would like to remind you that the summary meeting with Andrey Khovratov will take place on Thursday, November 29 at 19:00 Moscow time!

Event program:

 • results of the fifth Euroasian Economic Congress
 • details about the first SkyWay project in Moscow
 • exclusive news and interesting company developments;
 • important results of Autumn;
 • plans for the winter;
 • answers to all of the questions that interest you.

Free entry, invite all of your acquaintances with the “Guest link”:

Make sure to attend the webinar! Be the first to find out the latest news!

NEWS √ Join #SWIG leaders for a trip to #LasVegas! / Bashkohu me udhëheqësit #SWIG për një udhëtim në #LasVegas!

🚝🇦🇱👉⭐ Bashkohu me udhëheqësit #SWIG për një udhëtim në #LasVegas!

Një ftesë nga #ArmandMurnieks

A jeni një partner i Sky Way Invest Group, por :

 • A merrni më pak të ardhura sesa doni?
  – A po përpiqet të rritet ekipi juaj?
  – A nuk po zgjerohet biznesi juaj në mbarë botën?
  – A doni të njiheni publikisht si Udhëheqës?
  – A doni të arrini statusin e Këshilltarit të Presidentit apo Presidentit në vitin 2019?
  – A doni të merrni shpërblim dinjitoz?
  Pastaj bashkohuni me udhëheqësit tonë SWIG nga 4 deri më 12 dhjetor 2018 dhe ne do t’ju tregojmë se si t’i realizoni ëndrrat tuaja dhe të zgjidhni problemet tuaja.

Ka 3 ngjarje që do ta ndryshojnë jetën tuaj plotësisht dhe përgjithmonë:

4 – 6 dhjetor 2018

Las Vegas SHBA, Hotel MGM Grand

Grumbullimi vjetor i më të mirëve në industrinë e MLM-së

« Go Pro Recruiting Master »

Një ftesë nga themeluesi #EricWorrey

Dhe këtu janë arsyet pse duhet të jeni atje:

 • Ju do të takoheni si kolegë me mendje nga vende të ndryshme të cilët janë të etur për të mësuar dhe të gatshëm për të vepruar.
  – Gjatë ngjarjes 3 ditore ju do të keni një mundësi për të mësuar nga më të mirat në industrinë e MLM-së, dhe cilat kontrolle janë miliona dollarë.
  – Ju do të merrni njohuri themelore se si të gjeni dhe të lidhni partnerë të rinj me ekipin tuaj.
  – Ju do të mësoni se si të stërvitni dhe motivoni partnerët tuaj.
  – Do të mësosh se si të përdorësh mediat sociale për të gjetur më të mirën nga më të mirët.
  – Ju do të shihni se çfarë bëjnë shpërndarësit më të mirë për të arritur rezultatet më të mira.
  – Ky është investimi më i mirë në zhvillimin tuaj personal!
 • 7 – 9 dhjetor 2018

Las Vegas SHBA

Eventi Sky Way Invest Group

Çfarë do të merrni?

Një takim i ekipit SWIG që do të zhvillohet më 7 dhjetor, ku do të shkëmbejmë vizionin tonë, do të analizojmë performancën e kaluar dhe do të bëjmë përshtatjet e nevojshme në përputhje me njohuritë e fituara.
Në konferencën më 8 dhjetor, e cila do të mbahet nga udhëheqësit kryesorë të SWIG Armand Murnieks dhe Mila Serdyukova, ne monetizojmë kontaktet tuaja të reja.
Më 9 dhjetor, Armand dhe Mila do të zhvillojnë trajnime për partnerët e rinj se si të iniciojë rritjen e ekipit tuaj në SHBA.
Deri më tani ky është investimi më i mirë në biznesin tuaj!
11 – 12 dhjetor 2018

Arizona, SHBA

Udhëtimi i Ekipit në Grand Canyon

Vizitoni vendin e Forcës “Grand Canyon” – një nga kanionet më të thella në botë.
Planifikimi përpara dhe përcaktimi i qëllimeve.
Përforconi qëllimet me meditim.
Mundësi për të folur personalisht me udhëheqësit kryesorë të SWIG.
Ngarkimi me energji pozitive për të marrë statusin e Presidentit në vitin 2019.
Ky është investimi më i mirë në zhvillimin tuaj personal!
A jeni gati për të marrë vetë sfidën? A jeni gati për të ndryshuar plotësisht jetën tuaj?

A jeni gati për të marrë përgjegjësinë për suksesin tuaj?

Nëse jeni atëherë bashkohuni me ne! Të gjitha ngjarjet #SWIG mbahen në dy gjuhë: rusisht dhe anglisht.

Për udhëtimin do t’ju duhet afërsisht rreth 3.500 dollarë dhe kjo përfshin Go Pro bileta që janë $ 550 (+ $ 200 nëse keni nevojë për përkthim rus), akomodimi  $ 1,000, ushqim $ 500 dhe fluturime $ 1,000.  Shpenzimet tuaja personale mund të ndryshojnë nga llogaritjet tona. Pra bëni hulumtimin tuaj mbi çmimin e biletave të kthimit në SHBA, ju mund të përdorni faqet si skyscanner.com.au  dhe zgjidhni hotelin tuaj  booking.com   / hotels. Në varësi të një vendi merrni parasysh 1 ditë para dhe 1 ditë pas eventit.

Ju do të shihni kthimin e investimit tuaj në të ardhmen e afërt.

BLEJ NJE BILETE

Për më shumë informacion dhe / ose pyetje në lidhje me udhëtimin në SHBA, ju lutemi kontaktoni Alena Pepina në WhatsApp +44 7808 855416.

****************************
🚝🇬🇧️️👉⭐   Join #SWIG leaders for a trip to #LasVegas!

An invitation from #ArmandMurnieks 

Are you are a Sky Way Invest Group partner, but

 • Do you receive less income than you would like?
 • Is your team struggling to grow?
 • Is your business not expanding around the world?
 • Do you want to be publicly recognized as a Leader?
 • Do you want to attain status of Advisor to the President or President in 2019?
 • Do you want to get dignified reward?

Then join our SWIG Leaders from December 4 – 12, 2018 and we will show you how to realise your dreams and solve your problems.

There are 3 events that will completely and forever change your life:

 

4 – 6 December 2018

Las Vegas USA, Hotel MGM Grand

Annual gathering of the best in MLM industry «Go Pro Recruiting Mastery»

An invitation from the founder #EricWorrey 

And here are reasons why you should be there:

 • You will meet like minded colleagues from different countries who are eager to learn and ready to act.
 • During the 3 day event you will have an opportunity to learn from the best in MLM industry, and whos checks are millions of dollars.
 • You will receive fundamental knowledge on how to find and connect new partners to your team.
 • You will learn how to train and motivate your partners.
 • You will learn how to use social media to find the best of the best.
 • You will see what the best distributors do to achieve best results.
 • This is the best investment in your personal development!

7 – 9 December 2018

Las Vegas USA

Events Sky Way Invest Group

What you will receive?

 • A meeting of SWIG team which will take place on December 7, where we will exchange our vision, analyze past performance and make necessary adjustments in accordance with the knowledge gained.
 • At the conference on December 8, which will be held by the top SWIG leaders Armand Murnieks and Mila Serdyukova, we monetize your new contacts.
 • On December 9, Armand and Mila will conduct training for new partners on how to initiate the growth of your team in the USA.
 • So far this is the best investment in your business!

11 – 12 December 2018

Arizona, USA

Team Trip to Grand Canyon

 • Visit the place of Force “Grand Canyon” – one of the deepest canyons in the world.
 • Planning ahead and setting goals.
 • Amplify goals with meditation.
 • Opportunity to personally speak to top SWIG leaders.
 • Recharging with positive energy in order to obtain status of a President in 2019.
 • This is the best investment in your personal development!

Are you ready to take the challenge yourself? Are you ready to completely change your life?

Are you ready to take responsibility for your own success?

If you are then join us! All SWIG events are held in 2 languages: Russian and English.

For the trip you will approximately need about $3,500 and that includes Go Pro tickets which is $550 (+ $200 if you need Russian translation), accommodation $1,000, food $ 500 and flights $1,000. Your personal expenses may differ from our calculations. So do your own research on the price of return tickets to USA, you can use sites like skyscanner.com.au and select your hotel booking.com/Hotels . Depending on a country take into consideration 1 day before and 1 day after the event.

You will see the return on your investment in the near future.

BUY A TICKET

For further information and/or questions regarding the trip to USA, please contact Alena Pepina on WhatsApp +44 7808 855416.

TECHNOLOGY.ORG : Roads of the Future: What They Will Look Like / Rruget e se Ardhmes do jene keshtu !! #SKYWAY #SkyWorld

Roads of the Future: What They Will Look Like

Share via AddThis
Posted 3 days ago

Futuristic concepts hardly differ from each other. At first sight.

Is there any other mystery in the way the transport of the future will look like? It seems that almost all players of this market have already decided for themselves how it will look like – this can be judged by the numerous visionary presentations published by major transport manufacturers and promising newcomers of the sector. The common features in them are shifting away from the concept of personal transport and a wide introduction of various sharing models, the use of electric motors and the orientation towards environmental friendliness, the spread of artificial intelligence in management and digitization of all processes in the transport infrastructure – from travel fare to freight haulage logistics.

However, with such a significant similarity, there are also serious differences between the approaches, which ultimately can play a pivotal role.

Exit from the plane

There will be no more free space on the roads, and very soon. Everyone understands it, and one of the ways that are offered in futuristic concepts is the transfer of traffic outside of city streets. The place is available in two directions: up and down, and the technical capabilities of mankind are such that mastering any of these directions does not seem fantastic any longer.

Flying taxis, courier drones, light aviation – this is one of the main cinematographic clichés about the future, and today it ceases to be just a cliché. Airbus, Uber and many other companies are actively developing this trend. For example, Ilon Mask’s Boring Company is digging down. Their idea is to make the technology of building underground roads as simple and cheap as the technology of building conventional roads. Time will tell, which of the options is more viable. It may well turn up that the transport infrastructure will begin to grow in all directions at once, and “mole”- companies will not compete with “bird”- companies.

Size matters

A personal car is comfortable, but inefficient. Public transport is efficient, but not comfortable. Buses and trains win in terms of sustainable development, but you will not reach your home door and you will not go to a picnic by bus. The problem of choosing the future transport format is still relevant, and new, unusual form factors may appear.

For example, the boom of electric cars and the development of the sharing system increase the chances of future survival of the car-format personal transport. In addition, there also appear “ultra-small” vehicles designed to solve the “last mile” problem – for example, electric scooters. Although, such novelties are often perceived negatively, they can evolve from amusing toys into a real alternative to the conventional urban modes of transport with the development of technology.

A large format is represented mainly by public transport. All kinds of PRT systems, magnetic-levitation trains and other modes of transport for the transportation of a large number of people are being built around the entire world; they are developing in countries with rapidly growing population especially actively. For example, the Chinese transport giant CRRC has recently presented a lightweight, energy efficient version of the rolling stock, and the French company Alstom has launched the world’s first hydrogen fuel train for operation in Germany.

Everything and at once

Today some companies offer entire transport systems as a concept for the future – for example, the Urbanetic from the company Mercedes is among them. The German auto group has recently and rather shyly offered its vision of transport, which includes all the trends: automatic control, electric power supply, sharing and much more.

The peculiarity of the Mercedes approach is customized vehicles, which can be both passenger and cargo types. The company proposes to apply plug-in modules on electric carts (pods), which will move around the city under AI control. There are also more comprehensive approaches from young companies that hope not to find a niche in the existing market, but to create their own new market.

One of such companies is SkyWay Technologies Co. from Belarus. SkyWay offers to create a completely new transport system that will be more efficient, eco-friendly and less costly than existing motor-roads and railways. SkyWay tracks are strong and lightweight overpasses capable to withstand both a significant weight of freight transport and high loads from the movement of high-speed transport.

To date, the company has moved up far enough in its work. Unlike Mercedes, which do not yet call their vision a concept, SkyWay Technologies Co. has already three tested and certified vehicles, a proven infrastructure and potential customers from the countries friendly to high-tech.

SkyWay Technologies Co. has recently presented another most important element of its transport concept. At the exhibition InnoTrans 2018 in Berlin, a high-speed SkyWay transport was presented to the public, which, according to the developers, is capable of speeding up to 500 kilometers per hour.

The novelty is a six-seat high-speed transport module, which has unique aerodynamic features close to the theoretical limit: its aerodynamic resistance factor is Cx = 0.06. The design speed is 500 km/h with the energy consumption of 0.93 kg/100 passengers × km in fuel equivalent. At 100 km/h speed, this consumption rate is less than 0.1 kg/100 passengers × km.

These figures will be a record for a minor high-speed wheeled vehicle. In combination with urban and commercial cargo vehicles, the high-speed transport will create an integrated system that would be able to replace existing modes of transport.

SkyWay Technologies Co. plans to add forevacuum transport to its model lineup in the future. This technology is still quite difficult to implement, but eventually SkyWay will be able to use it efficiently and safely raising travel speed up to 1,000 kilometers per hour or more.

Source: SkyWay ©

original :  : Technology Org logo

the History from september 2015 to 26 June 2018 / HISTORIA e EcoTechnoPark nga shtatori 2015 ne 26 Qershor 2018

 

the full HISTORY of SKYWAY EcoTechnoPark – CHRONICLE          click on link to see more …

15 September 2015

Использование этого материала сайта группы компаний SkyWay в Интернет-пространстве допускается только при обязательном размещении ссылки на источник публикации: http://rsw-systems.com/etp
© http://rsw-systems.com/

EcoTechnoPark: reinforcement of anchor support foundation The photos show the process of reinforcing the foundation of the anchor support. Right from here the SkyWay high-speed track will take its start.

´`   ´`   ´`   ´`   ´`   ´`   ´`   ´`   ´`   ´`   ´`   ————– >

26 Junе 2018

Unibike, Unibus, Unitruck… Examining New Word – “Unicar”! Running tests with #SkyWay #unicar continue on the urban/high-speed route at EcoTechnoPark

About Company

We create a fundamentally new transport system, which is eco-friendly, safe, comfortable and significantly cheaper compared to all existing solutions. Having passed a range of international expert evaluations, the innovative SkyWay string system has proved its validity. At present, our main aim is to create an operating model of SkyWay technology – EcoTechnoPark. EcoTechnoPark will become a starting point to transfer SkyWay string transport from the category of a “theoretically developed project” to the category of a “well-selling product”. Personal website: www.yunitskiy.com Ask a question: Anatoly Yunitskiy, President of SkyWay Group of Companies

Юницкий

Использование этого материала сайта группы компаний SkyWay в Интернет-пространстве допускается только при обязательном размещении ссылки на источник публикации: http://rsw-systems.com/etp
© http://rsw-systems.com/

FalemiNderit te gjitheve ! Hyme ne Fazen 12 te Projektit SKY WAY !!!! Welcome to the Future … Today !

 

 

 

#FalemNderit nga zemra për të gjithë Partnerët, Agjentet, Konsulentet dhe Menaxheret  #SKYWAY të #TEAM – Skuadres tonë ne Itali, Rumani, Shqipëri, Ballkan dhe kudo ne BOTE !! Ne jemi në të njëjtën #TREN të Autostrades se AJRIT … sepse nuk e di nëse mund ta quajmë Tren ose një Transportues Fluid i Endrave tona … që Z. #YUNITSKIY ka bërë së bashku me z . Hovratov … dhe më vjen keq për ata që do të qëndrojnë jashtë kësaj të ardhmeje të mrekullueshme .. por nga ana tjetër ky Transport Ekologjik do të ketë udhëtarët e tij të zakonshëm … dhe pronarët me fat Bashke-Pronarët SWIG që do të çojne HISTORINE në një kapitull të ri …. W #SkyWay … dhe Jete te gjate të gjithë neve te Familjes se Madhe SWIG !!!!!

#BuildSkyWay … #SaveThePlanet !!

🍀🔝🔝🔝🤝✨🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝

https://www.facebook.com/groups/441319286247537

°°°°°°   SkyWay SWIG Albania & Balkans    °°°°°°°

 

 

 

 

#GRAZIE di CUORE a Tutti i Partner, AGENT ,Consulent e MANAGER #SKYWAY nel Nostro #TEAM Italia, Romania, Albania , Balkans & WORLD !! siamo nello stesso #TRENO delle Autostrade d’ARIA … che non so se la posso chiamare #Treno o un Fluido Trasportatore dei nostri #SOGNI … che Mr . #YUNITSKIY ha realizzato insieme a Mr. #Khovratov… e mi spiace per coloro che rimaranno Fuori da questo Meraviglioso futuro .. ma d’altronde questo Trasporto Verde avrà i suoi Soliti Passeggeri … e i fortunati ComProprietari SWIG che porteranno la STORIA verso un Nuovo Capitolo …. W #SkyWay … e Viva tutti NOI della Grande Famiglia SWIG !!!!!

🍀🔝🔝🔝🤝✨🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝

https://www.facebook.com/groups/711769772366020

°°°°  SwiGroup  Italia Romania Albania & World   °°°°

Momentet e Fundit per te marre Paketat ne Fazen 10 / TAKE MORE: WE REDUCE COMMISSION PERCENT FOR A PAYMENT BY BANK CARD

Merrni më shumë: Reduktojmë përqindjen e komisionit për një pagesë me KARTAT BANKARE

Të dashur miq, kemi lajme të shkëlqyera për ju!
Për të optimizuar financimin e EcoTechnoPark dhe për të kaluar fondet sa më shpejt që të jetë e mundur, pa vonesë drejt Republikës së Bjellorusisë, ne kemi marrë një vendim për të reduktuar përqindjen kur paguajnë për EIP me kartë bankare – komisioni do të të jetë vetëm 0.5% në vend të 2.5% ekzistues.

Oferta është e vlefshme derisa kompania të kalojë në fazën 12, e cila do të zhvillohet më 25 prill 2018 në 23.59 (MSK).

Jini te sigurte për të ndarë këtë lajm me miqtë dhe familjen, në mënyrë që edhe ata gjithashtu të mund të zgjerojnë fitimet me paketat e tyre të investimeve!

ME BESIM NË SUKSESIN E PËRGJITHSHËM, SKY WAY INVEST GROUP
2018/04/21

TAKE MORE: WE REDUCE COMMISSION PERCENT FOR A PAYMENT BY BANK CARD

 

DEAR FRIENDS, WE HAVE GREAT NEWS FOR YOU!

In order to optimize the financing of the EcoTechnoPark, and for the funds to flow as quickly as possible, without delay to the Republic of Belarus directly, we made a decision to reduce the percentage when paying for the EIP by bank card – the commission will be only 0.5% instead of the existing 2.5%.

The offer is valid until the company switches to stage 12, which will take place on April 25, 2018 at 23.59 (MSK).

Be sure to share this news with friends and family, so that they can also profitably expand their investment package!

WITH FAITH IN THE OVERALL SUCCESS, SKY WAY INVEST GROUP

21.04.2018

World News / PLANS PROGRESS FOR ADELAIDE’S DRIVERLESS SKY TRAIN

PLANS PROGRESS FOR ADELAIDE’S DRIVERLESS SKY TRAIN

Aug 9, 2016

Former state transport boss Rod Hook has released stunning images of the proposed Sky Way train he hopes to build in Adelaide.

SCROLL DOWN FOR PHOTO GALLERY

“My purpose in releasing these images is to make people aware that it is an option, that it is coming,” Mr Hook told The Advertiser on Tuesday.

I think it is useful for government and people to understand that.”

Mr Hook has proposed the Sky Way as a realistic alternative to plans to extend Adelaide’s tram network.

“No one has been a bigger advocate for tram lines and extensions than I have been,’’ Mr Hook has previously said.

“But we are still running on 100-year-old technology with steel wheels on steel tracks on the ground.’’

The driverless trains sit 5.5m above ground and can travel at 100km/h in urban areas.

In a message posted on LinkedIn, Mr Hook said plans to build a Sky Way in Adelaide were progressing.

“I can also advise that the Flinders University is considering the opportunity to develop a hub at the bottom end near Flinders Medical Centre and the proposed new train station, and Sky Way is working with the University to explore this opportunity,” he wrote.

“Essentially the Sky Way platform could become a central element of this university building and we have the option of locating the platform in the upper levels of the building. ”

Original font : www.fiveaa.com.au/news/plans-progress-for-adelaide-s-driverless-sky-train#1