NEWS √ Join #SWIG leaders for a trip to #LasVegas! / Bashkohu me udhëheqësit #SWIG për një udhëtim në #LasVegas!

🚝🇦🇱👉⭐ Bashkohu me udhëheqësit #SWIG për një udhëtim në #LasVegas!

Një ftesë nga #ArmandMurnieks

A jeni një partner i Sky Way Invest Group, por :

 • A merrni më pak të ardhura sesa doni?
  – A po përpiqet të rritet ekipi juaj?
  – A nuk po zgjerohet biznesi juaj në mbarë botën?
  – A doni të njiheni publikisht si Udhëheqës?
  – A doni të arrini statusin e Këshilltarit të Presidentit apo Presidentit në vitin 2019?
  – A doni të merrni shpërblim dinjitoz?
  Pastaj bashkohuni me udhëheqësit tonë SWIG nga 4 deri më 12 dhjetor 2018 dhe ne do t’ju tregojmë se si t’i realizoni ëndrrat tuaja dhe të zgjidhni problemet tuaja.

Ka 3 ngjarje që do ta ndryshojnë jetën tuaj plotësisht dhe përgjithmonë:

4 – 6 dhjetor 2018

Las Vegas SHBA, Hotel MGM Grand

Grumbullimi vjetor i më të mirëve në industrinë e MLM-së

« Go Pro Recruiting Master »

Një ftesë nga themeluesi #EricWorrey

Dhe këtu janë arsyet pse duhet të jeni atje:

 • Ju do të takoheni si kolegë me mendje nga vende të ndryshme të cilët janë të etur për të mësuar dhe të gatshëm për të vepruar.
  – Gjatë ngjarjes 3 ditore ju do të keni një mundësi për të mësuar nga më të mirat në industrinë e MLM-së, dhe cilat kontrolle janë miliona dollarë.
  – Ju do të merrni njohuri themelore se si të gjeni dhe të lidhni partnerë të rinj me ekipin tuaj.
  – Ju do të mësoni se si të stërvitni dhe motivoni partnerët tuaj.
  – Do të mësosh se si të përdorësh mediat sociale për të gjetur më të mirën nga më të mirët.
  – Ju do të shihni se çfarë bëjnë shpërndarësit më të mirë për të arritur rezultatet më të mira.
  – Ky është investimi më i mirë në zhvillimin tuaj personal!
 • 7 – 9 dhjetor 2018

Las Vegas SHBA

Eventi Sky Way Invest Group

Çfarë do të merrni?

Një takim i ekipit SWIG që do të zhvillohet më 7 dhjetor, ku do të shkëmbejmë vizionin tonë, do të analizojmë performancën e kaluar dhe do të bëjmë përshtatjet e nevojshme në përputhje me njohuritë e fituara.
Në konferencën më 8 dhjetor, e cila do të mbahet nga udhëheqësit kryesorë të SWIG Armand Murnieks dhe Mila Serdyukova, ne monetizojmë kontaktet tuaja të reja.
Më 9 dhjetor, Armand dhe Mila do të zhvillojnë trajnime për partnerët e rinj se si të iniciojë rritjen e ekipit tuaj në SHBA.
Deri më tani ky është investimi më i mirë në biznesin tuaj!
11 – 12 dhjetor 2018

Arizona, SHBA

Udhëtimi i Ekipit në Grand Canyon

Vizitoni vendin e Forcës “Grand Canyon” – një nga kanionet më të thella në botë.
Planifikimi përpara dhe përcaktimi i qëllimeve.
Përforconi qëllimet me meditim.
Mundësi për të folur personalisht me udhëheqësit kryesorë të SWIG.
Ngarkimi me energji pozitive për të marrë statusin e Presidentit në vitin 2019.
Ky është investimi më i mirë në zhvillimin tuaj personal!
A jeni gati për të marrë vetë sfidën? A jeni gati për të ndryshuar plotësisht jetën tuaj?

A jeni gati për të marrë përgjegjësinë për suksesin tuaj?

Nëse jeni atëherë bashkohuni me ne! Të gjitha ngjarjet #SWIG mbahen në dy gjuhë: rusisht dhe anglisht.

Për udhëtimin do t’ju duhet afërsisht rreth 3.500 dollarë dhe kjo përfshin Go Pro bileta që janë $ 550 (+ $ 200 nëse keni nevojë për përkthim rus), akomodimi  $ 1,000, ushqim $ 500 dhe fluturime $ 1,000.  Shpenzimet tuaja personale mund të ndryshojnë nga llogaritjet tona. Pra bëni hulumtimin tuaj mbi çmimin e biletave të kthimit në SHBA, ju mund të përdorni faqet si skyscanner.com.au  dhe zgjidhni hotelin tuaj  booking.com   / hotels. Në varësi të një vendi merrni parasysh 1 ditë para dhe 1 ditë pas eventit.

Ju do të shihni kthimin e investimit tuaj në të ardhmen e afërt.

BLEJ NJE BILETE

Për më shumë informacion dhe / ose pyetje në lidhje me udhëtimin në SHBA, ju lutemi kontaktoni Alena Pepina në WhatsApp +44 7808 855416.

****************************
🚝🇬🇧️️👉⭐   Join #SWIG leaders for a trip to #LasVegas!

An invitation from #ArmandMurnieks 

Are you are a Sky Way Invest Group partner, but

 • Do you receive less income than you would like?
 • Is your team struggling to grow?
 • Is your business not expanding around the world?
 • Do you want to be publicly recognized as a Leader?
 • Do you want to attain status of Advisor to the President or President in 2019?
 • Do you want to get dignified reward?

Then join our SWIG Leaders from December 4 – 12, 2018 and we will show you how to realise your dreams and solve your problems.

There are 3 events that will completely and forever change your life:

 

4 – 6 December 2018

Las Vegas USA, Hotel MGM Grand

Annual gathering of the best in MLM industry «Go Pro Recruiting Mastery»

An invitation from the founder #EricWorrey 

And here are reasons why you should be there:

 • You will meet like minded colleagues from different countries who are eager to learn and ready to act.
 • During the 3 day event you will have an opportunity to learn from the best in MLM industry, and whos checks are millions of dollars.
 • You will receive fundamental knowledge on how to find and connect new partners to your team.
 • You will learn how to train and motivate your partners.
 • You will learn how to use social media to find the best of the best.
 • You will see what the best distributors do to achieve best results.
 • This is the best investment in your personal development!

7 – 9 December 2018

Las Vegas USA

Events Sky Way Invest Group

What you will receive?

 • A meeting of SWIG team which will take place on December 7, where we will exchange our vision, analyze past performance and make necessary adjustments in accordance with the knowledge gained.
 • At the conference on December 8, which will be held by the top SWIG leaders Armand Murnieks and Mila Serdyukova, we monetize your new contacts.
 • On December 9, Armand and Mila will conduct training for new partners on how to initiate the growth of your team in the USA.
 • So far this is the best investment in your business!

11 – 12 December 2018

Arizona, USA

Team Trip to Grand Canyon

 • Visit the place of Force “Grand Canyon” – one of the deepest canyons in the world.
 • Planning ahead and setting goals.
 • Amplify goals with meditation.
 • Opportunity to personally speak to top SWIG leaders.
 • Recharging with positive energy in order to obtain status of a President in 2019.
 • This is the best investment in your personal development!

Are you ready to take the challenge yourself? Are you ready to completely change your life?

Are you ready to take responsibility for your own success?

If you are then join us! All SWIG events are held in 2 languages: Russian and English.

For the trip you will approximately need about $3,500 and that includes Go Pro tickets which is $550 (+ $200 if you need Russian translation), accommodation $1,000, food $ 500 and flights $1,000. Your personal expenses may differ from our calculations. So do your own research on the price of return tickets to USA, you can use sites like skyscanner.com.au and select your hotel booking.com/Hotels . Depending on a country take into consideration 1 day before and 1 day after the event.

You will see the return on your investment in the near future.

BUY A TICKET

For further information and/or questions regarding the trip to USA, please contact Alena Pepina on WhatsApp +44 7808 855416.

TECHNOLOGY.ORG : Roads of the Future: What They Will Look Like / Rruget e se Ardhmes do jene keshtu !! #SKYWAY #SkyWorld

Roads of the Future: What They Will Look Like

Share via AddThis
Posted 3 days ago

Futuristic concepts hardly differ from each other. At first sight.

Is there any other mystery in the way the transport of the future will look like? It seems that almost all players of this market have already decided for themselves how it will look like – this can be judged by the numerous visionary presentations published by major transport manufacturers and promising newcomers of the sector. The common features in them are shifting away from the concept of personal transport and a wide introduction of various sharing models, the use of electric motors and the orientation towards environmental friendliness, the spread of artificial intelligence in management and digitization of all processes in the transport infrastructure – from travel fare to freight haulage logistics.

However, with such a significant similarity, there are also serious differences between the approaches, which ultimately can play a pivotal role.

Exit from the plane

There will be no more free space on the roads, and very soon. Everyone understands it, and one of the ways that are offered in futuristic concepts is the transfer of traffic outside of city streets. The place is available in two directions: up and down, and the technical capabilities of mankind are such that mastering any of these directions does not seem fantastic any longer.

Flying taxis, courier drones, light aviation – this is one of the main cinematographic clichés about the future, and today it ceases to be just a cliché. Airbus, Uber and many other companies are actively developing this trend. For example, Ilon Mask’s Boring Company is digging down. Their idea is to make the technology of building underground roads as simple and cheap as the technology of building conventional roads. Time will tell, which of the options is more viable. It may well turn up that the transport infrastructure will begin to grow in all directions at once, and “mole”- companies will not compete with “bird”- companies.

Size matters

A personal car is comfortable, but inefficient. Public transport is efficient, but not comfortable. Buses and trains win in terms of sustainable development, but you will not reach your home door and you will not go to a picnic by bus. The problem of choosing the future transport format is still relevant, and new, unusual form factors may appear.

For example, the boom of electric cars and the development of the sharing system increase the chances of future survival of the car-format personal transport. In addition, there also appear “ultra-small” vehicles designed to solve the “last mile” problem – for example, electric scooters. Although, such novelties are often perceived negatively, they can evolve from amusing toys into a real alternative to the conventional urban modes of transport with the development of technology.

A large format is represented mainly by public transport. All kinds of PRT systems, magnetic-levitation trains and other modes of transport for the transportation of a large number of people are being built around the entire world; they are developing in countries with rapidly growing population especially actively. For example, the Chinese transport giant CRRC has recently presented a lightweight, energy efficient version of the rolling stock, and the French company Alstom has launched the world’s first hydrogen fuel train for operation in Germany.

Everything and at once

Today some companies offer entire transport systems as a concept for the future – for example, the Urbanetic from the company Mercedes is among them. The German auto group has recently and rather shyly offered its vision of transport, which includes all the trends: automatic control, electric power supply, sharing and much more.

The peculiarity of the Mercedes approach is customized vehicles, which can be both passenger and cargo types. The company proposes to apply plug-in modules on electric carts (pods), which will move around the city under AI control. There are also more comprehensive approaches from young companies that hope not to find a niche in the existing market, but to create their own new market.

One of such companies is SkyWay Technologies Co. from Belarus. SkyWay offers to create a completely new transport system that will be more efficient, eco-friendly and less costly than existing motor-roads and railways. SkyWay tracks are strong and lightweight overpasses capable to withstand both a significant weight of freight transport and high loads from the movement of high-speed transport.

To date, the company has moved up far enough in its work. Unlike Mercedes, which do not yet call their vision a concept, SkyWay Technologies Co. has already three tested and certified vehicles, a proven infrastructure and potential customers from the countries friendly to high-tech.

SkyWay Technologies Co. has recently presented another most important element of its transport concept. At the exhibition InnoTrans 2018 in Berlin, a high-speed SkyWay transport was presented to the public, which, according to the developers, is capable of speeding up to 500 kilometers per hour.

The novelty is a six-seat high-speed transport module, which has unique aerodynamic features close to the theoretical limit: its aerodynamic resistance factor is Cx = 0.06. The design speed is 500 km/h with the energy consumption of 0.93 kg/100 passengers × km in fuel equivalent. At 100 km/h speed, this consumption rate is less than 0.1 kg/100 passengers × km.

These figures will be a record for a minor high-speed wheeled vehicle. In combination with urban and commercial cargo vehicles, the high-speed transport will create an integrated system that would be able to replace existing modes of transport.

SkyWay Technologies Co. plans to add forevacuum transport to its model lineup in the future. This technology is still quite difficult to implement, but eventually SkyWay will be able to use it efficiently and safely raising travel speed up to 1,000 kilometers per hour or more.

Source: SkyWay ©

original :  : Technology Org logo

the History from september 2015 to 26 June 2018 / HISTORIA e EcoTechnoPark nga shtatori 2015 ne 26 Qershor 2018

 

the full HISTORY of SKYWAY EcoTechnoPark – CHRONICLE          click on link to see more …

15 September 2015

Использование этого материала сайта группы компаний SkyWay в Интернет-пространстве допускается только при обязательном размещении ссылки на источник публикации: http://rsw-systems.com/etp
© http://rsw-systems.com/

EcoTechnoPark: reinforcement of anchor support foundation The photos show the process of reinforcing the foundation of the anchor support. Right from here the SkyWay high-speed track will take its start.

´`   ´`   ´`   ´`   ´`   ´`   ´`   ´`   ´`   ´`   ´`   ————– >

26 Junе 2018

Unibike, Unibus, Unitruck… Examining New Word – “Unicar”! Running tests with #SkyWay #unicar continue on the urban/high-speed route at EcoTechnoPark

About Company

We create a fundamentally new transport system, which is eco-friendly, safe, comfortable and significantly cheaper compared to all existing solutions. Having passed a range of international expert evaluations, the innovative SkyWay string system has proved its validity. At present, our main aim is to create an operating model of SkyWay technology – EcoTechnoPark. EcoTechnoPark will become a starting point to transfer SkyWay string transport from the category of a “theoretically developed project” to the category of a “well-selling product”. Personal website: www.yunitskiy.com Ask a question: Anatoly Yunitskiy, President of SkyWay Group of Companies

Юницкий

Использование этого материала сайта группы компаний SkyWay в Интернет-пространстве допускается только при обязательном размещении ссылки на источник публикации: http://rsw-systems.com/etp
© http://rsw-systems.com/

FalemiNderit te gjitheve ! Hyme ne Fazen 12 te Projektit SKY WAY !!!! Welcome to the Future … Today !

 

 

 

#FalemNderit nga zemra për të gjithë Partnerët, Agjentet, Konsulentet dhe Menaxheret  #SKYWAY të #TEAM – Skuadres tonë ne Itali, Rumani, Shqipëri, Ballkan dhe kudo ne BOTE !! Ne jemi në të njëjtën #TREN të Autostrades se AJRIT … sepse nuk e di nëse mund ta quajmë Tren ose një Transportues Fluid i Endrave tona … që Z. #YUNITSKIY ka bërë së bashku me z . Hovratov … dhe më vjen keq për ata që do të qëndrojnë jashtë kësaj të ardhmeje të mrekullueshme .. por nga ana tjetër ky Transport Ekologjik do të ketë udhëtarët e tij të zakonshëm … dhe pronarët me fat Bashke-Pronarët SWIG që do të çojne HISTORINE në një kapitull të ri …. W #SkyWay … dhe Jete te gjate të gjithë neve te Familjes se Madhe SWIG !!!!!

#BuildSkyWay … #SaveThePlanet !!

🍀🔝🔝🔝🤝✨🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝

https://www.facebook.com/groups/441319286247537

°°°°°°   SkyWay SWIG Albania & Balkans    °°°°°°°

 

 

 

 

#GRAZIE di CUORE a Tutti i Partner, AGENT ,Consulent e MANAGER #SKYWAY nel Nostro #TEAM Italia, Romania, Albania , Balkans & WORLD !! siamo nello stesso #TRENO delle Autostrade d’ARIA … che non so se la posso chiamare #Treno o un Fluido Trasportatore dei nostri #SOGNI … che Mr . #YUNITSKIY ha realizzato insieme a Mr. #Khovratov… e mi spiace per coloro che rimaranno Fuori da questo Meraviglioso futuro .. ma d’altronde questo Trasporto Verde avrà i suoi Soliti Passeggeri … e i fortunati ComProprietari SWIG che porteranno la STORIA verso un Nuovo Capitolo …. W #SkyWay … e Viva tutti NOI della Grande Famiglia SWIG !!!!!

🍀🔝🔝🔝🤝✨🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝

https://www.facebook.com/groups/711769772366020

°°°°  SwiGroup  Italia Romania Albania & World   °°°°

Momentet e Fundit per te marre Paketat ne Fazen 10 / TAKE MORE: WE REDUCE COMMISSION PERCENT FOR A PAYMENT BY BANK CARD

Merrni më shumë: Reduktojmë përqindjen e komisionit për një pagesë me KARTAT BANKARE

Të dashur miq, kemi lajme të shkëlqyera për ju!
Për të optimizuar financimin e EcoTechnoPark dhe për të kaluar fondet sa më shpejt që të jetë e mundur, pa vonesë drejt Republikës së Bjellorusisë, ne kemi marrë një vendim për të reduktuar përqindjen kur paguajnë për EIP me kartë bankare – komisioni do të të jetë vetëm 0.5% në vend të 2.5% ekzistues.

Oferta është e vlefshme derisa kompania të kalojë në fazën 12, e cila do të zhvillohet më 25 prill 2018 në 23.59 (MSK).

Jini te sigurte për të ndarë këtë lajm me miqtë dhe familjen, në mënyrë që edhe ata gjithashtu të mund të zgjerojnë fitimet me paketat e tyre të investimeve!

ME BESIM NË SUKSESIN E PËRGJITHSHËM, SKY WAY INVEST GROUP
2018/04/21

TAKE MORE: WE REDUCE COMMISSION PERCENT FOR A PAYMENT BY BANK CARD

 

DEAR FRIENDS, WE HAVE GREAT NEWS FOR YOU!

In order to optimize the financing of the EcoTechnoPark, and for the funds to flow as quickly as possible, without delay to the Republic of Belarus directly, we made a decision to reduce the percentage when paying for the EIP by bank card – the commission will be only 0.5% instead of the existing 2.5%.

The offer is valid until the company switches to stage 12, which will take place on April 25, 2018 at 23.59 (MSK).

Be sure to share this news with friends and family, so that they can also profitably expand their investment package!

WITH FAITH IN THE OVERALL SUCCESS, SKY WAY INVEST GROUP

21.04.2018

World News / PLANS PROGRESS FOR ADELAIDE’S DRIVERLESS SKY TRAIN

PLANS PROGRESS FOR ADELAIDE’S DRIVERLESS SKY TRAIN

Aug 9, 2016

Former state transport boss Rod Hook has released stunning images of the proposed Sky Way train he hopes to build in Adelaide.

SCROLL DOWN FOR PHOTO GALLERY

“My purpose in releasing these images is to make people aware that it is an option, that it is coming,” Mr Hook told The Advertiser on Tuesday.

I think it is useful for government and people to understand that.”

Mr Hook has proposed the Sky Way as a realistic alternative to plans to extend Adelaide’s tram network.

“No one has been a bigger advocate for tram lines and extensions than I have been,’’ Mr Hook has previously said.

“But we are still running on 100-year-old technology with steel wheels on steel tracks on the ground.’’

The driverless trains sit 5.5m above ground and can travel at 100km/h in urban areas.

In a message posted on LinkedIn, Mr Hook said plans to build a Sky Way in Adelaide were progressing.

“I can also advise that the Flinders University is considering the opportunity to develop a hub at the bottom end near Flinders Medical Centre and the proposed new train station, and Sky Way is working with the University to explore this opportunity,” he wrote.

“Essentially the Sky Way platform could become a central element of this university building and we have the option of locating the platform in the upper levels of the building. ”

Original font : www.fiveaa.com.au/news/plans-progress-for-adelaide-s-driverless-sky-train#1 

“LOKOMOTIVË E RE NË BINARËT E VJETËR”

“LOKOMOTIVË E RE NË BINARËT E VJETËR”

Ky është titulli i një artikulli të botuar në numrin e tetorit të gazetës “Argumente dhe fakte në Bjellorusi” për transportin #SkyWay. Tema kryesore e artikullit është shkolla inxhinierike sovjetike me trashëgiminë e saj intelektuale që ndihmon shkencëtarët, inxhinierët dhe shpikësit modernë që të sjellin idetë e tyre në jetë. #Transporti SkyWay del përpara si një shembull i gjallë i këtij vazhdimësi intelektuale: Anatoli Yunitskiy arriti të kombinojë në mënyrë optimale zgjidhje inxhinierike të njohura dhe të testuara me kohë në sistemin e tij të ri të transportit me tendencat e fundit në fushën e hi-tech.

Pas zhdukjes së Bashkimit Sovjetik nga harta politike, shkencëtarët dhe inxhinierët e ish-Bashkimit Sovjetik u përplasën çdo mënyrë e tij, dhe shumë fabrika të famshme u falimentuan. Arritjet e jashtëzakonshme në fushën e teknologjive të larta janë gjithnjë e më të dukshme mbi oqeanin. Por një herë, toka jonë e përbashkët i ka dhënë botës satelitin e parë dhe centralin e parë të energjisë bërthamore … lind pyetja natyrshëm: çfarë duhet të bëhet dhe çfarë po bëhet tani për të rivendosur lavdinë e mëparshme të shkencës dhe të industrisë?
– shkruan autori i artikullit.

Lexoni artikullin (në gjuhën ruse) https://skywayinvestgroup.com/assets/…/pdf/SkyWire_AiF40.pdf në lidhje me atë se cila ishte baza e projekteve të suksesshme në industrinë sovjetike dhe se si funksionon tani në fushën e zhvillimeve të reja në vendet e CIS.

** Italiano

“NUOVA LOCOMOTIVA SU VECCHI BINARI”

Questa è la rubrica di un articolo pubblicato nel numero di ottobre del giornale “Argomenti e fatti in Bielorussia” sul trasporto SkyWay. L’argomento chiave dell’articolo è la scuola di ingegneria sovietica con la sua eredità intellettuale che aiuta scienziati moderni, ingegneri e inventori a dare vita alle proprie idee. Il trasporto SkyWay si presenta come un vivido esempio di questa continuità intellettuale: Anatoly Yunitskiy è riuscito a combinare in modo ottimale soluzioni ingegneristiche note e collaudate nel suo innovativo sistema di trasporto con le ultime tendenze nel campo dell’hi-tech.

Dopo la scomparsa dell’Unione Sovietica dalla mappa politica, scienziati e ingegneri dell’ex Unione Sovietica si sparpagliarono ciascuno a modo suo, e molte fabbriche famose fallirono. I risultati eccezionali nel campo delle alte tecnologie sono sempre più visibili sull’oceano. Ma una volta che il nostro, allora il terreno comune ha dato al mondo il primo satellite e la prima centrale nucleare … la domanda sorge spontanea: cosa si dovrebbe fare e cosa si sta facendo ora per ripristinare l’antico splendore della scienza e dell’industria?
– scrive l’autore dell’articolo.

Leggi l’ articolo (in russo) https://skywayinvestgroup.com/assets/…/pdf/SkyWire_AiF40.pdf su quali sono state le basi dei progetti di successo nell’industria sovietica e come funziona ora nel campo degli sviluppi innovativi nei paesi della CSI.

*** English

“NEW LOCOMOTIVE ON OLD RAILS”
05.10.2017 12:22

“NEW LOCOMOTIVE ON OLD RAILS”

This is the heading of an article published in the October issue of the newspaper “Arguments and facts in Belarus” about SkyWay transport. The key subject of the article is the Soviet engineering school with its intellectual heritage helping modern scientists, engineers and inventors to bring their own ideas to life. SkyWay transport comes forward as a vivid example of this intellectual continuity: Anatoly Yunitskiy succeeded to optimally combine well-known and time-tested engineering solutions in its innovative transport system with the latest trends in the field of hi-tech.

After the disappearance of the Soviet Union from the political map, scientists and engineers of the former Soviet Union ran scatter each his own way, and many famous factories went bankrupt. Outstanding achievements in the field of high technologies are increasingly visible over the ocean. But once our, then common ground has given to the world the first satellite and the first nuclear power plant… the question naturally arises: what should be done and what is being done now to restore the former glory of science and industry?

– writes the author of the article.

Read the article (in Russian) about what the basis of successful projects in the Soviet industry was and how it works now in the field of innovative developments in CIS countries.

SKYWAY NË “TRANSPORTI DHE LOGJISTIKA-2017”: UNICAR ËSHTË PARË PËR HERË TË PARË

SKYWAY NË “TRANSPORTI DHE LOGJISTIKA-2017”: UNICAR ËSHTË PARË PËR HERË TË PARË
Премьера #юникара

#PREMIERE!
Modeli i sigurisë dhe unicar me tre pjesë janë demonstruar në stendën e ekspozimit të #transportit SkyWay. Nëse njohësit kureshtarë të risive mund të shohin modulin e sigurisë gjatë festivalit #EcoFest në korrik, unicar shfaqet për publikun për herë të parë në historinë e teknologjisë. #Ekspozita do të mbahet më 3-5 tetor në adresën Pobediteley Ave., 20/2. Lexo më shumë në faqen tonë të internetit.

Unicar është një transport publik, megjithatë, ngushëllimi i tij nuk është inferior ndaj karakteristikave të një makine. Çdo seksion unicar strehon në mënyrë të qetë gjashtë persona, për të cilët janë të pajisura vendet. Pesha është gjashtë ton. Numri i seksioneve në unicar mund të jetë deri në shtatë në varësi të intensitetit të trafikut të pasagjerëve. Është transporti i nivelit të dytë, ai lejon të lehtësojë trafikun e qytetit dhe të zgjidhë një nga problemet kyçe të një shoqërie urbane.

KUSH JANË ATA?
SkyWay Technologies Co. është një kompani inxhinierike e përfshirë në projektimin, ndërtimin dhe certifikimin e sistemeve të transportit SkyWay me shpejtësi të lartë (deri në 500 km / h), urbane dhe mallra. Sistemi njihet si Unitsky String Transport. Zgjidhjet inxhinierike të kompanisë sigurojnë shpejtësi të lartë lëvizjeje, zvogëlojnë shpenzimet dhe nivelin e ndikimit të dëmshëm të transportit në mjedis. Kompania morri pjesë në forumin e fundit të biznesit në Nju Delhi, pas së cilës përfaqësuesit e autoriteteve bjelloruse vizituan EcoTechnoPark.

ÇFARË ËSHTË TRANSPORTI SKYWAY?
Automjetet në transportin SkyWay janë karroca elektrike në rrota çeliku që funksionojnë në binarët e veçantë të vargut. Dallimet kryesore të projektimit të këtij sistemi nga llojet e tjera të rrugëve në dizajnin e mbështetëses janë para-theksimi i strukturës për tensione, mungesa e një shtegu të vazhdueshëm, konsumi i ulët i materialeve për ndërtim dhe lehtësia vizuale.

ÇFARË ËSHTË E VEÇANTË NË RISI?
Unicar është pjesë e familjes së modeleve të transportit urban SkyWay. Ai përshtatet në mënyrë harmonike në infrastrukturën e çdo metropoli, e cila është veçanërisht e rëndësishme për qytetet me rritje të shpejtë të Bjellorusisë. Ajo është në formacionin e modelit me unibuses. Është e pajisur me vende në rangun e 2 deri në 18. Një model industrial me 18 vende do të shfaqet në ekspozitë. Shpejtësia maksimale e saj është 120-150 km / h, performanca e kompleksit është mbi 50 mijë pasagjerë / orë, gradient maksimal i rrugës deri në 30%.

“STRING TECHNOLOGIES” DHE “TRANSPORT DHE LOGJISTIKË”
Vitin e kaluar SkyWay Technologies Co gjithashtu mori pjesë në ekspozitën “Transport dhe logjistikë”, kompania është bërë një nga pikat kryesore të ngjarjes. Gjatë kësaj jave të transportit, e cila është aq e rëndësishme për zhvillimin e industrisë në Bjellorusi dhe të gjithë Euroazinë, ne kemi krijuar kontakte me Zëvendës Kryeministrin e Bjellorusisë Anatoli Kalinin, Ministrat e Transportit të Lituanisë dhe Bjellorusisë Rimantas Sinkevicius dhe Anatoly Sivak, Zëvendëskryetari i parë i Presidiumit të Akademisë Kombëtare të Biolezianëve të Shkencave Sergej Chizhik.

** Italiano

#SKYWAY A “TRANSPORT AND LOGISTICS-2017”: PER LA PRIMA VOLTA VIENE MOSTRATO UNICAR

PRIMA!
Un modulo di sicurezza e unicar a tre sezioni sono dimostrati presso il banco di prova del trasporto #SkyWay. Se i curiosi conoscitori delle innovazioni potrebbero vedere il modulo di sicurezza durante il festival EcoFest a luglio, l’unicar viene mostrato al pubblico per la prima volta nella storia della tecnologia. La mostra si terrà il 3-5 ottobre all’indirizzo Pobediteley Ave., 20/2. Maggiori informazioni sul nostro sito Web.

#Unicar è un trasporto pubblico, tuttavia, il suo comfort non è inferiore alle caratteristiche di un’auto. Ciascuna sezione di unicar ospita comodamente sei persone, per le quali sono disponibili i sedili. Il peso è di sei tonnellate. Il numero di sezioni in unicar può essere fino a sette, a seconda dell’intensità del traffico passeggeri. È il trasporto del secondo livello, consente di alleggerire il traffico cittadino e risolvere uno dei problemi chiave di una società urbana.

CHI SONO?
#SkyWayTechnologies Co. è una società di ingegneria impegnata nella progettazione, costruzione e certificazione di sistemi di trasporto SkyWay ad alta velocità (fino a 500 km / h), urbani e merci. Il sistema è noto come #Unitsky String Transport. Le soluzioni ingegneristiche dell’azienda garantiscono un’elevata velocità di movimento, una riduzione dei costi e il livello dell’impatto negativo del trasporto sull’ambiente. La Società ha partecipato al recente forum di lavoro a Nuova Delhi, dopo il quale rappresentanti delle autorità bielorusse hanno visitato EcoTechnoPark.

COS’È IL TRASPORTO SKYWAY?
I veicoli nel trasporto SkyWay sono carrelli elettrici su ruote in acciaio che scorrono su appositi binari. Le principali differenze di design di questo sistema rispetto ad altri tipi di strade nella progettazione del cavalletto sono il pre-stress della struttura per tensione, assenza di un fondo stradale continuo, basso consumo di materiali per la costruzione e leggerezza visiva.

COSA C’È DI PARTICOLARE NELLA NOVITÀ?
Unicar fa parte della famiglia di modelli di trasporto urbano SkyWay. Si inserisce armoniosamente nelle infrastrutture di qualsiasi metropoli, che è particolarmente importante per le città della Bielorussia in rapida crescita. È nella scaletta del modello con unibuses. È dotato di sedili nella gamma da 2 a 18. Un modello industriale da 18 posti sarà esposto in fiera. La sua velocità massima è di 120-150 km / h, le prestazioni del complesso superano i 50 mila passeggeri / ora, il gradiente stradale longitudinale massimo arriva fino al 30%.

“TECNOLOGIE DELLE STRINGHE” E “TRASPORTO E LOGISTICA”
L’anno scorso SkyWay Technologies Co. ha anche partecipato alla mostra “Trasporti e logistica”, l’azienda è diventata uno dei punti salienti dell’evento. Durante la settimana dei trasporti, che è così importante per lo sviluppo dell’industria in Bielorussia e dell’intera Eurasia, abbiamo stabilito contatti con il vicepresidente della Bielorussia Anatoly Kalinin, i ministri dei trasporti della Lituania e la Bielorussia Rimantas Sinkevicius e Anatoly Sivak, primo vicepresidente del Presidio dell’Accademia Nazionale delle Scienze della Bielorussia Sergey Chizhik.

*** English

SKYWAY AT “TRANSPORT AND LOGISTICS-2017”: UNICAR IS SHOWN FOR THE FIRST TIME
03.10.2017 19:06

PREMIERE!
A security module and three-section unicar are demonstrated at the display stand of SkyWay transport. If inquisitive connoisseurs of innovations could see the security module during the festival EcoFest in July, the unicar is shown to the public for the first time in the history of the technology. The exhibition will be held on October 3-5 at the address Pobediteley Ave., 20/2. Read more on our website.

Unicar is a public transport, however, its comfort is not inferior to the features of a car. Each unicar section comfortably accommodates six people, for whom seats are equipped. The weight is six tons. The number of sections in the unicar can be up to seven depending on the intensity of passenger traffic. It is the transport of the second level, it allows to relieve city traffic and to solve one of the key problems of an urban society.

WHO ARE THEY?
SkyWay Technologies Co. is an engineering Company involved in project designing, construction and certification of high-speed (up to 500 km/h), urban and freight SkyWay transport systems. The system is known as Unitsky String Transport. The Company’s engineering solutions ensure high motion speed, reduce costs and the level of harmful impact of transport on the environment. The Company participated in the recent business forum in New Delhi, after which representatives of Belarusian authorities visited EcoTechnoPark.

WHAT IS SKYWAY TRANSPORT?
The vehicles in SkyWay transport are electric carriages on steel wheels running on special string rails. The main design differences of this system from other types of roads in trestle design are pre-stressing of the structure for tension, absence of a continuous roadbed, low consumption of materials for construction and visual lightness.

WHAT IS PECULIAR IN THE NOVELTY?
Unicar is a part of the family of models of urban SkyWay transport. It harmoniously fits into the infrastructure of any metropolis, which is especially important for fast-growing cities of Belarus. It is in the model lineup with unibuses. It is equipped with seats in the range of 2 to 18. An 18-seat industrial model will be displayed at the exhibition. Its maximum speed is 120-150 km/h, the performance of the complex is above 50 thousand passengers /hour, the maximum longitudinal road gradient is up to 30%.

“STRING TECHNOLOGIES” AND “TRANSPORT AND LOGISTICS”
Last year SkyWay Technologies Co. also participated in the exhibition “Transport and logistics”, the Company has become one of the highlights of the event. During that transport week, which is so important for the development of industry in Belarus and the entire Eurasia, we have established contacts with the Vice Premier of Belarus Anatoly Kalinin, Ministers of transport of Lithuania and Belarus Rimantas Sinkevicius and Anatoly Sivak, first Deputy Chairman of the Presidium of Belarusian National Academy of Sciences Sergey Chizhik.