NEWS √ Summary meeting with Andrey Khovratov / Takim Përmbledhës  me Andrey Khovratov

🇦🇱👉  Takim Përmbledhës  me Andrey Khovratov


Të dashur miq, dëshirojmë t’ju kujtojmë se takimi përmbledhës me #AndreyKhovratov do të zhvillohet të enjten, më 29 nëntor në ora 19:00          ( ora e Moskes ) !

Programi i Webinarit :

 • rezultatet e Kongresit të Pestë Ekonomik Euroazian
  – detaje rreth projektit të parë SkyWay në Moskë
  – lajme ekskluzive dhe zhvillime interesante të kompanisë;
  – rezultate të rëndësishme të vjeshtës;
  – planet për dimrin;
  – përgjigjet për të gjitha pyetjet që ju interesojnë.
 • Hyrja e lirë, ftoj të gjithë të njohurit me lidhjen “Vizitor” :
 • Lidhje Regjistrimi :
  – Lidhja si vizitor :
  Kodi identifikues i celularit: 5499240450
  Sigurohuni që të merrni pjesë në webinar!
 • Bëhu i pari për të gjetur lajmet e fundit!

Incontro riassuntivo con Andrey Khovratov

Cari amici, vi ricordiamo che il 29 novembre alle 19:00 MSK (17:00 ora italiana) si terrà l’incontro riassuntivo con Andrey Khovratov!

 

 

 

Programma dell’incontro:

 • risultati del V Congresso Economico Eurasiatico;
 • dettagli del primo progetto SkyWay a Mosca;
 • gli ultimi e più interessanti eventi dell’azienda;
 • tutti i risultati importanti dell’autunno;
 • piani per l’inverno;
 • risposte a tutte le vostre domande.

Ingresso libero, invitate i vostri amici:

Assicuratevi di accedere al webinar! Siate tra i primi a scoprire le notizie più importanti!

🇬🇧👉 Summary meeting with Andrey Khovratov

Dear friends, we would like to remind you that the summary meeting with Andrey Khovratov will take place on Thursday, November 29 at 19:00 Moscow time!

Event program:

 • results of the fifth Euroasian Economic Congress
 • details about the first SkyWay project in Moscow
 • exclusive news and interesting company developments;
 • important results of Autumn;
 • plans for the winter;
 • answers to all of the questions that interest you.

Free entry, invite all of your acquaintances with the “Guest link”:

Make sure to attend the webinar! Be the first to find out the latest news!

NEWS √ Join #SWIG leaders for a trip to #LasVegas! / Bashkohu me udhëheqësit #SWIG për një udhëtim në #LasVegas!

🚝🇦🇱👉⭐ Bashkohu me udhëheqësit #SWIG për një udhëtim në #LasVegas!

Një ftesë nga #ArmandMurnieks

A jeni një partner i Sky Way Invest Group, por :

 • A merrni më pak të ardhura sesa doni?
  – A po përpiqet të rritet ekipi juaj?
  – A nuk po zgjerohet biznesi juaj në mbarë botën?
  – A doni të njiheni publikisht si Udhëheqës?
  – A doni të arrini statusin e Këshilltarit të Presidentit apo Presidentit në vitin 2019?
  – A doni të merrni shpërblim dinjitoz?
  Pastaj bashkohuni me udhëheqësit tonë SWIG nga 4 deri më 12 dhjetor 2018 dhe ne do t’ju tregojmë se si t’i realizoni ëndrrat tuaja dhe të zgjidhni problemet tuaja.

Ka 3 ngjarje që do ta ndryshojnë jetën tuaj plotësisht dhe përgjithmonë:

4 – 6 dhjetor 2018

Las Vegas SHBA, Hotel MGM Grand

Grumbullimi vjetor i më të mirëve në industrinë e MLM-së

« Go Pro Recruiting Master »

Një ftesë nga themeluesi #EricWorrey

Dhe këtu janë arsyet pse duhet të jeni atje:

 • Ju do të takoheni si kolegë me mendje nga vende të ndryshme të cilët janë të etur për të mësuar dhe të gatshëm për të vepruar.
  – Gjatë ngjarjes 3 ditore ju do të keni një mundësi për të mësuar nga më të mirat në industrinë e MLM-së, dhe cilat kontrolle janë miliona dollarë.
  – Ju do të merrni njohuri themelore se si të gjeni dhe të lidhni partnerë të rinj me ekipin tuaj.
  – Ju do të mësoni se si të stërvitni dhe motivoni partnerët tuaj.
  – Do të mësosh se si të përdorësh mediat sociale për të gjetur më të mirën nga më të mirët.
  – Ju do të shihni se çfarë bëjnë shpërndarësit më të mirë për të arritur rezultatet më të mira.
  – Ky është investimi më i mirë në zhvillimin tuaj personal!
 • 7 – 9 dhjetor 2018

Las Vegas SHBA

Eventi Sky Way Invest Group

Çfarë do të merrni?

Një takim i ekipit SWIG që do të zhvillohet më 7 dhjetor, ku do të shkëmbejmë vizionin tonë, do të analizojmë performancën e kaluar dhe do të bëjmë përshtatjet e nevojshme në përputhje me njohuritë e fituara.
Në konferencën më 8 dhjetor, e cila do të mbahet nga udhëheqësit kryesorë të SWIG Armand Murnieks dhe Mila Serdyukova, ne monetizojmë kontaktet tuaja të reja.
Më 9 dhjetor, Armand dhe Mila do të zhvillojnë trajnime për partnerët e rinj se si të iniciojë rritjen e ekipit tuaj në SHBA.
Deri më tani ky është investimi më i mirë në biznesin tuaj!
11 – 12 dhjetor 2018

Arizona, SHBA

Udhëtimi i Ekipit në Grand Canyon

Vizitoni vendin e Forcës “Grand Canyon” – një nga kanionet më të thella në botë.
Planifikimi përpara dhe përcaktimi i qëllimeve.
Përforconi qëllimet me meditim.
Mundësi për të folur personalisht me udhëheqësit kryesorë të SWIG.
Ngarkimi me energji pozitive për të marrë statusin e Presidentit në vitin 2019.
Ky është investimi më i mirë në zhvillimin tuaj personal!
A jeni gati për të marrë vetë sfidën? A jeni gati për të ndryshuar plotësisht jetën tuaj?

A jeni gati për të marrë përgjegjësinë për suksesin tuaj?

Nëse jeni atëherë bashkohuni me ne! Të gjitha ngjarjet #SWIG mbahen në dy gjuhë: rusisht dhe anglisht.

Për udhëtimin do t’ju duhet afërsisht rreth 3.500 dollarë dhe kjo përfshin Go Pro bileta që janë $ 550 (+ $ 200 nëse keni nevojë për përkthim rus), akomodimi  $ 1,000, ushqim $ 500 dhe fluturime $ 1,000.  Shpenzimet tuaja personale mund të ndryshojnë nga llogaritjet tona. Pra bëni hulumtimin tuaj mbi çmimin e biletave të kthimit në SHBA, ju mund të përdorni faqet si skyscanner.com.au  dhe zgjidhni hotelin tuaj  booking.com   / hotels. Në varësi të një vendi merrni parasysh 1 ditë para dhe 1 ditë pas eventit.

Ju do të shihni kthimin e investimit tuaj në të ardhmen e afërt.

BLEJ NJE BILETE

Për më shumë informacion dhe / ose pyetje në lidhje me udhëtimin në SHBA, ju lutemi kontaktoni Alena Pepina në WhatsApp +44 7808 855416.

****************************
🚝🇬🇧️️👉⭐   Join #SWIG leaders for a trip to #LasVegas!

An invitation from #ArmandMurnieks 

Are you are a Sky Way Invest Group partner, but

 • Do you receive less income than you would like?
 • Is your team struggling to grow?
 • Is your business not expanding around the world?
 • Do you want to be publicly recognized as a Leader?
 • Do you want to attain status of Advisor to the President or President in 2019?
 • Do you want to get dignified reward?

Then join our SWIG Leaders from December 4 – 12, 2018 and we will show you how to realise your dreams and solve your problems.

There are 3 events that will completely and forever change your life:

 

4 – 6 December 2018

Las Vegas USA, Hotel MGM Grand

Annual gathering of the best in MLM industry «Go Pro Recruiting Mastery»

An invitation from the founder #EricWorrey 

And here are reasons why you should be there:

 • You will meet like minded colleagues from different countries who are eager to learn and ready to act.
 • During the 3 day event you will have an opportunity to learn from the best in MLM industry, and whos checks are millions of dollars.
 • You will receive fundamental knowledge on how to find and connect new partners to your team.
 • You will learn how to train and motivate your partners.
 • You will learn how to use social media to find the best of the best.
 • You will see what the best distributors do to achieve best results.
 • This is the best investment in your personal development!

7 – 9 December 2018

Las Vegas USA

Events Sky Way Invest Group

What you will receive?

 • A meeting of SWIG team which will take place on December 7, where we will exchange our vision, analyze past performance and make necessary adjustments in accordance with the knowledge gained.
 • At the conference on December 8, which will be held by the top SWIG leaders Armand Murnieks and Mila Serdyukova, we monetize your new contacts.
 • On December 9, Armand and Mila will conduct training for new partners on how to initiate the growth of your team in the USA.
 • So far this is the best investment in your business!

11 – 12 December 2018

Arizona, USA

Team Trip to Grand Canyon

 • Visit the place of Force “Grand Canyon” – one of the deepest canyons in the world.
 • Planning ahead and setting goals.
 • Amplify goals with meditation.
 • Opportunity to personally speak to top SWIG leaders.
 • Recharging with positive energy in order to obtain status of a President in 2019.
 • This is the best investment in your personal development!

Are you ready to take the challenge yourself? Are you ready to completely change your life?

Are you ready to take responsibility for your own success?

If you are then join us! All SWIG events are held in 2 languages: Russian and English.

For the trip you will approximately need about $3,500 and that includes Go Pro tickets which is $550 (+ $200 if you need Russian translation), accommodation $1,000, food $ 500 and flights $1,000. Your personal expenses may differ from our calculations. So do your own research on the price of return tickets to USA, you can use sites like skyscanner.com.au and select your hotel booking.com/Hotels . Depending on a country take into consideration 1 day before and 1 day after the event.

You will see the return on your investment in the near future.

BUY A TICKET

For further information and/or questions regarding the trip to USA, please contact Alena Pepina on WhatsApp +44 7808 855416.

FalemiNderit te gjitheve ! Hyme ne Fazen 12 te Projektit SKY WAY !!!! Welcome to the Future … Today !

 

 

 

#FalemNderit nga zemra për të gjithë Partnerët, Agjentet, Konsulentet dhe Menaxheret  #SKYWAY të #TEAM – Skuadres tonë ne Itali, Rumani, Shqipëri, Ballkan dhe kudo ne BOTE !! Ne jemi në të njëjtën #TREN të Autostrades se AJRIT … sepse nuk e di nëse mund ta quajmë Tren ose një Transportues Fluid i Endrave tona … që Z. #YUNITSKIY ka bërë së bashku me z . Hovratov … dhe më vjen keq për ata që do të qëndrojnë jashtë kësaj të ardhmeje të mrekullueshme .. por nga ana tjetër ky Transport Ekologjik do të ketë udhëtarët e tij të zakonshëm … dhe pronarët me fat Bashke-Pronarët SWIG që do të çojne HISTORINE në një kapitull të ri …. W #SkyWay … dhe Jete te gjate të gjithë neve te Familjes se Madhe SWIG !!!!!

#BuildSkyWay … #SaveThePlanet !!

🍀🔝🔝🔝🤝✨🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝

https://www.facebook.com/groups/441319286247537

°°°°°°   SkyWay SWIG Albania & Balkans    °°°°°°°

 

 

 

 

#GRAZIE di CUORE a Tutti i Partner, AGENT ,Consulent e MANAGER #SKYWAY nel Nostro #TEAM Italia, Romania, Albania , Balkans & WORLD !! siamo nello stesso #TRENO delle Autostrade d’ARIA … che non so se la posso chiamare #Treno o un Fluido Trasportatore dei nostri #SOGNI … che Mr . #YUNITSKIY ha realizzato insieme a Mr. #Khovratov… e mi spiace per coloro che rimaranno Fuori da questo Meraviglioso futuro .. ma d’altronde questo Trasporto Verde avrà i suoi Soliti Passeggeri … e i fortunati ComProprietari SWIG che porteranno la STORIA verso un Nuovo Capitolo …. W #SkyWay … e Viva tutti NOI della Grande Famiglia SWIG !!!!!

🍀🔝🔝🔝🤝✨🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝🚝

https://www.facebook.com/groups/711769772366020

°°°°  SwiGroup  Italia Romania Albania & World   °°°°

Ju ftojmë në takimin mujor të prillit 2018 me ANDREY HOVRATOV ! WE INVITE YOU TO THE MONTHLY MEETING OF APRIL WITH ANDREY HOVRATOV!

Ju ftojmë në takimin mujor të prillit me

ANDREY HOVRATOV!


Përgatituni për të marrë informacion të rëndësishëm dhe të vlefshëm nga Drejtori i Përgjithshëm i grupit të kompanive Sky Way Invest Groups Zotin  Andrey Hovratov.

Ne ju ftojmë në Takimin Mujor, i cili do të mbahet të premten, më 28 prill, në orën 12:00 (Moska) ora 11 ‘oo  Roma / Tirana .

Ju jeni te ftuar për lajmet më të freskëta dhe më të nxehta!

Përmbledhja e rezultateve te Muajit prill dhe percatkimi i qëllimeve  te ardheshme .

SPEAKER:
ANDREY HOVRATOV

Drejtor i Përgjithshëm i #SkyWayInvestGroup, aksioner i #SkyWay, autor dhe krijues i projektit të trajnimit Akademia e Investitorit Privat, investitor profesional, trajner biznesi për zhvillim financiar dhe investim personal , mjeshtër i profesionit Menaxher i biznesit të rrjetit.
Prania juaj në Takimin Mujor është i detyrueshëm!

PRENOTONI VENDIN TUAJ NË kete MO)MENT :
Lidhje për regjistrim . http://b20255.vr.mirapolis.ru/mira/s/OPbiwL
Lidhje për një hyrje të mysafirëve . http://m.mirapolis.ru/m/miravr/7954969549
Kodi për të hyrë nga telefoni celular: 7954969549
Ju lutemi, bëni pyetje Andrey Hovratov dhe ju me siguri do të dëgjoni një përgjigje.

QENDRONI NË QENDER te Vemendjes SWIG !
ME BESIM NË SUKSESIN E PËRGJITHSHËM, SKY WAY INVEST GROUP

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

WE INVITE YOU TO THE MONTHLY MEETING OF APRIL WITH ANDREY HOVRATOV!

 

Prepare to receive important and valuable information from the General Director of the group of companies Sky Way Invest Group Andrey Hovratov.

We invite you to the Monthly meeting, which will be held on Friday, April 28, at 12:00 (MSK).

You are waiting for the freshest and hottest news!

Summarize the results of April and set the following goals.

SPEAKER:

ANDREY HOVRATOV

General Director of the Sky Way Invest Group, Sky Way shareholder, author and creator of the training project Academy of Private Investor, professional investor, coach and business trainer for financial and investment development of the personality, master of the profession Manager of network business.

 

Your presence at the Monthly meeting is compulsory!

BOOK YOUR PLACE IN ADVANCE:

Please, ask questions to Andrey Hovratov and you will certainly hear an answers.

BE IN THE CENTER OF THE SWIG MOVEMENT!

WITH FAITH IN THE OVERALL SUCCESS, SKY WAY INVEST GROUP

16.04.2018 

World NEWS / Konferenca e PARE #SWIG ne Kuwait / FIRST SWIG CONFERENCE IN KUWAIT

FIRST SWIG CONFERENCE IN KUWAIT

 

For the first time, Kuwait meets SWIG partners on its territory. Do not miss the chance to participate in the conference, which will be held on 4 and 5 May.

This event is for anyone who is interested in increasing their financial IQ and getting a head start in creating a diversified investment portfolio. For anyone who is passionate about creating eco-friendly alternatives to our current transport and logistic issues.

If you are sick of the congestion of our major roads and would like to see (and be a part of) a solution,

If you care about saving our planet and putting into action a plan that will not only ensure the survival of the Planet Earth, but assist with the regeneration of it, then this event is for you.

Anyone that wants to hang out with cool progressive people that are doing their bit to create a sustainable future who are getting rewarded handsomely for their efforts.

DAY ONE, 4TH MAY 16:00 PM YOU WILL LEARN:

 • Nowadays challenges
 • SkyWay technology: future in the present
 • Crowdinvesting as the future of economic development
 • New Economic Evolution of the World (NEEW)
 • Questions and Answers

DAY TWO 5TH MAY 16.00 PM TRAINING FOR PARTNERS:

 • Mindset, dreams and goals
 • Multilevel crowd investing, prospects
 • The business system in SWIG
 • Leadership fundamentals

LOCATION:

 • Crowne Plaza Hotel Al Thuraya City Kuwait

SPEAKERS:

MILA SERDJUKOVA

Business Development Director “Global Transnet UK”, Leader Manager SWIG, Speaker and Master Profi Coach

 

KHALID AL KINDY

CEO Innovations International LLC, Oman. Leader Manager SWIG, Master Profi Coach

 

CONTACT:

 • Leo Thomas – +965 6773 4369
 • Anil Kumar Singh – +965 6001 8132
 • Joaquim Manuel Dias – 99501815 / 55541240

BACK TO ALL NEWS  ©

SKYWAY INVEST GROUP EDUCATION SUMMIT 2018

SKYWAY INVEST GROUP EDUCATION SUMMIT 2018

 

Sky Way Invest Group, trademarked company, is an educational platform that provides highly skilled and targeted training on a variety of areas, including personal finance, investment segments, money management e.g. capital and investment portfolio enlargement, online business and personal development.

While building the SkyWay Invest Group brand, we have to create a unique combination of two groundbreaking projects. On one hand, we allow every person to learn how to invest, how to improve one’s level of income while on the other hand, we support a new innovative high-speed, safe and ecologically friendly transport system. We do this by combining the Academy of Private Investors with the SkyWay elevated string technology.

We have managed to offer the best terms for the clients of both projects. Since September 2011, at least 100,000 people from more than 35 countries and 4 continents have completed and benefited from our Investment Training Courses. All these people have gained invaluable knowledge and have opened up doors for themselves not only the opportunity to save their already hard-earned money but also how to make that money work for them.

Main Speaker:

ANDREY HOVRATOV

General Director of the Sky Way Invest Group, a shareholder of SkyWay, professional investor, author and creator of the Academy of Private Investment, coach and business trainer for financial and investment development of the individual, Master of the profession Manager of network business.

 

His goal of the project is to give an insight of the Science behind Investments. The quicker you understand how investment world works, the quicker you will gain absolute freedom. Andrey obtained his knowledge through personal experience. He has been around in investment businesses for the past 30 years. Now it is time to give back.

Attending this amazing event will give you the opportunity toTransform your Life, Business and Income and more importantly show you how you can LIVE YOUR DREAM AND LIFE WITH PURPOSE!

 • Where is the event: TBC, London
 • What date is the event: 10th and 11th of March, 2018
 • What time is the event: 9.00 am – 6.00 pm GMT

On the 10th of March we are hosting the Drinks reception

What tickets types are there: Early Bird, Silver, Gold, VIP (all the information described under “show info” when purchasing the ticket)

BUY A TICKET

FOR ANY QUESTIONS, PLEASE CONTACT:

 • Anete: +44 7935 871577

 

 

SKYWAY INVEST GROUP EDUCATION SUMMIT 2018

Sky Way Invest Group, kompani e markës se Rregjistruar, është një platformë edukative që ofron trajnime shumë të kualifikuara dhe të targetuara në fusha të ndryshme, duke përfshirë financat personale, segmentet e investimeve, menaxhimin e parave, p.sh. zgjerimi i portofolit të kapitalit dhe investimeve, biznesi online dhe zhvillimi personal.

Ndërsa po ndërtojmë markën e SkyWay Invest Group, ne duhet të krijojmë një kombinim unik të dy projekteve novatore. Nga njëra anë, ne lejojmë çdo person të mësojë se si të investojë, si të përmirësojë nivelin e të ardhurave, ndërsa në anën tjetër, ne mbështesim një sistem të ri inovativ të transportit të shpejtë, të sigurt dhe ekologjik. Ne e bëjmë këtë duke kombinuar Akademinë e Investitorëve Privatë me teknologjinë e ngritur të SkyWay.

Ne kemi arritur të ofrojmë kushtet më të mira për klientët e të dy projekteve. Që nga shtatori i vitit 2011, të paktën 100,000 njerëz nga më shumë se 35 vende dhe 4 kontinente kanë përfunduar dhe kanë përfituar nga kurset tona të trajnimit për investime. Të gjithë këta njerëz kanë fituar njohuri të paçmueshme dhe kanë hapur dyert për veten e tyre jo vetëm për mundësinë për të kursyer paratë e tyre tashmë të fituara me vështirësi, por edhe për të bërë që këto para të punojnë për ta.

Referuesi Kryesor :

ANDREY HOVRATOV

Drejtor i Përgjithshëm i Sky Way Invest Group, aksionar i SkyWay, investitor profesional, autor dhe krijues i Akademisë së Investimeve Private, trajner dhe trajner biznesi për zhvillim financiar dhe investim të individit, Master i profesionit Menaxher i biznesit të rrjetit.

Qëllimi i tij i projektit është të japë një pasqyrë të Shkencës pas investimeve. Sa më shpejt të kuptoni se si punon bota e investimeve, aq më shpejt do të fitoni liri absolute. Andrey mori njohuritë e tij përmes përvojës personale. Ai ka qenë ne fushen e biznesit dhe investimeve për 30 vitet e fundit. Tani është koha për të dhënë përsëri.

Pjesëmarrja në këtë ngjarje të mrekullueshme do t’ju japë mundësinë për të transformuar jetën, biznesin dhe të ardhurat tuaja dhe më e rëndësishmja t’ju tregojë se si mund të jetoni me dreamin tuaj dhe jetën me qëllimin!

Ku zhvillohet ngjarja:  TBC, Londër
Cila datë është ngjarja:   10 dhe 11 mars 2018
Koha e ngjarjes:   9.00 – 18.00 GMT

Llojet e biletave janë: Early Bird, Silver, Gold, VIP (të gjitha informacionet e përshkruara nën “info treguese” kur blini biletën)

BLEJ NJE BILETE

PËR ÇDO PYETJE, JU LUTEM KONTAKTONI:
Anete:     +44 7935 871577

Eja edhe TI te njohesh Akademine Private te Biznesit dhe si te ndihmojme Planetin nga Ngrohja Globale ! Cdo te merkure ora 21,oo prezantimi dhe Njohja me SKYWAY ….

Joe Artid Fejzo & SkyWay Albania & Balkans Ju Fton ne Webinarin Formativ :
SKYWAY .. e Ardhmja eshte Sot ! Nje mundesi e Re per te ndryshuar Jeten tone, te femijve dhe Brezave qe vijne .. Behu Aksioner i Ndryshimit Ekologjik te Trasporteve ne te Gjithe BOTEN !
Eja edhe TI te njohesh Akademine Private te Biznesit dhe si te ndihmojme Planetin nga Ngrohja Globale ! Cdo te merkure ora 21,oo prezantimi dhe Njohja me SKYWAY ….
#Build SKYWAY .. Save the Planet !

Mund te shkarkoni Aplikacionin ZOOM dhe te hyni nga PC, Mac, Linux, iOS or Android
duke ndjekur Linkun :
https://zoom.us/j/209358595?pwd=chnibsR28iVfaiGlYNAwmg

Password: skyway2017

Meeting ID: 209 358 595

me rrespekt

Joe Artid Fejzo

Leader SKYWAY Albania & Balkans
www.SkyWayAlbania.com
+393389452308 √ +355697733309
skywaybalkans@gmail.com √ skywayalbania@gmail.com

Rregjistrohu GRATIS ne kte te Ardhme te shkelqyer .. Kliko

https://swigroup.org/5CFL 

News / Shqiperia / Albania Konferenca e Pare #SkyWay 14 Shtator 2017

Nje Sukses hapi i apre ne organizimin e Konferences se Pare Ballkanike te #SkyWay organizuar nga Swigroup Albania & Balkans Tirana.

Me nderhyrjen e Joe Artid Fejzo Team Leader Albania dhe President i Swigroup Albania, Migerta Kurtaja dhe Ergisa Cepele te stafit Shqiptar

dhe te Ftuaret Special nga Global TransNet UK LTD ( SkyWay Europe )

Anete Martinsone & Madi Dumitras

 

 

News International / Lajme Internacionale . NEW SKYWAY PRESENTATION

The philosophy of SkyWay transport assumes a continuous development and re-thinking. The development needs a thorough recording and description of achievements and ideas. Annually, quarterly, monthly.

A new colorful booklet on 58 pages with the technology description was released by SkyWay project designing organization in Belarus. Written in plain language and understandable terms, the booklet provides answers to all questions arising on the technology, manufacturing, personnel, plans, and even competitors on the world arena. The SkyWay vision on the development of the world civilization ― eco-homes and linear cities ― is separately described.

Besides the already well-known and proven solutions for urban and intercity environment, everyone willing can see the seaports of SkyWay system designed with the consideration of the requirements to modern infrastructure.

The booklet is created for a wide range of readers worldwide; it complements the re-edition of the monograph by Anatoly Yunitskiy “String transport systems: on Earth and in space” (in Russian, English version will be available in about a couple of months) published recently.

DOWNLOAD THE PRESENTATION 

 

Drejtor i Marketingut dhe Shitjeve në Global Transnet UK

Filozofia e transportit SkyWay merr një zhvillim të vazhdueshëm dhe  te riperpunuar.

Zhvillimi kërkon një regjistrim të plotë dhe përshkrim të arritjeve dhe ideve. Çdo vit, çdo tre muaj, çdo muaj.

Një broshurë e re me ngjyra në 58 faqe me përshkrimin e teknologjisë u lëshua nga organizata projektuese SkyWay në Bjellorusi. I shkruar në gjuhë të thjeshtë dhe në terma të kuptueshme, broshura jep përgjigje për të gjitha pyetjet që dalin rreth teknologjise, prodhimit, personelit, planeve dhe madje edhe konkurrentëve në arenën botërore.

Vizioni SkyWay për zhvillimin e civilizimit botëror – eko-shtëpitë dhe qytetet lineare – përshkruhet veçmas.

Përveç zgjidhjeve tashmë të njohura dhe të provuara për mjedisin urban dhe ndërkufitar, të gjithë pa perjashtim mund të shohin portet detare të sistemit SkyWay të dizajnuara me shqyrtimin e kërkesave për infrastrukturën moderne.

Broshura është krijuar për një gamë të gjerë lexuesish në mbarë botën;

Ajo plotëson ri-botimin e monografisë nga Anatoly YunitskiySistemet e transportit String: në Tokë dhe në hapësirë” (në versionin rus,  anglisht do të jetë në dispozicion pas disa muajve ) të botuar kohët e fundit.

News International / Lajme Internacionale – FINANCIAL AUDIT OF BELTRANSNET EDUCATIONAL CENTER LTD.

DEAR FRIENDS, INCREDIBLE NEWS!

FINANCIAL AUDIT HAS BEEN PASSED SUCCESSFULLY!

BelTRANSNET has completed financial audit, made by one of the most professional companies of Minsk – Audit and Management The Educational centre joins two projects – SkyWay high-tech project and educational project on investing “The Academy of Private Investor”. It also deals with the financial support of the partner – engineering company SkyWay Technologies Co.

As a result, a financial statement was signed on August 15, 2017:

In our opinion, accounting statements of BelTRANSNET Educational center Ltd. are correct, they represent financial state of BelTRANSNET Educational center in all material aspects fairly as of December 31, 2016, as well as financial results of activities and changes of financial state of BelTRANSNET Educational center from July 11, 2016 until December 31, 2016, ended on the stated date according to the laws of the Republic of Belarus

Të dashur miq, lajme të Mrekullueshme!

AUDITIMI FINANCIAR ËSHTË KALUAR me SUKSES!

BelTRANSNET ka përfunduar auditimin financiar, të bërë nga një nga kompanitë më profesionale të Minskit – Auditimi dhe Menaxhimi – Qendra Arsimore bashkohet me dy projekte – projekti i teknologjisë së lartë SkyWay dhe projekti arsimor për investimin e “Akademisë së Investitorëve Privatë”.

Ai gjithashtu merret me mbështetjen financiare të partnerit – kompanise inxhinierike SkyWay Technologies Co.

Si rezultat, një deklaratë financiare u nënshkrua më 15 gusht 2017:

Sipas mendimit tonë, deklaratat e kontabilitetit të Qendrës Arsimore BelTRANSNET janë të sakta, ato përfaqësojnë gjendjen financiare të qendrës edukative BelTRANSNET në të gjitha aspektet materiale në mënyrë të drejtë sipas dates 31 Dhjetor 2016, si dhe rezultatet financiare të aktiviteteve dhe ndryshimeve të gjendjes financiare të BelTRANSNET Educational Qendra nga 11 korriku 2016 deri më 31 dhjetor 2016, përfundoi në datën e përcaktuar sipas ligjeve të Republikës së Bjellorusisë