SKYWAY INVEST GROUP EDUCATION SUMMIT 2018

SKYWAY INVEST GROUP EDUCATION SUMMIT 2018

 

Sky Way Invest Group, trademarked company, is an educational platform that provides highly skilled and targeted training on a variety of areas, including personal finance, investment segments, money management e.g. capital and investment portfolio enlargement, online business and personal development.

While building the SkyWay Invest Group brand, we have to create a unique combination of two groundbreaking projects. On one hand, we allow every person to learn how to invest, how to improve one’s level of income while on the other hand, we support a new innovative high-speed, safe and ecologically friendly transport system. We do this by combining the Academy of Private Investors with the SkyWay elevated string technology.

We have managed to offer the best terms for the clients of both projects. Since September 2011, at least 100,000 people from more than 35 countries and 4 continents have completed and benefited from our Investment Training Courses. All these people have gained invaluable knowledge and have opened up doors for themselves not only the opportunity to save their already hard-earned money but also how to make that money work for them.

Main Speaker:

ANDREY HOVRATOV

General Director of the Sky Way Invest Group, a shareholder of SkyWay, professional investor, author and creator of the Academy of Private Investment, coach and business trainer for financial and investment development of the individual, Master of the profession Manager of network business.

 

His goal of the project is to give an insight of the Science behind Investments. The quicker you understand how investment world works, the quicker you will gain absolute freedom. Andrey obtained his knowledge through personal experience. He has been around in investment businesses for the past 30 years. Now it is time to give back.

Attending this amazing event will give you the opportunity toTransform your Life, Business and Income and more importantly show you how you can LIVE YOUR DREAM AND LIFE WITH PURPOSE!

  • Where is the event: TBC, London
  • What date is the event: 10th and 11th of March, 2018
  • What time is the event: 9.00 am – 6.00 pm GMT

On the 10th of March we are hosting the Drinks reception

What tickets types are there: Early Bird, Silver, Gold, VIP (all the information described under “show info” when purchasing the ticket)

BUY A TICKET

FOR ANY QUESTIONS, PLEASE CONTACT:

  • Anete: +44 7935 871577

 

 

SKYWAY INVEST GROUP EDUCATION SUMMIT 2018

Sky Way Invest Group, kompani e markës se Rregjistruar, është një platformë edukative që ofron trajnime shumë të kualifikuara dhe të targetuara në fusha të ndryshme, duke përfshirë financat personale, segmentet e investimeve, menaxhimin e parave, p.sh. zgjerimi i portofolit të kapitalit dhe investimeve, biznesi online dhe zhvillimi personal.

Ndërsa po ndërtojmë markën e SkyWay Invest Group, ne duhet të krijojmë një kombinim unik të dy projekteve novatore. Nga njëra anë, ne lejojmë çdo person të mësojë se si të investojë, si të përmirësojë nivelin e të ardhurave, ndërsa në anën tjetër, ne mbështesim një sistem të ri inovativ të transportit të shpejtë, të sigurt dhe ekologjik. Ne e bëjmë këtë duke kombinuar Akademinë e Investitorëve Privatë me teknologjinë e ngritur të SkyWay.

Ne kemi arritur të ofrojmë kushtet më të mira për klientët e të dy projekteve. Që nga shtatori i vitit 2011, të paktën 100,000 njerëz nga më shumë se 35 vende dhe 4 kontinente kanë përfunduar dhe kanë përfituar nga kurset tona të trajnimit për investime. Të gjithë këta njerëz kanë fituar njohuri të paçmueshme dhe kanë hapur dyert për veten e tyre jo vetëm për mundësinë për të kursyer paratë e tyre tashmë të fituara me vështirësi, por edhe për të bërë që këto para të punojnë për ta.

Referuesi Kryesor :

ANDREY HOVRATOV

Drejtor i Përgjithshëm i Sky Way Invest Group, aksionar i SkyWay, investitor profesional, autor dhe krijues i Akademisë së Investimeve Private, trajner dhe trajner biznesi për zhvillim financiar dhe investim të individit, Master i profesionit Menaxher i biznesit të rrjetit.

Qëllimi i tij i projektit është të japë një pasqyrë të Shkencës pas investimeve. Sa më shpejt të kuptoni se si punon bota e investimeve, aq më shpejt do të fitoni liri absolute. Andrey mori njohuritë e tij përmes përvojës personale. Ai ka qenë ne fushen e biznesit dhe investimeve për 30 vitet e fundit. Tani është koha për të dhënë përsëri.

Pjesëmarrja në këtë ngjarje të mrekullueshme do t’ju japë mundësinë për të transformuar jetën, biznesin dhe të ardhurat tuaja dhe më e rëndësishmja t’ju tregojë se si mund të jetoni me dreamin tuaj dhe jetën me qëllimin!

Ku zhvillohet ngjarja:  TBC, Londër
Cila datë është ngjarja:   10 dhe 11 mars 2018
Koha e ngjarjes:   9.00 – 18.00 GMT

Llojet e biletave janë: Early Bird, Silver, Gold, VIP (të gjitha informacionet e përshkruara nën “info treguese” kur blini biletën)

BLEJ NJE BILETE

PËR ÇDO PYETJE, JU LUTEM KONTAKTONI:
Anete:     +44 7935 871577

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.