UNESCO recognized the emirate of Sharjah as the cradle of culture, and called Sharjah the world book capital of 2019

L'immagine può contenere: 6 persone, persone in piedi

SkyWay e gli EAU: interesse reciproco

L’UNESCO ha riconosciuto l’emirato di Sharja come la culla della cultura e ha chiamato Sharjah la capitale mondiale del 2019.

Nella foto: Anatoly Yunitskiy – l’autore e l’inventore della tecnologia di trasporto a corde SkyWay durante la celebrazione. Presenta la sua monografia – il libro “String Transport Systems: on Earth and in Space” a Sheikh Sultan Ibn-Mohammed Al-Qasimi – il governatore dell’emirato di Sharjah. È noto che lo sceicco Al-Qasimi è una figura araba moderna di spicco nella scienza e nell’istruzione. Ha scritto molte opere scientifiche, diverse opere letterarie, tra cui sei opere teatrali.

Siamo fiduciosi che l’interesse per il progetto di trasporto delle stringhe sia dettato da molti di questi vantaggi del sovrano arabo, sotto i cui auspici è in costruzione il #SkyWay Innovation Centre (SWIC) nel Sharjah Technology Park (SRTIP).

#SkyWay and the #UAE: mutual interest

UNESCO recognized the emirate of Sharjah as the cradle of culture, and called Sharjah the world book capital of 2019.

In the photo: Anatoly Yunitskiy – the author and inventor of SkyWay string transport technology during the celebration. He presents his monograph – the book “String Transport Systems: on Earth and in Space” to Sheikh Sultan Ibn-Mohammed Al-Qasimi – the ruler of the emirate of Sharjah. It is known that Sheikh Al-Qasimi is a prominent modern Arab figure in science and education. He authored many scientific works, several literary works, including six plays.

We are confident that interest in the string transport project is dictated by many of these advantages of the Arab ruler, under whose auspices the #SkyWay Innovation Center ( #SWIC ) is being built in the Sharjah Technology Park (SRTIP).

SkyWay dhe Emiratet e Bashkuara Arabe: interes të përbashkët

UNESKO e njohu emiratin e Sharxhas si djepin e kulturës dhe e quajti Sharjahun kryeqytetin e librit botëror të vitit 2019.

Në foto: Anatoli #Yunitskiy – autori dhe shpikësi i teknologjisë së komunikimit SkyWay gjatë festimit. Ai paraqet monografinë e tij – librin “Sistemet e Transportit String: në Tokë dhe në Hapësirë” ndaj shejh Sulltan Ibn-Muhammed Al-Qasimi – sundimtar i emirit të Sharxhahut. Dihet se shejh Al-Qasimi është një figurë e shquar moderne arabe në shkencë dhe arsim. Ai ka shkruar shumë vepra shkencore, disa vepra letrare, duke përfshirë gjashtë shfaqje.

Ne jemi të bindur se interesi në projektin e transportit të vargut është diktuar nga shumë nga këto avantazhe të sundimtarit arab, nën patronazhin e të cilit Qendra e Inovacionit #SkyWay (SWIC) po ndërtohet në Parkun Teknologjik Sharjah (SRTIP).

  • perktheu Joe Artid Fejzo © te gjitha materialet jane Copyright i SkyWay Group Companies.

SkyWay To Universe • #SkyWay drejt Kozmosit

🇮🇹 👉 ∞∞∞∞∞∞ #Italiano ∞∞∞∞∞

Il 16 aprile, ha avuto luogo la premiere del film biografico su Anatoli Yunitsky, chiamato “SkyWay to Universe”. Questo è un film di finzione, girato da una squadra di cineasti del #Kazakistan. Si basa su dei fatti della vita dell’inventore e autore del concetto di trasporto di #stringa. Il film mostra il percorso lungo e difficile di una persona che propone al mondo un’idea per la quale la maggior parte delle persone non è ancora pronta. Il trasporto di corde #SkyWay e il Veicolo Planetario come l’unico modo per raggiungere un alto obiettivo – salvare il pianeta e l’umanità – è al centro della trama. L’eroe supera tutte le difficoltà e raggiunge il successo grazie al duro lavoro, all’energia creativa e al sostegno delle persone vicine. Oggi vi presentiamo la vostra attenzione sul sito ” #SkyWayToUniverse ” del gruppo di società SkyWay: http://rsw-systems.com/

Sito dell’ingegnere Yunitsky: http://www.yunitskiy.com/

Sito web EcoTechnoPark: http://skyway-park.com

*traduzione #JoeArtidFejzo & #SkyWayInvestGroup Albania & Ballkans

Faqja zyrtare • http://www.SkyWayAlbania.com

Facebook • https://goo.gl/SZwRn6

Instagram • https://goo.gl/VDDpV4

Twitter • https://goo.gl/VtoKK6

whatsApp • +393389452308 email: skywayalbania@gmail.com

Eng. 🇬🇧 ====================== 👇🏾(scroll down) ✅

On April 16, the premiere of biography on Anatolia Yunitsky, called SkyWay to Universe, took place. This is a fiction movie, shot by a Kazakh filmmaker team. It is based on the life of the inventor and author of the string transport concept. The film shows the long and difficult journey of a person who offers the world an idea for which most people are not ready yet. SkyWay ropes transport and the Planetary Vehicle as the only way to reach a high goal – save the planet and humanity – is at the center of the plot. The hero overcomes all the difficulties and achieves success thanks to hard work, creative energy and the support of nearby people. Today we present your attention to SkyWay’s SkyWay To Universe site: http://rsw-systems.com/

Yunitsky Engineer Website: http://www.yunitskiy.com/

EcoTechnoPark Website: http://skyway-park.com

🇦🇱 🇽🇰 👉 ∞∞∞∞∞∞ #Shqip / #Albanian ∞∞∞∞∞∞

Më 16 prill u zhvillua premiera e filmit biografik të Anatoli #Junitskij, i quajtur “SkyWay drejt Universit”. Ky është një film fiction, qëlluar nga një ekip i filmave nga Kazakistani. Ajo bazohet në fakte nga jeta e shpikësit dhe autori i konceptit të transportit të vargut. Filmi tregon rrugën e gjatë dhe të vështirë të një personi që i propozon botës një ide për të cilën shumica e njerëzve nuk janë ende gati. Transporti i linjave SkyWay dhe automjeti planetar si mënyra e vetme për të arritur një qëllim të lartë – duke shpëtuar planetin dhe njerëzimin – është në qendër të komplotit. Heroi kapërcen të gjitha vështirësitë dhe arrin sukses falë punës së madhe, energjisë krijuese dhe mbështetjes së atyre që e rrethojnë. Sot ne paraqesim vëmendjen tuaj në faqen e internetit “SkyWay To Universe” të grupit SkyWay të kompanive: http://rsw-systems.com/

Engineer Yunitsky faqen e internetit: http://www.yunitskiy.com/

Faqja e internetit e EcoTechnoPark: http://skyway-park.com

MODELI EKONOMIK • SkyWay / Modello Economico #SkyWay

💎👉👉👉

🇮🇹 🇪🇺 👉 ∞ ∞ ∞ #Italiano ∞ ∞ ∞

Il modello economico di SkyWay è un sistema piuttosto complicato che è stato costruito per la prima volta nel mondo. Forse è per questo che le persone che sono interessate al progetto, ma non vogliono leggere la documentazione ingombrante dal proprio account personale, hanno molte #domande su come esattamente funzioni il crowdinvesting nel progetto di #trasporto SkyWay. Il team #SkyWay cerca sempre di spiegare argomenti complessi in modo dettagliato e comprensibile, quindi il servizio di notizie ha preparato un ottimo video sul modello economico, utilizzato per finanziare la creazione del trasporto SkyWay. Ti offriamo la possibilità di guardare il nostro nuovo video su coloro che appartengono al Gruppo di società SkyWay, perché il #crowdinvesting riduce il costo del progetto e quali sono già i beni della Società e dei suoi investitori.

———————————– segui i #Link : ————————————————– ————————————————- ► FARE PARTE DELL’EVOLUZIONE DI #SKYWAY: https://goo.gl/UpeJuz

————————————————– ————————————————- ► SEGUI LA NOSTRA PAGINA #FACEBOOK UFFICIALE – digita “ciao” e ottieni maggiori informazioni sul progetto. https://goo.gl/fGVFkw ————————————————– ————————————————- ► SEGUI IL NOSTRO PROFILO #INSTAGRAMhttps://goo.gl/Tt4PR8

————————————————– ————————————————- ► SEGUI IL DIPENDENTE DELL’INGEGNERENTE Sito web Dr. Anatoly #Yunitskiy : http://www.yunitskiy.com/

————————————————– ———————————————— ► SEGUI IL LINK DI REGISTRAZIONE UTILIZZANDO GMAIL PER RAGGIUNGERE LO SVILUPPO DEL SISTEMA #RSW : https://goo.gl/1eJH68

🇦🇱 🇽🇰 👉👉👉 ∞∞∞∞∞ #Albanese / #Shqip ∞∞∞∞∞

Modeli ekonomik i SkyWay është një sistem mjaft i ndërlikuar që është ndërtuar për herë të parë në botë. Ndoshta kjo është arsyeja perse njerëzit janë të interesuar për kte projekt, por nuk kerkojne të shfletojnë dokumente të rëndësishme ne Back Office-t e tyre personale, kanë shumë pyetje rreth asaj se si funksionon ky lloj investimi në projektin e #transportit SkyWay pa u thelluar ne #NEWS qe Kompania sjell çdo kohe. Ekipi SkyWay gjithmonë përpiqet të shpjegojë tema komplekse në një mënyrë të detajuar dhe të kuptueshme, prandaj shërbimi i informimeve ka përgatitur një #video të mrekullueshme rreth modelit ekonomik, i cili përdoret për të financuar krijimin e transportit dhe kompanive #SkyWay. Ne ju ofrojmë të shikoni videon tonë të re rreth te rejave që i përkasin grupit te Kompanive SkyWay, pse investimi popullor ( crowdInvesting ) zvogëlon koston e projektit dhe çfarë pasurish tashmë kanë Kompania dhe #investitorët e saj.

————————————————– ————————————————- ► TË JETË PJESË E EVOLUCIONIT TË SKYWAY: https://goo.gl/UpeJuz

————————————————– ————————————————- ► LEXO FAQEN TONË ZYRTARE TË FACEBOOK-ut – vetëm shkruani “hello” dhe merrni më shumë informacion rreth projektit. https://goo.gl/fGVFkw

————————————————– ————————————————- ► Vezhgo PROFILIn e INSTAGRAMIT https://goo.gl/Tt4PR8

————————————————– ————————————————- ► LEXO FAQEN ZYRTARE te INXHENIERIT dhe SHPIKESIT : Faqja e internetit të Dr. Anatoly Yunitskiy: http://www.yunitskiy.com/

————————————————– ———————————————— ► NDIQ LIDHJEN E REGJISTRIMIT nepermjet një adrese GMAIL PËR TË ARRITUR NË ZHVILLIMIN E SISTEMIT TË RSW: https://goo.gl/1eJH68

6 dhjetor 2018 prezantimi i projektit #SkyWay • Davide Palace Hotel në Porto San Giorgio (FM)

🇦🇱 Sky Way 🌍 Energjia e Paster • SkyWay .. the Only WAY ❤️ Më 6 dhjetor 2018, u be prezantimi i projektit SkyWay, e ardhmja e transportit ajror të vargut, qe u zhvillua në hotelin Davide Palace në Porto San Giorgio (FM). Për të mirëpritur të pranishmit e shumtë dhe mireinformuar publikun ishin Alsu Enaleeva – Bordi Ndërkombëtar SWIG, #JoeArtidFejzo ( Organizator i Eventit ) – Team Leader i Ekipit #SkyWay Shqipëria dhe Ballkanet dhe Enrico Boanin – Drejtues i SWIG per Italine Qendrore. per me shume mund te vizitoni faqen zyrtare : http://www.SkyWayAlbaia.com

🇮🇹 SkyWay 🌍 Energia Verde • SkyWay .. the Only WAY ❤️ Il 6 Dicembre 2018 all’interno del Davide Palace Hotel di Porto San Giorgio (FM), si è tenuta la presentazione del progetto SkyWay, il futuro dell’autotrasporto su stringa. Ad accogliere il numeroso e attento pubblico presente sono stati Alsu Enaleeva – International SWIG Bord, Joe Artid Fejzo ( Organizzatore Evento ) – Team Leader SkyWay Albania & Balkans ed Enrico Boanin – Responsabile SWIG Centro Italia. Realizzazione LabCineTv – prodotto da #JoeArtidFejzo © Trasmissione su #eTV#Marche Canale Digitale Terrestre N° 12 – #TaxiPOINT / Domenica 16/12/2018 h 14.10 / Martedi 18/12 h 19.00 / Mercoledì 19/12 h 19.55

🇬🇧 Sky Way 🌍 the GREEN Energy • #SkyWay .. the Only WAY ❤️ On December 6th 2018, the presentation of the SkyWay project, the future of the string road transport, took place inside the Davide Palace Hotel in Porto San Giorgio (FM). To welcome the numerous and attentive public present were Alsu Enaleeva – International SWIG Bord, Joe Artid Fejzo – SkyWay Team Leader Albania & Balkans and Enrico Boanin – Head of SWIG Central Italy.

6 декабря 2018 года в отеле Davide Palace в Порто-Сан-Джорджо (FM) состоялась презентация проекта SkyWay – будущее струнного автомобильного транспорта. Приветствовать многочисленную и внимательную публику были Алсу Эналеева – Международный SWIG Bord, Джо Артид Фейзо – Руководитель команды SkyWay Албания и Балканы и Энрико Боанин – Глава SWIG Центральная Италия.

www.SkyWayAlbania.com

Moments from the Presentation 24 March 2019 • Tirana √ Albania ” SKYWAY .. the Future .. is NOW ! ” / Momente nga Prezantimi i 24 Marsit ne Tirane √ Shqiperi

🇮🇹 🚅🚅🚅 👉 impressioni dalla Conferenza e Formazione Swig • #SKYWAY .. il Futuro.. è OGGI ! MAK Albania Hotel • 24 Marzo 2019 con la Special #Guest #TopLeader – Alsu Enaleeva • Leader Manager – Joe Artid Fejzo e tutto lo staff SkyWay Albania & Balkans …🇦🇱🇽🇰🚅🚅🚅 👉 momente nga Konferenca dhe Formacioni #SWIG • SkyWay .. e Ardhmja .. eshte SOT !MAK Albania Hotel • 24 Mars 2019 me te Ftuaren Speciale Top Leader Alsu Enaleeva • Leader Manager Joe Artid Fejzo dhe te gjithe Stafin SkyWay Albania & Balkans … √ ∞ www.SkyWayAlbania.com ∞ √

Pubblicato da Joe Artid Fejzo su Mercoledì 17 aprile 2019

🇮🇹 🚅🚅🚅 👉 impressioni dalla Conferenza e Formazione Swig • #SKYWAY .. il Futuro.. è OGGI ! MAK Albania Hotel • 24 Marzo 2019 con la Special #Guest#TopLeader – Alsu Enaleeva • Leader Manager – Joe Artid Fejzo e tutto lo staff SkyWay Albania & Balkans …

🇦🇱🇽🇰🚅🚅🚅 👉 momente nga Konferenca dhe Formacioni #SWIG • SkyWay .. e Ardhmja .. eshte SOT !
MAK Albania Hotel • 24 Mars 2019 me te Ftuaren Speciale Top Leader Alsu Enaleeva • Leader Manager Joe Artid Fejzo dhe te gjithe Stafin SkyWay Albania & Balkans … 


√ ∞ www.SkyWayAlbania.com ∞ √

edhe 100 Anatoli Junitskij ∞ Happy Happy BirthDay ∞ Auguri di Buon Compleanno Mr. Yunitskiy • 16 April

L'immagine può contenere: 2 persone, tra cui Raffaele Donciglio, persone che sorridono, testo

С Днем Рождения, Мистер ANATOLY EDUARDOVICH YUNITSKIY .. с большим количеством счастливых возвращений … Поздравляю самого большого Человека, который изменит историю нашей Планеты .. на Безопасной и Зеленой Планете … #ПостройSkyWay … #СпаситеПланету. .. 


√ Happy #HappyBirthDay Mr. #AnatolyYunitskiy .. with many many Happy returns … Congrats to the biggest Human that will change the history of our Planet .. in Safe and Green Planet … #BuildSkyWay .. #SaveThePlanet … 
√ Tanti tanti Auguri di Buon Compleanno ad una Persona Speciale • Anatoly Yunitskiy .. Grazie in nome del tutto il Mondo per tutto che fà per avere un Pianeta Migliore 


√ Gezuar pershumevjet #DateLindjen i madhi Anatoli Yunitskij .. te pacim sa malet e me Jete te gjate duke Falenderuar nga Zemra per gjithshka ben per te ndihmuar Planetin Toke .. 

www.SkyWayAlbania.com

Dubai’s RTA, Queensland explore cooperation

http://wam.ae/en/details/1395302754240?fbclid=IwAR2qAP_K-pkl9IvguO0AZI7wY1H5Dh9pKFpozhMTL0Wk1PFt6uu1K7NGSvw

طرق دبي تبحث مجالات التعاون مع ولاية كوينزلاند الأسترالية

Tue 09-04-2019 17:06 PM

Dubai’s RTA, Queensland explore cooperation

DUBAI, 9th April, 2019 (WAM) — The Dubai Roads and Transport Authority, RTA, has explored cooperation opportunities with Australia’s state of Queensland.

Mattar Al Tayer, RTA Director-General and Chairman of the Board of Executive Directors recently met with Annastacia Palaszczuk, Queensland Premier and Minister for Trade. During the meeting, the two sides discussed means of boosting cooperation and sharing expertise between the RTA and its Australian counterpart.

Al Tayed and Palaszczuk also reviewed the RTA’s upcoming projects, including the use of electric-powered buses.

The RTA Director-General praised the relationship between the authority and Australian entities operating in the fields of public transport, marine transport and licencing. “We have a good level of cooperation with several Australian firms operating in the fields of public transport, vehicle licensing and registration, training of drivers, and traffic systems. RTA has also benefited from Australian expertise in the operation of marine transit modes,” he said.

During the meeting, Al Tayer reviewed RTA’s efforts in driverless mobility means highlighted by Sky Pods, the two-seater autonomous air taxi, the region’s first driverless taxi, and the ten-seater smart driverless vehicle.

The Queensland Premier expressed her delight in the engagement of Australian businesses across several RTA projects. She noted her aspirations to extend this cooperation further to include sharing expertise of electric buses, marine transit means and smart mobility.

© WAM/ /Nour Salman/MOHD AAMIR

Mohammed bin Rashid tests out ‘Sky Pods’

Mon 11-02-2019 15:34 PM

Mohammed bin Rashid tests out ‘Sky Pods’

DUBAI, 11th February, 2019 (WAM) — His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai, has reviewed two models of the Sky Pods, a mobility system being tested by the Roads and Transport Authority, RTA, in conjunction with Skyway Greentech Co. The Sky Pods form part of the RTA’s initiatives aimed at addressing the future of Dubai’s mobility needs.

His Highness inspected the Sky Pods on the sidelines of the World Government Summit in the presence of H.H. Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of Dubai, Chairman of Dubai Executive Council, and Chairman of the Board of Trustees of the Dubai Future Foundation.

Sheikh Mohammed attended a briefing by Mattar Al Tayer, Director-General and Chairman of the Board of Executive Directors of the RTA about the Sky Pod models. The system occupies considerably less area than conventional systems of the same capacity. It is also characterised by higher power efficiency as it uses five times less power than electric vehicles.

Al Tayer said, “The first model of the Sky Pods is the Unibike; which is characterised by its small size and lightweight. It moves on steel wheels on a hanging railway. It combines the features of a high-performance electric vehicle and sports and recreational features. It is fitted with electric systems for driving the pod. It can be fitted with a power generator such as the Bicycle Dynamo, and as such it can be driven by the body mass of passengers on board. It can accommodate two riders and travel at a speed of up to 150 km/h.

“The second model of the Sky Pods is the Unicar. It is designed for long-haul journeys. It features a design compatible with the urban setting and international standards of Dubai. These ultra-modern innovative systems have the potential of enhancing smooth mobility through the construction of an elevated network connecting high-rise buildings. Each pod has a capacity of four to six seated riders and can travel at a speed of 150 km/h.”

“The Sky Pods initiative is part of RTA’s efforts to provide autonomous transport, one of the key aims of the Dubai Autonomous Transportation Strategy aimed at converting 25 per cent of total journeys in Dubai into autonomous journeys on various transit means by 2030. It is also part of RTA’s efforts to enhance the integration of public transit means, and offer solutions for short journeys (first and last mile) enabling public transport users to reach their final destinations,” concluded Al Tayer.

© WAM/Rasha Abubaker/MOHD AAMIR

#ClaudioZolla per la costruzione di 12 nuove città moderne in Perù • Projekti madhor i Kandidatit per President te Peruse – Claudio Zolla

Projecto SkyWay

Estamos trabajando y haciendo posible un Perú Nuevo…

Pubblicato da Claudio Zolla su Venerdì 5 aprile 2019

🇮🇹 🇪🇺 ✔️🚅🚅🚅 👉 ecco il nuovo video risultato dell’ accordo firmato il mese scorso tra Anatholy Yunitskiy e l’imprenditore Peruviano #ClaudioZolla per la costruzione di 12 nuove città moderne in Perù dove saremo protagonista con la nostra tecnologia #SkyWay ( treni, case ecologiche ecc) ….. e siamo solo all’inizio…. 👍🥂🚄https://www.facebook.com/194344404052261/posts/1270203563133001?sfns=xmo


🇦🇱🇽🇰 👉 Projekti madhor i Kandidatit per President te Peruse – Claudio Zolla per te vene SkyWay Tecnologies ne sherbim te vendit te tij , qe shpesh goditet nga Termetet e shkalles 7 Rihter .. ku vetem kjo Teknologji mund ti beje balle dhe te lidhe ne menyren me te shpejte Qytetet e Reja Paruviane … Claudio Zolla ka shkuar Personalisht ne Eco Techno Park per me shume se Tre here per te diskutuar dhe pare nga afer Teknologjine …
https://www.facebook.com/claudio.zolla.3/posts/355775901939974?__tn__=K-R