News √ Presentation of the first SkyWay #Moscow project / Prezantimi i projektit të parë të #SkyWay per Moskën , Rusi

🇦🇱👉  Prezantimi i projektit të parë të #SkyWay per Moskën , Rusi

Më 23 nëntor 2018, gjatë Kongresit të 5-të Eurasian Ekonomik si pjesë e sektorit të qytetit “Clever City“, u prezantua për herë të parë koncepti i projektit të parë për Moskën – “Autostrada e transportit të teknologjisë #SkyWay në rajonin e Moskës” përfitimet kryesore ekonomike për Moskën dhe rajonin nga zbatimi i këtij projekti!

Ky informacion ofron mundësitë më të mira për zhvillimin e biznesit për të gjitha organizatat, investitorët, sipërmarrësit dhe biznesmenët.

 • Qëllimet kryesore të projektit “Autostrada e transportit të teknologjisë SkyWay në rajonin e Moskës” :
 • autostrada e transportit do të realizohet me qëllim të rritjes së mobilitetit të qytetarëve të rajonit të Moskës;
  –  zgjidhja e problemit të formimit dhe shkarkimit të trafikut radial të pasagjerëve, si dhe shpërndarës të transportit;
  –  ul ngarkesën në drejtimet më të ngarkuara në Moskë dhe në rajonin e Moskës;
  –  të zvogëlojë kohën e udhëtimit midis lokaliteteve të mëdha të rajonit të Moskës dhe aeroporteve të Moskës.
 • Detyrat kryesore të projektit “Autostrada e transportit të teknologjisë SkyWay në rajonin e Moskës”:
 • Rritja e cilësisë së shërbimeve të transportit të ofruara nga zvogëlimi i kohës së udhëtimit ndërmjet qendrave të tërheqjes së trafikut të pasagjerëve;
  – ofrojnë transportin e udhëtarëve në drejtim të akorduar ndërmjet zonave të banimit, publikut dhe prodhimit;
  – formojnë një sistem të unifikuar të transportit të udhëtarëve me shpejtësi të lartë në Moskë dhe në rajonin e Moskës;
  – zvogëlimi i ngarkesës së transportit në rrjetin e rrugëve të makinave duke ridrejtuar trafikun e pasagjerëve në transportin hekurudhor dhe duke krijuar një lloj transporti publik alternativ.

🇮🇹👉  Presentazione del primo progetto SkyWay per #Mosca #Russia

Il 23 novembre 2018, durante il 5 ° Congresso Economico Eurasiatico nell’ambito della sezione “Clever city”, è stato presentato per la prima volta il concetto del primo progetto di Mosca – “SkyWay technology highway highway in the Moscow region” – i principali vantaggi economici per Mosca e la regione dall’attuazione di questo progetto!

 • Queste informazioni forniscono le migliori opportunità di sviluppo commerciale per tutte le organizzazioni, gli investitori, gli imprenditori e gli uomini d’affari.
 • Obiettivi principali del progetto “SkyWay technology highway highway in the Moscow region”:
 • l’autostrada del trasporto sarà realizzata con l’obiettivo di aumentare la mobilità dei cittadini della regione di Mosca;
  – soluzione al problema della formazione e dello scarico del traffico passeggeri radiale, nonché dei nodi di trasporto;
  – diminuire il carico sulle direzioni più trafficate a Mosca e nella regione di Mosca;
  – ridurre il tempo di viaggio tra le grandi località della regione di Mosca e gli aeroporti di Mosca.
 • Compiti principali del progetto “SkyWay technology highway highway in the Moscow region”:
 • aumentare la qualità dei servizi di trasporto offerti diminuendo il tempo di viaggio tra i centri di attrazione del traffico passeggeri;
  – fornire il trasporto di passeggeri in direzione di corda tra aree residenziali, pubbliche e di produzione;
  – formare un sistema unificato di trasporto passeggeri ad alta velocità a Mosca e nella regione di Mosca;
  – ridurre il carico di trasporto sulla rete di strade automobilistiche reindirizzando il traffico passeggeri verso il trasporto ferroviario e creando un tipo di trasporto pubblico alternativo.

🇬🇧👉 Presentation of the first SkyWay #Moscow project

On November 23, 2018, during the 5th Eurasian Economic Congress as part of the “Clever city” section the concept of the first Moscow project – “SkyWay technology transport highway in the Moscow region” – was presented for the first time, as well as the main economic benefits for Moscow and the region from implementing this project!

This information provides the best business development opportunities for all organizations, investors, entrepreneurs and businessmen.

Key goals of the “SkyWay technology transport highway in the Moscow region” project:

 • the transport highway will be realized with the goal of increasing the mobility of the citizens of the Moscow region;
 • solution to the problem of forming and unloading radial passenger traffic, as well as transport hubs;
 • decrease the load on the busiest directions in Moscow and the Moscow region;
 • reduce the travel time between large localities of the Moscow region and Moscow airports.

Key tasks of the “SkyWay technology transport highway in the Moscow region” project:

 • increase the quality of the transportation services offered by decreasing the travel time between centers of attraction of passenger traffic;
 • provide passenger transportation in chordal direction between residential, public and production areas;
 • form a unified system of high speed passenger transport in Moscow and the Moscow region;
 • decrease the transport load on the network of car roads by redirecting passenger traffic to railway transport and creating an alternative public transport type.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.