ECOFEST 2019 THROUGH THE EYES OF MEDIA • ECO FEST visto dalle MEDIA • Eko Fest pare nga MEDIAT • #SKYWAY Evolution

ECOFEST 2019 THROUGH THE EYES OF MEDIA

20 August 2019

We are only summarizing the results of the last EcoFest 2019, but the major media are already sharing reviews on the event held on August 17 in Maryina Gorka.

RBC TV channel released a detailed report from EcoFest and even had talks with the General designer Anatoly Yunitsky and CEO Nadezhda Kosareva:

” First, we want to relieve cities from traffic jams. If we pass over up to the second level, the factor of injuries on the roads will disappear. Secondly, we can get to hard-to-reach areas where the railway cannot get, where it is difficult to fly by air, or, for example, it is not reasonable.”

You can watch the video report by Tatiana Torriani on RBC channel about where SkyWay technologies can reach, achieve 500 km/h speed and where unibuses, unibikes and unicars can appear already this autumn besides Belarus (in Russian):

Komsomolskaya Pravda” also did not pass by such a large-scale event for Belarus:

After the speech by the General designer, the second most important event for most guests was riding in a double-rail and a 14-passenger unibuses and a unicar. This year every guest managed to experience all the magic of travelling in the string transport. People called directly from the cabin and enthusiastically babbled into the phone, “Yes, I’m riding, calling you directly from the unicar. You can imagine how quietly it is moving. And it is so beautiful around!” (in Russian).

EcoFest2019, EcoTechnoPark, interview, Unitsky, Kosareva

Release prepared by: Text Natalia Sokolova          Editor Evgeny Petrov Translation Gurinovich Vladimir

Использование этого материала сайта группы компаний SkyWay в Интернет-пространстве допускается только при обязательном размещении ссылки на источник публикации: https://rsw-systems.com/news/smi-about-ecofest2019
© https://rsw-systems.com/

• • • • • • • Italian / Italiano • • • • • • • 

ECOFEST 2019 ATTRAVERSO GLI OCCHI DEI MEDIA
20 agosto 2019

Stiamo solo sintetizzando i risultati dell’ultimo EcoFest 2019, ma i principali media stanno già condividendo recensioni sull’evento tenutosi il 17 agosto a Maryina Gorka. Il canale televisivo RBC ha pubblicato un rapporto dettagliato da EcoFest e ha persino discusso con il designer generale Anatoly Yunitsky e il CEO Nadezhda Kosareva:

” In primo luogo, vogliamo alleviare le città dagli ingorghi. Se passiamo al secondo livello, il fattore degli infortuni sulle strade scomparirà. In secondo luogo, possiamo raggiungere aree difficili da raggiungere dove la ferrovia non può arrivare, dove è difficile volare in aereo o, ad esempio, non è ragionevole. ”

Puoi guardare il video report di Tatiana Torriani sul canale RBC su dove le tecnologie SkyWay possono raggiungere, raggiungere 500 km / h di velocità e dove unibus, unibike e unicar possono apparire già questo autunno oltre alla Bielorussia (in russo):

Anche “Komsomolskaya Pravda” non è passato per un evento così su larga scala per la Bielorussia: dopo il discorso del progettista generale, il secondo evento più importante per la maggior parte degli ospiti è stato in sella a una doppia ferrovia e un unibus di 14 passeggeri e un unicar . Quest’anno ogni ospite è riuscito a sperimentare tutta la magia del viaggio nel trasporto delle corde. La gente chiamava direttamente dalla cabina e balbettava entusiasticamente al telefono, “Sì, sto guidando, chiamandoti direttamente dall’unicar. Puoi immaginare con che calma si sta muovendo. Ed è così bello in giro! ”(In russo).

EcoFest2019, EcoTechnoPark, interview, Unitsky, Kosareva

Articolo preparato da:         Testo Natalia Sokolova           Editor Evgeny Petrov Traduzione Gurinovich Vladimir

• • • • • • •  Albanian / Shqip • • • • • • • 

ECOFEST 2019 PERMES SYRIT TE MEDIAVE
20 gusht 2019

Ne po përmbledhim vetëm rezultatet e EcoFest të fundit 2019, por mediat kryesore tashmë po ndajnë vlerësime për ngjarjen e mbajtur në 17 gusht në Maryina Gorka. Kanali televiziv Rus RBC lëshoi ​​një raport të detajuar nga EcoFest dhe madje pati bisedime me Dizajnerin e Përgjithshëm Anatoly Yunitsky dhe CEO Nadezhda Kosareva:

“Së pari, ne duam t’i çlirojmë qytetet nga bllokimet e trafikut. Nëse kalojmë deri në nivelin e dytë, faktori i dëmtimeve në rrugë do të zhduket. Së dyti, ne mund të arrijmë në zona me vështirësi ku nuk mund të arrihet hekurudha, ku është e vështirë të fluturosh përmes ajrit, ose, për shembull, nuk është e arsyeshme. ”

Ju mund ta shikoni raportin video nga Tatiana Torrianikanalin RBC në lidhje me atë se ku mund të arrijnë teknologjitë SkyWay, të arrijnë shpejtësinë 500 km / orë dhe ku unibuses, unibikes dhe unicars mund të shfaqen tashmë këtë vjeshtë përveç Bjellorusisë (në Rusisht):

Komsomolskaya Pravda” gjithashtu nuk kaloi nga një ngjarje kaq e gjerë për Bjellorusinë:

Pas fjalimit të stilistit të Përgjithshëm, ngjarja e dytë më e rëndësishme për shumicën e miqve ishte hipja në një #Unicar të dyfishtë , #unibus me 14 pasagjerë dhe në #unibike . Këtë vit çdo mysafir arriti të provojë gjithë magjinë e udhëtimit në transportin e telit.

Njerëzit thirrën direkt nga kabina dhe u entuziazmuan në celularet e tyre, “Po, po hipur jam, duke ju thirrur direkt nga unicar. Mund ta imagjinoni se sa qetësisht po lëviz. Dhe është shumë bukur përreth! ”(Në Rusisht).

 

Translate / Traduzione / Perkthimi  © #JoeArtidFejzo  2019

EСOFEST 2019: LIVE DI MARYINA GORKA • Dal Vivo direttamente da Maryina Gorka • Direkt nga Eco Techno Park i #SKYWAY

EСOFEST 2019: LIVE FROM MARYINA GORKA

17 August 2019

Today Belarus holds its annual event focused on high technologies, innovations and ecology – EcoFest 2019.  You can watch the happenings at the festival thanks to the official broadcast. You will see how nature and transport can coexist harmoniously. How to correct the current environmental situation and implement a reasonable use of land.

But most importantly – the modern breakthrough SkyWay technology. Specifically, innovative transport, automatic control systems and artificial intelligence. During this day, we will show the latest developments of SkyWay, the speech by General designer Anatoly Yunitsky and interviews with like-minded people from around the world. Stay with us, it will be interesting! A live broadcast is also available in English.

To switch over, select the “Change view” icon (next after “Settings”) and select camera #2.

Release prepared by:

Text Natalia Sokolova        Editor Evgeny Petrov            Anchorman Mikhail Kirichenko            Anchorman Viacheslav Evtukh              Video Sergey Kazakov Video editing Dmitry Smirnov

Использование этого материала сайта группы компаний SkyWay в Интернет-пространстве допускается только при обязательном размещении ссылки на источник публикации: https://rsw-systems.com/news/ecofest-on-air      Original NEWS 
© https://rsw-systems.com/

      • • • • • • • Italian / Italiano • • • • • • •

EСOFEST 2019: Direttamente da MARYINA GORKA

17 agosto 2019

Oggi la Bielorussia organizza il suo evento annuale incentrato su tecnologie avanzate, innovazioni ed ecologia – #EcoFest 2019. Puoi guardare gli eventi al festival grazie alla trasmissione ufficiale. Vedrai come la natura e il trasporto possano coesistere armoniosamente. Come correggere l’attuale situazione ambientale e attuare un uso ragionevole della terra.

Ma soprattutto – la moderna tecnologia rivoluzionaria #SkyWay. In particolare, trasporto innovativo, sistemi di controllo automatico e intelligenza artificiale. Durante questo giorno, mostreremo gli ultimi sviluppi di SkyWay, il discorso del designer generale Anatoly #Yunitsky e le interviste con persone affini da tutto il mondo. Resta con noi, sarà interessante!

Una trasmissione in diretta è disponibile anche in inglese. Per cambiare, seleziona l’icona “Cambia vista” (dopo “Impostazioni”) e seleziona la videocamera n. 2.

Redazionale preparato da:

Testo Natalia Sokolova          editore Evgeny Petrov          Anchorman Mikhail Kirichenko              Anchorman Viacheslav Evtukh      video Sergey Kazakov       Montaggio video Dmitry Smirnov

   • • • • • • •  Albanian / Shqip • • • • • • • 

EСOFEST 2019: JETA NGA MARYINA GORKA

17 Gusht 2019

Sot Bjellorusia mban veprimtarinë e saj vjetore të përqendruar në teknologji te e larta, risi dhe ekologji – EcoFest 2019. Mund të shihni ngjarjet në festival falë transmetimit zyrtar. Do të shihni se si natyra dhe transporti mund të bashkëjetojnë në mënyrë harmonike. Si të korrigjoni situatën aktuale mjedisore dhe të zbatoni një përdorim të arsyeshëm të tokës.

Por më e rëndësishmja – përparimi modern dhe teknologjia SkyWay. Konkretisht, transporti inovativ, sistemet e kontrollit automatik dhe inteligjenca artificiale. Gjatë kësaj dite, ne do të tregojmë zhvillimet më të fundit të SkyWay, fjalimin e Shkencetarit dhe Krijuesit të Përgjithshëm Anatoly Yunitsky dhe intervistat me njerëz me mendje nga e gjithë bota. Qëndroni me ne, do të jetë interesante!

Një transmetim i drejtpërdrejtë është gjithashtu në dispozicion në anglisht. Për tu ndezur, zgjidhni ikonën “Ndrysho pamjen” (tjetër pas “Parametrat“) dhe zgjidhni kamerën # 2.

Publikimi i përgatitur nga:       Tekst Redaktori Natalia Sokolova   Evgeny Petrov        Anchorman Mikhail Kirichenko          Anchorman Viacheslav Evtukh            Video Sergey Kazakov           Redaktori video Dmitry Smirnov

 

Translate / Traduzione / Perktheu  ©  #JoeArtidFejzo  2019

THE FUTURE OF URBAN TRANSPORT IN SMART CITIES IS DISCUSSED IN DUBAI • Il Futuro dei Trasporti Urbani nelle Città Smart in #Dubai

THE FUTURE OF URBAN TRANSPORT IN SMART CITIES IS DISCUSSED IN DUBAI

12 August 2019 

The population of the planet is growing exponentially. This is especially true of cities with millions. According to the website Worldatlas, in 2018 the TOP 10 largest cities were:

Shanghai (China) 24,153,000

Beijing (China) 18,590,000

Karachi (Pakistan) 18,000,000

Istanbul (Turkey) 14,657,000

Dhaka (Bangladesh) 14,543,000

Tokyo (Japan) 13,617,000

Moscow (Russia) 13,197,596

Manila (Philippines) 12,877,000

Tianjin (China) 12,784,000

Mumbai (India) 12,400,000

In this regard, there are big problems for the mobility of residents. And governments around the world are adopting innovative approaches, including the use of the Internet of things (IoT) to solve urban transport problems. The annual “Arab cities of the future” summit, to be held in Dubai under the auspices of the Ministry of infrastructure development from 16 to 17 September 2019, will pay great attention to the measures necessary for the deployment of safe, efficient and sustainable transport systems. In the run-up to the event, experts published a report that addressed the challenges in this area.

As noted by the News Service TradeArabia, in this regard, there is a growing relevance of the joint project of Dubai Roads and Transport Authority (RTA) and SkyWay Group of Companies to create a transport system in the style of a cable way called Sky Pods that is capable to provide speed up to 30 miles per hour.

Release prepared by: Text Natalia Sokolova

Использование этого материала сайта группы компаний SkyWay в Интернет-пространстве допускается только при обязательном размещении ссылки на источник публикации: https://rsw-systems.com/news/dubai-future-iot
© https://rsw-systems.com/

 • • • • • • • Italian / Italiano • • • • • • •

IL FUTURO DEI TRASPORTI URBANI NELLE CITTA’ SMART del Futuro È STATO DISCUSSO A DUBAI

12 agosto 2019

La popolazione del pianeta sta crescendo esponenzialmente. Ciò è particolarmente vero per le città con milioni. Secondo il sito Web Worldatlas, nel 2018 le 10 maggiori città più grandi sono state:

Shanghai (Cina) 24.153.000

Pechino (Cina) 18.590.000

Karachi (Pakistan) 18.000.000

Istanbul (Turchia) 14.657.000

Dhaka (Bangladesh) 14.543.000

Tokyo (Giappone) 13.617.000

Mosca (Russia) 13.197.596

Manila (Filippine) 12.877.000

Tianjin (Cina) 12.784.000

Mumbai (India) 12.400.000

A questo proposito, ci sono grandi problemi per la mobilità dei residenti. E i governi di tutto il mondo stanno adottando approcci innovativi, incluso l’uso dell’Internet of Things (IoT) per risolvere i problemi del trasporto urbano. Il vertice annuale “Città arabe del futuro”, che si terrà a Dubai sotto l’egida del Ministero dello sviluppo delle infrastrutture dal 16 al 17 settembre 2019, presterà grande attenzione alle misure necessarie per lo spiegamento di trasporti sicuri, efficienti e sostenibili sistemi.

In vista dell’evento, gli esperti hanno pubblicato un rapporto che affrontava le sfide in questo settore. Come notato dal servizio notizie TradeArabia, a questo proposito, vi è una crescente rilevanza del progetto congiunto di Dubai Roads and Transport Authority (RTA) e SkyWay Group of Companies per creare un sistema di trasporto nello stile di una funivia chiamata Sky Pods che è in grado di fornire velocità fino a 150 km all’ora.

Articolo preparato da: Natalia Sokolova

• • • • • • • Albanian / Shqip • • • • • • • 

E ARDHMJA E TRANSPORTIT URBAN NE QYTETET SMART te se Ardhmes Diskutohet në DUBAI

12 Gusht 2019

Popullsia e planetit po rritet në mënyrë eksponenciale. Kjo është veçanërisht e vërtetë për qytetet me miliona. Sipas faqes së internetit Worldatlas, në 2018 TOP 10 qytetet më të mëdha ishin:

Shanghai (Kinë) 24.153,000

Pekin (Kinë) 18.590,000

Karaçi (Pakistan) 18,000,000

Stamboll (Turqi) 14,657,000

Dhaka (Bangladesh) 14.543,000

Tokio (Japoni) 13.617,000

Moskë (Rusi) 13,197.596

Manila (Filipine) 12.877,000

Tianjin (Kinë) 12,784,000

Mumbai (Indi) 12.400,000

Në lidhje me këtë, ka probleme të mëdha për lëvizjen e popullatave. Dhe qeveritë në të gjithë botën po adoptojnë qasje inovative, përfshirë përdorimin e Internetit të gjërave (IoT) për të zgjidhur problemet e transportit urban. Samiti vjetor “Qytetet Arabe të së ardhmes • Future Cities Show “, që do të mbahet në Dubai nën kujdesin e Ministrisë së zhvillimit të infrastrukturës nga 16 deri në 17 shtator 2019, do t’i kushtojë vëmendje të madhe masave të nevojshme për vendosjen e një transporti të sigurt, efikas dhe të qëndrueshëm sistemet.

Në vazhdën e ngjarjes, ekspertët publikuan një raport që adresonte sfidat në këtë fushë. Siç është cekur nga Shërbimi i Lajmeve TradeArabia, në këtë drejtim, ka një rëndësi në rritje të projektit të përbashkët të Autoritetit Rrugor dhe Transportit të Dubai (RTA) dhe SkyWay Group of Company për të krijuar një sistem transporti në stilin e një mënyre kabllore të quajtur Sky Pods që është në gjendje të sigurojë shpejtësi deri në 150 km në orë.

Botim i përgatitur nga: Natalia Sokolova

Translate / Traduzione / Perkthimi ©  #JoeArtidFejzo  2019

A DAY IN SKYWAY HISTORY: “ZERO KILOMETER” • Nje Dite ne Historine #SKYWAY : ” Kilometri Zero “

A DAY IN SKYWAY HISTORY: “ZERO KILOMETER”

27 July 2019

Exactly four years ago, we summed up the results of voting for the image of “Zero kilometer” sign.  Designers of SkyWay Technologies Co. have developed more than a dozen sketches that were proposed for public discussion by investors. Feedback allowed to create a composite image of the sign, which absorbed many symbols. According to the authors’ idea, the memorial, on which the sign “Zero kilometer” is installed, symbolizes the whole history of upgrading transport and roads. To get to the sign you need to pass a section of the trail paved with rough stone, then cobblestone and asphalt.

The sign itself features a map of Europe, where Belarus occupies the central place – the place from where string transport originates. Belarus is slightly raised above the main part of engraving so that every visitor could see from which country and what continent string roads came into this world from the idea to implementation. The sign was fit into a concrete slab weighing a thousand tons following the contours of Belarus. This plate is a protruding part of the massive foundation under the anchor support, which is also the first SkyWay passenger station.

The sign not only launched the construction of the world’s first string-rail overpass, but also features a starting point in improving the environment on which our common future depends. A few years ago, the territory of EcoTechnoPark was an ordinary wasteland, an abandoned tank range, overgrown with weeds. In just four years, we managed to breathe life into this piece of land. During EcoFest 2019, participants will have a unique opportunity to touch upon the history of string transport creation from the first stone to the latest developments of the Company’s engineers.

Evgeny Petrov

Использование этого материала сайта группы компаний SkyWay в Интернет-пространстве допускается только при обязательном размещении ссылки на источник публикации: https://rsw-systems.com/news/zero-kilometer
© https://rsw-systems.com/

                                       • • • • • • • Italian / Italiano • • • • • • 

UNA GIORNATA NELLA STORIA DI SKYWAY: “ZERO KILOMETER”

27 luglio 2019

Esattamente quattro anni fa, abbiamo riassunto i risultati del voto per l’immagine del segno “Chilometro zero”. I progettisti di SkyWay Technologies Co. hanno sviluppato più di una dozzina di schizzi che sono stati proposti per la discussione pubblica da parte degli investitori. Il feedback ha permesso di creare un’immagine composita del segno, che ha assorbito molti simboli. Secondo l’idea degli autori, il memoriale, su cui è installato il segno “Chilometro zero”, simboleggia l’intera storia del miglioramento dei trasporti e delle strade.

Per arrivare al cartello è necessario passare una sezione del sentiero pavimentata con pietre grezze, quindi ciottoli e asfalto. Il segno stesso presenta una mappa dell’Europa, in cui la Bielorussia occupa il posto centrale, il luogo da cui proviene il trasporto delle stringhe. La Bielorussia è leggermente rialzata rispetto alla parte principale dell’incisione in modo che ogni visitatore potesse vedere da quale paese e quali continenti le strade circolari venissero in questo mondo dall’idea alla realizzazione. Il segno era inserito in una lastra di cemento del peso di mille tonnellate seguendo i contorni della Bielorussia.

Questa piastra è una parte sporgente della massiccia fondazione sotto il supporto di ancoraggio, che è anche la prima stazione passeggeri SkyWay. Il segno non solo ha lanciato la costruzione del primo cavalcavia su rotaia a corde del mondo, ma presenta anche un punto di partenza per migliorare l’ambiente da cui dipende il nostro futuro comune. Alcuni anni fa, il territorio di EcoTechnoPark era una normale terra desolata, una gamma di serbatoi abbandonati, ricoperta di erbacce. In soli quattro anni, siamo riusciti a dare vita a questo pezzo di terra.

Durante l’EcoFest 2019, i partecipanti avranno l’opportunità unica di toccare con mano la storia della creazione del trasporto di corde dalla prima pietra agli ultimi sviluppi degli ingegneri dell’azienda.

Evgeny Petrov

• • • • • • Albanian / Shqip  • • • • • • 

• Nje Dite ne Historine #SKYWAY : ” Kilometri Zero “

27 korrik 2019

Saktësisht katër vjet më parë, ne përmblodhëm rezultatet e votimit për imazhin e simbolit “Zero kilometër”. Designers e SkyWay Technologies Co kanë zhvilluar më shumë se një duzinë skica që u propozuan për diskutim publik nga investitorët. Reagimet lejuan të krijojnë një imazh të përbërë të shenjës, e cila thithi shumë simbole. Sipas idesë së autorit, memoriali, mbi të cilin është instaluar shenja “kilometër zero”, simbolizon tërë historinë e azhurnimit të transportit dhe rrugëve.

Për të arritur në shenjë duhet të kaloni një pjesë të shtegut të shtruar me gur të ashpër, më pas me kalldrëm dhe asfalt. Vetë shenja përmban një hartë të Evropës, ku Bjellorusia zë vendin qendror – vendi nga ku buron transporti i vargut. Bjellorusia është ngritur pak mbi pjesën kryesore të gdhendjes në mënyrë që çdo vizitor të mund të shohë nga cili vend dhe cilat rrugë telash kontinenti hynë në këtë botë nga ideja në zbatim.

Shenja ishte e vendosur në një pllakë betoni që peshonte një mijë tonë pas kontureve të Bjellorusisë. Kjo pjatë është një pjesë e zgjatur e themelit masiv nën mbështetësen e ankorimit, i cili është gjithashtu stacioni i parë i pasagjerëve SkyWay. Shenja jo vetëm që nisi ndërtimin e mbikalimit të parë hekurudhor të parë në botë, por gjithashtu përmban një pikë fillimi në përmirësimin e mjedisit nga i cili varet e ardhmja jonë e përbashkët.

Disa vjet më parë, territori i EcoTechnoPark ishte një djerrinë e zakonshme, një varg tankesh të braktisura, të tejngopura me barërat e këqija. Në vetëm katër vjet, ne arritëm të thithim jetën në këtë copë tokë.

Gjatë EcoFest 2019, pjesëmarrësit do të kenë një mundësi unike të prekin historinë e krijimit të telit të transportit nga guri i parë deri tek zhvillimet më të fundit të inxhinierëve të Kompanisë.

Evgeny Petrov

 

Translate / Traduzione / Perkthimi  ©  #JoeArtidFejzo  2019

STEVEN SEAGAL RODE ON SKYWAY TRANSPORT • STEVEN SEAGAL si avvicina al Progetto #SkyWay • #StevenSeagal i afrohet Projektit SKYWAY

STEVEN SEAGAL RODE ON SKYWAY TRANSPORT

23 July 2019 

SkyWay EcoTechnoPark in Maryina Gorka was visited by Steven Seagal – an American actor, film producer, screenwriter, film director, singer, guitarist, sheriff and martial artist (7th Dan Aikido) – with his wife Erdenetuya. The couple was accompanied by a titled powerlifter, a multiple Guinness Book record holder, one of the strongest men in the world, Kirill Shimko. The Hollywood star has long been concerned about healthy lifestyle and environmental improvement, which is reflected in the work of Steven Seagal, starring in a number of films devoted to the fight against environmental destruction.

Suffice it to recall the role of an expert on oil fires in the film “On Deadly Ground” saving the Eskimos from an oil disaster, in “Fire from Below” he was investigating the dumping of toxic waste, and in “The Patriot” Steven Seagal played a medical specialist trying to stop a lethal virus. According to the actor, the desire to devote more time to such projects with the purpose of making the world a better place to live, and also to encourage more people to look at existing problems “the way we do” (a quote from an interview) was the main reason behind his visit to EcoTechnoPark. Nadezhda Kosareva, General Director of String Technologies Co., conducted a tour of this center for testing, demonstration and international certification of Yunitsky’s String Transport.

SkyWay, Sky Way, SkyWay in Belarus Yunitsky, string transport, EcoTechnoPark, Steven Seagal, visit

In addition to its key facilities, the guests got acquainted with several samples of rolling stock, rode in a unicar, highly appreciating the comfort, running characteristics of SkyWay transport and the magnificent view of the surrounding nature, which opens from a height of almost 14 meters.

Mikhail Kirichenko

Использование этого материала сайта группы компаний SkyWay в Интернет-пространстве допускается только при обязательном размещении ссылки на источник публикации: https://rsw-systems.com/news/steven-seagal-etp     Original NEWS 
© https://rsw-systems.com/

 • • • • • • • Italian / Italiano • • • • • • • 

STEVEN SEAGAL RODE SUL TRASPORTO IN SKYWAY

23 luglio 2019

SkyWay EcoTechnoPark a Maryina Gorka è stato visitato da Steven Seagal – attore, produttore cinematografico, sceneggiatore, regista, cantante, chitarrista, sceriffo e artista marziale (7 ° Dan Aikido) – con sua moglie Erdenetuya. La coppia era accompagnata da un powerlifter intitolato, un detentore del record multiplo del Guinness Book, uno degli uomini più forti del mondo, Kirill Shimko.

La star di Hollywood è stata a lungo preoccupata per lo stile di vita sano e il miglioramento ambientale, che si riflette nel lavoro di Steven Seagal, interpretato da numerosi film dedicati alla lotta contro la distruzione ambientale. Basti ricordare il ruolo di un esperto di fuochi petroliferi nel film “Su un terreno mortale” salvando gli eschimesi da un disastro petrolifero, in “Fuoco dal basso” stava indagando sullo scarico di rifiuti tossici, e in “The Patriot” Steven Seagal ha interpretato uno specialista medico nel tentativo di fermare un virus letale. Secondo l’attore, il desiderio di dedicare più tempo a tali progetti allo scopo di rendere il mondo un posto migliore in cui vivere, e anche di incoraggiare più persone a guardare i problemi esistenti “come facciamo” (una citazione da un’intervista ) è stato il motivo principale alla base della sua visita a EcoTechnoPark.

Nadezhda Kosareva, direttore generale di String Technologies Co., ha condotto un tour di questo centro per test, dimostrazioni e certificazione internazionale del trasporto di stringhe di Yunitsky.

Oltre alle sue strutture chiave, gli ospiti hanno fatto conoscenza con diversi campioni di materiale rotabile, hanno cavalcato in un unicar, apprezzando molto il comfort, le caratteristiche di marcia del trasporto SkyWay e la magnifica vista sulla natura circostante, che si apre da un’altezza di quasi 14 metri.

Mikhail Kirichenko

 • • • • • • • Albanian / Shqip • • • • • • • 

STEVEN SEAGAL RODE ON TRANSYE SKYWAY

23 Korrik 2019

SkyWay EcoTechnoPark në Maryina Gorka u vizitua nga Steven Seagal – një aktor amerikan, prodhues filmi, skenarist, regjisor filmi, këngëtar, kitarist, sherif dhe artist ushtarak (7th Dan Aikido) – me gruan e tij Erdenetuya.

çifti u shoqërua nga një pushtetar i titulluar, një mbajtës i shumëfishtë i titullit Guinness, një nga burrat më të fortë në botë, Kirill Shimko.

Ylli i Hollivudit ka kohë që është shqetësuar për stilin e jetës së shëndetshme dhe përmirësimin e mjedisit, i cili pasqyrohet në punën e Steven Seagal, duke interpretuar në një numër filmash kushtuar luftës kundër shkatërrimit të mjedisit. Mjafton të kujtojmë rolin e një eksperti për zjarret e naftës në filmin “Në tokë vdekjeprurëse” duke kursyer Eskimos nga një katastrofë nafte, në “Zjarri nga poshtë” ai po hetonte hedhjen e mbeturinave toksike, dhe në “The Patriot” Steven Seagal luajti një specialist mjekësor duke provuar të ndalonte një virus vdekjeprurës. Sipas aktorit, dëshira për t’iu kushtuar më shumë kohë projekteve të tilla me qëllimin për ta bërë botën një vend më të mirë për të jetuar, dhe gjithashtu për të inkurajuar më shumë njerëz që të shikojnë problemet ekzistuese “mënyra sesi ne bëjmë” (një citim nga një intervistë ) ishte arsyeja kryesore pas vizitës së tij në EcoTechnoPark.

Nadezhda Kosareva, Drejtore e Përgjithshme e String Technologies Co., zhvilloi një turne në këtë qendër për testim, demonstrim dhe çertifikim ndërkombëtar të Transportit String Yunitsky.

Përveç lehtësive të saj kryesore, të ftuarit u njohën me disa kampione të mjeteve lëvizëse, hipën në një unike, duke vlerësuar lart komoditetin, karakteristikat drejtuese të transportit SkyWay dhe pamjen e mrekullueshme të natyrës përreth, e cila hapet nga një lartësi prej pothuajse 14 metra.

Mikhail Kirichenko

 

Translate / Traduzione / Perkthimi  ©  #JoeArtidFejzo  2019

FINANCIAL AUDIT OF SKYWAY TECHNOLOGIES CO. FOR 2018 • AUDITIMI FINANCIAR I SKYWAY Teknologji Co. per Vitin 2018

FINANCIAL AUDIT OF SKYWAY TECHNOLOGIES CO. FOR 2018

18 July 2019 

Open access posting of the Company’s financial audit is one of the important elements in its corporate culture, indicating the Company’s compliance with the principles of the policy of openness and financial transparency. Starting from 2015, SkyWay developer Сompany reports regularly on the results of its economic activities in the public spotlight.

According to the assessments presented in the conclusions of authorized agencies, the accounting statements by SkyWay Technologies Co. reflect reliably the Company’s financial position at all stages of its development in all material aspects. The financial audit for 2018 can be found on the official website of SkyWay Technologies Co. in “About us” section.

Viacheslav Evtukh

Использование этого материала сайта группы компаний SkyWay в Интернет-пространстве допускается только при обязательном размещении ссылки на источник публикации: https://rsw-systems.com/news/financial-audit-2018 .  Original NEWS
© https://rsw-systems.com/

• • • • • • • Italian / Italiano • • • • • • • 

CONTROLLO FINANZIARIO DI SKYWAY TECHNOLOGIES CO. PER IL 2018

18 luglio 2019 

La registrazione ad accesso aperto dell’audit finanziario della Società è uno degli elementi importanti nella sua cultura aziendale, che indica la conformità della Società ai principi della politica di apertura e trasparenza finanziaria.

A partire dal 2015, lo sviluppatore #SkyWay Сompany riferisce regolarmente sui risultati delle sue attività economiche sotto i riflettori pubblici. Secondo le valutazioni presentate nelle conclusioni delle agenzie autorizzate, i rendiconti finanziari di SkyWay Technologies Co. riflettono in modo affidabile la posizione finanziaria della Società in tutte le fasi del suo sviluppo in tutti gli aspetti rilevanti.

L’audit finanziario per il 2018 è disponibile sul sito ufficiale di SkyWay Technologies Co. nella sezione “Chi siamo“.

Viacheslav Evtukh

     • • • • • • • Albanian / Shqip • • • • • • 

AUDITIMI FINANCIAR I SKYWAY TEKNOLOGJI CO. Per Vitin 2018

18 korrik 2019

Postimi i hyrjes së hapur të auditimit financiar të Kompanisë është një nga elementët e rëndësishëm në kulturën e saj të korporatave, duke treguar përputhjen e Kompanisë me parimet e politikës së hapjes dhe transparencës financiare.

Duke filluar nga viti 2015, zhvilluesi i SkyWay Сompany raporton rregullisht për rezultatet e aktiviteteve të tij ekonomike në qendër të vëmendjes publike. Sipas vlerësimeve të paraqitura në përfundimet e agjencive të autorizuara, pasqyrat e kontabilitetit nga SkyWay Technologies Co. pasqyrojnë me siguri pozicionin financiar të Kompanisë në të gjitha fazat e zhvillimit të tij në të gjitha aspektet materiale.

Auditimi financiar për vitin 2018 mund të gjendet në faqen zyrtare të SkyWay Technologies Co. në seksionin “Rreth nesh“.

Viacheslav Evtukh

 

Translate / Traduzione / Perkthimi  © #JoeArtidFejzo 2019

#SKYWAY CRYPTO PLATFORM: QUESTIONS AND ANSWERS • SKYWAY #CRYPTO PLATFORM: PYETJE DHE PERGJIGJE

SKYWAY CRYPTO PLATFORM: QUESTIONS AND ANSWERS

10 July 2019 

On June 27, 2019, Skyway crypto platform began its operation. In the future it should provide an effective interaction of all elements in string transport and infrastructure complexes on the basis of the multifunctional payment and information unit – SkyWay token (SWG). The platform is functioning normally starting from July 1, 2019, after the end of beta-testing period. Skyway investors, who previously converted part of their own investment portfolio into Skyway tokens within the framework of a special promotion campaign, received a new financial asset at their disposal. Naturally, the introduction of a new financial instrument has caused a lot of questions on the part of the investors’ community regarding the specific nature of its operation. We have collected a pool of answers to the most pressing questions from users.

• Where can I see my e-wallet balance?

Tokens accrued to investors for the conversion of investment shares are on the Keeper holding contract. This smart contract contains individual balances with data on the number of tokens each investor owns. Your balance of tokens available for you to write off in the future, can be viewed through the “Keeper” section in your personal account, or through the block-explorer application.

• Why do you need to “freeze” tokens?

In order to ensure that tokens of all holders do not appear on the market at the same time and do not have a negative impact on the exchange rate, the developers have implemented a mechanism for their uniform partial defreezing on the holding smart contract – Keeper. For investors who took part in the exchange program, it will be possible to receive tokens at their e-wallet starting from the date of their partial unblocking – on July 1, 2020, and the full amount of tokens can be withdrawn starting from July 1, 2021. All operations with tokens will be carried out through the personal account of the SkyWay Global platform.

• When will it be possible to trade tokens?

Tokens will gradually “defreeze” starting from July 1, 2020. It will be possible to write off all tokens in full not earlier than July 1, 2021. Viewing the number of tokens available for writing off is carried out through the Keeper Dapp section in the personal account, or through the Etherscan block Explorer (WriteContract -> withdraw method). After receiving tokens from the holding contract, your wallet will be able to “see” the balance of tokens, and the user will get the opportunity to carry out all operations on their transactions, including trading at specialized platforms.

• Why is the token price so low?

The current rate of the #SWT token for July 2019 is the starting value, which will change as far as the tokens are placed on stock exchanges and SkyWay project develops as a whole. Free turnover of tokens on trading platforms during the implementation of Skyway transport and infrastructure projects will ensure their #capitalization and, accordingly, the growth of market value. Among other things, token holders will receive a preferential opportunity to participate in new investment projects with a certain discount when entering, which will guarantee an increase in the amount of dividends relatively to the volume of investment compared to other participants.

• On which stock exchange will tokens be traded and when?

Tokens are blocked until July 1, 2020. Starting from that date, users will be able to partially write them off from the holding contract and exchange them both on centralized stock exchanges (their list will be updated as they are listed) and on decentralized stock exchanges.

• Is it possible to operate in the SWG personal account from a mobile phone?

At the moment, operation with the crypto platform is supported in Google Chrome and Firefox browsers with an installed Metamask wallet plugin only on personal computers. Support for mobile browsers Brave and Opera for IOS and Android operating systems will be added by developers soon.   I did not have time to exchange investment shares for tokens.

• Do you plan to extend the exchange promotion campaign?

In the near future, new promotion campaigns on the exchange of investment shares for tokens are not planned, but this possibility is not excluded in the future.   I have no button to register on #SWG website in my personal account of SkyWay (RSW, SWC, SWIG) investor. You need to pass over to the website account.swg.io and enter your email specified during registration in the personal account of SkyWay investor, in which the investment shares were previously exchanged for tokens. The system will automatically redirect you to the password page to create a new account on the swg.io platform.

• Can I use one computer to work with several accounts on SWG crypto platform?

The Metamask plugin has a function to create a new account (address) without using a new secret phrase. You can create a new address in Metamask, select it as the primary one and log in – the new address will be displayed in the field of the authorization form. In this case, access to both accounts can be restored using one secret phrase that was created when the first account was registered. If you want to create two separate accounts, you can remove Metamask from browser plugins and pass through the procedure of creating and saving a secret phrase again, or use an alternative browser with the installed Metamask (for example, the first – Google Chrome, the second – Mozilla Firefox). In this case, the created accounts will be completely independent from each other.

• I didn’t upload Metamask because I had an existing blockchain wallet and I entered its number. No difference?

You can use an existing cryptographic wallet, provided that it supports the ability to call transactions to contracts. If you have a private key or a secret phrase to the address you entered, you can then enter it into the wallet that supports such calls and get access to your funds.   While changing my password, I received an email for confirmation, but when I click on the link from the email, I get to the #SWG platform authorization page. Try again to click the “Sign up” button page https://account.swg.io/auth/login . A follow-up letter with reference to password change should come to your email. If this does not help – please contact technical support on the website.     We continue to accept users’ feedback regarding the operation of Skyway crypto platform. Questions, comments and suggestions can be sent to: support@swg.io.

Viacheslav Evtukh

Использование этого материала сайта группы компаний SkyWay в Интернет-пространстве допускается только при обязательном размещении ссылки на источник публикации: https://rsw-systems.com/news/tokens-questions  Original NEWS 
© https://rsw-systems.com/

• • • • • • • Italian / Italiano • • • • • • •

PIATTAFORMA CRYPTO SKYWAY: DOMANDE E RISPOSTE
10 luglio 2019

Il 27 giugno 2019, la piattaforma crittografica Skyway ha iniziato a funzionare. In futuro dovrebbe fornire un’efficace interazione di tutti gli elementi nel trasporto di stringhe e nei complessi infrastrutturali sulla base dell’unità di pagamento e informazione multifunzionale – token SkyWay (SWG). La piattaforma funziona normalmente a partire dal 1 ° luglio 2019, dopo la fine del periodo di beta-test. Gli investitori di Skyway, che in precedenza avevano convertito parte del proprio portafoglio di investimenti in token Skyway nel quadro di una speciale campagna di promozione, hanno ricevuto una nuova attività finanziaria a loro disposizione. Naturalmente, l’introduzione di un nuovo strumento finanziario ha sollevato molte domande da parte della comunità degli investitori in merito alla natura specifica del suo funzionamento. Abbiamo raccolto un pool di risposte alle domande più urgenti degli utenti.

• Dove posso vedere il mio saldo del portafoglio elettronico?
I token accumulati presso gli investitori per la conversione di quote di investimento fanno parte del contratto di detenzione del detentore. Questo contratto intelligente contiene saldi individuali con dati sul numero di token che ogni investitore possiede. Il saldo di token disponibili per la cancellazione in futuro, può essere visualizzato attraverso la sezione “Keeper” nel tuo account personale o tramite l’applicazione block-explorer.

• Perché è necessario “bloccare” i token?
Al fine di garantire che i token di tutti i possessori non appaiano sul mercato contemporaneamente e non abbiano un impatto negativo sul tasso di cambio, gli sviluppatori hanno implementato un meccanismo per il loro parziale e uniforme disaccordo sul contratto intelligente di detenzione – Keeper. Per gli investitori che hanno preso parte al programma di scambio, sarà possibile ricevere token sul proprio portafoglio elettronico a partire dalla data del loro sblocco parziale – il 1 ° luglio 2020 e l’intero importo dei token può essere ritirato a partire dal 1 ° luglio , 2021. Tutte le operazioni con token verranno eseguite tramite l’account personale della piattaforma SkyWay Global.

• Quando sarà possibile scambiare token?
I token “scongeleranno” gradualmente a partire dal 1 ° luglio 2020. Sarà possibile cancellare tutti i token per intero non prima del 1 ° luglio 2021. La visualizzazione del numero di token disponibili per la cancellazione viene effettuata attraverso la sezione Keeper Dapp in l’account personale o tramite il blocco Explorer di Etherscan (WriteContract -> metodo di prelievo). Dopo aver ricevuto i token dal contratto di detenzione, il tuo portafoglio sarà in grado di “vedere” il saldo dei token e l’utente avrà l’opportunità di eseguire tutte le operazioni sulle proprie transazioni, incluso il trading su piattaforme specializzate.

• Perché il prezzo del token è così basso?
L’attuale tasso del token SWT per luglio 2019 è il valore iniziale, che cambierà nella misura in cui i token sono collocati in borsa e il progetto SkyWay si sviluppa nel suo insieme. Il libero turnover dei token sulle piattaforme di trading durante l’implementazione dei progetti di trasporto e infrastruttura Skyway garantirà la loro #capitalizzazione e, di conseguenza, la crescita del valore di mercato. Tra le altre cose, i possessori di token riceveranno un’opportunità preferenziale per partecipare a nuovi progetti di investimento con un certo sconto al momento dell’iscrizione, il che garantirà un aumento della quantità di dividendi rispetto al volume di investimento rispetto agli altri partecipanti.

• In quale borsa verranno scambiati i token e quando? I token sono bloccati fino al 1 ° luglio 2020. A partire da tale data, gli utenti saranno in grado di cancellarli parzialmente dal contratto di detenzione e di scambiarli sia su borse centralizzate (il loro elenco verrà aggiornato man mano che vengono elencati) sia su azioni decentralizzate scambi.

• È possibile operare nell’account personale SWG da un telefono cellulare? Al momento, il funzionamento con la piattaforma crittografica è supportato nei browser Google Chrome e Firefox con un plug-in Metamask installato solo sui personal computer. Il supporto per i browser mobili Brave e Opera per IOS e sistemi operativi Android verrà presto aggiunto dagli sviluppatori. Non ho avuto il tempo di scambiare quote di investimento con token.

• Si Prevede di estendersi la campagna di promozione degli scambi? Nel prossimo futuro non sono previste nuove campagne promozionali sullo scambio di quote di investimento per token, ma questa possibilità non sarà esclusa in futuro. Non ho alcun pulsante per registrarmi sul sito web SWG nel mio account personale dell’investitore SkyWay (RSW, SWC, SWIG). Devi passare al sito web account.swg.io e inserire la tua e-mail specificata durante la registrazione nell’account personale dell’investitore SkyWay, in cui le quote di investimento erano state precedentemente scambiate con token. Il sistema ti reindirizzerà automaticamente alla pagina della password per creare un nuovo account sulla piattaforma swg.io.

• Posso usare un computer per lavorare con più account sulla piattaforma crittografica SWG? Il plugin Metamask ha una funzione per creare un nuovo account (indirizzo) senza usare una nuova frase segreta. Puoi creare un nuovo indirizzo in Metamask, selezionarlo come principale e accedere: il nuovo indirizzo verrà visualizzato nel campo del modulo di autorizzazione. In questo caso, l’accesso a entrambi gli account può essere ripristinato utilizzando una frase segreta creata al momento della registrazione del primo account. Se desideri creare due account separati, puoi rimuovere Metamask dai plug-in del browser e ripetere la procedura di creazione e salvataggio di una frase segreta oppure utilizzare un browser alternativo con Metamask installato (ad esempio, il primo – Google Chrome, il secondo – Mozilla Firefox). In questo caso, gli account creati saranno completamente indipendenti l’uno dall’altro.

• Non ho caricato Metamask perché avevo un portafoglio blockchain esistente e ho inserito il suo numero. Nessuna differenza? È possibile utilizzare un portafoglio crittografico esistente, a condizione che supporti la capacità di chiamare le transazioni ai contratti. Se hai una chiave privata o una frase segreta per l’indirizzo che hai inserito, puoi inserirla nel portafoglio che supporta tali chiamate e ottenere l’accesso ai tuoi fondi. Durante la modifica della password, ho ricevuto un’email di conferma, ma quando faccio clic sul collegamento dall’e-mail, accedo alla pagina di autorizzazione della piattaforma #SWG.

Riprovare a fare clic sulla pagina del pulsante “Iscriviti” https://account.swg.io/auth/login. Una lettera di follow-up con riferimento alla modifica della password dovrebbe arrivare alla tua e-mail. Se ciò non aiuta, contattare l’assistenza tecnica sul sito Web. Continuiamo ad accettare il feedback degli utenti in merito al funzionamento della piattaforma crittografica Skyway. Domande, commenti e suggerimenti possono essere inviati a: support@swg.io.

Viacheslav Evtukh

 • • • • • • • Albanian / Shqip • • • • • • •

SKYWAY CRYPTO PLATFORM: PYETJE DHE P ANRGJIGJE
10 korrik 2019
Më 27 qershor 2019, platforma e kriptove të Skyway filloi funksionimin e saj. Në të ardhmen ajo duhet të sigurojë një bashkëveprim efektiv të të gjithë elementëve në komplekset e transportit dhe infrastrukturës në varg në bazë të njësisë së shumëfunksionimit të pagesave dhe informacionit – Shenja SkyWay (SWG). Platforma po funksionon normalisht duke filluar nga 1 korriku 2019, pas përfundimit të periudhës së testimit të betave. Investitorët e Skyway, të cilët më parë konvertuan një pjesë të portofolit të investimeve të tyre në shenja Skyway në kuadër të një fushate promovimi special, morën një aset të ri financiar në dispozicion të tyre. Natyrisht, futja e një instrumenti të ri financiar ka shkaktuar shumë pyetje nga ana e komunitetit të investitorëve në lidhje me natyrën specifike të funksionimit të tij. Ne kemi mbledhur një grup përgjigjesh për pyetjet më të ngutshme nga përdoruesit.

• Ku mund ta shoh ekuilibrin tim të portofolit?
Shenjat e llogaritura ( Token ) për investitorët për shndërrimin e aksioneve të investimeve janë në kontratën mbajtëse Keeper. Kjo kontratë inteligjente përmban bilance individuale me të dhëna për numrin e shenjave që zotëron secili investitor. Bilanci juaj i shenjave të mundshme për ju që të shkruani në të ardhmen, mund të shihet përmes seksionit “Keeper” në llogarinë tuaj personale, ose përmes aplikacionit bllok-eksplorues.

• Pse duhet të “ngrini” shenjat ( Token ) ?
Për të siguruar që shenjat e të gjithë mbajtësve të mos shfaqen në treg në të njëjtën kohë dhe të mos kenë një ndikim negativ në kursin e këmbimit, zhvilluesit kanë zbatuar një mekanizëm për ngrirjen e pjesshme të tyre të pjesshme të kontratës së zgjuar të mbajtjes – Mbajtësi. Për investitorët që morën pjesë në programin e shkëmbimit, do të jetë e mundur të marrin shenja në kuletën e tyre elektronike duke filluar nga data e zhbllokimit të tyre të pjesshëm – më 1 korrik 2020, dhe shuma e plotë e shenjave mund të tërhiqet duke filluar nga 1 korriku , 2021. Të gjitha operacionet me shenja do të kryhen përmes llogarisë personale të platformës SkyWay Global.

• Kur do të jetë e mundur të tregtosh shenja?
Shenjat gradualisht do të “ngrihen” duke filluar nga 1 korriku 2020. Do të jetë e mundur të shkruani të gjitha shenjat në mënyrë të plotë jo më parë se 1 korrik 2021. Shikimi i numrit të shenjave të disponueshme për të shkruar jashtë kryhet përmes seksionit Keeper Dapp në llogaria personale, ose përmes bllokut Etherscan Explorer (ShkruajContract -> metodë tërheqje). Pas marrjes së shenjave nga kontrata e mbajtjes, portofoli juaj do të jetë në gjendje të “shohë” bilancin e shenjave, dhe përdoruesi do të marrë mundësinë për të kryer të gjitha operacionet në transaksionet e tyre, përfshirë tregtimin në platforma të specializuara.

• Pse çmimi i shenjës është kaq i ulët?
Kursi aktual i tokës SWT për korrikun 2019 është vlera fillestare, e cila do të ndryshojë për aq sa argumentet vendosen në bursat dhe projekti SkyWay zhvillohet në tërësi. Qarkullimi i lirë i shenjave në platformat tregtare gjatë zbatimit të transportit dhe projekteve të infrastrukturës Skyway do të sigurojë #kapitalizimin e tyre dhe, në përputhje me rrethanat, rritjen e vlerës së tregut. Ndër të tjera, mbajtësit e shenjave do të marrin një mundësi preferenciale për të marrë pjesë në projekte të reja investimesh me një zbritje të caktuar kur të hyjnë, gjë që do të garantojë një rritje të sasisë së dividentëve relativisht me vëllimin e investimit në krahasim me pjesëmarrësit e tjerë.

• Në cilën bursë do të tregtohen tokat ( Token ) dhe kur?                                              Token / Shenjat janë të bllokuara deri në 1 korrik 2020. Duke filluar nga ajo datë, përdoruesit do të jenë në gjendje t’i shkruajnë pjesërisht ato nga kontrata e mbajtjes dhe t’i shkëmbejnë ata në bursat e centralizuara (lista e tyre do të azhurnohet ashtu siç janë të listuara) dhe në aksione të decentralizuara shkëmbimeve.

• A është e mundur të operoni në llogarinë personale SWG nga një telefon celular? Për momentin, funksionimi me platformën crypto është mbështetur në shfletuesit Google Chrome dhe Firefox me një shtojcë të instaluar të portofolit Metamask vetëm në kompjuterët personalë. Mbështetja për shfletuesit celularë Brave dhe Opera për IOS dhe sistemet operative Android do të shtohen së shpejti nga zhvilluesit. Nuk kam pasur kohë për të shkëmbyer aksione investimesh për shenja ( Token ) .

• A planifikoni të zgjatni fushatën e promovimit të shkëmbimit? Në të ardhmen e afërt, fushatat e reja promovuese për shkëmbimin e aksioneve të investimeve për shenja nuk janë planifikuar, por kjo mundësi nuk është e përjashtuar në të ardhmen. Unë nuk kam asnjë buton për t’u regjistruar në faqen e internetit të SWG në llogarinë time personale të investitorit SkyWay (RSW, SWC, SWIG). Ju duhet të kaloni tek llogaria në internet.swg.io dhe të shkruani emailin tuaj të specifikuar gjatë regjistrimit në llogarinë personale të investitorit SkyWay, në të cilin aksionet e investimeve ishin shkëmbyer më parë për argumente. Sistemi do t’ju ridrejtojë automatikisht në faqen e fjalëkalimit për të krijuar një llogari të re në platformën swg.io.

• A mund të përdor një kompjuter për të punuar me disa llogari në platformën kripto SWG? Shtojca Metamask ka një funksion të krijojë një llogari të re (adresë) pa përdorur një frazë të re sekrete. Ju mund të krijoni një adresë të re në Metamask, ta zgjidhni atë si kryesore dhe të regjistroheni – adresa e re do të shfaqet në fushën e formularit të autorizimit. Në këtë rast, qasja në të dy llogaritë mund të rikthehet duke përdorur një frazë sekrete që u krijua kur u regjistrua llogaria e parë. Nëse doni të krijoni dy llogari të veçanta, mund të hiqni Metamask nga shtojcat e shfletuesve dhe të kaloni në procedurën e krijimit dhe ruajtjes së një frazë të fshehtë përsëri, ose të përdorni një shfletues alternative me Metamask të instaluar (për shembull, i pari – Google Chrome, e dyta – Mozilla Firefox). Në këtë rast, llogaritë e krijuara do të jenë plotësisht të pavarura nga njëra-tjetra.

• Unë nuk e ngarkova Metamask sepse kisha një portofolin ekzistues të bllokut dhe futa numrin e tij. Pa dallim? Ju mund të përdorni një portofol ekzistues kriptografik, me kusht që të mbështesë mundësinë për të thirrur transaksione në kontrata. Nëse keni një çelës privat ose një frazë sekrete në adresën që keni futur, atëherë mund ta futni atë në portofolin që mbështet thirrje të tilla dhe të merrni qasje në fondet tuaja. Ndërsa ndryshoja fjalëkalimin tim, unë pranova një email për konfirmim, por kur klikoj lidhjen nga posta elektronike, shkoj te faqja e autorizimit të platformës #SWG.

Përpiquni përsëri të klikoni në faqen e butonit “Regjistrohu” https://account.swg.io/auth/login . Një letër vijuese në lidhje me ndryshimin e fjalëkalimit duhet të vijë në emailin tuaj. Nëse kjo nuk ju ndihmon – ju lutemi kontaktoni mbështetje teknike në faqen e internetit. Ne vazhdojmë të pranojmë reagimet e përdoruesve në lidhje me funksionimin e platformës kristo Skyway. Pyetjet, komentet dhe sugjerimet mund të dërgohen në: support@swg.io .

Viacheslav Evtukh

Translate / Traduzione / Perkthimi  © #JoeArtidFejzo 2019

News International / Lajme Internacionale FIRST SWIG CONFERENCE IN ASIA

UNIQUE OPPORTUNITY-BECOME A CO-OWNER OF THE FUTURE TRANSPORT TECHNOLOGY

A unique and rare opportunity comes to Kuala Lumpur and we invite you to be a part of it. A team of business leaders from the UK will be combining financial education with an amazing business opportunity in a power packed afternoon that you are guaranteed to find informative, valuable and life changing.

WHY YOU SHOULD ATTEND?

 • Understand all about crowd funding.
 • Take a look at the SkyWay transportation system and learn how transport technology is changing world-wide. This environment friendly, cost, energy and time efficient technology will change lives and you can benefit too.
 • Understand the concept of Financial and Investment education that SkyWay provides to its partners that can benefit everyone in their daily lives.
 • Exchange ideas with other professionals from all walks of life, share experiences and grow your network.
 • Whether you are looking for income now or interested in wealth creation for yourself and your children, you will not be disappointed.

WHERE AND WHEN?

 • This event will take place at Armada Petaling Jaya (Atlanta East conference room).

SPEAKERS:

 • Armands Murnieks
 • Mila Serdjukova

DATE SAT 26TH AUGUST, 2017

 • 12:00 – 13:00  – Registration and networking
 • 13:00 – 15:30 – Introduction to new technologies, crowdfunding, financial education, and overview of the SkyWay opportunity followed by Q&A
 • 15:30 – 16:00 – Coffee break & networking
 • 16:00 – 17:00 – Detailed explanation about SkyWay and the business opportunity.

Be prepared to take notes as you will receive invaluable guidance.

**Please contact the undersigned or other leaders to book your seat today. Space is limited to the 200 only.

ALL REGISTERED PARTNERS WILL ALSO BE INVITED TO A PERSONALIZED TRAINING SESSION:

 • On Sun. 27th Aug at 12.30 pm.

This not to be missed training will focus on helping them make a quick start to make an income from day 1 while building real wealth over the next 2-5 years.

LOCATION:

 • Hotel: Hotel Armada Petaling Jaya, Lorong Utara C, Section 52, Petaling Jaya, Selangor 46200, Malaysia
 • Mike – 011-37782565 ( Whatsapp )
 • RGovin – 017-6723422

Original NEWS :  FIRST SWIG CONFERENCE IN ASIA