STEVEN SEAGAL RODE ON SKYWAY TRANSPORT • STEVEN SEAGAL si avvicina al Progetto #SkyWay • #StevenSeagal i afrohet Projektit SKYWAY

STEVEN SEAGAL RODE ON SKYWAY TRANSPORT

23 July 2019 

SkyWay EcoTechnoPark in Maryina Gorka was visited by Steven Seagal – an American actor, film producer, screenwriter, film director, singer, guitarist, sheriff and martial artist (7th Dan Aikido) – with his wife Erdenetuya. The couple was accompanied by a titled powerlifter, a multiple Guinness Book record holder, one of the strongest men in the world, Kirill Shimko. The Hollywood star has long been concerned about healthy lifestyle and environmental improvement, which is reflected in the work of Steven Seagal, starring in a number of films devoted to the fight against environmental destruction.

Suffice it to recall the role of an expert on oil fires in the film “On Deadly Ground” saving the Eskimos from an oil disaster, in “Fire from Below” he was investigating the dumping of toxic waste, and in “The Patriot” Steven Seagal played a medical specialist trying to stop a lethal virus. According to the actor, the desire to devote more time to such projects with the purpose of making the world a better place to live, and also to encourage more people to look at existing problems “the way we do” (a quote from an interview) was the main reason behind his visit to EcoTechnoPark. Nadezhda Kosareva, General Director of String Technologies Co., conducted a tour of this center for testing, demonstration and international certification of Yunitsky’s String Transport.

SkyWay, Sky Way, SkyWay in Belarus Yunitsky, string transport, EcoTechnoPark, Steven Seagal, visit

In addition to its key facilities, the guests got acquainted with several samples of rolling stock, rode in a unicar, highly appreciating the comfort, running characteristics of SkyWay transport and the magnificent view of the surrounding nature, which opens from a height of almost 14 meters.

Mikhail Kirichenko

Использование этого материала сайта группы компаний SkyWay в Интернет-пространстве допускается только при обязательном размещении ссылки на источник публикации: https://rsw-systems.com/news/steven-seagal-etp     Original NEWS 
© https://rsw-systems.com/

 • • • • • • • Italian / Italiano • • • • • • • 

STEVEN SEAGAL RODE SUL TRASPORTO IN SKYWAY

23 luglio 2019

SkyWay EcoTechnoPark a Maryina Gorka è stato visitato da Steven Seagal – attore, produttore cinematografico, sceneggiatore, regista, cantante, chitarrista, sceriffo e artista marziale (7 ° Dan Aikido) – con sua moglie Erdenetuya. La coppia era accompagnata da un powerlifter intitolato, un detentore del record multiplo del Guinness Book, uno degli uomini più forti del mondo, Kirill Shimko.

La star di Hollywood è stata a lungo preoccupata per lo stile di vita sano e il miglioramento ambientale, che si riflette nel lavoro di Steven Seagal, interpretato da numerosi film dedicati alla lotta contro la distruzione ambientale. Basti ricordare il ruolo di un esperto di fuochi petroliferi nel film “Su un terreno mortale” salvando gli eschimesi da un disastro petrolifero, in “Fuoco dal basso” stava indagando sullo scarico di rifiuti tossici, e in “The Patriot” Steven Seagal ha interpretato uno specialista medico nel tentativo di fermare un virus letale. Secondo l’attore, il desiderio di dedicare più tempo a tali progetti allo scopo di rendere il mondo un posto migliore in cui vivere, e anche di incoraggiare più persone a guardare i problemi esistenti “come facciamo” (una citazione da un’intervista ) è stato il motivo principale alla base della sua visita a EcoTechnoPark.

Nadezhda Kosareva, direttore generale di String Technologies Co., ha condotto un tour di questo centro per test, dimostrazioni e certificazione internazionale del trasporto di stringhe di Yunitsky.

Oltre alle sue strutture chiave, gli ospiti hanno fatto conoscenza con diversi campioni di materiale rotabile, hanno cavalcato in un unicar, apprezzando molto il comfort, le caratteristiche di marcia del trasporto SkyWay e la magnifica vista sulla natura circostante, che si apre da un’altezza di quasi 14 metri.

Mikhail Kirichenko

 • • • • • • • Albanian / Shqip • • • • • • • 

STEVEN SEAGAL RODE ON TRANSYE SKYWAY

23 Korrik 2019

SkyWay EcoTechnoPark në Maryina Gorka u vizitua nga Steven Seagal – një aktor amerikan, prodhues filmi, skenarist, regjisor filmi, këngëtar, kitarist, sherif dhe artist ushtarak (7th Dan Aikido) – me gruan e tij Erdenetuya.

çifti u shoqërua nga një pushtetar i titulluar, një mbajtës i shumëfishtë i titullit Guinness, një nga burrat më të fortë në botë, Kirill Shimko.

Ylli i Hollivudit ka kohë që është shqetësuar për stilin e jetës së shëndetshme dhe përmirësimin e mjedisit, i cili pasqyrohet në punën e Steven Seagal, duke interpretuar në një numër filmash kushtuar luftës kundër shkatërrimit të mjedisit. Mjafton të kujtojmë rolin e një eksperti për zjarret e naftës në filmin “Në tokë vdekjeprurëse” duke kursyer Eskimos nga një katastrofë nafte, në “Zjarri nga poshtë” ai po hetonte hedhjen e mbeturinave toksike, dhe në “The Patriot” Steven Seagal luajti një specialist mjekësor duke provuar të ndalonte një virus vdekjeprurës. Sipas aktorit, dëshira për t’iu kushtuar më shumë kohë projekteve të tilla me qëllimin për ta bërë botën një vend më të mirë për të jetuar, dhe gjithashtu për të inkurajuar më shumë njerëz që të shikojnë problemet ekzistuese “mënyra sesi ne bëjmë” (një citim nga një intervistë ) ishte arsyeja kryesore pas vizitës së tij në EcoTechnoPark.

Nadezhda Kosareva, Drejtore e Përgjithshme e String Technologies Co., zhvilloi një turne në këtë qendër për testim, demonstrim dhe çertifikim ndërkombëtar të Transportit String Yunitsky.

Përveç lehtësive të saj kryesore, të ftuarit u njohën me disa kampione të mjeteve lëvizëse, hipën në një unike, duke vlerësuar lart komoditetin, karakteristikat drejtuese të transportit SkyWay dhe pamjen e mrekullueshme të natyrës përreth, e cila hapet nga një lartësi prej pothuajse 14 metra.

Mikhail Kirichenko

 

Translate / Traduzione / Perkthimi  ©  #JoeArtidFejzo  2019