ECOFEST 2019 THROUGH THE EYES OF MEDIA • ECO FEST visto dalle MEDIA • Eko Fest pare nga MEDIAT • #SKYWAY Evolution

ECOFEST 2019 THROUGH THE EYES OF MEDIA

20 August 2019

We are only summarizing the results of the last EcoFest 2019, but the major media are already sharing reviews on the event held on August 17 in Maryina Gorka.

RBC TV channel released a detailed report from EcoFest and even had talks with the General designer Anatoly Yunitsky and CEO Nadezhda Kosareva:

” First, we want to relieve cities from traffic jams. If we pass over up to the second level, the factor of injuries on the roads will disappear. Secondly, we can get to hard-to-reach areas where the railway cannot get, where it is difficult to fly by air, or, for example, it is not reasonable.”

You can watch the video report by Tatiana Torriani on RBC channel about where SkyWay technologies can reach, achieve 500 km/h speed and where unibuses, unibikes and unicars can appear already this autumn besides Belarus (in Russian):

Komsomolskaya Pravda” also did not pass by such a large-scale event for Belarus:

After the speech by the General designer, the second most important event for most guests was riding in a double-rail and a 14-passenger unibuses and a unicar. This year every guest managed to experience all the magic of travelling in the string transport. People called directly from the cabin and enthusiastically babbled into the phone, “Yes, I’m riding, calling you directly from the unicar. You can imagine how quietly it is moving. And it is so beautiful around!” (in Russian).

EcoFest2019, EcoTechnoPark, interview, Unitsky, Kosareva

Release prepared by: Text Natalia Sokolova          Editor Evgeny Petrov Translation Gurinovich Vladimir

Использование этого материала сайта группы компаний SkyWay в Интернет-пространстве допускается только при обязательном размещении ссылки на источник публикации: https://rsw-systems.com/news/smi-about-ecofest2019
© https://rsw-systems.com/

• • • • • • • Italian / Italiano • • • • • • • 

ECOFEST 2019 ATTRAVERSO GLI OCCHI DEI MEDIA
20 agosto 2019

Stiamo solo sintetizzando i risultati dell’ultimo EcoFest 2019, ma i principali media stanno già condividendo recensioni sull’evento tenutosi il 17 agosto a Maryina Gorka. Il canale televisivo RBC ha pubblicato un rapporto dettagliato da EcoFest e ha persino discusso con il designer generale Anatoly Yunitsky e il CEO Nadezhda Kosareva:

” In primo luogo, vogliamo alleviare le città dagli ingorghi. Se passiamo al secondo livello, il fattore degli infortuni sulle strade scomparirà. In secondo luogo, possiamo raggiungere aree difficili da raggiungere dove la ferrovia non può arrivare, dove è difficile volare in aereo o, ad esempio, non è ragionevole. ”

Puoi guardare il video report di Tatiana Torriani sul canale RBC su dove le tecnologie SkyWay possono raggiungere, raggiungere 500 km / h di velocità e dove unibus, unibike e unicar possono apparire già questo autunno oltre alla Bielorussia (in russo):

Anche “Komsomolskaya Pravda” non è passato per un evento così su larga scala per la Bielorussia: dopo il discorso del progettista generale, il secondo evento più importante per la maggior parte degli ospiti è stato in sella a una doppia ferrovia e un unibus di 14 passeggeri e un unicar . Quest’anno ogni ospite è riuscito a sperimentare tutta la magia del viaggio nel trasporto delle corde. La gente chiamava direttamente dalla cabina e balbettava entusiasticamente al telefono, “Sì, sto guidando, chiamandoti direttamente dall’unicar. Puoi immaginare con che calma si sta muovendo. Ed è così bello in giro! ”(In russo).

EcoFest2019, EcoTechnoPark, interview, Unitsky, Kosareva

Articolo preparato da:         Testo Natalia Sokolova           Editor Evgeny Petrov Traduzione Gurinovich Vladimir

• • • • • • •  Albanian / Shqip • • • • • • • 

ECOFEST 2019 PERMES SYRIT TE MEDIAVE
20 gusht 2019

Ne po përmbledhim vetëm rezultatet e EcoFest të fundit 2019, por mediat kryesore tashmë po ndajnë vlerësime për ngjarjen e mbajtur në 17 gusht në Maryina Gorka. Kanali televiziv Rus RBC lëshoi ​​një raport të detajuar nga EcoFest dhe madje pati bisedime me Dizajnerin e Përgjithshëm Anatoly Yunitsky dhe CEO Nadezhda Kosareva:

“Së pari, ne duam t’i çlirojmë qytetet nga bllokimet e trafikut. Nëse kalojmë deri në nivelin e dytë, faktori i dëmtimeve në rrugë do të zhduket. Së dyti, ne mund të arrijmë në zona me vështirësi ku nuk mund të arrihet hekurudha, ku është e vështirë të fluturosh përmes ajrit, ose, për shembull, nuk është e arsyeshme. ”

Ju mund ta shikoni raportin video nga Tatiana Torrianikanalin RBC në lidhje me atë se ku mund të arrijnë teknologjitë SkyWay, të arrijnë shpejtësinë 500 km / orë dhe ku unibuses, unibikes dhe unicars mund të shfaqen tashmë këtë vjeshtë përveç Bjellorusisë (në Rusisht):

Komsomolskaya Pravda” gjithashtu nuk kaloi nga një ngjarje kaq e gjerë për Bjellorusinë:

Pas fjalimit të stilistit të Përgjithshëm, ngjarja e dytë më e rëndësishme për shumicën e miqve ishte hipja në një #Unicar të dyfishtë , #unibus me 14 pasagjerë dhe në #unibike . Këtë vit çdo mysafir arriti të provojë gjithë magjinë e udhëtimit në transportin e telit.

Njerëzit thirrën direkt nga kabina dhe u entuziazmuan në celularet e tyre, “Po, po hipur jam, duke ju thirrur direkt nga unicar. Mund ta imagjinoni se sa qetësisht po lëviz. Dhe është shumë bukur përreth! ”(Në Rusisht).

 

Translate / Traduzione / Perkthimi  © #JoeArtidFejzo  2019

EСOFEST 2019: LIVE DI MARYINA GORKA • Dal Vivo direttamente da Maryina Gorka • Direkt nga Eco Techno Park i #SKYWAY

EСOFEST 2019: LIVE FROM MARYINA GORKA

17 August 2019

Today Belarus holds its annual event focused on high technologies, innovations and ecology – EcoFest 2019.  You can watch the happenings at the festival thanks to the official broadcast. You will see how nature and transport can coexist harmoniously. How to correct the current environmental situation and implement a reasonable use of land.

But most importantly – the modern breakthrough SkyWay technology. Specifically, innovative transport, automatic control systems and artificial intelligence. During this day, we will show the latest developments of SkyWay, the speech by General designer Anatoly Yunitsky and interviews with like-minded people from around the world. Stay with us, it will be interesting! A live broadcast is also available in English.

To switch over, select the “Change view” icon (next after “Settings”) and select camera #2.

Release prepared by:

Text Natalia Sokolova        Editor Evgeny Petrov            Anchorman Mikhail Kirichenko            Anchorman Viacheslav Evtukh              Video Sergey Kazakov Video editing Dmitry Smirnov

Использование этого материала сайта группы компаний SkyWay в Интернет-пространстве допускается только при обязательном размещении ссылки на источник публикации: https://rsw-systems.com/news/ecofest-on-air      Original NEWS 
© https://rsw-systems.com/

      • • • • • • • Italian / Italiano • • • • • • •

EСOFEST 2019: Direttamente da MARYINA GORKA

17 agosto 2019

Oggi la Bielorussia organizza il suo evento annuale incentrato su tecnologie avanzate, innovazioni ed ecologia – #EcoFest 2019. Puoi guardare gli eventi al festival grazie alla trasmissione ufficiale. Vedrai come la natura e il trasporto possano coesistere armoniosamente. Come correggere l’attuale situazione ambientale e attuare un uso ragionevole della terra.

Ma soprattutto – la moderna tecnologia rivoluzionaria #SkyWay. In particolare, trasporto innovativo, sistemi di controllo automatico e intelligenza artificiale. Durante questo giorno, mostreremo gli ultimi sviluppi di SkyWay, il discorso del designer generale Anatoly #Yunitsky e le interviste con persone affini da tutto il mondo. Resta con noi, sarà interessante!

Una trasmissione in diretta è disponibile anche in inglese. Per cambiare, seleziona l’icona “Cambia vista” (dopo “Impostazioni”) e seleziona la videocamera n. 2.

Redazionale preparato da:

Testo Natalia Sokolova          editore Evgeny Petrov          Anchorman Mikhail Kirichenko              Anchorman Viacheslav Evtukh      video Sergey Kazakov       Montaggio video Dmitry Smirnov

   • • • • • • •  Albanian / Shqip • • • • • • • 

EСOFEST 2019: JETA NGA MARYINA GORKA

17 Gusht 2019

Sot Bjellorusia mban veprimtarinë e saj vjetore të përqendruar në teknologji te e larta, risi dhe ekologji – EcoFest 2019. Mund të shihni ngjarjet në festival falë transmetimit zyrtar. Do të shihni se si natyra dhe transporti mund të bashkëjetojnë në mënyrë harmonike. Si të korrigjoni situatën aktuale mjedisore dhe të zbatoni një përdorim të arsyeshëm të tokës.

Por më e rëndësishmja – përparimi modern dhe teknologjia SkyWay. Konkretisht, transporti inovativ, sistemet e kontrollit automatik dhe inteligjenca artificiale. Gjatë kësaj dite, ne do të tregojmë zhvillimet më të fundit të SkyWay, fjalimin e Shkencetarit dhe Krijuesit të Përgjithshëm Anatoly Yunitsky dhe intervistat me njerëz me mendje nga e gjithë bota. Qëndroni me ne, do të jetë interesante!

Një transmetim i drejtpërdrejtë është gjithashtu në dispozicion në anglisht. Për tu ndezur, zgjidhni ikonën “Ndrysho pamjen” (tjetër pas “Parametrat“) dhe zgjidhni kamerën # 2.

Publikimi i përgatitur nga:       Tekst Redaktori Natalia Sokolova   Evgeny Petrov        Anchorman Mikhail Kirichenko          Anchorman Viacheslav Evtukh            Video Sergey Kazakov           Redaktori video Dmitry Smirnov

 

Translate / Traduzione / Perktheu  ©  #JoeArtidFejzo  2019

THE FUTURE OF URBAN TRANSPORT IN SMART CITIES IS DISCUSSED IN DUBAI • Il Futuro dei Trasporti Urbani nelle Città Smart in #Dubai

THE FUTURE OF URBAN TRANSPORT IN SMART CITIES IS DISCUSSED IN DUBAI

12 August 2019 

The population of the planet is growing exponentially. This is especially true of cities with millions. According to the website Worldatlas, in 2018 the TOP 10 largest cities were:

Shanghai (China) 24,153,000

Beijing (China) 18,590,000

Karachi (Pakistan) 18,000,000

Istanbul (Turkey) 14,657,000

Dhaka (Bangladesh) 14,543,000

Tokyo (Japan) 13,617,000

Moscow (Russia) 13,197,596

Manila (Philippines) 12,877,000

Tianjin (China) 12,784,000

Mumbai (India) 12,400,000

In this regard, there are big problems for the mobility of residents. And governments around the world are adopting innovative approaches, including the use of the Internet of things (IoT) to solve urban transport problems. The annual “Arab cities of the future” summit, to be held in Dubai under the auspices of the Ministry of infrastructure development from 16 to 17 September 2019, will pay great attention to the measures necessary for the deployment of safe, efficient and sustainable transport systems. In the run-up to the event, experts published a report that addressed the challenges in this area.

As noted by the News Service TradeArabia, in this regard, there is a growing relevance of the joint project of Dubai Roads and Transport Authority (RTA) and SkyWay Group of Companies to create a transport system in the style of a cable way called Sky Pods that is capable to provide speed up to 30 miles per hour.

Release prepared by: Text Natalia Sokolova

Использование этого материала сайта группы компаний SkyWay в Интернет-пространстве допускается только при обязательном размещении ссылки на источник публикации: https://rsw-systems.com/news/dubai-future-iot
© https://rsw-systems.com/

 • • • • • • • Italian / Italiano • • • • • • •

IL FUTURO DEI TRASPORTI URBANI NELLE CITTA’ SMART del Futuro È STATO DISCUSSO A DUBAI

12 agosto 2019

La popolazione del pianeta sta crescendo esponenzialmente. Ciò è particolarmente vero per le città con milioni. Secondo il sito Web Worldatlas, nel 2018 le 10 maggiori città più grandi sono state:

Shanghai (Cina) 24.153.000

Pechino (Cina) 18.590.000

Karachi (Pakistan) 18.000.000

Istanbul (Turchia) 14.657.000

Dhaka (Bangladesh) 14.543.000

Tokyo (Giappone) 13.617.000

Mosca (Russia) 13.197.596

Manila (Filippine) 12.877.000

Tianjin (Cina) 12.784.000

Mumbai (India) 12.400.000

A questo proposito, ci sono grandi problemi per la mobilità dei residenti. E i governi di tutto il mondo stanno adottando approcci innovativi, incluso l’uso dell’Internet of Things (IoT) per risolvere i problemi del trasporto urbano. Il vertice annuale “Città arabe del futuro”, che si terrà a Dubai sotto l’egida del Ministero dello sviluppo delle infrastrutture dal 16 al 17 settembre 2019, presterà grande attenzione alle misure necessarie per lo spiegamento di trasporti sicuri, efficienti e sostenibili sistemi.

In vista dell’evento, gli esperti hanno pubblicato un rapporto che affrontava le sfide in questo settore. Come notato dal servizio notizie TradeArabia, a questo proposito, vi è una crescente rilevanza del progetto congiunto di Dubai Roads and Transport Authority (RTA) e SkyWay Group of Companies per creare un sistema di trasporto nello stile di una funivia chiamata Sky Pods che è in grado di fornire velocità fino a 150 km all’ora.

Articolo preparato da: Natalia Sokolova

• • • • • • • Albanian / Shqip • • • • • • • 

E ARDHMJA E TRANSPORTIT URBAN NE QYTETET SMART te se Ardhmes Diskutohet në DUBAI

12 Gusht 2019

Popullsia e planetit po rritet në mënyrë eksponenciale. Kjo është veçanërisht e vërtetë për qytetet me miliona. Sipas faqes së internetit Worldatlas, në 2018 TOP 10 qytetet më të mëdha ishin:

Shanghai (Kinë) 24.153,000

Pekin (Kinë) 18.590,000

Karaçi (Pakistan) 18,000,000

Stamboll (Turqi) 14,657,000

Dhaka (Bangladesh) 14.543,000

Tokio (Japoni) 13.617,000

Moskë (Rusi) 13,197.596

Manila (Filipine) 12.877,000

Tianjin (Kinë) 12,784,000

Mumbai (Indi) 12.400,000

Në lidhje me këtë, ka probleme të mëdha për lëvizjen e popullatave. Dhe qeveritë në të gjithë botën po adoptojnë qasje inovative, përfshirë përdorimin e Internetit të gjërave (IoT) për të zgjidhur problemet e transportit urban. Samiti vjetor “Qytetet Arabe të së ardhmes • Future Cities Show “, që do të mbahet në Dubai nën kujdesin e Ministrisë së zhvillimit të infrastrukturës nga 16 deri në 17 shtator 2019, do t’i kushtojë vëmendje të madhe masave të nevojshme për vendosjen e një transporti të sigurt, efikas dhe të qëndrueshëm sistemet.

Në vazhdën e ngjarjes, ekspertët publikuan një raport që adresonte sfidat në këtë fushë. Siç është cekur nga Shërbimi i Lajmeve TradeArabia, në këtë drejtim, ka një rëndësi në rritje të projektit të përbashkët të Autoritetit Rrugor dhe Transportit të Dubai (RTA) dhe SkyWay Group of Company për të krijuar një sistem transporti në stilin e një mënyre kabllore të quajtur Sky Pods që është në gjendje të sigurojë shpejtësi deri në 150 km në orë.

Botim i përgatitur nga: Natalia Sokolova

Translate / Traduzione / Perkthimi ©  #JoeArtidFejzo  2019

A DAY IN SKYWAY HISTORY: “ZERO KILOMETER” • Nje Dite ne Historine #SKYWAY : ” Kilometri Zero “

A DAY IN SKYWAY HISTORY: “ZERO KILOMETER”

27 July 2019

Exactly four years ago, we summed up the results of voting for the image of “Zero kilometer” sign.  Designers of SkyWay Technologies Co. have developed more than a dozen sketches that were proposed for public discussion by investors. Feedback allowed to create a composite image of the sign, which absorbed many symbols. According to the authors’ idea, the memorial, on which the sign “Zero kilometer” is installed, symbolizes the whole history of upgrading transport and roads. To get to the sign you need to pass a section of the trail paved with rough stone, then cobblestone and asphalt.

The sign itself features a map of Europe, where Belarus occupies the central place – the place from where string transport originates. Belarus is slightly raised above the main part of engraving so that every visitor could see from which country and what continent string roads came into this world from the idea to implementation. The sign was fit into a concrete slab weighing a thousand tons following the contours of Belarus. This plate is a protruding part of the massive foundation under the anchor support, which is also the first SkyWay passenger station.

The sign not only launched the construction of the world’s first string-rail overpass, but also features a starting point in improving the environment on which our common future depends. A few years ago, the territory of EcoTechnoPark was an ordinary wasteland, an abandoned tank range, overgrown with weeds. In just four years, we managed to breathe life into this piece of land. During EcoFest 2019, participants will have a unique opportunity to touch upon the history of string transport creation from the first stone to the latest developments of the Company’s engineers.

Evgeny Petrov

Использование этого материала сайта группы компаний SkyWay в Интернет-пространстве допускается только при обязательном размещении ссылки на источник публикации: https://rsw-systems.com/news/zero-kilometer
© https://rsw-systems.com/

                                       • • • • • • • Italian / Italiano • • • • • • 

UNA GIORNATA NELLA STORIA DI SKYWAY: “ZERO KILOMETER”

27 luglio 2019

Esattamente quattro anni fa, abbiamo riassunto i risultati del voto per l’immagine del segno “Chilometro zero”. I progettisti di SkyWay Technologies Co. hanno sviluppato più di una dozzina di schizzi che sono stati proposti per la discussione pubblica da parte degli investitori. Il feedback ha permesso di creare un’immagine composita del segno, che ha assorbito molti simboli. Secondo l’idea degli autori, il memoriale, su cui è installato il segno “Chilometro zero”, simboleggia l’intera storia del miglioramento dei trasporti e delle strade.

Per arrivare al cartello è necessario passare una sezione del sentiero pavimentata con pietre grezze, quindi ciottoli e asfalto. Il segno stesso presenta una mappa dell’Europa, in cui la Bielorussia occupa il posto centrale, il luogo da cui proviene il trasporto delle stringhe. La Bielorussia è leggermente rialzata rispetto alla parte principale dell’incisione in modo che ogni visitatore potesse vedere da quale paese e quali continenti le strade circolari venissero in questo mondo dall’idea alla realizzazione. Il segno era inserito in una lastra di cemento del peso di mille tonnellate seguendo i contorni della Bielorussia.

Questa piastra è una parte sporgente della massiccia fondazione sotto il supporto di ancoraggio, che è anche la prima stazione passeggeri SkyWay. Il segno non solo ha lanciato la costruzione del primo cavalcavia su rotaia a corde del mondo, ma presenta anche un punto di partenza per migliorare l’ambiente da cui dipende il nostro futuro comune. Alcuni anni fa, il territorio di EcoTechnoPark era una normale terra desolata, una gamma di serbatoi abbandonati, ricoperta di erbacce. In soli quattro anni, siamo riusciti a dare vita a questo pezzo di terra.

Durante l’EcoFest 2019, i partecipanti avranno l’opportunità unica di toccare con mano la storia della creazione del trasporto di corde dalla prima pietra agli ultimi sviluppi degli ingegneri dell’azienda.

Evgeny Petrov

• • • • • • Albanian / Shqip  • • • • • • 

• Nje Dite ne Historine #SKYWAY : ” Kilometri Zero “

27 korrik 2019

Saktësisht katër vjet më parë, ne përmblodhëm rezultatet e votimit për imazhin e simbolit “Zero kilometër”. Designers e SkyWay Technologies Co kanë zhvilluar më shumë se një duzinë skica që u propozuan për diskutim publik nga investitorët. Reagimet lejuan të krijojnë një imazh të përbërë të shenjës, e cila thithi shumë simbole. Sipas idesë së autorit, memoriali, mbi të cilin është instaluar shenja “kilometër zero”, simbolizon tërë historinë e azhurnimit të transportit dhe rrugëve.

Për të arritur në shenjë duhet të kaloni një pjesë të shtegut të shtruar me gur të ashpër, më pas me kalldrëm dhe asfalt. Vetë shenja përmban një hartë të Evropës, ku Bjellorusia zë vendin qendror – vendi nga ku buron transporti i vargut. Bjellorusia është ngritur pak mbi pjesën kryesore të gdhendjes në mënyrë që çdo vizitor të mund të shohë nga cili vend dhe cilat rrugë telash kontinenti hynë në këtë botë nga ideja në zbatim.

Shenja ishte e vendosur në një pllakë betoni që peshonte një mijë tonë pas kontureve të Bjellorusisë. Kjo pjatë është një pjesë e zgjatur e themelit masiv nën mbështetësen e ankorimit, i cili është gjithashtu stacioni i parë i pasagjerëve SkyWay. Shenja jo vetëm që nisi ndërtimin e mbikalimit të parë hekurudhor të parë në botë, por gjithashtu përmban një pikë fillimi në përmirësimin e mjedisit nga i cili varet e ardhmja jonë e përbashkët.

Disa vjet më parë, territori i EcoTechnoPark ishte një djerrinë e zakonshme, një varg tankesh të braktisura, të tejngopura me barërat e këqija. Në vetëm katër vjet, ne arritëm të thithim jetën në këtë copë tokë.

Gjatë EcoFest 2019, pjesëmarrësit do të kenë një mundësi unike të prekin historinë e krijimit të telit të transportit nga guri i parë deri tek zhvillimet më të fundit të inxhinierëve të Kompanisë.

Evgeny Petrov

 

Translate / Traduzione / Perkthimi  ©  #JoeArtidFejzo  2019

News International / Lajme Internacionale . NEW SKYWAY PRESENTATION

The philosophy of SkyWay transport assumes a continuous development and re-thinking. The development needs a thorough recording and description of achievements and ideas. Annually, quarterly, monthly.

A new colorful booklet on 58 pages with the technology description was released by SkyWay project designing organization in Belarus. Written in plain language and understandable terms, the booklet provides answers to all questions arising on the technology, manufacturing, personnel, plans, and even competitors on the world arena. The SkyWay vision on the development of the world civilization ― eco-homes and linear cities ― is separately described.

Besides the already well-known and proven solutions for urban and intercity environment, everyone willing can see the seaports of SkyWay system designed with the consideration of the requirements to modern infrastructure.

The booklet is created for a wide range of readers worldwide; it complements the re-edition of the monograph by Anatoly Yunitskiy “String transport systems: on Earth and in space” (in Russian, English version will be available in about a couple of months) published recently.

DOWNLOAD THE PRESENTATION 

 

Drejtor i Marketingut dhe Shitjeve në Global Transnet UK

Filozofia e transportit SkyWay merr një zhvillim të vazhdueshëm dhe  te riperpunuar.

Zhvillimi kërkon një regjistrim të plotë dhe përshkrim të arritjeve dhe ideve. Çdo vit, çdo tre muaj, çdo muaj.

Një broshurë e re me ngjyra në 58 faqe me përshkrimin e teknologjisë u lëshua nga organizata projektuese SkyWay në Bjellorusi. I shkruar në gjuhë të thjeshtë dhe në terma të kuptueshme, broshura jep përgjigje për të gjitha pyetjet që dalin rreth teknologjise, prodhimit, personelit, planeve dhe madje edhe konkurrentëve në arenën botërore.

Vizioni SkyWay për zhvillimin e civilizimit botëror – eko-shtëpitë dhe qytetet lineare – përshkruhet veçmas.

Përveç zgjidhjeve tashmë të njohura dhe të provuara për mjedisin urban dhe ndërkufitar, të gjithë pa perjashtim mund të shohin portet detare të sistemit SkyWay të dizajnuara me shqyrtimin e kërkesave për infrastrukturën moderne.

Broshura është krijuar për një gamë të gjerë lexuesish në mbarë botën;

Ajo plotëson ri-botimin e monografisë nga Anatoly YunitskiySistemet e transportit String: në Tokë dhe në hapësirë” (në versionin rus,  anglisht do të jetë në dispozicion pas disa muajve ) të botuar kohët e fundit.