PRESENTATION OF SKYWAY ROLLING STOCK MODEL RANGE / PREZANTIMI I SHKALLES SE MODELEVE TE TRASPORTIT  #SKYWAY

News •  14 Junе 2019

Today, there exist #SkyWay solutions for all types of transportation: passenger and cargo, urban, intercity, international and even cosmic. A dust storm, ice cold, snow-capped mountains or a desert – SkyWay will pass through all obstacles. String transport adapts to the needs of man, as the case is with a tropical unicar, created specially for operation in the tropical climate of the Middle East. We call SkyWay “transport of the future”, and these are not just high-sounding words. SkyWay transport is safe – be it a roomy unibus, a lightweight unibike or a cargo unitruck. SkyWay excludes the human factor as much as possible, because it is controlled by automation.SkyWay will not collide with other transport and will not hit a pedestrian, because its track is located above the ground.

SkyWay saves land along transport lines. SkyWay reaches speed up to 500 km/h keeping a travel comfortable.SkyWay is a worthy alternative to public transport devoid of any of these advantages that the imminently approaching future offers. At the EcoFest 2019 festival to be held on August 17 in Maryina Gorka, you will be able to explore the latest SkyWay developments and test the string transport yourself.

Andrew Kovalenko

Использование этого материала сайта группы компаний SkyWay в Интернет-пространстве допускается только при обязательном размещении ссылки на источник публикации: https://rsw-systems.com/news/transport-presentation
© https://rsw-systems.com/

• • • • • • • Italian / Italiano  • • • • • • •

PRESENTAZIONE DELLA GAMMA DEI MODELLI DI TRASPORTO #SKYWAY

Oggi esistono soluzioni SkyWay per tutti i tipi di trasporto: passeggeri e merci, urbano, interurbano, internazionale e persino #cosmico. Una tempesta di sabbia, ghiaccio freddo, montagne innevate o un deserto – SkyWay attraverserà tutti gli ostacoli. Il trasporto di corde si adatta alle esigenze dell’uomo, come nel caso di un #unicar tropicale, creato appositamente per il funzionamento nel clima tropicale del Medio Oriente. Chiamiamo SkyWay “trasporto del futuro”, e queste non sono solo parole di alto suono. Il trasporto SkyWay è sicuro, sia che si tratti di un ampio #Unibus, di un leggero #unibike o di un cargo per le merci. SkyWay esclude il fattore umano il più possibile, perché è controllato dall’automazione.

SkyWay non si scontrerà con altri mezzi di trasporto e non colpirà un pedone, poiché la sua pista si trova sopra il suolo. SkyWay salva terra lungo le linee di trasporto. SkyWay raggiunge una velocità fino a 500 km / h mantenendo un viaggio confortevole. SkyWay è una degna alternativa al trasporto pubblico privo di uno di questi vantaggi che il futuro imminente offre. Al festival #EcoFest 2019 che si terrà il 17 agosto a Maryina Gorka, sarai in grado di esplorare gli ultimi sviluppi SkyWay e testare tu stesso il trasporto delle stringhe.

Andrew Kovalenko

• • • • • • •  Albanian / Shqip  • • • • • • •

PREZANTIMI I SHKALLES SE MODELEVE TE TRASPORTIT  #SKYWAY 

Sot, ekzistojnë zgjidhje #SkyWay për të gjitha llojet e transportit: pasagjerë dhe ngarkesë, urbane, ndërqytetëse, ndërkombëtare dhe madje #kozmike. Një stuhi pluhuri, akulli i ftohtë, malet e mbuluara nga dëbora ose një shkretëtirë – SkyWay do të kalojë nëpër të gjitha pengesat. Transporti i vargut përshtatet me nevojat e njeriut, pasi rasti është me një unike tropikale, krijuar posaçërisht për operim në klimën tropikale të Lindjes së Mesme. Ne e quajmë SkyWay “transport të së ardhmes”, dhe këto nuk janë vetëm fjalë me zë të lartë. Transporti SkyWay është i sigurt – qoftë një unibus i gjerë, një unibike me peshë të lehtë ose një njësi mallrash. SkyWay përjashton faktorin njerëzor sa më shumë që të jetë e mundur, sepse kontrollohet nga automatizimi.

SkyWay nuk do të përplaset me transport tjetër dhe nuk do të godasë një këmbësor, sepse pista e tij është e vendosur mbi tokë. SkyWay kursen tokën përgjatë linjave të transportit. SkyWay arrin shpejtësinë deri në 500 km / orë duke e mbajtur një udhëtim të rehatshëm.SkyWay është një alternativë e denjë për transportin publik pa ndonjë nga këto avantazhe që i afrohen imunisht ofertave të ardhshme. Në festivalin EcoFest 2019 që do të mbahet më 17 gusht në Maryina Gorka, do të keni mundësi të eksploroni zhvillimet më të fundit të SkyWay dhe të provoni vetë transportin e vargjeve.

Andrew Kovalenko