BE IN THE MIDDLE OF THE SWIG MOVEMENT! 31 March 2018 / Konferenca direkte me te rejat e PRANVERES SWIG

GATI PËR NJE DIREKTE me  LAJME TË FRESKTA ? NXITO PËR TË MARRË NJË VEND NË TAKIMIN FINAL !

Pranvera është një kohë e mahnitshme për vitin kur gjithçka rreth jetës vjen pas një letargu . Ky proces është i qetë dhe gradual.

Edhe në SWIG, pavarësisht qetësisë pranverore, puna është në aktivitet të plotë. Në të gjitha qoshet e konferencave të globit, takimet, trajnimi “Master-Profi” offline mbahen dhe gjithçka ndodh në një mënyrë pa ndalesë.

Ne nuk kemi kohë për të pushuar dhe për të shijuar mbërritjen e pranverës, ne nxitojmë të prezantojmë mijëra njerëz me teknologji inovative SkyWay, njohuri financiare dhe mundësi të reja.

PRANVERA NE SWIG ka filluar Plot FORCE, PASURI dhe FRYTE !
Jemi të gëzuar të ndajmë me ju lajme të reja, ngjarje të gëzueshme, rezultatet e marsit dhe surpriza të këndshme!

Mundohu te Jesh ne QENDER te Levizjes SWIG !
Ne ju ftojmë në takimin përfundimtar me Z. Andrey Hovratov, i cili do të mbahet të shtunën, më 31 mars, në orën 12:00 ( ora e Moskes ).

SPEAKER:
Mr . ANDREY HOVRATOV

Drejtor i Përgjithshëm i Sky Way Invest Group, aksionar i Sky Way, autor dhe krijues i projektit të trajnimit Akademia e Investitorit Privat, investitor profesional, trajner dhe trajner biznesi për zhvillim financiar dhe investim të personalitetit, mjeshtër i profesionit Menaxheri i biznesit të rrjetit.

PRENOTONI VENDIN TUAJ NË KOHEN e DUHUR :
Lidhje për regjistrim  :                    http://b20255.vr.mirapolis.ru/mira/s/OPbiwL
Lidhje për një hyrje të mysafirëve :  http://m.mirapolis.ru/m/miravr/7954969549 
Kodi për të hyrë nga telefoni celular: 7954969549

ME BESIM NE SUKSESIN E PËRGJITHSHËM, SKY WAY INVEST GROUP

 

 

SEI PRONTO PER UNO STREAM di NOVITÀ FRESCHE ? Affrettati a prendere un posto al meeting finale !

La primavera è un momento fantastico per l’anno in cui tutto intorno prende vita dopo l’ibernazione. Questo processo è uniforme e graduale.

E a SWIG, nonostante la serenità primaverile, il lavoro è in pieno svolgimento. In tutti gli angoli del globo si tengono conferenze, riunioni, corsi di formazione “Master-Profi” offline e tutto avviene in modalità non-stop. Non abbiamo tempo per riposare e godersi l’arrivo della primavera, ci affrettiamo ad introdurre migliaia di persone con tecnologia innovativa SkyWay, formazione finanziaria e nuove opportunità.

LA PRIMAVERA IN SWIG È INIZIATA FORTE, VIGOROSA E PIENA DI FRUTTI !
Siamo lieti di condividere con voi notizie fresche, eventi gioiosi, i risultati di marzo e piacevoli sorprese!

CERCA di ESSERE nel MEZZO DEL MOVIMENTO SWIG !
Vi invitiamo all’incontro finale con Andrey Hovratov, che si terrà sabato 31 marzo alle 12:00 ( ora di Mosca / Russia ).

SPEAKER:
ANDREE HOVRATOV

Direttore generale di Sky Way Invest Group, azionista di Sky Way, autore e creatore del progetto di formazione Academy of Private Investor, investitore professionale, coach e formatore aziendale per lo sviluppo finanziario e degli investimenti della personalità, maestro della professione Responsabile delle attività di rete.

PRENOTA IL TUO POSTO IN ANTICIPO:
Link per la registrazione   http://b20255.vr.mirapolis.ru/mira/s/OPbiwL 
Link per un accesso ospite   http://m.mirapolis.ru/m/miravr/7954969549
Il codice per entrare dal cellulare: 7954969549

CON FEDE NEL SUCCESSO GENERALE, SKYWAY INVEST GROUP 

READY FOR A STREAM OF FRESH NEWS? HURRY TO TAKE A PLACE AT THE FINAL MEETING!

 

Spring is an amazing time for the year when everything around comes to life after a hibernation. This process is smoothly and gradual.

And in SWIG, despite spring serenity, the work is in full swing. In all corners of the globe conferences, meetings, training “Master-Profi” offline are held and everything happens in a non-stop mode. We do not have time to rest and enjoy the arrival of spring, we hasten to introduce thousands of people with innovative technology SkyWay, financial literacy and new opportunities.

SPRING IN SWIG HAS STARTED VIGOROUSLY, RICHLY AND FRUITFULLY!

We are glad to share with you fresh news, joyful events, the results of March and pleasant surprises!

BE IN THE MIDDLE OF THE SWIG MOVEMENT!

We invite you to the Final meeting with Andrey Hovratov, which will be held on Saturday, March 31, at 12:00 (MSK).

SPEAKER:

ANDREY HOVRATOV

General Director of the Sky Way Invest Group, Sky Way shareholder, author and creator of the training project Academy of Private Investor, professional investor, coach and business trainer for financial and investment development of the personality, master of the profession Manager of network business.

 

BOOK YOUR PLACE IN ADVANCE:

WITH FAITH TO THE OVERALL SUCCESS, SKY WAY INVEST GROUP

 

© 2014 – 2017 Sky Way Invest Group