News World / Lajme Nderkombetare SkyWay: një vështrim i ri, një nivel i ri, mundësi të reja !

  Lajme nga SKYWAY – RSW Systems  

SkyWay: një vështrim i ri, një nivel i ri, mundësi të reja !

Komplekset e Infrastrukturës së Transportit SkyWay janë një kombinim origjinal i zgjidhjeve të njohura inxhinierike që rrisin ndjeshëm efikasitetin e transportit të pasagjerëve dhe mallrave në të gjitha format ekzistuese të transportit që njohim.

Komplekset e Infrastrukturës së Transportit SkyWay kanë opsione të ndryshme të konfigurimit dhe mund të përdoren për të zgjidhur një gamë të gjerë aktivitetesh transporti.

Kufizimet në tokë, ne natyre dhe nga klima pothuajse mungojnë dhe kostoja e ndertimit së rrugëve te ajrit (stringes ) është më e ulët se një mbikalim konvencional.

Opsionet dhe Përfitimet e aplikimeve SkyWay

Lidhja e zonave urbane me qendra të mëdha logjistike (stacionet, aeroportet, portet detare):

• zgjidh problemin e skajeve te fundit te trafikut;

  • parandalimi i bllokimit të trafikut pranë pikave hyrëse (dalje) në qytete;

• Reduktimi i kohës se udhëtimeve.

Ndërtimi i rrugëve të mallrave përgjatë rrugëve ekzistuese:

• transferimi i trafikut të mallrave mbi rrugë;

• zvogelimi i trafikut të automobilave;

• redukton shkallen e aksidenteve deri ne 0 ;

• redukton kostot për amortizimin e rrugëve të asfaltuara.

Lidhja e vendbanimeve të vogla në një rrjet transportues të vetëm:

  • bashkimi dhe centralizimi i flukseve të transportit;
  • sigurimi i komunikimeve gjatë gjithë vitit për të gjitha stinët midis zonave metropolitane dhe zonave të largëta;
  • zhvillimi i ekonomisë së vendbanimeve, një reduktim në koston e transportimit të produkteve.

Mbështetja e transportit për projektet e zhvillimit:

• Sigurimi i komunikimit efikas të transportit ndërmjet qytetit dhe zonave të banuara jashte tij;

• mundësinë e përdorimit të territoreve të largëta me më pak ndërtime të bazuara në tokë;

• Rritja e vlerës së tregut të objekteve te banuara dhe industriale gjatë fazës së ndërtimit dhe pas përfundimit të saj.

Ndërtimi i rrugëve mbi kalimshe te ujerave:

• një rendiment efikas dhe më i ulët se kostoja e ndërtimit të urave;

• Zhvillimi i territoreve të reja;

• shpejtësia dhe performanca e sistemeve – një rendiment akomamë i madh se ai i trasportit te teleferikeve.

_______________________________________

  Notizie dal sito SKYWAY – RSW Systems

SkyWay: un nuovo look, un nuovo livello, nuove opportunità !

I Complessi infrastrutturali di trasporto SkyWay sono una combinazione originale di soluzioni ingegneristiche note, che consente di aumentare significativamente l’efficienza dei trasporti di passeggeri e merci rispetto a tutti i modi di trasporto esistenti che conosciamo .

I complessi infrastrutturali di trasporto SkyWay hanno diverse opzioni per la configurazione e possono essere utilizzati per risolvere una vasta gamma di attività di trasporto. 

Restrizioni su terreno, paesaggio e clima sono praticamente assenti e il costo di posa delle strade ha un ordine di grandezza inferiore rispetto a una cavalcavia convenzionale.

Opzioni e vantaggi delle applicazioni SkyWay

Collegamento di aree urbane con grandi centri logistici (stazioni, aeroporti, porti marittimi) :

• risolvere il problema dell’ultimo miglio;

• prevenzione degli ingorghi vicino ai punti di entrata (uscita) nelle città;

• riduzione del tempo di viaggio.

Costruzione di rotte merci lungo strade esistenti:

• trasferimento del traffico merci sopra la strada;

• scarico del flusso automobilistico;

• ridotto tasso di incidenti;

• riduzione delle spese per l’ammortamento di strade asfaltate.

Collegamento di piccoli insediamenti in un’unica rete di trasporto:

• unificazione e centralizzazione dei flussi di trasporti;

• fornitura di comunicazioni per tutto l’anno per tutte le stagioni tra aree metropolitane e territori remoti;

• lo sviluppo dell’economia degli insediamenti, una riduzione dei costi di trasporto dei prodotti.

Supporto ai trasporti per progetti di sviluppo:

• assicurare comunicazioni di trasporto efficienti tra la città e le aree erette;

• la possibilità di utilizzare territori più distanti per la costruzione con meno valore dei terreni;

• aumento del valore di mercato dei locali residenziali e industriali nella fase di costruzione e dopo il suo completamento.

Costruzione di strade sopra ostacoli d’acqua:

• un ordine di grandezza inferiore ai costi rispetto alla costruzione di ponti;

• sviluppo di nuovi territori;

• velocità e prestazioni dei sistemi – un ordine di grandezza superiore a quello delle funivie.

 

 

© 1977-2017 A.E. Unitsky   

 http://yunitskiy.com/          www.SkyWayAlbania.com

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.