TESTET e UNIBUS 14-VENDËSH QË FUNKSIONOJNË NË STRUKTURËN E BINAREVE SUPER-TE LEHTE

* Shqip / Albanian √

TESTET e UNIBUS 14-VENDËSH QË FUNKSIONOJNË NË STRUKTURËN E BINAREVE SUPER-TE LEHTE

Shqyrtimi i zgjeruar me komentet nga Projektuesi i Përgjithshëm i organizatës së projektit Anatoliy Yunitskiy dhe Shefi i departamentit të mjeteve lëvizëse Andrey Zaitsev.

14-vendëshi SkyWay unibus është një nga modelet e mjeteve lëvizëse të destinuara për transportin e udhëtarëve në qytet dhe në rrugët periferike. Makina punon në tërheqje elektrike dhe mund të arrijë shpejtësi deri në 150 km / h, ndërsa konsumon një urdhër të madhësisë më pak energji se çdo automjet ekzistues. Në kabinën e unibus ka 2 vende, një sistem kontrolli klimatik, si dhe informacion audio dhe video për udhëtarët. Unibus mund të lëvizë në të gjitha llojet e shinave: të ngurtë, gjysmë-fleksibël dhe fleksibël. Performanca e linjës SkyWay, e pajisur me çrregullime 14-vendësh, mund të arrijë 25,000 pasagjerë në orë në një drejtim, e cila është e krahasueshme me performancën e metrosë, ndërsa kostoja e ndërtimit të linjës SkyWay do të jetë një rend i madhësisë më i ulët .

** Italiano

L’UNIBUS da 14 POSTI IN ESECUZIONE durante i #TEST SULLA STRUTTURA sulla PISTA SUPER-LEGGERA

La recensione ampliata con i commenti del progettista generale dell’organizzazione di progetto Anatoliy #Yunitskiy e del capo del reparto rotabili Andrey #Zaitsev.

Lo SkyWay unibus da 14 posti è uno dei modelli di materiale rotabile destinato al trasporto di passeggeri in città e su percorsi suburbani. La macchina lavora su trazione elettrica e può raggiungere velocità fino a 150 km / h, consumando un ordine di grandezza in meno di energia rispetto a qualsiasi veicolo esistente. Nella cabina dell’unicibus ci sono 2 posti, un sistema di climatizzazione, oltre a informazioni audio e video per i passeggeri. L’unibus può spostarsi su tutti i tipi di binario: rigido, semi-flessibile e flessibile. Le prestazioni della linea Skyway, equipaggiate con gli unibuses da 14 posti, possono raggiungere 25.000 passeggeri all’ora in un’unica direzione, paragonabile alle prestazioni della metropolitana, mentre il costo di costruzione della linea SkyWay sarà di un ordine di grandezza inferiore .

*** English

THE 14-SEAT #UNIBUS RUNNING TESTS ON THE SUPER-LIGHT TRACK STRUCTURE
03.10.2017 11:16

Ходовые испытания #юнибуса #SkyWay комментарий Анатолия #Юницкого

The expanded review with comments by the General Designer of the project organization Anatoliy Yunitskiy and Head of the rolling stock department Andrey Zaitsev.

The 14-seat SkyWay unibus is one of the models of rolling stock intended for the transportation of passengers in the city and on suburban routes. The machine works on electric traction and can reach speeds of up to 150 km/h, while consuming an order of magnitude less energy than any of the existing vehicles. In the cabin of the unibus there are 2 seats, a climate control system, as well as audio and video information for passengers. The unibus can move on all types of string rails: rigid, semi-flexible and flexible. The performance of the SkyWay line, equipped with the 14-seat unibuses, can reach 25,000 passengers per hour in one direction, which is comparable to the performance of the metro, while the cost of building the SkyWay line will be an order of magnitude lower.

www.SkyWayAlbania.com

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.