UNESCO recognized the emirate of Sharjah as the cradle of culture, and called Sharjah the world book capital of 2019

L'immagine può contenere: 6 persone, persone in piedi

SkyWay e gli EAU: interesse reciproco

L’UNESCO ha riconosciuto l’emirato di Sharja come la culla della cultura e ha chiamato Sharjah la capitale mondiale del 2019.

Nella foto: Anatoly Yunitskiy – l’autore e l’inventore della tecnologia di trasporto a corde SkyWay durante la celebrazione. Presenta la sua monografia – il libro “String Transport Systems: on Earth and in Space” a Sheikh Sultan Ibn-Mohammed Al-Qasimi – il governatore dell’emirato di Sharjah. È noto che lo sceicco Al-Qasimi è una figura araba moderna di spicco nella scienza e nell’istruzione. Ha scritto molte opere scientifiche, diverse opere letterarie, tra cui sei opere teatrali.

Siamo fiduciosi che l’interesse per il progetto di trasporto delle stringhe sia dettato da molti di questi vantaggi del sovrano arabo, sotto i cui auspici è in costruzione il #SkyWay Innovation Centre (SWIC) nel Sharjah Technology Park (SRTIP).

#SkyWay and the #UAE: mutual interest

UNESCO recognized the emirate of Sharjah as the cradle of culture, and called Sharjah the world book capital of 2019.

In the photo: Anatoly Yunitskiy – the author and inventor of SkyWay string transport technology during the celebration. He presents his monograph – the book “String Transport Systems: on Earth and in Space” to Sheikh Sultan Ibn-Mohammed Al-Qasimi – the ruler of the emirate of Sharjah. It is known that Sheikh Al-Qasimi is a prominent modern Arab figure in science and education. He authored many scientific works, several literary works, including six plays.

We are confident that interest in the string transport project is dictated by many of these advantages of the Arab ruler, under whose auspices the #SkyWay Innovation Center ( #SWIC ) is being built in the Sharjah Technology Park (SRTIP).

SkyWay dhe Emiratet e Bashkuara Arabe: interes të përbashkët

UNESKO e njohu emiratin e Sharxhas si djepin e kulturës dhe e quajti Sharjahun kryeqytetin e librit botëror të vitit 2019.

Në foto: Anatoli #Yunitskiy – autori dhe shpikësi i teknologjisë së komunikimit SkyWay gjatë festimit. Ai paraqet monografinë e tij – librin “Sistemet e Transportit String: në Tokë dhe në Hapësirë” ndaj shejh Sulltan Ibn-Muhammed Al-Qasimi – sundimtar i emirit të Sharxhahut. Dihet se shejh Al-Qasimi është një figurë e shquar moderne arabe në shkencë dhe arsim. Ai ka shkruar shumë vepra shkencore, disa vepra letrare, duke përfshirë gjashtë shfaqje.

Ne jemi të bindur se interesi në projektin e transportit të vargut është diktuar nga shumë nga këto avantazhe të sundimtarit arab, nën patronazhin e të cilit Qendra e Inovacionit #SkyWay (SWIC) po ndërtohet në Parkun Teknologjik Sharjah (SRTIP).

  • perktheu Joe Artid Fejzo © te gjitha materialet jane Copyright i SkyWay Group Companies.