2 patenta të Federatës Ruse për 3 DIZAJNE INDUSTRIALE / RECEIVED 2 PATENTS OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR 3 INDUSTRIAL DESIGNS

MARJA e 2 patenta të Federatës Ruse për 3 DIZAJNE INDUSTRIALE

Shërbimi Federal për Pronësinë Intelektuale të Federatës Ruse i dha autorit dhe pronarit të patentës Anatoly #Yunitsky dy patenta të Federatës Ruse për 3 dizajne industriale:

№ 107217 – Mjete të lëvizshme për sistemet e transportit të Linjes ;
№ 107218 – Mjetet lëvizëse për sistemet e transportit të Linjes (2 variante).

Në vitin 2017 patentat e Republikës së Bjellorusisë, Kinës, Japonisë, Australisë, Bashkimit Evropian, Organizatës Botërore të Pronësisë Intelektuale tashmë janë pranuar. Më shumë detaje mbi nevojën për të regjistruar pronën intelektuale janë shkruar në artikullin “Mbrojtja e pronësisë intelektuale në grupin e ndërmarrjeve SkyWay

RECEIVED 2 PATENTS OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR 3 INDUSTRIAL DESIGNS

The Federal Service for Intellectual Property of the Russian Federation granted the author and patent owner Anatoly Yunitsky two patents of the Russian Federation for 3 industrial designs:

  • № 107217 – Movable means for string transport systems;
  • № 107218 – Movable means for string transport systems (2 variants).

 

In 2017 patents of the Republic of BelarusChinaJapanAustralia, the European Union, the World Intellectual Property Organization have already been received. More details on the need to register intellectual property are written in the article “Protection of Intellectual Property in the SkyWay group of companies

 

 

Source of publication  ©

Wordl NEWS / INTERVIEW WITH ANATOLY YUNITSKIY ON THE EVE OF THE 11TH STAGE OF DEVELOPMENT

INTERVISTË ME ANATOLI #YUNITSKIY NË PRAG TË 11-TË FAZES SË ZHVILLIMIT

Anatoli Eduardovich nuk është shfaqur në kanalin tonë video për një kohë të gjatë. Në prag të kalimit në një fazë të re, tashmë të 11-të ( apo 12 ) të zhvillimit, gjetëm pak kohë në orarin e dendur të Babait themelues të #SkyWay, në mënyrë që t’i bëjmë pyetjet më të kerkuara :

– Pse dizajneri i përgjithshëm filloi të na kushtoje më pak vëmendje për Mediat, cila është arsyeja për këtë?

– Pse po japim më pak lajme? “Po në lidhje me planet?” Ata thonë se 15 faza nuk po ekzekutohen …

– Pse e filluan ndërtimin vetë?

– Në lidhje me faktin se SkyWay #EcoTechnoPark po rritet vazhdimisht dhe po rrit aftësitë e veta të demonstrimit dhe testimit, a është qëllimi i tij origjinal ende i paprekur?

– Cilat janë planet e reja për të treguar në #EcoFest 2018?

– Cila është situata me autostradën e ajrit me shpejtësi të lartë?

– Dhe gjithsesi, cili është viti i ardhshëm që po përgatitet ?!

Mos e humbisni – jeni duke pritur përgjigje nga personi i parë në të gjitha këto (dhe jo vetëm!) Pyetje …

INTERVIEW WITH ANATOLY #YUNITSKIY ON THE EVE OF THE 11TH STAGE OF DEVELOPMENT

Anatoly Eduardovich has not appeared on our video channel for a long time. On the eve of the transition to a new, already 11th stage of development, we found some time in the dense schedule of the founding father of SkyWay in order to ask him your most frequently asked questions:

– Why the general designer began to pay less and less attention to us, what is the reason for this?

– Why are we giving less news? “What about the plans?” They say that 15 stages are not being executed…

– Why did they start construction on their own?

– In connection with the fact that the SkyWay EcoTechnoPark is continuously growing and increasing its demonstration and testing capabilities, is its original purpose still intact?

– What are the new plans to show on EcoFest 2018?

– What is the situation with the high-speed highway?

– And anyway, what is the future year that we are preparing?!

Do not miss it – you are waiting for answers from the first person to all these (and not only!) questions

 

Source of publication ©

World News / PLANS PROGRESS FOR ADELAIDE’S DRIVERLESS SKY TRAIN

PLANS PROGRESS FOR ADELAIDE’S DRIVERLESS SKY TRAIN

Aug 9, 2016

Former state transport boss Rod Hook has released stunning images of the proposed Sky Way train he hopes to build in Adelaide.

SCROLL DOWN FOR PHOTO GALLERY

“My purpose in releasing these images is to make people aware that it is an option, that it is coming,” Mr Hook told The Advertiser on Tuesday.

I think it is useful for government and people to understand that.”

Mr Hook has proposed the Sky Way as a realistic alternative to plans to extend Adelaide’s tram network.

“No one has been a bigger advocate for tram lines and extensions than I have been,’’ Mr Hook has previously said.

“But we are still running on 100-year-old technology with steel wheels on steel tracks on the ground.’’

The driverless trains sit 5.5m above ground and can travel at 100km/h in urban areas.

In a message posted on LinkedIn, Mr Hook said plans to build a Sky Way in Adelaide were progressing.

“I can also advise that the Flinders University is considering the opportunity to develop a hub at the bottom end near Flinders Medical Centre and the proposed new train station, and Sky Way is working with the University to explore this opportunity,” he wrote.

“Essentially the Sky Way platform could become a central element of this university building and we have the option of locating the platform in the upper levels of the building. ”

Original font : www.fiveaa.com.au/news/plans-progress-for-adelaide-s-driverless-sky-train#1 

Could a driverless, elevated rail solve Australia’s transport woes? NewsWords Linda Cheng / A Mundet nje Tren pa shofer mbi ajer te zgjidhe Problemet e Transportit ne Australi ?

     A mund të zgjidhë një tren pa shofer dhe i ngritur ne ajer problemet e transportit në Australi?
Shkruar nga  Linda Cheng © .                                                        Propozim konceptual për një hekurudhë të ngritur Sky WayUniversitetin Flinders.

Një propozim i një zyrtari të mëparshëm publik në Australinë e Jugut mund të shihte një sistem te binareve te ngritur pa drejtues dhe me bateri, të paraqitur në Universitetin Flinders në Adelaide.

Sistemi ekskluziv i transportit i shkeputur prej tokës, i njohur si “Sky Way“, ka automjete autonome qe punojne me bateri që vetengarkohen. Teknologjia u zhvillua nga një inxhinier me përvojë në programin hapësinor rus dhe u soll në #Australi nga biznesmeni #RodHook, i cili është ish-drejtor ekzekutiv i Departamentit të Planifikimit të Transportit dhe Infrastrukturës në Australinë Jugore.

Hook tha se sistemi Sky Way është në gjendje të kalojë nëpër qytete, te lidhe qendra ekstra-urbane me shpejtësi të lartë dhe tranzit mallrash.

Sistemi gjithashtu është me sa duket më efikas, më ekologjikr dhe “dukshëm më i lirë” se sa tramvajet tradicionale dhe trenat hekurudhorë.

“Trenat dhe tramvajet zakonisht kalojnë nëpër qytete, nëpër tokë bujqësore ose në brendësi, nëpër qytete, do te duhet te ndërtojnë binare mbi tokë, krijojnë tynele, tjetërsojnë tokën ose përpiqen të gjejnë hapësirë ​​në qytete, ndoshta në rrugët ku këto gjëra mund të mbeshteten, “shpjegoi Hook.

“Rruga SkyWay shkon mbi to, kështu që ne nuk kemi probleme me tokën , nuk kemi probleme me mbingarkesë, nuk kemi probleme sigurie në vendin ku tramvajet dhe trenat kanë kalime në nivel.

Unë mendoj se ne ofrojmë një zgjidhje që nuk është eshte e mundur me një linjë hekurudhore ose një linjë tramvaji“.

Hook gjithashtu tha se sistemi ndryshon nga një monorail, sepse sistemi  SkyWay shkon në dy shina në vend të një dhe është gjithashtu i aftë për shpejtësi më të larta se sa ish-korridori i Sidneit i cili eshte mbyllur në vitin 2013.

Rod Hook dhe Associates po bashkëpunon me Universitetin Flinders për të ndërtuar një pilot projekt 500 metrash në kampusin e Bedford Park, i cili do të lidhë qendrën kryesore të universitetit me stacionin e propozuar të Flinders, pjesë e zgjerimit të shtetit të vijës hekurudhore Tonsley.

Projekti Pilot duhet të kushtojë rreth 13 milionë dollarë. Për krahasim, zgjatja një kilometër e qeverisë së Australisë Jugore të vijës së tramvajit të Adelaide përgjatë Terrace Veriut duhet të kushtojë 50 milion dollarë.

“Nëse [Rruga SKYWAY ] është e mundshme, ajo ka potencial të jetë një kartë  krediti për Australinë e Jugut dhe një komunitet shërbimi fantastik”, tha profesor Colin Stirling, zëvendëskryetar i Universitetit Flinders. “Kjo jo vetëm që do t’i përgjigjej një nevoje praktike, por do të ishte në vetvete një tërheqje vemendjeje, sepse nuk ka asgjë si ajo kudo tjetër nëper botë“.

Përveç kësaj, Rod Hook dhe Associates gjithashtu planifikon të ndërtojë një pistë testimi për një kilometër për të demonstruar potencialin e saj.

 

    Un treno senza conducente e sopraelevato potrebbe risolvere i problemi di trasporto in Australia?
Notizie – Linda Cheng
Proposta concettuale per una ferrovia sopraelevata Sky Way presso la Flinders University.
Proposta concettuale per una ferrovia sopraelevata Sky Way presso la Flinders University.

Immagine: Court Hook Hook and Associates ©

Una proposta di un ex funzionario pubblico nell’Australia del Sud potrebbe vedere un sistema di binari sopraelevato senza conducente, alimentato a batteria, introdotto alla Flinders University di Adelaide.

L’esclusivo sistema di trasporto di massa sopraelevato, noto come Sky Way, ha veicoli autonomi e funziona con batterie ricaricabili. La tecnologia è stata sviluppata da un ingegnere con esperienza nel programma spaziale russo e viene portata in Australia dall’uomo d’affari Rod Hook, che è l’ex amministratore delegato del Dipartimento di pianificazione dei trasporti e delle infrastrutture nell’Australia meridionale.

Hook ha affermato che il sistema Sky Way è in grado di transitare in città, treni interurbani ad alta velocità e transiti merci.

Il sistema è anche presumibilmente più efficiente, più ecologico e “significativamente più economico” rispetto ai tradizionali tram e treni ferroviari.

“I treni e i tram normalmente passano di livello attraverso le città, attraverso i terreni agricoli o nell’entroterra australiano. Devi costruire i binari sul terreno, corridoi, tunnel, alienando la terra o cercando di trovare spazio nelle città, probabilmente sulle strade in cui queste cose potrebbero appoggiarsi “, ha spiegato Hook.

Sky Way va sopra le righe, quindi non abbiamo problemi con la terra straniante. Non abbiamo problemi con la congestione. Non abbiamo problemi di sicurezza sul posto dove tram e treni hanno passaggi a livello.

Penso che offriamo una soluzione che non è disponibile con una linea ferroviaria o una linea del tram“.

Hook ha anche detto che il sistema si differenzia da una monorotaia perché il sistema funziona su due binari anziché su uno ed è anche capace di velocità più elevate rispetto all’ex monorotaia di Sydney che è stata chiusa nel 2013.

Rod Hook and Associates sta collaborando con la Flinders University per costruire un progetto pilota di 500 metri nel campus di Bedford Park, che collegherà l’hub centrale dell’università alla stazione di Flinders proposta – parte del progetto di estensione della linea ferroviaria Tonsley del governo statale.

Il pilota dovrebbe costare $ 13 milioni. A titolo di paragone, l’estensione di un chilometro del governo sud-australiano della linea del tram di Adelaide lungo North Terrace dovrebbe costare $ 50 milioni.

“Se [ la SkyWay ] è fattibile, ha il potenziale per essere un drawcard per il Sud Australia e una fantastica comunità di servizi”, ha affermato il professor Colin Stirling, vice-cancelliere della Flinders University. “Non solo risponderebbe a un’esigenza pratica, ma sarebbe di per sé un’attrazione perché non c’è niente di simile in nessun’altra parte del mondo.”

Inoltre, Rod Hook and Associates prevede anche di costruire una pista di prova di un chilometro per dimostrare il suo potenziale.

 

Could a driverless, elevated rail solve Australia’s transport woes?

Conceptual proposal for a Sky Way elevated rail at Flinders University.

Conceptual proposal for a Sky Way elevated rail at Flinders University.   Image: Courtesy Rod Hook and Associates

A proposal by a former senior public servant in South Australia could see a driverless, battery-operated elevated rail system introduced at Flinders University in Adelaide.

The unique elevated mass-transit system, known as Sky Way, has autonomous vehicles and operates on rechargeable batteries. The technology has been developed by an engineer with experience in the Russian space program and is being brought to Australia by businessman Rod Hook, who is the ex-CEO of the Department of Planning Transport and Infrastructure in South Australia.

Hook said the Sky Way system is capable of urban transit, high-speed inter-city rail and freight transit.

The system is also purportedly more efficient, more environmentally friendly and “significantly cheaper” than traditional on-ground tram and train systems.

“Trains and trams normally go at grade through cities, across farmland or in outback Australia. You’re building the tracks on the ground, you’re building corridors, alienating land, or trying to find space in cities, probably on roads where these things might sit,” Hook explained.

Sky Way goes over the top, so we don’t have issues with alienating land. We don’t have issues with congestion. We don’t have safety issues on the ground where trams and trains have level crossings.

I think we offer a solution that isn’t available with a train line or a tram line.”

Hook also said the system differs from a monorail because the system operates on two rails rather than one and it’s also capable of faster speeds than the former Sydney monorail that closed in 2013.

Conceptual proposal for a Sky Way elevated rail at Flinders University. Image:  Courtesy Rod Hook and Associates

Rod Hook and Associates is collaborating with Flinders University to possibly build a 500-metre pilot project at the Bedford Park campus, which will connect the university’s central hub to the proposed Flinders Station – part of the state government’s Tonsley rail line extension project.

The pilot is expected to cost $13 million. By way of comparison, the South Australian government’s one-kilometre extension of Adelaide’s tram line along North Terrace is expected to cost $50 million.

“If [the Sky Way] is feasible, it has the potential to be a drawcard for South Australia and a fantastic community amenity,” said professor Colin Stirling, vice-chancellor of Flinders University. “Not only would it address a practical need, but it would be an attraction in itself as there’s nothing like it anywhere else in the world.”

In addition, Rod Hook and Associates also plan to build a one-kilometre test track to demonstrate its potential.

BE IN THE MIDDLE OF THE SWIG MOVEMENT! 31 March 2018 / Konferenca direkte me te rejat e PRANVERES SWIG

GATI PËR NJE DIREKTE me  LAJME TË FRESKTA ? NXITO PËR TË MARRË NJË VEND NË TAKIMIN FINAL !

Pranvera është një kohë e mahnitshme për vitin kur gjithçka rreth jetës vjen pas një letargu . Ky proces është i qetë dhe gradual.

Edhe në SWIG, pavarësisht qetësisë pranverore, puna është në aktivitet të plotë. Në të gjitha qoshet e konferencave të globit, takimet, trajnimi “Master-Profi” offline mbahen dhe gjithçka ndodh në një mënyrë pa ndalesë.

Ne nuk kemi kohë për të pushuar dhe për të shijuar mbërritjen e pranverës, ne nxitojmë të prezantojmë mijëra njerëz me teknologji inovative SkyWay, njohuri financiare dhe mundësi të reja.

PRANVERA NE SWIG ka filluar Plot FORCE, PASURI dhe FRYTE !
Jemi të gëzuar të ndajmë me ju lajme të reja, ngjarje të gëzueshme, rezultatet e marsit dhe surpriza të këndshme!

Mundohu te Jesh ne QENDER te Levizjes SWIG !
Ne ju ftojmë në takimin përfundimtar me Z. Andrey Hovratov, i cili do të mbahet të shtunën, më 31 mars, në orën 12:00 ( ora e Moskes ).

SPEAKER:
Mr . ANDREY HOVRATOV

Drejtor i Përgjithshëm i Sky Way Invest Group, aksionar i Sky Way, autor dhe krijues i projektit të trajnimit Akademia e Investitorit Privat, investitor profesional, trajner dhe trajner biznesi për zhvillim financiar dhe investim të personalitetit, mjeshtër i profesionit Menaxheri i biznesit të rrjetit.

PRENOTONI VENDIN TUAJ NË KOHEN e DUHUR :
Lidhje për regjistrim  :                    http://b20255.vr.mirapolis.ru/mira/s/OPbiwL
Lidhje për një hyrje të mysafirëve :  http://m.mirapolis.ru/m/miravr/7954969549 
Kodi për të hyrë nga telefoni celular: 7954969549

ME BESIM NE SUKSESIN E PËRGJITHSHËM, SKY WAY INVEST GROUP

 

 

SEI PRONTO PER UNO STREAM di NOVITÀ FRESCHE ? Affrettati a prendere un posto al meeting finale !

La primavera è un momento fantastico per l’anno in cui tutto intorno prende vita dopo l’ibernazione. Questo processo è uniforme e graduale.

E a SWIG, nonostante la serenità primaverile, il lavoro è in pieno svolgimento. In tutti gli angoli del globo si tengono conferenze, riunioni, corsi di formazione “Master-Profi” offline e tutto avviene in modalità non-stop. Non abbiamo tempo per riposare e godersi l’arrivo della primavera, ci affrettiamo ad introdurre migliaia di persone con tecnologia innovativa SkyWay, formazione finanziaria e nuove opportunità.

LA PRIMAVERA IN SWIG È INIZIATA FORTE, VIGOROSA E PIENA DI FRUTTI !
Siamo lieti di condividere con voi notizie fresche, eventi gioiosi, i risultati di marzo e piacevoli sorprese!

CERCA di ESSERE nel MEZZO DEL MOVIMENTO SWIG !
Vi invitiamo all’incontro finale con Andrey Hovratov, che si terrà sabato 31 marzo alle 12:00 ( ora di Mosca / Russia ).

SPEAKER:
ANDREE HOVRATOV

Direttore generale di Sky Way Invest Group, azionista di Sky Way, autore e creatore del progetto di formazione Academy of Private Investor, investitore professionale, coach e formatore aziendale per lo sviluppo finanziario e degli investimenti della personalità, maestro della professione Responsabile delle attività di rete.

PRENOTA IL TUO POSTO IN ANTICIPO:
Link per la registrazione   http://b20255.vr.mirapolis.ru/mira/s/OPbiwL 
Link per un accesso ospite   http://m.mirapolis.ru/m/miravr/7954969549
Il codice per entrare dal cellulare: 7954969549

CON FEDE NEL SUCCESSO GENERALE, SKYWAY INVEST GROUP 

READY FOR A STREAM OF FRESH NEWS? HURRY TO TAKE A PLACE AT THE FINAL MEETING!

 

Spring is an amazing time for the year when everything around comes to life after a hibernation. This process is smoothly and gradual.

And in SWIG, despite spring serenity, the work is in full swing. In all corners of the globe conferences, meetings, training “Master-Profi” offline are held and everything happens in a non-stop mode. We do not have time to rest and enjoy the arrival of spring, we hasten to introduce thousands of people with innovative technology SkyWay, financial literacy and new opportunities.

SPRING IN SWIG HAS STARTED VIGOROUSLY, RICHLY AND FRUITFULLY!

We are glad to share with you fresh news, joyful events, the results of March and pleasant surprises!

BE IN THE MIDDLE OF THE SWIG MOVEMENT!

We invite you to the Final meeting with Andrey Hovratov, which will be held on Saturday, March 31, at 12:00 (MSK).

SPEAKER:

ANDREY HOVRATOV

General Director of the Sky Way Invest Group, Sky Way shareholder, author and creator of the training project Academy of Private Investor, professional investor, coach and business trainer for financial and investment development of the personality, master of the profession Manager of network business.

 

BOOK YOUR PLACE IN ADVANCE:

WITH FAITH TO THE OVERALL SUCCESS, SKY WAY INVEST GROUP

 

© 2014 – 2017 Sky Way Invest Group

SkyWay Technologies Co. ISO 9001:2015 / SKyWay Certifikohet ISO 9001:2015

Një certifikatë ndërkombëtare që konfirmon përputhjen e sistemit të menaxhimit të cilësisë të aplikuar në SkyWay Technologies Co në standardin ndërkombëtar ISO 9001: 2015 është regjistruar në regjistrin e agjencisë certifikuese “TÜV Thüringen“.
Sistemi i menaxhimit të cilësisë i praktikuar në kompaninë projektuese SkyWay lejon të zvogëlojë rreziqet financiare, të optimizojë procedurat operacionale, të rrisë kapacitetet prodhuese dhe të ulë shpenzimet e prodhimit në produktet e zhvilluara, duke rritur kështu përfitueshmërinë dhe atraktivitetin e tyre në tregun ndërkombëtar.
Ju mund të kontrolloni vlefshmërinë e certifikatës SkyWay duke përdorur një formular të posaçëm në faqen zyrtare të internetit të kompanisë “TÜV Thüringen” në: https://www.tuev-thueringen.com/about-us/validity-of-certificates 

Numri i regjistrimit të certifikatës SkyWay është 151001810162.

 

Un certificato internazionale che conferma la conformità del sistema di gestione della qualità applicato in SkyWay Technologies Co. allo standard internazionale ISO 9001: 2015 è inserito nel registro dell’agenzia di certificazione “TÜV Thüringen“.
Il sistema di gestione della qualità praticato nella società di progettazione dei progetti SkyWay consente di ridurre i rischi finanziari, ottimizzare le procedure operative, aumentare la capacità produttiva e ridurre i costi di produzione sui prodotti sviluppati, aumentando così la redditività e l’attrattiva sul mercato internazionale.
È possibile verificare la validità del certificato SkyWay utilizzando un modulo speciale sul sito Web ufficiale della Società “TÜV Thüringen” all’indirizzo: https://www.tuev-thueringen.com/about-us/validity-of-certificates

Il numero di registrazione del certificato SkyWay è 151001810162.

 

     An international certificate confirming compliance of the quality management system applied in SkyWay Technologies Co. to the international standard ISO 9001:2015 is entered into the register of the certifying agency “TÜV Thüringen”.
The quality management system practiced in SkyWay project-designing Company allows to reduce financial risks, optimize operational procedures, increase productive capacity and reduce production expenses on developed products, thereby raising their profitability and attractiveness in the international market.
You can check the validity of the SkyWay certificate using a special form at the official website of the Company “TÜV Thüringen” at: https://www.tuev-thueringen.com/about-us/validity-of-certificates

SkyWay certificate registration number is 151001810162.

 

Copyright © 2017 Rsw-systems.com, Inc.

UITP Membership for SkyWay / SkyWay behet anetare e UITP !

 

   Zhvillimi i kompanisë i transportit Skyway ka sjelle risine per tu bere anëtar i një prej organizatave më të mëdha ndërkombëtare. Shoqata Ndërkombëtare e Transportit Publik (UITP) bashkon më shumë se 1400 kompani të transportit dhe organizata kërkimore nga më shumë se 96 vende.
Shoqata Ndërkombëtare e Transportit Publik është një organizatë me reputacion me më shumë se një shekull të historisë. Bashkëpunimi me të siguron kompanitë e transportit me qasje në ekspertizë të kualifikuar në fushën e transportit publik.
Organizata mban kongrese dhe ekspozita ne industri, ofron këshilla dhe ofron akses në bibliotekën më të madhe tematike online.

Regjistri online i Shoqatës përmban kompanitë e transportit nga të gjitha kontinentet. Thelbi i kësaj platforme është kontaktet e biznesit dhe bashkëpunimi.
UITP bashkon më shumë se 18,000 profesionistë në sektorin e transportit; Shoqata ndihmon pjesëmarrësit të krijojnë kontakte biznesi midis dy kompanive të industrisë dhe klientëve potencialë.

UITP gjithashtu promovon komunikimin me zyrtarët e transportit dhe përfaqësuesit e medias.

 

     Lo sviluppatore della compagnia dei trasporti Skyway è diventato membro di una delle principali organizzazioni internazionali. L’Associazione internazionale dei trasporti pubblici (UITP) riunisce oltre 1400 società di trasporti e organizzazioni di ricerca di oltre 96 paesi.
L’Associazione internazionale dei trasporti pubblici è un’organizzazione rispettabile con oltre un secolo di storia. La cooperazione con essa fornisce alle aziende di trasporto un accesso a competenze qualificate nel settore dei trasporti pubblici.
L’organizzazione tiene congressi e mostre di settore, offre consulenza e fornisce l’accesso alla più grande biblioteca tematica online.

Il registro online dell’Associazione contiene aziende di trasporto di tutti i continenti. Il nucleo di questa piattaforma è la collaborazione e i contatti commerciali.
UITP unisce più di 18.000 professionisti nel settore dei trasporti; l’Associazione aiuta i partecipanti a stabilire contatti commerciali tra aziende del settore e potenziali clienti.

L’UITP promuove anche la comunicazione con i funzionari dei trasporti e i rappresentanti dei media.

The company-developer of Skyway transport has become a member of one of the major international organizations. The International Association of Public Transport (UITP) unites more than 1400 transport companies and research organizations from more than 96 countries.
The International Association of Public Transport is a reputable organization with more than a century of history. Cooperation with it provides transport companies with an access to qualified expertise in the field of public transport.
The organization holds industry congresses and exhibitions, offers advice and provides access to the largest thematic online library. The online register of the Association contains transport companies from all continents. The core of this platform is business contacts and cooperation.
UITP unites more than 18,000 professionals in the transport sector; the Association helps participants to establish business contacts between both industry companies and potential customers. UITP also promotes communication with transport officials and media representatives.

News on March 2018 / te Rejat e Marsit 2018

Mars 2018, Bjellorusi.

Një numër i objekteve në qendrën e testimit SkyWay EcoTechnoPark (ETP) në Maryina Gorka janë regjistruar tashme.

Shtatë certifikata për objektet e qendrës së testimit të transportit SkyWay janë regjistruar në Regjistrin Kombëtar të Bashkuar të Pasurive të Paluajtshme dhe të Drejtat e Njeriut. Objektet e regjistruara përfshijnë objektet e transportit, shërbimet publike dhe mostrat ekspozuese të sistemeve të transportit SkyWay.

EcoTechnoPark është vazhdimisht në rritje dhe duke rritur gamën e saj të demonstrimit dhe testimit; më shumë objekte të reja do të regjistrohen në Regjistrin e Unifikuar të Bjellorusisë. Shtatë certifikata të Regjistrimit të Shtetit, mars 2018 (në rusisht) EcoTechnoPark u vune në funksionim kohët e fundit, në fund të vitit 2017.

Operimi ETP nënkupton testimin, përmirësimin dhe certifikimin fazor për fazë të teknologjisë SkyWay, si dhe demonstrimin e produkteve për klientët e sistemeve të transportit nga vende të ndryshme të botës. Parku është ndërtuar në vendin e djerrinës brenda pak viteve dhe tashmë është bërë një ndër ndërmarrjet më të mëdha në strukturën ekonomike të rrethit Pukhavichy.

Veçoritë e operimit të njësisë në strukturën e pistave do të studiohen gjatë testimeve të ardhshme të performancës në ETP. Ato do të zhvillohen menjëherë pas përfundimit të testimeve të fabrikës, të cilat Dmitry Schidlovsky, ekspert për kontrollin e cilësisë në Skyway Technologies Co. ka komentuar më parë.

 

    Marzo 2018, Bielorussia.

Sono stati registrati numerosi oggetti presso il centro di prova SkyWay EcoTechnoPark (ETP) di Maryina Gorka.

Sette certificati sugli oggetti del centro di test di trasporto SkyWay sono stati inseriti nel Registro nazionale unificato di beni immobili e diritti ad esso. Gli oggetti registrati includono strutture di trasporto, servizi pubblici e campioni espositivi dei sistemi di trasporto SkyWay.

EcoTechnoPark è in costante crescita e aumenta la sua gamma dimostrativa e di collaudo; più nuove strutture saranno registrate nel Registro unificato della Bielorussia. Sette certificati di registrazione dello Stato, marzo 2018. (in russo) EcoTechnoPark è stato commissionato in funzione abbastanza recentemente, verso la fine del 2017.

L’operazione ETP implica la verifica, il miglioramento e la certificazione fase per fase della tecnologia SkyWay, nonché la dimostrazione dei prodotti ai clienti dei sistemi di trasporto di vari paesi del mondo. Il parco è stato costruito sul sito della terra desolata nel giro di pochi anni ed è già diventato una delle più grandi imprese nella struttura economica del distretto di Pukhavichy.

Le peculiarità dell’operazione unitruck sulla struttura del binario saranno studiate durante i prossimi test delle prestazioni presso l’ETP. Avranno luogo immediatamente dopo il completamento dei test di fabbrica, come ha commentato Dmitry Schidlovsky, esperto in controllo di qualità in Skyway Technologies Co..

 

  March 2018, Belarus.

A number of objects at the SkyWay testing center EcoTechnoPark (ETP) in Maryina Gorka have been registered.

Seven certificates on the objects of SkyWay transport testing center have been entered into the Unified National Register of Real estate and Rights to it. The registered objects include transport facilities, public utilities and exhibition samples of SkyWay transportation systems.

EcoTechnoPark is constantly growing and increasing its demonstrating and testing range; more new facilities will be registered in the Unified Register of Belarus. Seven certificates of State Registration, March 2018. (in Russian) EcoTechnoPark was commissioned in operation quite recently, in late 2017.

ETP operation implies testing, improvement and stage-by-stage certification of SkyWay technology, as well as demonstration of products to customers of transport systems from various countries of the world. The Park was built on the site of wasteland within just a few years and has already become one of the largest enterprises in the economic structure of Pukhavichy district.

The peculiarities of #unitruck operation on the track structure will be studied during the next performance trials at ETP. They will take place immediately after the completion of factory tests, which Dmitry Schidlovsky, expert on quality control in Skyway Technologies Co. commented previously.

©  rsw-systems

SKYWAY TRANSPORT OVER MOGILEV! / SkyWay Transport mbi MOGILEV / Biellorusi

Vizualizimi i projektit të SkyWay mbi Mogilev në Bjellorusi.

Ne ju paraqesim pamjet e transportit SkyWay në qytetin Mogilev në gjuhën angleze.

KJO ËSHTË ÇFARË NA PRET NE NË TË ARDHMEN .

Kjo është ajo që së shpejti do të bëhet një routine.

SHIKIM te KENDSHEM !

SKYWAY TRANSPORT OVER MOGILEV!

 

We present you the visualization of SkyWay transport in the city Mogilev in English.

THIS IS WHAT AWAITS US IN THE NEAR FUTURE.

THIS IS WHAT WILL SOON BECOME A ROUTINE.

HAPPY VIEWING!

SKYWAY INVEST GROUP EDUCATION SUMMIT 2018

SKYWAY INVEST GROUP EDUCATION SUMMIT 2018

 

Sky Way Invest Group, trademarked company, is an educational platform that provides highly skilled and targeted training on a variety of areas, including personal finance, investment segments, money management e.g. capital and investment portfolio enlargement, online business and personal development.

While building the SkyWay Invest Group brand, we have to create a unique combination of two groundbreaking projects. On one hand, we allow every person to learn how to invest, how to improve one’s level of income while on the other hand, we support a new innovative high-speed, safe and ecologically friendly transport system. We do this by combining the Academy of Private Investors with the SkyWay elevated string technology.

We have managed to offer the best terms for the clients of both projects. Since September 2011, at least 100,000 people from more than 35 countries and 4 continents have completed and benefited from our Investment Training Courses. All these people have gained invaluable knowledge and have opened up doors for themselves not only the opportunity to save their already hard-earned money but also how to make that money work for them.

Main Speaker:

ANDREY HOVRATOV

General Director of the Sky Way Invest Group, a shareholder of SkyWay, professional investor, author and creator of the Academy of Private Investment, coach and business trainer for financial and investment development of the individual, Master of the profession Manager of network business.

 

His goal of the project is to give an insight of the Science behind Investments. The quicker you understand how investment world works, the quicker you will gain absolute freedom. Andrey obtained his knowledge through personal experience. He has been around in investment businesses for the past 30 years. Now it is time to give back.

Attending this amazing event will give you the opportunity toTransform your Life, Business and Income and more importantly show you how you can LIVE YOUR DREAM AND LIFE WITH PURPOSE!

  • Where is the event: TBC, London
  • What date is the event: 10th and 11th of March, 2018
  • What time is the event: 9.00 am – 6.00 pm GMT

On the 10th of March we are hosting the Drinks reception

What tickets types are there: Early Bird, Silver, Gold, VIP (all the information described under “show info” when purchasing the ticket)

BUY A TICKET

FOR ANY QUESTIONS, PLEASE CONTACT:

  • Anete: +44 7935 871577

 

 

SKYWAY INVEST GROUP EDUCATION SUMMIT 2018

Sky Way Invest Group, kompani e markës se Rregjistruar, është një platformë edukative që ofron trajnime shumë të kualifikuara dhe të targetuara në fusha të ndryshme, duke përfshirë financat personale, segmentet e investimeve, menaxhimin e parave, p.sh. zgjerimi i portofolit të kapitalit dhe investimeve, biznesi online dhe zhvillimi personal.

Ndërsa po ndërtojmë markën e SkyWay Invest Group, ne duhet të krijojmë një kombinim unik të dy projekteve novatore. Nga njëra anë, ne lejojmë çdo person të mësojë se si të investojë, si të përmirësojë nivelin e të ardhurave, ndërsa në anën tjetër, ne mbështesim një sistem të ri inovativ të transportit të shpejtë, të sigurt dhe ekologjik. Ne e bëjmë këtë duke kombinuar Akademinë e Investitorëve Privatë me teknologjinë e ngritur të SkyWay.

Ne kemi arritur të ofrojmë kushtet më të mira për klientët e të dy projekteve. Që nga shtatori i vitit 2011, të paktën 100,000 njerëz nga më shumë se 35 vende dhe 4 kontinente kanë përfunduar dhe kanë përfituar nga kurset tona të trajnimit për investime. Të gjithë këta njerëz kanë fituar njohuri të paçmueshme dhe kanë hapur dyert për veten e tyre jo vetëm për mundësinë për të kursyer paratë e tyre tashmë të fituara me vështirësi, por edhe për të bërë që këto para të punojnë për ta.

Referuesi Kryesor :

ANDREY HOVRATOV

Drejtor i Përgjithshëm i Sky Way Invest Group, aksionar i SkyWay, investitor profesional, autor dhe krijues i Akademisë së Investimeve Private, trajner dhe trajner biznesi për zhvillim financiar dhe investim të individit, Master i profesionit Menaxher i biznesit të rrjetit.

Qëllimi i tij i projektit është të japë një pasqyrë të Shkencës pas investimeve. Sa më shpejt të kuptoni se si punon bota e investimeve, aq më shpejt do të fitoni liri absolute. Andrey mori njohuritë e tij përmes përvojës personale. Ai ka qenë ne fushen e biznesit dhe investimeve për 30 vitet e fundit. Tani është koha për të dhënë përsëri.

Pjesëmarrja në këtë ngjarje të mrekullueshme do t’ju japë mundësinë për të transformuar jetën, biznesin dhe të ardhurat tuaja dhe më e rëndësishmja t’ju tregojë se si mund të jetoni me dreamin tuaj dhe jetën me qëllimin!

Ku zhvillohet ngjarja:  TBC, Londër
Cila datë është ngjarja:   10 dhe 11 mars 2018
Koha e ngjarjes:   9.00 – 18.00 GMT

Llojet e biletave janë: Early Bird, Silver, Gold, VIP (të gjitha informacionet e përshkruara nën “info treguese” kur blini biletën)

BLEJ NJE BILETE

PËR ÇDO PYETJE, JU LUTEM KONTAKTONI:
Anete:     +44 7935 871577