ECOFEST 2019 THROUGH THE EYES OF MEDIA • ECO FEST visto dalle MEDIA • Eko Fest pare nga MEDIAT • #SKYWAY Evolution

ECOFEST 2019 THROUGH THE EYES OF MEDIA

20 August 2019

We are only summarizing the results of the last EcoFest 2019, but the major media are already sharing reviews on the event held on August 17 in Maryina Gorka.

RBC TV channel released a detailed report from EcoFest and even had talks with the General designer Anatoly Yunitsky and CEO Nadezhda Kosareva:

” First, we want to relieve cities from traffic jams. If we pass over up to the second level, the factor of injuries on the roads will disappear. Secondly, we can get to hard-to-reach areas where the railway cannot get, where it is difficult to fly by air, or, for example, it is not reasonable.”

You can watch the video report by Tatiana Torriani on RBC channel about where SkyWay technologies can reach, achieve 500 km/h speed and where unibuses, unibikes and unicars can appear already this autumn besides Belarus (in Russian):

Komsomolskaya Pravda” also did not pass by such a large-scale event for Belarus:

After the speech by the General designer, the second most important event for most guests was riding in a double-rail and a 14-passenger unibuses and a unicar. This year every guest managed to experience all the magic of travelling in the string transport. People called directly from the cabin and enthusiastically babbled into the phone, “Yes, I’m riding, calling you directly from the unicar. You can imagine how quietly it is moving. And it is so beautiful around!” (in Russian).

EcoFest2019, EcoTechnoPark, interview, Unitsky, Kosareva

Release prepared by: Text Natalia Sokolova          Editor Evgeny Petrov Translation Gurinovich Vladimir

Использование этого материала сайта группы компаний SkyWay в Интернет-пространстве допускается только при обязательном размещении ссылки на источник публикации: https://rsw-systems.com/news/smi-about-ecofest2019
© https://rsw-systems.com/

• • • • • • • Italian / Italiano • • • • • • • 

ECOFEST 2019 ATTRAVERSO GLI OCCHI DEI MEDIA
20 agosto 2019

Stiamo solo sintetizzando i risultati dell’ultimo EcoFest 2019, ma i principali media stanno già condividendo recensioni sull’evento tenutosi il 17 agosto a Maryina Gorka. Il canale televisivo RBC ha pubblicato un rapporto dettagliato da EcoFest e ha persino discusso con il designer generale Anatoly Yunitsky e il CEO Nadezhda Kosareva:

” In primo luogo, vogliamo alleviare le città dagli ingorghi. Se passiamo al secondo livello, il fattore degli infortuni sulle strade scomparirà. In secondo luogo, possiamo raggiungere aree difficili da raggiungere dove la ferrovia non può arrivare, dove è difficile volare in aereo o, ad esempio, non è ragionevole. ”

Puoi guardare il video report di Tatiana Torriani sul canale RBC su dove le tecnologie SkyWay possono raggiungere, raggiungere 500 km / h di velocità e dove unibus, unibike e unicar possono apparire già questo autunno oltre alla Bielorussia (in russo):

Anche “Komsomolskaya Pravda” non è passato per un evento così su larga scala per la Bielorussia: dopo il discorso del progettista generale, il secondo evento più importante per la maggior parte degli ospiti è stato in sella a una doppia ferrovia e un unibus di 14 passeggeri e un unicar . Quest’anno ogni ospite è riuscito a sperimentare tutta la magia del viaggio nel trasporto delle corde. La gente chiamava direttamente dalla cabina e balbettava entusiasticamente al telefono, “Sì, sto guidando, chiamandoti direttamente dall’unicar. Puoi immaginare con che calma si sta muovendo. Ed è così bello in giro! ”(In russo).

EcoFest2019, EcoTechnoPark, interview, Unitsky, Kosareva

Articolo preparato da:         Testo Natalia Sokolova           Editor Evgeny Petrov Traduzione Gurinovich Vladimir

• • • • • • •  Albanian / Shqip • • • • • • • 

ECOFEST 2019 PERMES SYRIT TE MEDIAVE
20 gusht 2019

Ne po përmbledhim vetëm rezultatet e EcoFest të fundit 2019, por mediat kryesore tashmë po ndajnë vlerësime për ngjarjen e mbajtur në 17 gusht në Maryina Gorka. Kanali televiziv Rus RBC lëshoi ​​një raport të detajuar nga EcoFest dhe madje pati bisedime me Dizajnerin e Përgjithshëm Anatoly Yunitsky dhe CEO Nadezhda Kosareva:

“Së pari, ne duam t’i çlirojmë qytetet nga bllokimet e trafikut. Nëse kalojmë deri në nivelin e dytë, faktori i dëmtimeve në rrugë do të zhduket. Së dyti, ne mund të arrijmë në zona me vështirësi ku nuk mund të arrihet hekurudha, ku është e vështirë të fluturosh përmes ajrit, ose, për shembull, nuk është e arsyeshme. ”

Ju mund ta shikoni raportin video nga Tatiana Torrianikanalin RBC në lidhje me atë se ku mund të arrijnë teknologjitë SkyWay, të arrijnë shpejtësinë 500 km / orë dhe ku unibuses, unibikes dhe unicars mund të shfaqen tashmë këtë vjeshtë përveç Bjellorusisë (në Rusisht):

Komsomolskaya Pravda” gjithashtu nuk kaloi nga një ngjarje kaq e gjerë për Bjellorusinë:

Pas fjalimit të stilistit të Përgjithshëm, ngjarja e dytë më e rëndësishme për shumicën e miqve ishte hipja në një #Unicar të dyfishtë , #unibus me 14 pasagjerë dhe në #unibike . Këtë vit çdo mysafir arriti të provojë gjithë magjinë e udhëtimit në transportin e telit.

Njerëzit thirrën direkt nga kabina dhe u entuziazmuan në celularet e tyre, “Po, po hipur jam, duke ju thirrur direkt nga unicar. Mund ta imagjinoni se sa qetësisht po lëviz. Dhe është shumë bukur përreth! ”(Në Rusisht).

 

Translate / Traduzione / Perkthimi  © #JoeArtidFejzo  2019

EСOFEST 2019: LIVE DI MARYINA GORKA • Dal Vivo direttamente da Maryina Gorka • Direkt nga Eco Techno Park i #SKYWAY

EСOFEST 2019: LIVE FROM MARYINA GORKA

17 August 2019

Today Belarus holds its annual event focused on high technologies, innovations and ecology – EcoFest 2019.  You can watch the happenings at the festival thanks to the official broadcast. You will see how nature and transport can coexist harmoniously. How to correct the current environmental situation and implement a reasonable use of land.

But most importantly – the modern breakthrough SkyWay technology. Specifically, innovative transport, automatic control systems and artificial intelligence. During this day, we will show the latest developments of SkyWay, the speech by General designer Anatoly Yunitsky and interviews with like-minded people from around the world. Stay with us, it will be interesting! A live broadcast is also available in English.

To switch over, select the “Change view” icon (next after “Settings”) and select camera #2.

Release prepared by:

Text Natalia Sokolova        Editor Evgeny Petrov            Anchorman Mikhail Kirichenko            Anchorman Viacheslav Evtukh              Video Sergey Kazakov Video editing Dmitry Smirnov

Использование этого материала сайта группы компаний SkyWay в Интернет-пространстве допускается только при обязательном размещении ссылки на источник публикации: https://rsw-systems.com/news/ecofest-on-air      Original NEWS 
© https://rsw-systems.com/

      • • • • • • • Italian / Italiano • • • • • • •

EСOFEST 2019: Direttamente da MARYINA GORKA

17 agosto 2019

Oggi la Bielorussia organizza il suo evento annuale incentrato su tecnologie avanzate, innovazioni ed ecologia – #EcoFest 2019. Puoi guardare gli eventi al festival grazie alla trasmissione ufficiale. Vedrai come la natura e il trasporto possano coesistere armoniosamente. Come correggere l’attuale situazione ambientale e attuare un uso ragionevole della terra.

Ma soprattutto – la moderna tecnologia rivoluzionaria #SkyWay. In particolare, trasporto innovativo, sistemi di controllo automatico e intelligenza artificiale. Durante questo giorno, mostreremo gli ultimi sviluppi di SkyWay, il discorso del designer generale Anatoly #Yunitsky e le interviste con persone affini da tutto il mondo. Resta con noi, sarà interessante!

Una trasmissione in diretta è disponibile anche in inglese. Per cambiare, seleziona l’icona “Cambia vista” (dopo “Impostazioni”) e seleziona la videocamera n. 2.

Redazionale preparato da:

Testo Natalia Sokolova          editore Evgeny Petrov          Anchorman Mikhail Kirichenko              Anchorman Viacheslav Evtukh      video Sergey Kazakov       Montaggio video Dmitry Smirnov

   • • • • • • •  Albanian / Shqip • • • • • • • 

EСOFEST 2019: JETA NGA MARYINA GORKA

17 Gusht 2019

Sot Bjellorusia mban veprimtarinë e saj vjetore të përqendruar në teknologji te e larta, risi dhe ekologji – EcoFest 2019. Mund të shihni ngjarjet në festival falë transmetimit zyrtar. Do të shihni se si natyra dhe transporti mund të bashkëjetojnë në mënyrë harmonike. Si të korrigjoni situatën aktuale mjedisore dhe të zbatoni një përdorim të arsyeshëm të tokës.

Por më e rëndësishmja – përparimi modern dhe teknologjia SkyWay. Konkretisht, transporti inovativ, sistemet e kontrollit automatik dhe inteligjenca artificiale. Gjatë kësaj dite, ne do të tregojmë zhvillimet më të fundit të SkyWay, fjalimin e Shkencetarit dhe Krijuesit të Përgjithshëm Anatoly Yunitsky dhe intervistat me njerëz me mendje nga e gjithë bota. Qëndroni me ne, do të jetë interesante!

Një transmetim i drejtpërdrejtë është gjithashtu në dispozicion në anglisht. Për tu ndezur, zgjidhni ikonën “Ndrysho pamjen” (tjetër pas “Parametrat“) dhe zgjidhni kamerën # 2.

Publikimi i përgatitur nga:       Tekst Redaktori Natalia Sokolova   Evgeny Petrov        Anchorman Mikhail Kirichenko          Anchorman Viacheslav Evtukh            Video Sergey Kazakov           Redaktori video Dmitry Smirnov

 

Translate / Traduzione / Perktheu  ©  #JoeArtidFejzo  2019

THE FUTURE OF URBAN TRANSPORT IN SMART CITIES IS DISCUSSED IN DUBAI • Il Futuro dei Trasporti Urbani nelle Città Smart in #Dubai

THE FUTURE OF URBAN TRANSPORT IN SMART CITIES IS DISCUSSED IN DUBAI

12 August 2019 

The population of the planet is growing exponentially. This is especially true of cities with millions. According to the website Worldatlas, in 2018 the TOP 10 largest cities were:

Shanghai (China) 24,153,000

Beijing (China) 18,590,000

Karachi (Pakistan) 18,000,000

Istanbul (Turkey) 14,657,000

Dhaka (Bangladesh) 14,543,000

Tokyo (Japan) 13,617,000

Moscow (Russia) 13,197,596

Manila (Philippines) 12,877,000

Tianjin (China) 12,784,000

Mumbai (India) 12,400,000

In this regard, there are big problems for the mobility of residents. And governments around the world are adopting innovative approaches, including the use of the Internet of things (IoT) to solve urban transport problems. The annual “Arab cities of the future” summit, to be held in Dubai under the auspices of the Ministry of infrastructure development from 16 to 17 September 2019, will pay great attention to the measures necessary for the deployment of safe, efficient and sustainable transport systems. In the run-up to the event, experts published a report that addressed the challenges in this area.

As noted by the News Service TradeArabia, in this regard, there is a growing relevance of the joint project of Dubai Roads and Transport Authority (RTA) and SkyWay Group of Companies to create a transport system in the style of a cable way called Sky Pods that is capable to provide speed up to 30 miles per hour.

Release prepared by: Text Natalia Sokolova

Использование этого материала сайта группы компаний SkyWay в Интернет-пространстве допускается только при обязательном размещении ссылки на источник публикации: https://rsw-systems.com/news/dubai-future-iot
© https://rsw-systems.com/

 • • • • • • • Italian / Italiano • • • • • • •

IL FUTURO DEI TRASPORTI URBANI NELLE CITTA’ SMART del Futuro È STATO DISCUSSO A DUBAI

12 agosto 2019

La popolazione del pianeta sta crescendo esponenzialmente. Ciò è particolarmente vero per le città con milioni. Secondo il sito Web Worldatlas, nel 2018 le 10 maggiori città più grandi sono state:

Shanghai (Cina) 24.153.000

Pechino (Cina) 18.590.000

Karachi (Pakistan) 18.000.000

Istanbul (Turchia) 14.657.000

Dhaka (Bangladesh) 14.543.000

Tokyo (Giappone) 13.617.000

Mosca (Russia) 13.197.596

Manila (Filippine) 12.877.000

Tianjin (Cina) 12.784.000

Mumbai (India) 12.400.000

A questo proposito, ci sono grandi problemi per la mobilità dei residenti. E i governi di tutto il mondo stanno adottando approcci innovativi, incluso l’uso dell’Internet of Things (IoT) per risolvere i problemi del trasporto urbano. Il vertice annuale “Città arabe del futuro”, che si terrà a Dubai sotto l’egida del Ministero dello sviluppo delle infrastrutture dal 16 al 17 settembre 2019, presterà grande attenzione alle misure necessarie per lo spiegamento di trasporti sicuri, efficienti e sostenibili sistemi.

In vista dell’evento, gli esperti hanno pubblicato un rapporto che affrontava le sfide in questo settore. Come notato dal servizio notizie TradeArabia, a questo proposito, vi è una crescente rilevanza del progetto congiunto di Dubai Roads and Transport Authority (RTA) e SkyWay Group of Companies per creare un sistema di trasporto nello stile di una funivia chiamata Sky Pods che è in grado di fornire velocità fino a 150 km all’ora.

Articolo preparato da: Natalia Sokolova

• • • • • • • Albanian / Shqip • • • • • • • 

E ARDHMJA E TRANSPORTIT URBAN NE QYTETET SMART te se Ardhmes Diskutohet në DUBAI

12 Gusht 2019

Popullsia e planetit po rritet në mënyrë eksponenciale. Kjo është veçanërisht e vërtetë për qytetet me miliona. Sipas faqes së internetit Worldatlas, në 2018 TOP 10 qytetet më të mëdha ishin:

Shanghai (Kinë) 24.153,000

Pekin (Kinë) 18.590,000

Karaçi (Pakistan) 18,000,000

Stamboll (Turqi) 14,657,000

Dhaka (Bangladesh) 14.543,000

Tokio (Japoni) 13.617,000

Moskë (Rusi) 13,197.596

Manila (Filipine) 12.877,000

Tianjin (Kinë) 12,784,000

Mumbai (Indi) 12.400,000

Në lidhje me këtë, ka probleme të mëdha për lëvizjen e popullatave. Dhe qeveritë në të gjithë botën po adoptojnë qasje inovative, përfshirë përdorimin e Internetit të gjërave (IoT) për të zgjidhur problemet e transportit urban. Samiti vjetor “Qytetet Arabe të së ardhmes • Future Cities Show “, që do të mbahet në Dubai nën kujdesin e Ministrisë së zhvillimit të infrastrukturës nga 16 deri në 17 shtator 2019, do t’i kushtojë vëmendje të madhe masave të nevojshme për vendosjen e një transporti të sigurt, efikas dhe të qëndrueshëm sistemet.

Në vazhdën e ngjarjes, ekspertët publikuan një raport që adresonte sfidat në këtë fushë. Siç është cekur nga Shërbimi i Lajmeve TradeArabia, në këtë drejtim, ka një rëndësi në rritje të projektit të përbashkët të Autoritetit Rrugor dhe Transportit të Dubai (RTA) dhe SkyWay Group of Company për të krijuar një sistem transporti në stilin e një mënyre kabllore të quajtur Sky Pods që është në gjendje të sigurojë shpejtësi deri në 150 km në orë.

Botim i përgatitur nga: Natalia Sokolova

Translate / Traduzione / Perkthimi ©  #JoeArtidFejzo  2019

MODERNIZATION OF ROLLING SURFACE ON SKYWAY TRUSS OVERPASS 10 • MODERNIZZAZIONE DELLA SUPERFICIE DI LAMINAZIONE SULLA SUPERVISIONE DI TRUSS SKYWAY 10

MODERNIZATION OF ROLLING SURFACE ON SKYWAY TRUSS OVERPASS 10

August 2019

As shown by tests conducted at SkyWay EcoTechnoPark in 2017-2019, even a perfectly smooth backlash-free welded seam causes a light knocking of wheels on the rails caused by the local variation of steel hardness. This may be acceptable for urban transport running at speeds up to 150 km/h. The noise level and running smoothness of the vehicles demonstrated at EcoTechnoPark meet all the necessary requirements and are quite comfortable for passengers. EcoFest 2019 guests will be able to make sure of it. However, for high-speed transport, the existing rail configuration may not be sufficient. In this regard, in order to improve the high-speed track structure, it was decided to modernize the raceway. The solutions worked outed by SkyWay design organization provided the opportunity to eliminate transverse welded seams almost along the entire length of the rolling surface at the test section of the high-speed complex. Absolutely unique technology should allow not only to confirm the expected features of running smoothness and noise level of high-speed SkyWay transport (up to 500 km/h), but also to make passengers’ feelings extremely comfortable when riding at such speeds. In addition, this solution allows to achieve even more reliable operation of the anti-derailment system, and the experimental coating of the raceway is designed to make the track structure even more durable. Tests with the prototype of high-speed unibus on the updated track are planned to begin in the near future. Last week, the pod was delivered to SkyWay EcoTechnoPark, there are tests ahead, which, by the way, can also be witnessed by guests of EcoFest 2019 on August 17. Let us recall that the urban/high-speed passenger transport system is the first object in SkyWay EcoTechnoPark on the date of construction start. As it was supposed, the route would be extended by 20 km across Belarusian woods and marshland. Such distance is needed for comfortable acceleration, demonstration of the claimed speed of 500 km/h and safe braking. However, the circumstances were such that granting of the originally promised strip of land to the developers of Yunitsky SkyWay transport was refused, which eventually led to the transfer of part of the work on the creation of high-speed SkyWay to the UAE, where the leaders of that State believed in the creators of the future transport, allocating several needed land plots for various types of innovative transport systems – both ready for implementation and promising ones.

skyway, tests, rail head, modernization, high-speed transport

However, the 1st line in the Republic of Belarus, planned as a booster section for a high-speed vehicle, has found many other applications, demonstrating the versatility of the track structure and allowing to conduct various types of tests with most of the existing types of rolling stock. And, although the tests of the string rail have already shown that we are moving in the right direction, and the data collected during the trial operation of the 1st line has become a valuable contribution to the development of technology; it is time to move on, which necessitated the modernization of this truss track structure. Wear-resistant and high-strength grades of steel are used for the construction of experimental tracks in #SkyWay #EcoTechnoPark, the string rail itself has a high strength, rigidity and evenness, it is technologically advanced in manufacturing and installation, has low material intensity and a wide range of operating temperatures: from +70 to -70°C. Therefore, even in this version SkyWay track structure does not have technological and expansion gaps along its entire length, but only welded ones (the railhead is welded into one length). In this regard, installation of an additional, hard-face steel head at the initial stage was impractical, since, in addition to the rise in the project cost at the time of funding shortage and the lack of confidence in the fundamental ability of string-rail transport to function among the public, it did not make sense.

The main task was to demonstrate the working efficiency of such systems, where the pre-stressed elements are: overpass, rail, steel ropes inside and even its concrete filler, to some extent. SkyWay string rail can be manufactured in different versions depending on the loads and operating conditions: both with a steel head and without it, and the latter does not have to look like a separate structural element, because primarily the railhead means a flat steel surface on which a wheel rests and rolls. The track structure of the 1st line was tested in the version when the function of the railhead was performed by the body itself, which showed the viability of such a technical solution from the viewpoint of comfort of movement both in terms of shaking and vibration, and noise load on passengers. We told about one component of this work in detail in the report on string rail tests in the laboratories of the Belarusian Research Institute of construction. As a reminder, it has successfully passed the test for noise then, i.e. it can be safely said that string rails produce much less noise than conventional railway ones, and the reduction of this indicator is achieved primarily through the use of special concrete to fill them.

The noise level of the vehicle depends on several parameters, but in this news we speak about the noise of “wheel-rail” system caused by roughness elements on the working surfaces. For example, in #Japan, the problem of noise pollution along Shinkansen lines was partially solved by installing noise shields, removal of rolling surface irregularities using composite brake shoes, and subsequently by grinding the rails. Nevertheless, it is the noise from the wheel-rail pair that still dominates, and progress here has been less significant. It is very likely that this factor was the reason for the increased attention of specialists from Japan, who came to Minsk, “for inspiration”, according to their own words. The mistakes of Japanese pioneers are taken into account in our project, and the team of SkyWay Technologies Co. headed by General designer Anatoly #Yunitsky continues to work on a record low level of noise emission in string-rail. The tests of high-speed unibus that will begin soon on the updated track structure, are not intended to demonstrate the claimed speed of 500 km/h. This is not possible at such a short distance. However, the tests will allow to check a lot of units, structural elements and various functions that can be worked out on this very track structure. The module itself was ready almost a year ago and exhibited to the world community at the largest international forum InnoTrans 2018. And now its prototype (“mule”) will be released on the line – an accurate, outwardly almost indistinguishable copy, technically identical, however, devoid of very expensive finishing elements and other parts that do not need testing and do not affect the speed.

Release prepared by:        Text Mikhail Kirichenko           Photo Evgeny Petrov Editor Evgeny Petrov

Использование этого материала сайта группы компаний SkyWay в Интернет-пространстве допускается только при обязательном размещении ссылки на источник публикации: https://rsw-systems.com/news/rail-head
© https://rsw-systems.com/

  • • • • • • • Italian / Italiano • • • • • • • 

MODERNIZZAZIONE DELLA SUPERFICIE DI LAMINAZIONE SULLA SUPERVISIONE DI TRUSS SKYWAY 10

Come dimostrato dai test condotti su SkyWay EcoTechnoPark nel 2017-2019, anche una cucitura saldata perfettamente liscia e priva di gioco provoca un leggero urto delle ruote sui binari causato dalla variazione locale della durezza dell’acciaio. Ciò può essere accettabile per il trasporto urbano che corre a velocità fino a 150 km / h. Il livello di rumore e la scorrevolezza dei veicoli dimostrati a EcoTechnoPark soddisfano tutti i requisiti necessari e sono abbastanza comodi per i passeggeri. Gli ospiti di EcoFest 2019 potranno esserne sicuri. Tuttavia, per il trasporto ad alta velocità, la configurazione ferroviaria esistente potrebbe non essere sufficiente. A questo proposito, al fine di migliorare la struttura della pista ad alta velocità, è stato deciso di modernizzare la pista. Le soluzioni elaborate dall’organizzazione di progettazione SkyWay hanno offerto l’opportunità di eliminare le cuciture saldate trasversali quasi per l’intera lunghezza della superficie di rotolamento nella sezione di prova del complesso ad alta velocità. Una tecnologia assolutamente unica dovrebbe consentire non solo di confermare le caratteristiche attese della scorrevolezza di marcia e del livello di rumore del trasporto SkyWay ad alta velocità (fino a 500 km / h), ma anche di rendere estremamente confortevoli le sensazioni dei passeggeri quando viaggiano a tali velocità. Inoltre, questa soluzione consente di ottenere un funzionamento ancora più affidabile del sistema anti-deragliamento e il rivestimento sperimentale della pista è progettato per rendere la struttura del binario ancora più resistente.

I test con il prototipo di #unibus ad alta velocità sulla pista aggiornata dovrebbero iniziare nel prossimo futuro. La scorsa settimana, il pod è stato consegnato a SkyWay EcoTechnoPark, ci sono test in anticipo, che, a proposito, possono essere testimoniati anche dagli ospiti dell’EcoFest 2019 il 17 agosto. Ricordiamo che il sistema di trasporto urbano / ad alta velocità dei passeggeri è il primo oggetto in SkyWay EcoTechnoPark alla data di inizio della costruzione. Come si supponeva, il percorso sarebbe stato esteso di 20 km attraverso boschi e paludi bielorussi. Tale distanza è necessaria per un’accelerazione confortevole, dimostrazione della velocità dichiarata di 500 km / he frenata sicura. Tuttavia, le circostanze erano tali che la concessione della striscia di terra originariamente promessa agli sviluppatori del trasporto SkyWay di Yunitsky fu rifiutata, il che alla fine portò al trasferimento di parte del lavoro sulla creazione di SkyWay ad alta velocità negli Emirati Arabi Uniti, dove il i leader di quello Stato credevano nei creatori del futuro trasporto, assegnando diversi appezzamenti di terreno necessari per vari tipi di sistemi di trasporto innovativi, sia pronti per l’implementazione che promettenti. Tuttavia, la prima linea nella Repubblica di Bielorussia, progettata come sezione di richiamo per un veicolo ad alta velocità, ha trovato molte altre applicazioni, dimostrando la versatilità della struttura del binario e permettendo di condurre vari tipi di test con la maggior parte dei tipi esistenti di materiale rotabile.

E, sebbene i test della guida di stringa abbiano già dimostrato che ci stiamo muovendo nella giusta direzione, e i dati raccolti durante l’operazione di prova della 1a linea sono diventati un prezioso contributo allo sviluppo della tecnologia; è tempo di andare avanti, il che ha reso necessario l’ammodernamento di questa struttura a traliccio. Gradi di acciaio resistenti all’usura e ad alta resistenza sono utilizzati per la costruzione di binari sperimentali in SkyWay EcoTechnoPark, il binario stesso ha un’elevata resistenza, rigidità e uniformità, è tecnologicamente avanzato nella produzione e installazione, ha bassa intensità del materiale e un ampia gamma di temperature di funzionamento: da +70 a -70 ° C.

Pertanto, anche in questa versione la struttura del binario SkyWay non presenta spazi tecnologici ed espansivi su tutta la sua lunghezza, ma solo quelli saldati (la testa del binario è saldata su una lunghezza). A questo proposito, l’installazione di una testa aggiuntiva in acciaio a faccia dura nella fase iniziale era poco pratica, poiché, oltre all’aumento del costo del progetto al momento della carenza di finanziamenti e alla mancanza di fiducia nella capacità fondamentale della stringa- il trasporto ferroviario per funzionare tra il pubblico, non aveva senso. Il compito principale era dimostrare l’efficienza operativa di tali sistemi, in cui gli elementi precompressi sono: cavalcavia, binario, funi d’acciaio all’interno e persino il suo riempitivo di cemento, in una certa misura.

Il binario SkyWay può essere prodotto in diverse versioni a seconda dei carichi e delle condizioni operative: entrambi con una testa in acciaio e senza di esso, e quest’ultimo non deve apparire come un elemento strutturale separato, perché principalmente la testa del binario significa una superficie piatta in acciaio su che una ruota riposa e rotola.

La struttura del binario della 1a linea è stata testata nella versione in cui la funzione della testa della rotaia è stata eseguita dal corpo stesso, il che ha dimostrato la fattibilità di tale soluzione tecnica dal punto di vista del comfort di movimento sia in termini di scuotimento che di vibrazione, e carico di rumore sui passeggeri. Abbiamo parlato in dettaglio di un componente di questo lavoro nel rapporto sui test delle ferrovie a corda nei laboratori dell’Istituto di ricerca bielorusso di costruzione. Come promemoria, ha superato con successo il test del rumore, quindi si può tranquillamente affermare che i binari delle corde producono molto meno rumore rispetto a quelli delle ferrovie convenzionali e la riduzione di questo indicatore si ottiene principalmente attraverso l’uso di cemento speciale per riempirli . Il livello di rumore del veicolo dipende da diversi parametri, ma in questa notizia parliamo del rumore del sistema “ruota-rotaia” causato da elementi di rugosità sulle superfici di lavoro.

Ad esempio, in Giappone, il problema dell’inquinamento acustico lungo le linee di Shinkansen è stato parzialmente risolto installando protezioni antirumore, eliminando le irregolarità della superficie di rotolamento mediante ganasce dei freni compositi e successivamente rettificando le rotaie. Tuttavia, è ancora il rumore della coppia ruota-rotaia a dominare, e qui i progressi sono stati meno significativi. È molto probabile che questo fattore sia stato il motivo della crescente attenzione degli specialisti dal Giappone, che sono venuti a Minsk, “per ispirazione”, secondo le loro stesse parole. Gli errori dei pionieri giapponesi sono presi in considerazione nel nostro progetto e il team di SkyWay Technologies Co. guidato dal designer generale Anatoly Yunitsky continua a lavorare su un livello record di emissioni sonore a livello di binari. Le prove del unibus ad alta velocità che inizieranno presto sulla struttura della pista aggiornata, non intendono dimostrare la velocità dichiarata di 500 km / h. Questo non è possibile a così breve distanza.

Tuttavia, i test consentiranno di verificare molte unità, elementi strutturali e varie funzioni che possono essere elaborate su questa struttura di binari. Il modulo stesso era pronto quasi un anno fa ed esposto alla comunità mondiale nel più grande forum internazionale InnoTrans 2018. E ora il suo prototipo (“mulo”) sarà rilasciato sulla linea – una copia accurata, esternamente quasi indistinguibile, tecnicamente identica, tuttavia, privo di elementi di finitura molto costosi e di altre parti che non necessitano di prove e non influiscono sulla velocità.

Rilascio preparato da:   Testo Mikhail Kirichenko         Foto Evgeny Petrov      Editor Evgeny Petrov

 • • • • • • • Albanian / Shqip • • • • • • • 

MODERNIZIMI I SIPERFAQES SE MBULESES nen MBROJTJEN E SKYWAY TRUSS 10 overpass
Siç u tregua nga testet e kryera në #SkyWay EcoTechnoPark në 2017-2019, edhe një qepje e salduar në mënyrë të përkryer e pa lënjë shkakton një ndikim të lehtë të rrotave në shinat e shkaktuara nga variacioni lokal i ngurtësisë së çelikut. Kjo mund të jetë e pranueshme për transportin urban që funksionon me shpejtësi deri në 150 km / orë. Niveli i zhurmës dhe qetësia e automjeteve të demonstruara në EcoTechnoPark plotësojnë të gjitha kërkesat e nevojshme dhe janë mjaft të rehatshme për pasagjerët. Vizitorët e EcoFest 2019 mund të jenë të sigurt. Sidoqoftë, për transport me shpejtësi të lartë, konfigurimi hekurudhor ekzistues mund të mos jetë i mjaftueshëm. Në këtë drejtim, për të përmirësuar strukturën e pista me shpejtësi të lartë, u vendos që të modernizohej pista. Zgjidhjet e zhvilluara nga organizata e projektimit SkyWay ofruan mundësinë për të eleminuar qepjet e ngjitur tërthor pothuajse për të gjithë gjatësinë e sipërfaqes së rrotullimit në seksionin e provave të montimit me shpejtësi të lartë.

Një teknologji absolutisht unike duhet të lejojë jo vetëm që të konfirmojë karakteristikat e pritura të rrjedhjes së qetë dhe nivelin e zhurmës së transportit SkyWay me shpejtësi të lartë (deri në 500 km / orë), por gjithashtu të bëjë ndjesitë e pasagjerëve jashtëzakonisht të rehatshme kur udhëtojnë për në shpejtësi të tilla. Për më tepër, kjo zgjidhje lejon një funksionim edhe më të besueshëm të sistemit anti-derailment dhe veshja eksperimentale e pistës është krijuar për të bërë strukturën e pista edhe më rezistente.

Testimi me prototipin e unibusit me shpejtësi të lartë në pista të azhurnuar duhet të fillojë në të ardhmen e afërt. Javën e kaluar, pod u dorëzua në SkyWay EcoTechnoPark, ka teste paraprakisht, të cilat, nga rruga, mund të dëshmohen edhe nga mysafirët e EcoFest 2019 në 17 gusht. Kujtojmë se sistemi i transportit udhëtar / urban me shpejtësi të lartë është objekti i parë në SkyWay EcoTechnoPark në datën e fillimit të ndërtimit. Siç u mendua, rruga do të ishte shtrirë për 20 km përmes pyjeve dhe kënetave bjelloruse. Kjo distancë është e nevojshme për përshpejtim të rehatshëm, duke demonstruar shpejtësinë e deklaruar prej 500 km / orë dhe frenim të sigurt. Sidoqoftë, rrethanat ishin të tilla që dhënia e shiritit të premtuar fillimisht për zhvilluesit e transportit Yunitsky SkyWay u refuzua, gjë që përfundimisht çoi në transferimin e disa prej punimeve për krijimin e SkyWay me shpejtësi të lartë në Emiratet e Bashkuara Arabe, ku drejtuesit e këtij shteti besuan në krijuesit e transportit të ardhshëm, duke caktuar parcela të ndryshme toke të nevojshme për lloje të ndryshme të sistemeve të reja të transportit, të gatshëm për zbatim dhe premtues.

Sidoqoftë, linja e parë në Republikën e Bjellorusisë, e projektuar si seksion tërheqës për një automjet me shpejtësi të lartë, ka gjetur shumë aplikacione të tjera, duke demonstruar shkathtësinë e strukturës së pista dhe duke lejuar kryerjen e llojeve të ndryshme të testeve me llojet më ekzistuese të rezervave. Dhe, megjithëse testet e drejtuesve të vargjeve kanë treguar tashmë që ne po lëvizim në drejtimin e duhur, dhe të dhënat e mbledhura gjatë funksionimit të testit të rreshtit të 1-të janë bërë një kontribut i vlefshëm në zhvillimin e teknologjisë; është koha për të vazhduar më tej, gjë që e bëri të domosdoshme modernizimin e kësaj strukture kutie.

Shkalla e rezistencës së lartë dhe rezistencës ndaj konsumit përdoren për ndërtimin e pistave eksperimentale në SkyWay EcoTechnoPark, pista në vetvete ka forcë të lartë, ngurtësi dhe uniformitet, është e avancuar teknologjikisht në prodhim dhe instalim, ka intensitet të ulët materiali dhe një gamë e gjerë e temperaturave të funksionimit: nga 70 në -70 ° Celsius. Prandaj, edhe në këtë version struktura e binarit SkyWay nuk ka hapësira teknologjike dhe ekspansive përgjatë gjithë gjatësisë së saj, por vetëm ato të salduara (koka e pistes është ngjitur në një gjatësi). Në këtë drejtim, instalimi i një koke çeliku shtesë të vagonit ne shtytjen në fazën fillestare ishte jopraktike, pasi, përveç rritjes së kostos së projektit në kohën e mungesës së financimit dhe mungesës së besimit në kapacitetin themelor të vargut, transporti hekurudhor për ta bërë atë të funksionojë në publik nuk kishte kuptim. Detyra kryesore ishte demonstrimi i efikasitetit operacional të këtyre sistemeve, në të cilat elementët e parafytyruar janë: mbikalimet, pista, kabllot e çelikut brenda dhe madje edhe mbushësi i tij i çimentos, deri në një farë mase.

Hekurudha me binare SkyWay mund të prodhohet në versione të ndryshme në varësi të ngarkesave dhe kushteve të funksionimit: si me kokë çeliku ashtu edhe pa të, dhe kjo e fundit nuk ka pse të duket si një element strukturor i veçantë, sepse kryesisht hekurudha nënkupton një sipërfaqe të sheshtë çeliku në të cilën një rrotë mbështetet dhe rrokulliset. Struktura e pista e rreshtit të pare u testua në versionin kur funksioni i hekurudhës kryhej nga vetë trupi, i cili tregoi qëndrueshmërinë e një zgjidhjeje të tillë teknike nga pikëpamja e komoditetit të lëvizjes, si në aspektin e lëkundjes, ashtu edhe të dridhjes, dhe ngarkesa e zhurmës për pasagjerët. Ne treguam në lidhje me një komponent të kësaj pune në detaje në raportin mbi testet hekurudhorë të binareve në laboratorët e Institutit të Kërkimeve Bjelloruse të ndërtimeve. Si kujtesë, ajo ka kaluar me sukses testin për zhurmë, atëherë, dmth mund të thuhet me siguri se binarët e telave prodhojnë shumë më pak zhurmë se ato hekurudhore konvencionale, dhe zvogëlimi i këtij treguesi arrihet kryesisht përmes përdorimit të betonit special për plotësimin e tyre . Niveli i zhurmës së automjetit varet nga disa parametra, por në këtë lajm ne flasim për zhurmën e sistemit “hekurudhor me rrota” të shkaktuar nga elementë vrazhdës në sipërfaqet e punës. Për shembull, në Japoni, problemi i ndotjes së zhurmës përgjatë linjave Shinkansen u zgjidh pjesërisht me instalimin e mburojave të zhurmës, heqjen e parregullsive të sipërfaqes së rrotullimit duke përdorur materiale të frenave të përbërë dhe më pas duke bluar shinat. Sidoqoftë, është zhurma nga çifti i hekurudhave-rrota që ende mbizotëron, dhe përparimi këtu ka qenë më pak i rëndësishëm. Ka shumë të ngjarë që ky faktor ishte arsyeja e vëmendjes së shtuar të specialistëve nga Japonia, të cilët erdhën në Minsk, “për frymëzim”, sipas fjalëve të tyre. Gabimet e pionierëve japonezë merren parasysh në projektin tonë, dhe ekipi i SkyWay Technologies Co. kryesuar nga stilisti i Përgjithshëm Anatoly Yunitsky vazhdon të punojë në një nivel rekord të ulët të emetimit të zhurmës në trasportin hekurudhor. Testet e #unibus me shpejtësi të lartë që do të fillojnë së shpejti në strukturën e azhornuar të pistave, nuk kanë për qëllim të demonstrojnë shpejtësinë e pretenduar prej 500 km / orë. Kjo nuk është e mundur në një distancë kaq të shkurtër. Sidoqoftë, testet do të lejojnë të kontrollohen shumë njësi, elementë strukturorë dhe funksione të ndryshme që mund të punohen në këtë strukturë shumë të mirë.

Vetë moduli ishte gati gati një vit më parë dhe u ekspozua para komunitetit botëror në forumin më të madh ndërkombëtar InnoTrans 2018. Dhe tani prototipi i tij (“mushka”) do të dalë në linjë – një kopje e saktë, e jashtme pothuajse e padallueshme, teknikisht identike, megjithatë, pa elementë shumë të shtrenjtë të mbarimit dhe pjesëve të tjera që nuk kanë nevojë për prova dhe nuk ndikojnë në shpejtësinë.

Shkrimi i përgatitur nga:         Teksti Mikhail Kirichenko          Photo Evgeny Petrov                Redaktori i Evgeny Petrov

Translate / Traduzione / Perkthimi  ©  #JoeArtidFejzo  2019

A DAY IN SKYWAY HISTORY: “ZERO KILOMETER” • Nje Dite ne Historine #SKYWAY : ” Kilometri Zero “

A DAY IN SKYWAY HISTORY: “ZERO KILOMETER”

27 July 2019

Exactly four years ago, we summed up the results of voting for the image of “Zero kilometer” sign.  Designers of SkyWay Technologies Co. have developed more than a dozen sketches that were proposed for public discussion by investors. Feedback allowed to create a composite image of the sign, which absorbed many symbols. According to the authors’ idea, the memorial, on which the sign “Zero kilometer” is installed, symbolizes the whole history of upgrading transport and roads. To get to the sign you need to pass a section of the trail paved with rough stone, then cobblestone and asphalt.

The sign itself features a map of Europe, where Belarus occupies the central place – the place from where string transport originates. Belarus is slightly raised above the main part of engraving so that every visitor could see from which country and what continent string roads came into this world from the idea to implementation. The sign was fit into a concrete slab weighing a thousand tons following the contours of Belarus. This plate is a protruding part of the massive foundation under the anchor support, which is also the first SkyWay passenger station.

The sign not only launched the construction of the world’s first string-rail overpass, but also features a starting point in improving the environment on which our common future depends. A few years ago, the territory of EcoTechnoPark was an ordinary wasteland, an abandoned tank range, overgrown with weeds. In just four years, we managed to breathe life into this piece of land. During EcoFest 2019, participants will have a unique opportunity to touch upon the history of string transport creation from the first stone to the latest developments of the Company’s engineers.

Evgeny Petrov

Использование этого материала сайта группы компаний SkyWay в Интернет-пространстве допускается только при обязательном размещении ссылки на источник публикации: https://rsw-systems.com/news/zero-kilometer
© https://rsw-systems.com/

                                       • • • • • • • Italian / Italiano • • • • • • 

UNA GIORNATA NELLA STORIA DI SKYWAY: “ZERO KILOMETER”

27 luglio 2019

Esattamente quattro anni fa, abbiamo riassunto i risultati del voto per l’immagine del segno “Chilometro zero”. I progettisti di SkyWay Technologies Co. hanno sviluppato più di una dozzina di schizzi che sono stati proposti per la discussione pubblica da parte degli investitori. Il feedback ha permesso di creare un’immagine composita del segno, che ha assorbito molti simboli. Secondo l’idea degli autori, il memoriale, su cui è installato il segno “Chilometro zero”, simboleggia l’intera storia del miglioramento dei trasporti e delle strade.

Per arrivare al cartello è necessario passare una sezione del sentiero pavimentata con pietre grezze, quindi ciottoli e asfalto. Il segno stesso presenta una mappa dell’Europa, in cui la Bielorussia occupa il posto centrale, il luogo da cui proviene il trasporto delle stringhe. La Bielorussia è leggermente rialzata rispetto alla parte principale dell’incisione in modo che ogni visitatore potesse vedere da quale paese e quali continenti le strade circolari venissero in questo mondo dall’idea alla realizzazione. Il segno era inserito in una lastra di cemento del peso di mille tonnellate seguendo i contorni della Bielorussia.

Questa piastra è una parte sporgente della massiccia fondazione sotto il supporto di ancoraggio, che è anche la prima stazione passeggeri SkyWay. Il segno non solo ha lanciato la costruzione del primo cavalcavia su rotaia a corde del mondo, ma presenta anche un punto di partenza per migliorare l’ambiente da cui dipende il nostro futuro comune. Alcuni anni fa, il territorio di EcoTechnoPark era una normale terra desolata, una gamma di serbatoi abbandonati, ricoperta di erbacce. In soli quattro anni, siamo riusciti a dare vita a questo pezzo di terra.

Durante l’EcoFest 2019, i partecipanti avranno l’opportunità unica di toccare con mano la storia della creazione del trasporto di corde dalla prima pietra agli ultimi sviluppi degli ingegneri dell’azienda.

Evgeny Petrov

• • • • • • Albanian / Shqip  • • • • • • 

• Nje Dite ne Historine #SKYWAY : ” Kilometri Zero “

27 korrik 2019

Saktësisht katër vjet më parë, ne përmblodhëm rezultatet e votimit për imazhin e simbolit “Zero kilometër”. Designers e SkyWay Technologies Co kanë zhvilluar më shumë se një duzinë skica që u propozuan për diskutim publik nga investitorët. Reagimet lejuan të krijojnë një imazh të përbërë të shenjës, e cila thithi shumë simbole. Sipas idesë së autorit, memoriali, mbi të cilin është instaluar shenja “kilometër zero”, simbolizon tërë historinë e azhurnimit të transportit dhe rrugëve.

Për të arritur në shenjë duhet të kaloni një pjesë të shtegut të shtruar me gur të ashpër, më pas me kalldrëm dhe asfalt. Vetë shenja përmban një hartë të Evropës, ku Bjellorusia zë vendin qendror – vendi nga ku buron transporti i vargut. Bjellorusia është ngritur pak mbi pjesën kryesore të gdhendjes në mënyrë që çdo vizitor të mund të shohë nga cili vend dhe cilat rrugë telash kontinenti hynë në këtë botë nga ideja në zbatim.

Shenja ishte e vendosur në një pllakë betoni që peshonte një mijë tonë pas kontureve të Bjellorusisë. Kjo pjatë është një pjesë e zgjatur e themelit masiv nën mbështetësen e ankorimit, i cili është gjithashtu stacioni i parë i pasagjerëve SkyWay. Shenja jo vetëm që nisi ndërtimin e mbikalimit të parë hekurudhor të parë në botë, por gjithashtu përmban një pikë fillimi në përmirësimin e mjedisit nga i cili varet e ardhmja jonë e përbashkët.

Disa vjet më parë, territori i EcoTechnoPark ishte një djerrinë e zakonshme, një varg tankesh të braktisura, të tejngopura me barërat e këqija. Në vetëm katër vjet, ne arritëm të thithim jetën në këtë copë tokë.

Gjatë EcoFest 2019, pjesëmarrësit do të kenë një mundësi unike të prekin historinë e krijimit të telit të transportit nga guri i parë deri tek zhvillimet më të fundit të inxhinierëve të Kompanisë.

Evgeny Petrov

 

Translate / Traduzione / Perkthimi  ©  #JoeArtidFejzo  2019

STEVEN SEAGAL RODE ON SKYWAY TRANSPORT • STEVEN SEAGAL si avvicina al Progetto #SkyWay • #StevenSeagal i afrohet Projektit SKYWAY

STEVEN SEAGAL RODE ON SKYWAY TRANSPORT

23 July 2019 

SkyWay EcoTechnoPark in Maryina Gorka was visited by Steven Seagal – an American actor, film producer, screenwriter, film director, singer, guitarist, sheriff and martial artist (7th Dan Aikido) – with his wife Erdenetuya. The couple was accompanied by a titled powerlifter, a multiple Guinness Book record holder, one of the strongest men in the world, Kirill Shimko. The Hollywood star has long been concerned about healthy lifestyle and environmental improvement, which is reflected in the work of Steven Seagal, starring in a number of films devoted to the fight against environmental destruction.

Suffice it to recall the role of an expert on oil fires in the film “On Deadly Ground” saving the Eskimos from an oil disaster, in “Fire from Below” he was investigating the dumping of toxic waste, and in “The Patriot” Steven Seagal played a medical specialist trying to stop a lethal virus. According to the actor, the desire to devote more time to such projects with the purpose of making the world a better place to live, and also to encourage more people to look at existing problems “the way we do” (a quote from an interview) was the main reason behind his visit to EcoTechnoPark. Nadezhda Kosareva, General Director of String Technologies Co., conducted a tour of this center for testing, demonstration and international certification of Yunitsky’s String Transport.

SkyWay, Sky Way, SkyWay in Belarus Yunitsky, string transport, EcoTechnoPark, Steven Seagal, visit

In addition to its key facilities, the guests got acquainted with several samples of rolling stock, rode in a unicar, highly appreciating the comfort, running characteristics of SkyWay transport and the magnificent view of the surrounding nature, which opens from a height of almost 14 meters.

Mikhail Kirichenko

Использование этого материала сайта группы компаний SkyWay в Интернет-пространстве допускается только при обязательном размещении ссылки на источник публикации: https://rsw-systems.com/news/steven-seagal-etp     Original NEWS 
© https://rsw-systems.com/

 • • • • • • • Italian / Italiano • • • • • • • 

STEVEN SEAGAL RODE SUL TRASPORTO IN SKYWAY

23 luglio 2019

SkyWay EcoTechnoPark a Maryina Gorka è stato visitato da Steven Seagal – attore, produttore cinematografico, sceneggiatore, regista, cantante, chitarrista, sceriffo e artista marziale (7 ° Dan Aikido) – con sua moglie Erdenetuya. La coppia era accompagnata da un powerlifter intitolato, un detentore del record multiplo del Guinness Book, uno degli uomini più forti del mondo, Kirill Shimko.

La star di Hollywood è stata a lungo preoccupata per lo stile di vita sano e il miglioramento ambientale, che si riflette nel lavoro di Steven Seagal, interpretato da numerosi film dedicati alla lotta contro la distruzione ambientale. Basti ricordare il ruolo di un esperto di fuochi petroliferi nel film “Su un terreno mortale” salvando gli eschimesi da un disastro petrolifero, in “Fuoco dal basso” stava indagando sullo scarico di rifiuti tossici, e in “The Patriot” Steven Seagal ha interpretato uno specialista medico nel tentativo di fermare un virus letale. Secondo l’attore, il desiderio di dedicare più tempo a tali progetti allo scopo di rendere il mondo un posto migliore in cui vivere, e anche di incoraggiare più persone a guardare i problemi esistenti “come facciamo” (una citazione da un’intervista ) è stato il motivo principale alla base della sua visita a EcoTechnoPark.

Nadezhda Kosareva, direttore generale di String Technologies Co., ha condotto un tour di questo centro per test, dimostrazioni e certificazione internazionale del trasporto di stringhe di Yunitsky.

Oltre alle sue strutture chiave, gli ospiti hanno fatto conoscenza con diversi campioni di materiale rotabile, hanno cavalcato in un unicar, apprezzando molto il comfort, le caratteristiche di marcia del trasporto SkyWay e la magnifica vista sulla natura circostante, che si apre da un’altezza di quasi 14 metri.

Mikhail Kirichenko

 • • • • • • • Albanian / Shqip • • • • • • • 

STEVEN SEAGAL RODE ON TRANSYE SKYWAY

23 Korrik 2019

SkyWay EcoTechnoPark në Maryina Gorka u vizitua nga Steven Seagal – një aktor amerikan, prodhues filmi, skenarist, regjisor filmi, këngëtar, kitarist, sherif dhe artist ushtarak (7th Dan Aikido) – me gruan e tij Erdenetuya.

çifti u shoqërua nga një pushtetar i titulluar, një mbajtës i shumëfishtë i titullit Guinness, një nga burrat më të fortë në botë, Kirill Shimko.

Ylli i Hollivudit ka kohë që është shqetësuar për stilin e jetës së shëndetshme dhe përmirësimin e mjedisit, i cili pasqyrohet në punën e Steven Seagal, duke interpretuar në një numër filmash kushtuar luftës kundër shkatërrimit të mjedisit. Mjafton të kujtojmë rolin e një eksperti për zjarret e naftës në filmin “Në tokë vdekjeprurëse” duke kursyer Eskimos nga një katastrofë nafte, në “Zjarri nga poshtë” ai po hetonte hedhjen e mbeturinave toksike, dhe në “The Patriot” Steven Seagal luajti një specialist mjekësor duke provuar të ndalonte një virus vdekjeprurës. Sipas aktorit, dëshira për t’iu kushtuar më shumë kohë projekteve të tilla me qëllimin për ta bërë botën një vend më të mirë për të jetuar, dhe gjithashtu për të inkurajuar më shumë njerëz që të shikojnë problemet ekzistuese “mënyra sesi ne bëjmë” (një citim nga një intervistë ) ishte arsyeja kryesore pas vizitës së tij në EcoTechnoPark.

Nadezhda Kosareva, Drejtore e Përgjithshme e String Technologies Co., zhvilloi një turne në këtë qendër për testim, demonstrim dhe çertifikim ndërkombëtar të Transportit String Yunitsky.

Përveç lehtësive të saj kryesore, të ftuarit u njohën me disa kampione të mjeteve lëvizëse, hipën në një unike, duke vlerësuar lart komoditetin, karakteristikat drejtuese të transportit SkyWay dhe pamjen e mrekullueshme të natyrës përreth, e cila hapet nga një lartësi prej pothuajse 14 metra.

Mikhail Kirichenko

 

Translate / Traduzione / Perkthimi  ©  #JoeArtidFejzo  2019

FINANCIAL AUDIT OF SKYWAY TECHNOLOGIES CO. FOR 2018 • AUDITIMI FINANCIAR I SKYWAY Teknologji Co. per Vitin 2018

FINANCIAL AUDIT OF SKYWAY TECHNOLOGIES CO. FOR 2018

18 July 2019 

Open access posting of the Company’s financial audit is one of the important elements in its corporate culture, indicating the Company’s compliance with the principles of the policy of openness and financial transparency. Starting from 2015, SkyWay developer Сompany reports regularly on the results of its economic activities in the public spotlight.

According to the assessments presented in the conclusions of authorized agencies, the accounting statements by SkyWay Technologies Co. reflect reliably the Company’s financial position at all stages of its development in all material aspects. The financial audit for 2018 can be found on the official website of SkyWay Technologies Co. in “About us” section.

Viacheslav Evtukh

Использование этого материала сайта группы компаний SkyWay в Интернет-пространстве допускается только при обязательном размещении ссылки на источник публикации: https://rsw-systems.com/news/financial-audit-2018 .  Original NEWS
© https://rsw-systems.com/

• • • • • • • Italian / Italiano • • • • • • • 

CONTROLLO FINANZIARIO DI SKYWAY TECHNOLOGIES CO. PER IL 2018

18 luglio 2019 

La registrazione ad accesso aperto dell’audit finanziario della Società è uno degli elementi importanti nella sua cultura aziendale, che indica la conformità della Società ai principi della politica di apertura e trasparenza finanziaria.

A partire dal 2015, lo sviluppatore #SkyWay Сompany riferisce regolarmente sui risultati delle sue attività economiche sotto i riflettori pubblici. Secondo le valutazioni presentate nelle conclusioni delle agenzie autorizzate, i rendiconti finanziari di SkyWay Technologies Co. riflettono in modo affidabile la posizione finanziaria della Società in tutte le fasi del suo sviluppo in tutti gli aspetti rilevanti.

L’audit finanziario per il 2018 è disponibile sul sito ufficiale di SkyWay Technologies Co. nella sezione “Chi siamo“.

Viacheslav Evtukh

     • • • • • • • Albanian / Shqip • • • • • • 

AUDITIMI FINANCIAR I SKYWAY TEKNOLOGJI CO. Per Vitin 2018

18 korrik 2019

Postimi i hyrjes së hapur të auditimit financiar të Kompanisë është një nga elementët e rëndësishëm në kulturën e saj të korporatave, duke treguar përputhjen e Kompanisë me parimet e politikës së hapjes dhe transparencës financiare.

Duke filluar nga viti 2015, zhvilluesi i SkyWay Сompany raporton rregullisht për rezultatet e aktiviteteve të tij ekonomike në qendër të vëmendjes publike. Sipas vlerësimeve të paraqitura në përfundimet e agjencive të autorizuara, pasqyrat e kontabilitetit nga SkyWay Technologies Co. pasqyrojnë me siguri pozicionin financiar të Kompanisë në të gjitha fazat e zhvillimit të tij në të gjitha aspektet materiale.

Auditimi financiar për vitin 2018 mund të gjendet në faqen zyrtare të SkyWay Technologies Co. në seksionin “Rreth nesh“.

Viacheslav Evtukh

 

Translate / Traduzione / Perkthimi  © #JoeArtidFejzo 2019

GERMAN MEDIA ON THE FIFTH TRANSPORT SYSTEM IN DUBAI • Mediat Gjermane rreth sistemit te Peste te Trasporteve ne #DUBAI

GERMAN MEDIA ON THE FIFTH TRANSPORT SYSTEM IN DUBAI

16 July 2019

German Internet-resource specializing in transport technologies – Urban Transport Magazine – has published an article reviewing the prospects of including SkyWay in Dubai’s infrastructure as the fifth transportation system. “With more than 3 million inhabitants, Dubai is the largest metropolis of the United Arab Emirates (UAE).  Its public transport mix already consists of a light rail and bus systems, metro and monorail. There is a chance that Dubai will have a fifth transportation system in the future.” As the publication points out, the technology is quite mature in terms of its engineering development. German reporters paid special attention to economic indicators and safety of SkyWay.

skyway, Yunitskiy, string transport, development, UAE, German media, article

“This technology seems to be quite mature in terms of its mechanics. […] Since 2015, SkyWay Technologies Co. has been operating a production facility with a 36-hectare EcoTechnoPark test site near Maryina Gorka in Belarus. The various transport systems should cover the needs of passenger transport in city, commuter and interurban traffic at speeds of up to 600 km/h. SkyWay claims that its small transport units with a capacity of 1 to 168 people can travel safely at intervals of only 2 seconds, thus providing a transport capacity of up to 50,000 passengers per hour. Freight versions have also been developed. There are different types of vehicles for different applications. Rails and wheels are made of steel and safe against derailments. SkyWay demonstrates the feasibility of its system through a variety of technical studies and a model wind tunnel test at 500 km/h and operating tests with prototypes in original size. At the same time, the investment and operating costs should be well below those of other innovative and traditional solutions such as Hyperloop or conventional railways.” The article did not pass by criticism of the project. As it turned out, distrust to the claimed features is inherent not only to sofa experts, but also to quite serious and experienced transport professionals. At the end of the article the author broke out with a number of “unresolved problems”, as he sees them himself. Let us analyze them together with specialists of SkyWay Technologies Co.: The first thing the author noticed was short intervals between transport modules “With regards to the practical implementation of the SkyWay system for Dubai, however, there are a few more questions to be raised. It has been communicated that the interval between vehicles will be of 2 seconds with a mean estimated stop times of at least 10 seconds. This would mean stations with long platforms. On the other hand, if larger vehicles are used, such as the three-car SkyWay Unibus for 18 passengers as it was shown at the InnoTrans 2018, a slightly longer dwell time of about 20 seconds would be required.” In fact, there is no problem in it at all. To make it more clear we will answer this question based on the example of road transport conventional for us. The interval between cars moving on a highway often does not exceed 70 meters; this distance will be covered in 2.1 seconds at 120 km/h speed. By the way, an interval of 2 seconds is recommended in many countries including the US and the European Union. It is believed that this time is enough for the driver to react to an emergency situation and make a decision. For vehicles equipped with machine vision, this interval can be reduced even to 0.2 seconds. The description of the technology indicates just such an interval. Several vehicles, the number of which may vary, move in a certain virtual bunch with an interval of 2 seconds. However, the interval between the bunches can be up to 20 seconds. While riding off from the overpass to the station of passenger pick-up and drop-off, not one module turns, but the entire rolling stock of the virtual bunch. And 20 seconds is more than enough to leave the station and accelerate to the rated speed. A car entering the traffic flow on a highway spends less time on it.

skyway, Yunitskiy, string transport, development, UAE, German media, article

On the issue of air conditioning and lay-out arrangement of stations

“The documents supplied so far show that there are no platform screen doors between the vehicle and the station platforms – in comparison to the light rail system supplied by Alstom where all stops are air-conditioned and therefore equipped with platform screen doors. Without adequate protection, passenger would exit from the air-conditioned SkyWay vehicles directly into the desert heat. For sure, the system will certainly need a lot of further development and adaptation work for its’ application in Dubai.” Indeed, the presentation that became the basis of this article has no mentioning of doors to come out to the platform. Here is the link to the original video.

This presentation of high-speed SkyWay is far from the latest one, and has nothing to do with the project in the UAE. As for the construction of stations, they are designed according to those climatic conditions in which the object is located. Paddington, Kings-Cross are covered stations in the UK and they do not have end walls either. Here, the solution is more simple – entry to the station remains open, and auxiliary rooms, waiting hall, ticket offices, can be both with a free exit to the platform and separated from the platform for passenger pick-up and drop-off. This are already issues of architecture. As we see, the above problems are caused by misunderstanding and not by the presence of any deficiencies and shortfalls. If these issues are the only problems that caught up the scrupulous German look, we agree with the author of the article: “This technology seems to be quite mature in terms of its mechanics.”

Viacheslav Evtukh

Использование этого материала сайта группы компаний SkyWay в Интернет-пространстве допускается только при обязательном размещении ссылки на источник публикации: https://rsw-systems.com/news/urban-transport-magazine News Original
© https://rsw-systems.com/

• • • • • • • Albanian / Shqip • • • • • • •

MEDIA GJERMANE per SISTEMIN E Pestë të Transportit në DUBAI

Burimet gjermane të Internetit të specializuar në teknologjitë e transportit – Magazina e Transportit Urban – ka botuar një artikull që shqyrton perspektivat e përfshirjes së SkyWay në infrastrukturën e Dubai si sistemi i pestë i transportit. “Me më shumë se 3 milion banorë, Dubai është metropoli më i madh i Emirateve të Bashkuara Arabe (Emiratet e Bashkuara Arabe). Përzierja e tij e transportit publik tashmë përbëhet nga një sistem i lehtë hekurudhor dhe autobusi, metro dhe monorail. Ekziston një shans që Dubai të ketë një sistem të pestë transporti në të ardhmen. ”Siç thekson botimi, teknologjia është mjaft e pjekur për sa i përket zhvillimit të saj inxhinierik. Gazetarët gjermanë i kushtuan vëmendje të veçantë treguesve ekonomikë dhe sigurisë së SkyWay.

skyway, Yunitskiy, string transport, development, UAE, German media, article

“Kjo teknologji duket të jetë mjaft e pjekur për sa i përket mekanikës së saj. […] Që prej vitit 2015, SkyWay Technologies Co ka operuar një strukturë prodhimi me një provë prej 36 hektarësh EcoTechnoPark pranë Maryina Gorka në Bjellorusi. Sistemet e ndryshme të transportit duhet të mbulojnë nevojat e transportit të udhëtarëve në trafik qyteti, udhëtarësh dhe interurban me shpejtësi deri në 600 km / orë. SkyWay pretendon se njësitë e saj të vogla të transportit me një kapacitet prej 1 deri në 168 njerëz mund të udhëtojnë të sigurtë në intervalin prej vetëm 2 sekondash, duke siguruar kështu një kapacitet transporti deri në 50,000 pasagjerë në orë. Versione të mallrave janë zhvilluar gjithashtu.

Ekzistojnë lloje të ndryshme të automjeteve për aplikime të ndryshme. Binarët dhe rrotat janë prej çeliku dhe të sigurta kundër prishjeve. #SkyWay demonstron fizibilitetin e sistemit të tij përmes një larmie studimesh teknike dhe një modeli të testit të tunelit të erës me 500 km / orë dhe testet operative me prototipe në madhësinë origjinale. Në të njëjtën kohë, investimet dhe kostot e operimit duhet të jenë shumë më poshtë se ato të zgjidhjeve të tjera inovative dhe tradicionale, siç janë Hyperloop ose hekurudhat konvencionale. ”Artikulli nuk kaloi nga kritika e projektit. Siç doli, mosbesimi ndaj tipareve të pretenduara është e natyrshme jo vetëm për ekspertët e divanit, por edhe për profesionistët e transportit mjaft serioz dhe me përvojë. Në fund të artikullit autori shpërtheu me një numër “problemesh të pazgjidhura”, pasi i sheh ata vetë.

Le t’i analizojmë ato së bashku me specialistët e SkyWay Technologies Co: Gjëja e parë që autori vuri re ishte intervale të shkurtra ndërmjet moduleve të transportit “Në lidhje me zbatimin praktik të sistemit SkyWay për Dubai, megjithatë, ekzistojnë edhe disa pyetje të tjera . Shtë komunikuar që intervali midis automjeteve do të jetë 2 sekonda me një kohë mesatare të parashikuar të ndalimit të paktën 10 sekonda. Kjo do të nënkuptojë stacione me platforma të gjata. Nga ana tjetër, nëse përdoren automjete më të mëdha, siç është SkyWay Unibus me tre vetura për 18 pasagjerë siç u tregua në InnoTrans 2018, do të kërkohej një kohë banimi pak më e gjatë prej rreth 20 sekondash. ”Në fakt, ekziston nuk ka asnjë problem në të fare. Për ta bërë më të qartë, do t’i përgjigjemi kësaj pyetjeje bazuar në shembullin e transportit rrugor konvencional për ne. Intervali midis makinave që lëvizin në një autostradë shpesh nuk kalon 70 metra; kjo distancë do të mbulohet në 2.1 sekonda me shpejtësi 120 km / orë.

Nga rruga, rekomandohet një interval prej 2 sekondash në shumë vende përfshirë SH.B.A. dhe Bashkimin Evropian. Besohet se kjo kohë është e mjaftueshme që shoferi të reagojë ndaj një situate emergjente dhe të marrë një vendim. Për automjetet e pajisura me vizion të makinerisë, ky interval mund të zvogëlohet edhe në 0.2 sekonda. Përshkrimi i teknologjisë tregon vetëm një interval të tillë. Disa automjete, numri i të cilave mund të ndryshojë, lëvizin në një bandë të caktuar virtuale me një interval prej 2 sekondash. Sidoqoftë, intervali midis tufave mund të jetë deri në 20 sekonda. Ndërsa jeni duke hipur nga mbikalimi në stacionin e marrjes dhe largimit të pasagjerëve, jo një modul kthehet, por i gjithë gjendja lëvizëse e bandës virtuale. Dhe 20 sekonda është më se e mjaftueshme për të lënë stacionin dhe për të shpejtuar në shpejtësinë e vlerësuar.

skyway, Yunitskiy, string transport, development, UAE, German media, article

Një makinë që hyn në qarkullimin e trafikut në një autostradë harxhon më pak kohë në të. Për çështjen e ajrit të kondicionuar dhe rregullimit të stacioneve “Dokumentet e ofruara deri më tani tregojnë se nuk ka dyert e ekranit të platformës ndërmjet automjetit dhe platformave të stacioneve – në krahasim me sistemin hekurudhor të lehtë të furnizuar nga Alstom ku të gjitha ndalesat janë ajër -kondicionuar dhe për këtë arsye të pajisura me dyer të ekranit të platformës. Pa mbrojtje adekuate, pasagjerët do të dilnin nga automjetet me ajër të kondicionuar SkyWay drejtpërdrejt në nxehtësinë e shkretëtirës. Me siguri, sistemi do të ketë nevojë për shumë zhvillime të mëtutjeshme dhe punë adaptuese për aplikimin e tij në Dubai. ”Në të vërtetë, prezantimi që u bë baza e këtij neni nuk ka asnjë përmendje të dyerve për të dalë në platformë. Këtu është lidhja për videon origjinale .Kjo paraqitje e SkyWay me shpejtësi të lartë është larg nga e fundit, dhe nuk ka asnjë lidhje me projektin në Emiratet e Bashkuara Arabe.

Ndërsa për ndërtimin e stacioneve, ato janë krijuar sipas atyre kushteve klimatike në të cilat ndodhet objekti. Paddington, Kings-Cross janë stacione të mbuluara në Mbretërinë e Bashkuar dhe ato nuk kanë as mure fundi. Këtu, zgjidhja është më e thjeshtë – hyrja në stacion mbetet e hapur, dhe dhomat ndihmëse, salla e pritjes, zyrat e biletave, mund të jenë të dyja me një dalje falas në platformë dhe të ndara nga platforma për marrjen dhe lëshimin e pasagjerëve. Këto tashmë janë çështje të arkitekturës. Siç e shohim, problemet e mësipërme janë shkaktuar nga keqkuptimi dhe jo nga prania e ndonjë mangësie dhe mangësie.

Nëse këto çështje janë problemet e vetme që kapin pamjen skrupuloze gjermane, ne pajtohemi me autorin e artikullit: “Kjo teknologji duket të jetë mjaft e pjekur për sa i përket mekanikës së saj.”

Viacheslav Evtukh

Translation / Perkthimi  © #JoeArtidFejzo 2019

#SKYWAY CRYPTO PLATFORM: QUESTIONS AND ANSWERS • SKYWAY #CRYPTO PLATFORM: PYETJE DHE PERGJIGJE

SKYWAY CRYPTO PLATFORM: QUESTIONS AND ANSWERS

10 July 2019 

On June 27, 2019, Skyway crypto platform began its operation. In the future it should provide an effective interaction of all elements in string transport and infrastructure complexes on the basis of the multifunctional payment and information unit – SkyWay token (SWG). The platform is functioning normally starting from July 1, 2019, after the end of beta-testing period. Skyway investors, who previously converted part of their own investment portfolio into Skyway tokens within the framework of a special promotion campaign, received a new financial asset at their disposal. Naturally, the introduction of a new financial instrument has caused a lot of questions on the part of the investors’ community regarding the specific nature of its operation. We have collected a pool of answers to the most pressing questions from users.

• Where can I see my e-wallet balance?

Tokens accrued to investors for the conversion of investment shares are on the Keeper holding contract. This smart contract contains individual balances with data on the number of tokens each investor owns. Your balance of tokens available for you to write off in the future, can be viewed through the “Keeper” section in your personal account, or through the block-explorer application.

• Why do you need to “freeze” tokens?

In order to ensure that tokens of all holders do not appear on the market at the same time and do not have a negative impact on the exchange rate, the developers have implemented a mechanism for their uniform partial defreezing on the holding smart contract – Keeper. For investors who took part in the exchange program, it will be possible to receive tokens at their e-wallet starting from the date of their partial unblocking – on July 1, 2020, and the full amount of tokens can be withdrawn starting from July 1, 2021. All operations with tokens will be carried out through the personal account of the SkyWay Global platform.

• When will it be possible to trade tokens?

Tokens will gradually “defreeze” starting from July 1, 2020. It will be possible to write off all tokens in full not earlier than July 1, 2021. Viewing the number of tokens available for writing off is carried out through the Keeper Dapp section in the personal account, or through the Etherscan block Explorer (WriteContract -> withdraw method). After receiving tokens from the holding contract, your wallet will be able to “see” the balance of tokens, and the user will get the opportunity to carry out all operations on their transactions, including trading at specialized platforms.

• Why is the token price so low?

The current rate of the #SWT token for July 2019 is the starting value, which will change as far as the tokens are placed on stock exchanges and SkyWay project develops as a whole. Free turnover of tokens on trading platforms during the implementation of Skyway transport and infrastructure projects will ensure their #capitalization and, accordingly, the growth of market value. Among other things, token holders will receive a preferential opportunity to participate in new investment projects with a certain discount when entering, which will guarantee an increase in the amount of dividends relatively to the volume of investment compared to other participants.

• On which stock exchange will tokens be traded and when?

Tokens are blocked until July 1, 2020. Starting from that date, users will be able to partially write them off from the holding contract and exchange them both on centralized stock exchanges (their list will be updated as they are listed) and on decentralized stock exchanges.

• Is it possible to operate in the SWG personal account from a mobile phone?

At the moment, operation with the crypto platform is supported in Google Chrome and Firefox browsers with an installed Metamask wallet plugin only on personal computers. Support for mobile browsers Brave and Opera for IOS and Android operating systems will be added by developers soon.   I did not have time to exchange investment shares for tokens.

• Do you plan to extend the exchange promotion campaign?

In the near future, new promotion campaigns on the exchange of investment shares for tokens are not planned, but this possibility is not excluded in the future.   I have no button to register on #SWG website in my personal account of SkyWay (RSW, SWC, SWIG) investor. You need to pass over to the website account.swg.io and enter your email specified during registration in the personal account of SkyWay investor, in which the investment shares were previously exchanged for tokens. The system will automatically redirect you to the password page to create a new account on the swg.io platform.

• Can I use one computer to work with several accounts on SWG crypto platform?

The Metamask plugin has a function to create a new account (address) without using a new secret phrase. You can create a new address in Metamask, select it as the primary one and log in – the new address will be displayed in the field of the authorization form. In this case, access to both accounts can be restored using one secret phrase that was created when the first account was registered. If you want to create two separate accounts, you can remove Metamask from browser plugins and pass through the procedure of creating and saving a secret phrase again, or use an alternative browser with the installed Metamask (for example, the first – Google Chrome, the second – Mozilla Firefox). In this case, the created accounts will be completely independent from each other.

• I didn’t upload Metamask because I had an existing blockchain wallet and I entered its number. No difference?

You can use an existing cryptographic wallet, provided that it supports the ability to call transactions to contracts. If you have a private key or a secret phrase to the address you entered, you can then enter it into the wallet that supports such calls and get access to your funds.   While changing my password, I received an email for confirmation, but when I click on the link from the email, I get to the #SWG platform authorization page. Try again to click the “Sign up” button page https://account.swg.io/auth/login . A follow-up letter with reference to password change should come to your email. If this does not help – please contact technical support on the website.     We continue to accept users’ feedback regarding the operation of Skyway crypto platform. Questions, comments and suggestions can be sent to: support@swg.io.

Viacheslav Evtukh

Использование этого материала сайта группы компаний SkyWay в Интернет-пространстве допускается только при обязательном размещении ссылки на источник публикации: https://rsw-systems.com/news/tokens-questions  Original NEWS 
© https://rsw-systems.com/

• • • • • • • Italian / Italiano • • • • • • •

PIATTAFORMA CRYPTO SKYWAY: DOMANDE E RISPOSTE
10 luglio 2019

Il 27 giugno 2019, la piattaforma crittografica Skyway ha iniziato a funzionare. In futuro dovrebbe fornire un’efficace interazione di tutti gli elementi nel trasporto di stringhe e nei complessi infrastrutturali sulla base dell’unità di pagamento e informazione multifunzionale – token SkyWay (SWG). La piattaforma funziona normalmente a partire dal 1 ° luglio 2019, dopo la fine del periodo di beta-test. Gli investitori di Skyway, che in precedenza avevano convertito parte del proprio portafoglio di investimenti in token Skyway nel quadro di una speciale campagna di promozione, hanno ricevuto una nuova attività finanziaria a loro disposizione. Naturalmente, l’introduzione di un nuovo strumento finanziario ha sollevato molte domande da parte della comunità degli investitori in merito alla natura specifica del suo funzionamento. Abbiamo raccolto un pool di risposte alle domande più urgenti degli utenti.

• Dove posso vedere il mio saldo del portafoglio elettronico?
I token accumulati presso gli investitori per la conversione di quote di investimento fanno parte del contratto di detenzione del detentore. Questo contratto intelligente contiene saldi individuali con dati sul numero di token che ogni investitore possiede. Il saldo di token disponibili per la cancellazione in futuro, può essere visualizzato attraverso la sezione “Keeper” nel tuo account personale o tramite l’applicazione block-explorer.

• Perché è necessario “bloccare” i token?
Al fine di garantire che i token di tutti i possessori non appaiano sul mercato contemporaneamente e non abbiano un impatto negativo sul tasso di cambio, gli sviluppatori hanno implementato un meccanismo per il loro parziale e uniforme disaccordo sul contratto intelligente di detenzione – Keeper. Per gli investitori che hanno preso parte al programma di scambio, sarà possibile ricevere token sul proprio portafoglio elettronico a partire dalla data del loro sblocco parziale – il 1 ° luglio 2020 e l’intero importo dei token può essere ritirato a partire dal 1 ° luglio , 2021. Tutte le operazioni con token verranno eseguite tramite l’account personale della piattaforma SkyWay Global.

• Quando sarà possibile scambiare token?
I token “scongeleranno” gradualmente a partire dal 1 ° luglio 2020. Sarà possibile cancellare tutti i token per intero non prima del 1 ° luglio 2021. La visualizzazione del numero di token disponibili per la cancellazione viene effettuata attraverso la sezione Keeper Dapp in l’account personale o tramite il blocco Explorer di Etherscan (WriteContract -> metodo di prelievo). Dopo aver ricevuto i token dal contratto di detenzione, il tuo portafoglio sarà in grado di “vedere” il saldo dei token e l’utente avrà l’opportunità di eseguire tutte le operazioni sulle proprie transazioni, incluso il trading su piattaforme specializzate.

• Perché il prezzo del token è così basso?
L’attuale tasso del token SWT per luglio 2019 è il valore iniziale, che cambierà nella misura in cui i token sono collocati in borsa e il progetto SkyWay si sviluppa nel suo insieme. Il libero turnover dei token sulle piattaforme di trading durante l’implementazione dei progetti di trasporto e infrastruttura Skyway garantirà la loro #capitalizzazione e, di conseguenza, la crescita del valore di mercato. Tra le altre cose, i possessori di token riceveranno un’opportunità preferenziale per partecipare a nuovi progetti di investimento con un certo sconto al momento dell’iscrizione, il che garantirà un aumento della quantità di dividendi rispetto al volume di investimento rispetto agli altri partecipanti.

• In quale borsa verranno scambiati i token e quando? I token sono bloccati fino al 1 ° luglio 2020. A partire da tale data, gli utenti saranno in grado di cancellarli parzialmente dal contratto di detenzione e di scambiarli sia su borse centralizzate (il loro elenco verrà aggiornato man mano che vengono elencati) sia su azioni decentralizzate scambi.

• È possibile operare nell’account personale SWG da un telefono cellulare? Al momento, il funzionamento con la piattaforma crittografica è supportato nei browser Google Chrome e Firefox con un plug-in Metamask installato solo sui personal computer. Il supporto per i browser mobili Brave e Opera per IOS e sistemi operativi Android verrà presto aggiunto dagli sviluppatori. Non ho avuto il tempo di scambiare quote di investimento con token.

• Si Prevede di estendersi la campagna di promozione degli scambi? Nel prossimo futuro non sono previste nuove campagne promozionali sullo scambio di quote di investimento per token, ma questa possibilità non sarà esclusa in futuro. Non ho alcun pulsante per registrarmi sul sito web SWG nel mio account personale dell’investitore SkyWay (RSW, SWC, SWIG). Devi passare al sito web account.swg.io e inserire la tua e-mail specificata durante la registrazione nell’account personale dell’investitore SkyWay, in cui le quote di investimento erano state precedentemente scambiate con token. Il sistema ti reindirizzerà automaticamente alla pagina della password per creare un nuovo account sulla piattaforma swg.io.

• Posso usare un computer per lavorare con più account sulla piattaforma crittografica SWG? Il plugin Metamask ha una funzione per creare un nuovo account (indirizzo) senza usare una nuova frase segreta. Puoi creare un nuovo indirizzo in Metamask, selezionarlo come principale e accedere: il nuovo indirizzo verrà visualizzato nel campo del modulo di autorizzazione. In questo caso, l’accesso a entrambi gli account può essere ripristinato utilizzando una frase segreta creata al momento della registrazione del primo account. Se desideri creare due account separati, puoi rimuovere Metamask dai plug-in del browser e ripetere la procedura di creazione e salvataggio di una frase segreta oppure utilizzare un browser alternativo con Metamask installato (ad esempio, il primo – Google Chrome, il secondo – Mozilla Firefox). In questo caso, gli account creati saranno completamente indipendenti l’uno dall’altro.

• Non ho caricato Metamask perché avevo un portafoglio blockchain esistente e ho inserito il suo numero. Nessuna differenza? È possibile utilizzare un portafoglio crittografico esistente, a condizione che supporti la capacità di chiamare le transazioni ai contratti. Se hai una chiave privata o una frase segreta per l’indirizzo che hai inserito, puoi inserirla nel portafoglio che supporta tali chiamate e ottenere l’accesso ai tuoi fondi. Durante la modifica della password, ho ricevuto un’email di conferma, ma quando faccio clic sul collegamento dall’e-mail, accedo alla pagina di autorizzazione della piattaforma #SWG.

Riprovare a fare clic sulla pagina del pulsante “Iscriviti” https://account.swg.io/auth/login. Una lettera di follow-up con riferimento alla modifica della password dovrebbe arrivare alla tua e-mail. Se ciò non aiuta, contattare l’assistenza tecnica sul sito Web. Continuiamo ad accettare il feedback degli utenti in merito al funzionamento della piattaforma crittografica Skyway. Domande, commenti e suggerimenti possono essere inviati a: support@swg.io.

Viacheslav Evtukh

 • • • • • • • Albanian / Shqip • • • • • • •

SKYWAY CRYPTO PLATFORM: PYETJE DHE P ANRGJIGJE
10 korrik 2019
Më 27 qershor 2019, platforma e kriptove të Skyway filloi funksionimin e saj. Në të ardhmen ajo duhet të sigurojë një bashkëveprim efektiv të të gjithë elementëve në komplekset e transportit dhe infrastrukturës në varg në bazë të njësisë së shumëfunksionimit të pagesave dhe informacionit – Shenja SkyWay (SWG). Platforma po funksionon normalisht duke filluar nga 1 korriku 2019, pas përfundimit të periudhës së testimit të betave. Investitorët e Skyway, të cilët më parë konvertuan një pjesë të portofolit të investimeve të tyre në shenja Skyway në kuadër të një fushate promovimi special, morën një aset të ri financiar në dispozicion të tyre. Natyrisht, futja e një instrumenti të ri financiar ka shkaktuar shumë pyetje nga ana e komunitetit të investitorëve në lidhje me natyrën specifike të funksionimit të tij. Ne kemi mbledhur një grup përgjigjesh për pyetjet më të ngutshme nga përdoruesit.

• Ku mund ta shoh ekuilibrin tim të portofolit?
Shenjat e llogaritura ( Token ) për investitorët për shndërrimin e aksioneve të investimeve janë në kontratën mbajtëse Keeper. Kjo kontratë inteligjente përmban bilance individuale me të dhëna për numrin e shenjave që zotëron secili investitor. Bilanci juaj i shenjave të mundshme për ju që të shkruani në të ardhmen, mund të shihet përmes seksionit “Keeper” në llogarinë tuaj personale, ose përmes aplikacionit bllok-eksplorues.

• Pse duhet të “ngrini” shenjat ( Token ) ?
Për të siguruar që shenjat e të gjithë mbajtësve të mos shfaqen në treg në të njëjtën kohë dhe të mos kenë një ndikim negativ në kursin e këmbimit, zhvilluesit kanë zbatuar një mekanizëm për ngrirjen e pjesshme të tyre të pjesshme të kontratës së zgjuar të mbajtjes – Mbajtësi. Për investitorët që morën pjesë në programin e shkëmbimit, do të jetë e mundur të marrin shenja në kuletën e tyre elektronike duke filluar nga data e zhbllokimit të tyre të pjesshëm – më 1 korrik 2020, dhe shuma e plotë e shenjave mund të tërhiqet duke filluar nga 1 korriku , 2021. Të gjitha operacionet me shenja do të kryhen përmes llogarisë personale të platformës SkyWay Global.

• Kur do të jetë e mundur të tregtosh shenja?
Shenjat gradualisht do të “ngrihen” duke filluar nga 1 korriku 2020. Do të jetë e mundur të shkruani të gjitha shenjat në mënyrë të plotë jo më parë se 1 korrik 2021. Shikimi i numrit të shenjave të disponueshme për të shkruar jashtë kryhet përmes seksionit Keeper Dapp në llogaria personale, ose përmes bllokut Etherscan Explorer (ShkruajContract -> metodë tërheqje). Pas marrjes së shenjave nga kontrata e mbajtjes, portofoli juaj do të jetë në gjendje të “shohë” bilancin e shenjave, dhe përdoruesi do të marrë mundësinë për të kryer të gjitha operacionet në transaksionet e tyre, përfshirë tregtimin në platforma të specializuara.

• Pse çmimi i shenjës është kaq i ulët?
Kursi aktual i tokës SWT për korrikun 2019 është vlera fillestare, e cila do të ndryshojë për aq sa argumentet vendosen në bursat dhe projekti SkyWay zhvillohet në tërësi. Qarkullimi i lirë i shenjave në platformat tregtare gjatë zbatimit të transportit dhe projekteve të infrastrukturës Skyway do të sigurojë #kapitalizimin e tyre dhe, në përputhje me rrethanat, rritjen e vlerës së tregut. Ndër të tjera, mbajtësit e shenjave do të marrin një mundësi preferenciale për të marrë pjesë në projekte të reja investimesh me një zbritje të caktuar kur të hyjnë, gjë që do të garantojë një rritje të sasisë së dividentëve relativisht me vëllimin e investimit në krahasim me pjesëmarrësit e tjerë.

• Në cilën bursë do të tregtohen tokat ( Token ) dhe kur?                                              Token / Shenjat janë të bllokuara deri në 1 korrik 2020. Duke filluar nga ajo datë, përdoruesit do të jenë në gjendje t’i shkruajnë pjesërisht ato nga kontrata e mbajtjes dhe t’i shkëmbejnë ata në bursat e centralizuara (lista e tyre do të azhurnohet ashtu siç janë të listuara) dhe në aksione të decentralizuara shkëmbimeve.

• A është e mundur të operoni në llogarinë personale SWG nga një telefon celular? Për momentin, funksionimi me platformën crypto është mbështetur në shfletuesit Google Chrome dhe Firefox me një shtojcë të instaluar të portofolit Metamask vetëm në kompjuterët personalë. Mbështetja për shfletuesit celularë Brave dhe Opera për IOS dhe sistemet operative Android do të shtohen së shpejti nga zhvilluesit. Nuk kam pasur kohë për të shkëmbyer aksione investimesh për shenja ( Token ) .

• A planifikoni të zgjatni fushatën e promovimit të shkëmbimit? Në të ardhmen e afërt, fushatat e reja promovuese për shkëmbimin e aksioneve të investimeve për shenja nuk janë planifikuar, por kjo mundësi nuk është e përjashtuar në të ardhmen. Unë nuk kam asnjë buton për t’u regjistruar në faqen e internetit të SWG në llogarinë time personale të investitorit SkyWay (RSW, SWC, SWIG). Ju duhet të kaloni tek llogaria në internet.swg.io dhe të shkruani emailin tuaj të specifikuar gjatë regjistrimit në llogarinë personale të investitorit SkyWay, në të cilin aksionet e investimeve ishin shkëmbyer më parë për argumente. Sistemi do t’ju ridrejtojë automatikisht në faqen e fjalëkalimit për të krijuar një llogari të re në platformën swg.io.

• A mund të përdor një kompjuter për të punuar me disa llogari në platformën kripto SWG? Shtojca Metamask ka një funksion të krijojë një llogari të re (adresë) pa përdorur një frazë të re sekrete. Ju mund të krijoni një adresë të re në Metamask, ta zgjidhni atë si kryesore dhe të regjistroheni – adresa e re do të shfaqet në fushën e formularit të autorizimit. Në këtë rast, qasja në të dy llogaritë mund të rikthehet duke përdorur një frazë sekrete që u krijua kur u regjistrua llogaria e parë. Nëse doni të krijoni dy llogari të veçanta, mund të hiqni Metamask nga shtojcat e shfletuesve dhe të kaloni në procedurën e krijimit dhe ruajtjes së një frazë të fshehtë përsëri, ose të përdorni një shfletues alternative me Metamask të instaluar (për shembull, i pari – Google Chrome, e dyta – Mozilla Firefox). Në këtë rast, llogaritë e krijuara do të jenë plotësisht të pavarura nga njëra-tjetra.

• Unë nuk e ngarkova Metamask sepse kisha një portofolin ekzistues të bllokut dhe futa numrin e tij. Pa dallim? Ju mund të përdorni një portofol ekzistues kriptografik, me kusht që të mbështesë mundësinë për të thirrur transaksione në kontrata. Nëse keni një çelës privat ose një frazë sekrete në adresën që keni futur, atëherë mund ta futni atë në portofolin që mbështet thirrje të tilla dhe të merrni qasje në fondet tuaja. Ndërsa ndryshoja fjalëkalimin tim, unë pranova një email për konfirmim, por kur klikoj lidhjen nga posta elektronike, shkoj te faqja e autorizimit të platformës #SWG.

Përpiquni përsëri të klikoni në faqen e butonit “Regjistrohu” https://account.swg.io/auth/login . Një letër vijuese në lidhje me ndryshimin e fjalëkalimit duhet të vijë në emailin tuaj. Nëse kjo nuk ju ndihmon – ju lutemi kontaktoni mbështetje teknike në faqen e internetit. Ne vazhdojmë të pranojmë reagimet e përdoruesve në lidhje me funksionimin e platformës kristo Skyway. Pyetjet, komentet dhe sugjerimet mund të dërgohen në: support@swg.io .

Viacheslav Evtukh

Translate / Traduzione / Perkthimi  © #JoeArtidFejzo 2019

SKYWAY RECOGNIZED AMONG SDG UN PROJECT EXPERTS • SKYWAY RICONOSCIUTO TRA GLI ESPERTI DI PROGETTO SDG Nazioni Unite

 News • 01 July 2019 

Sustainable Development Goals (SDG) is a program adopted by the #UN, officially known as “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”, which has been in force since 2015. Following the results of the UN meeting, at which the SDG implementation was discussed, a collection of materials was published indicating the list of experts and partners of the program. #SkyWay was among them. The SDG is a project of future international cooperation, which involves 17 global goals and 169 corresponding targets aimed at prosperity and ensuring high quality of life of people around the world. In early June, the program participants, including UNGSII, UNSDSN, UNICEF, UNOPS, WHO, met at the World Economic Forum in Davos (Switzerland), where the 25+5 project was discussed. Beforehand, 25 leading cities and 5 indigenous communities have been selected on all continents and by using them as an example, it is planned to prove the possibility of implementation of the SDG in full by 2025. All this is needed to bring people together and focus on building a society of the future.  “The sustainable development goals are a kind of call to action coming from all countries – the poor, the rich and the moderately developed. It aims to improve the well-being and protection of our planet. The countries recognize that measures to eliminate the poverty should be taken in parallel with efforts to increase the economic growth and address a range of issues related to education, health care, social protection and employment, as well as to combat climate change and protect the environment”, – says the General Assembly Resolution dated September 25, 2015.     Implementation of SkyWay and SpaceWay programs can be a decisive factor in achieving all of these goals. It involves the creation of many additional jobs, and not only in such cities of the future as Dubai, where SkyWay has already officially been included in the infrastructure development plan, but also in a number of least developed countries along the equator.

The global potential of these projects is fully in line with the international development priorities recorded in the UN documents. Moreover, the prospects behind SkyWay and SpaceWay in particular extend far beyond the SDG and related projects, including the well-known Kyoto Protocol. The culture of consumption and production will shift to a completely different level, the harm to the environment should gradually be reduced to a minimum. The vast majority of problems associated with environmental pollution, climate change, preservation of forests, oceans and biological diversity, desertification and land degradation can be solved. It is the UN that can be considered in the early stages as a component of the social and political framework for implementation of SkyWay and SpaceWay. Anatoli #Yunitski, the founder of SkyWay and SpaceWay, spoke about the need to create an international public organization within the UN to consolidate the efforts of the world community to ensure sustainable development of the biosphere and harmonious co-evolution of humans and nature in his speech at the II International Scientific and Technical Conference “Non-Rocket Space Industrialization: Problems, Ideas, Projects”. This is planned to be implemented within the next 2 years. The headquarters will be located in the United States. Over time, the organization will join the UN as an expert on global ecology issues. The United Nations and Anatoli Yunitski have been cooperating since 1998. Belarusian engineer was twice given UN grants for projects related to string transport.

Andrew Kovalenko

Использование этого материала сайта группы компаний SkyWay в Интернет-пространстве допускается только при обязательном размещении ссылки на источник публикации: https://rsw-systems.com/news/sdg-un Original NEWS 
© https://rsw-systems.com/

• • • • • • • Italian / Italiano • • • • • • •

SKYWAY RICONOSCIUTO TRA GLI ESPERTI DI PROGETTO SDG  delle Nazioni Unite

Sustainable Development Goals (SDG) è un programma adottato dalle Nazioni Unite, ufficialmente noto come “Trasformare il nostro mondo: l’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”, in vigore dal 2015. A seguito dei risultati della riunione delle Nazioni Unite, in cui l’SDG è stata discussa l’implementazione, è stata pubblicata una raccolta di materiali che indica l’elenco di esperti e partner del programma. #SkyWay era tra questi. L’SDG è un progetto di futura cooperazione internazionale, che coinvolge 17 obiettivi globali e 169 obiettivi corrispondenti finalizzati alla prosperità e ad assicurare un’alta qualità della vita delle persone in tutto il mondo. All’inizio di giugno, i partecipanti al programma, tra cui UNGSII, UNSDSN, UNICEF, UNOPS, OMS, si sono incontrati al World Economic Forum di Davos (Svizzera), dove è stato discusso il progetto 25 + 5. In precedenza, 25 città principali e 5 comunità indigene sono state selezionate in tutti i continenti e utilizzandole come esempio, è prevista la prova della piena attuazione dell’SDG entro il 2025. Tutto ciò è necessario per riunire le persone e concentrarsi sulla costruzione di una società del futuro. “Gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono una sorta di invito all’azione proveniente da tutti i paesi – poveri, ricchi e moderatamente sviluppati. Ha lo scopo di migliorare il benessere e la protezione del nostro pianeta. I paesi riconoscono che le misure per eliminare la povertà dovrebbero essere condotti parallelamente agli sforzi per aumentare la crescita economica e affrontare una serie di questioni relative all’istruzione, alla sanità, alla protezione sociale e all’occupazione, nonché per combattere i cambiamenti climatici e proteggere l’ambiente “, – afferma la risoluzione dell’Assemblea generale datata Settembre 25, 2015. L’implementazione dei programmi SkyWay e SpaceWay può essere un fattore decisivo per raggiungere tutti questi obiettivi. Implica la creazione di molti posti di lavoro aggiuntivi, e non solo in città del futuro come Dubai, dove SkyWay è già stata ufficialmente inclusa nel piano di sviluppo dell’infrastruttura, ma anche in un numero di paesi meno sviluppati lungo l’equatore. Il potenziale globale di questi progetti è pienamente in linea con le priorità di sviluppo internazionale registrate nei documenti delle Nazioni Unite. Inoltre, le prospettive dietro SkyWay e SpaceWay in particolare si estendono ben oltre l’SDG e i relativi progetti, compreso il noto protocollo di Kyoto. La cultura del consumo e della produzione si sposterà a un livello completamente diverso, il danno per l’ambiente dovrebbe essere gradualmente ridotto al minimo. La stragrande maggioranza dei problemi associati all’inquinamento ambientale, ai cambiamenti climatici, alla conservazione delle foreste, degli oceani e della diversità biologica, alla desertificazione e al degrado del suolo può essere risolta. Sono le Nazioni Unite che possono essere considerate nelle prime fasi come una componente del quadro sociale e politico per l’implementazione di SkyWay e SpaceWay. Anatoli Yunitski, il fondatore di SkyWay e SpaceWay, ha parlato della necessità di creare un’organizzazione pubblica internazionale all’interno delle Nazioni Unite per consolidare gli sforzi della comunità mondiale per garantire lo sviluppo sostenibile della biosfera e un’armoniosa coevoluzione di umani e natura nel suo intervento alla II Conferenza scientifica e tecnica internazionale “Industrializzazione spaziale non missilistica: problemi, idee, progetti”.

Questo dovrebbe essere implementato entro i prossimi 2 anni. Il quartier generale sarà situato negli Stati Uniti. Nel corso del tempo, l’organizzazione si unirà alle Nazioni Unite come esperta in questioni di ecologia globale. Le Nazioni Unite e Anatoli Yunitski collaborano dal 1998. L’ingegnere bielorusso ha ricevuto due volte sovvenzioni ONU per progetti relativi al trasporto di spago.

Andrew Kovalenko

 • • • • • • • Albanian / Shqip • • • • • • • 

#SKYWAY  Njihet nga EKSPERTET E PROJEKTIT SDG të Kombeve te Bashkuara !
Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG) është një program i miratuar nga KOmbet e Bashkuara, i njohur zyrtarisht si “Transformimi i botës sonë: Agjenda e 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm“, i cili ka qenë në fuqi që nga 2015. Pas rezultateve të takimit të KB, në të cilin SDG u diskutua zbatimi, u botua një koleksion i materialeve që tregon listën e ekspertëve dhe partnerëve të programit. SkyWay ishte midis tyre. SDG është një projekt i bashkëpunimit ndërkombëtar të ardhshëm, i cili përfshin 17 qëllime globale dhe 169 synime përkatëse që synojnë prosperitetin dhe sigurimin e një cilësie të lartë të jetës së njerëzve në të gjithë botën. Në fillim të qershorit, pjesëmarrësit e programit, përfshirë UNGSII, UNSDSN, UNICEF, UNOPS, OBSH, u takuan në Forumin Ekonomik Botëror në Davos (Zvicër), ku u diskutua për projektin 25 + 5. Paraprakisht, 25 qytete drejtuese dhe 5 bashkësi autokton janë përzgjedhur në të gjitha kontinentet dhe duke përdorur ato si shembull, është planifikuar të provohet mundësia e zbatimit të SDG në tërësi deri në vitin 2025. E gjithë kjo është e nevojshme për të mbledhur njerëzit dhe përqendruar mbi ndërtimin e një shoqërie të së ardhmes. “Qëllimet e zhvillimit të qëndrueshëm janë një lloj thirrje për veprim që vijnë nga të gjitha vendet – të varfërit, të pasurit dhe të zhvilluar në mënyrë të moderuar. Ai synon të përmirësojë mirëqenien dhe mbrojtjen e planetit tonë. Vendet pranojnë se masat për të eleminuar varfërinë duhet të merren paralelisht me përpjekjet për të rritur rritjen ekonomike dhe adresimin e një sërë çështjesh që lidhen me arsimin, kujdesin shëndetësor, mbrojtjen sociale dhe punësimin, si dhe për të luftuar ndryshimin e klimës dhe mbrojtjen e mjedisit “, – thuhet në Rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme të datës 25 shtator 2005.

Zbatimi i programeve SkyWay dhe SpaceWay mund të jetë një faktor vendimtar në arritjen e të gjitha këtyre qëllimeve. Ai përfshin krijimin e shumë vendeve të punës shtesë, dhe jo vetëm në qytete të tilla të së ardhmes si Dubai, ku SkyWay tashmë është përfshirë zyrtarisht në planin e zhvillimit të infrastrukturës, por edhe në një numër vendesh më pak të zhvilluara përgjatë ekuatorit. Potenciali global i këtyre projekteve është plotësisht në përputhje me përparësitë ndërkombëtare të zhvillimit të regjistruara në dokumentet e KB. Për më tepër, perspektivat prapa SkyWay dhe SpaceWay në veçanti shtrihen përtej SDG dhe projekteve të lidhura, duke përfshirë Protokollin e mirënjohur të Kiotos. Kultura e konsumit dhe prodhimit do të zhvendoset në një nivel krejtësisht të ndryshëm, dëmi për mjedisin gradualisht duhet të zvogëlohet në minimum. Pjesa më e madhe e problemeve që lidhen me ndotjen e mjedisit, ndryshimin e klimës, ruajtjen e pyjeve, oqeanet dhe diversitetin biologjik, shkretëtirimin dhe degradimin e tokës mund të zgjidhen. UNshtë KB që mund të konsiderohet në fazat e hershme si një komponent i kornizës sociale dhe politike për zbatimin e SkyWay dhe SpaceWay. Anatoli Yunitski, themeluesi i SkyWay dhe SpaceWay, foli për nevojën e krijimit të një organizate ndërkombëtare ndërkombëtare brenda KB për të konsoliduar përpjekjet e komunitetit botëror për të siguruar një zhvillim të qëndrueshëm të biosferës dhe bashkë-evolucionin harmonik të njerëzve dhe natyrës në fjalën e tij në Konferencën II Shkencore dhe Teknike Ndërkombëtare “Industrializimi i hapësirës jo-raketore: Problemet, Idetë, Projektet“. Kjo është planifikuar të zbatohet brenda 2 viteve të ardhshme.

Selia do të jetë e vendosur në Shtetet e Bashkuara. Me kalimin e kohës, organizata do të bashkohet në KB si një ekspert në çështjet e ekologjisë globale. Kombet e Bashkuara dhe Anatoli Yunitski kanë bashkëpunuar që nga viti 1998. Inxhinierit Bjellorus ju dha dy herë grantet e KB për projektet që lidhen me transportin në varg.

Andrew Kovalenko