#SKYWAY BLOCKCHAIN PLATFORM READY FOR LAUNCH • PIATTAFORMA BLOCKCHAIN ​​SKYWAY PRONTA PER IL LANCIO

News 27 Junе 2019 

Dear investors! SkyWay Group of Companies informs you about the successful completion of works on preparation of its own blockchain platform, the development of which was announced in the summer of 2018. The promo for shares-to-tokens exchange has been ended.

From now on, the platform has been launched in beta mode, which will last until June 30, 2019.  During the beta period, a limited number of users will be able to register in the platform. Starting from July 1, the platform will be in normal operation. Access to the platform will be provided to all users, who have exchanged their shares to tokens under the promo, without exception.

To receive tokens, a promo participant should click on the “Get tokens” button, which will be displayed in the top right corner in all sections of the investor’s personal account on the web-site https://account.rsw-systems.com . Later, a user will receive an e-mail to his email address with detailed instructions on how to work further with the SkyWay blockchain platform.

Kindly send your comments and suggestions on the work of the platform to support@swg.io . Please be sympathetic and responsible to the beta testing process, since the SkyWay blockchain platform is a new, long-awaited and important product for the Company’s investors.

Viacheslav Evtukh

Использование этого материала сайта группы компаний SkyWay в Интернет-пространстве допускается только при обязательном размещении ссылки на источник публикации: https://rsw-systems.com/news/new-blockchain-platform  Original News 
© https://rsw-systems.com/

 

  • • • • • • • Italian / Italiano • • • • • • 

Notizie • 27 giugno 2019

Cari investitori! Il gruppo di società SkyWay ti informa del buon esito dei lavori di preparazione della propria piattaforma blockchain, il cui sviluppo è stato annunciato nell’estate del 2018. La promozione per lo scambio di azioni-to-token è terminata. Da ora in poi, la piattaforma è stata lanciata in modalità beta, che durerà fino al 30 giugno 2019.
Durante il periodo beta, un numero limitato di utenti sarà in grado di registrarsi sulla piattaforma. A partire dal 1 ° luglio, la piattaforma funzionerà normalmente. L’accesso alla piattaforma sarà fornito a tutti gli utenti, che hanno scambiato le loro azioni con token nell’ambito della promozione, senza eccezioni.

Per ricevere token, un partecipante alla promozione deve fare clic sul pulsante “Ottieni token“, che verrà visualizzato nell’angolo in alto a destra in tutte le sezioni dell’account personale dell’investitore sul sito Web https://account.rsw-systems.com . Successivamente, un utente riceverà un’e-mail al suo indirizzo e-mail con istruzioni dettagliate su come lavorare ulteriormente con la piattaforma blockchain SkyWay.

Invia i tuoi commenti e suggerimenti sul lavoro della piattaforma a support@swg.io . Sii comprensivo e responsabile del processo di beta testing, poiché la piattaforma blockchain SkyWay è un nuovo prodotto tanto atteso e importante per gli investitori della Società.

Viacheslav Evtukh

 

• • • • • • • Albanian / Shqip • • • • • • • 

Lajme • 27 Qershor 2019

Të nderuar investitorë! #SkyWay Group of Company ju informon për mbarimin e suksesshëm të punimeve për përgatitjen e një platforme të veten blockchain, zhvillimi i së cilës u njoftua në verën e vitit 2018. Promovimi për shkëmbimin e aksioneve me token ka përfunduar. Tani e tutje, platforma është lançuar në modalitetin beta, e cila do të zgjasë deri më 30 qershor 2019.
Gjatë periudhës beta, një numër i kufizuar i përdoruesve do të jetë në gjendje të regjistrohen në platformë. Duke filluar nga 1 korriku, platforma do të jetë në funksionim normal. Qasje në platformë do të ofrohet për të gjithë përdoruesit, të cilët kanë shkëmbyer aksionet e tyre në TOKEN SWG nën promovim, pa përjashtim. Për të marrë #Token, një pjesëmarrës në promo duhet të klikojë në butonin “Get Token”, i cili do të shfaqet në këndin e sipërm të djathtë në të gjitha seksionet e llogarisë personale të investitorit në faqen e internetit https://account.rsw-systems.com .

Më vonë, një përdorues do të marrë një e-mail në adresën e tij të emailit me udhëzime të hollësishme se si të punoni më tej me platformën blockchain SkyWay.
Me mirësi dërgoni komentet dhe sugjerimet tuaja mbi punën e platformës në support@swg.io . Ju lutemi të jeni simpatizues dhe përgjegjës ndaj procesit të testimit beta, pasi platforma blockchain SkyWay është një produkt i ri, i shumëpritur dhe i rëndësishëm për investitorët e Kompanisë.

Viacheslav Evtukh

PRESENTATION OF SKYWAY ROLLING STOCK MODEL RANGE / PREZANTIMI I SHKALLES SE MODELEVE TE TRASPORTIT  #SKYWAY

News •  14 Junе 2019

Today, there exist #SkyWay solutions for all types of transportation: passenger and cargo, urban, intercity, international and even cosmic. A dust storm, ice cold, snow-capped mountains or a desert – SkyWay will pass through all obstacles. String transport adapts to the needs of man, as the case is with a tropical unicar, created specially for operation in the tropical climate of the Middle East. We call SkyWay “transport of the future”, and these are not just high-sounding words. SkyWay transport is safe – be it a roomy unibus, a lightweight unibike or a cargo unitruck. SkyWay excludes the human factor as much as possible, because it is controlled by automation.SkyWay will not collide with other transport and will not hit a pedestrian, because its track is located above the ground.

SkyWay saves land along transport lines. SkyWay reaches speed up to 500 km/h keeping a travel comfortable.SkyWay is a worthy alternative to public transport devoid of any of these advantages that the imminently approaching future offers. At the EcoFest 2019 festival to be held on August 17 in Maryina Gorka, you will be able to explore the latest SkyWay developments and test the string transport yourself.

Andrew Kovalenko

Использование этого материала сайта группы компаний SkyWay в Интернет-пространстве допускается только при обязательном размещении ссылки на источник публикации: https://rsw-systems.com/news/transport-presentation
© https://rsw-systems.com/

• • • • • • • Italian / Italiano  • • • • • • •

PRESENTAZIONE DELLA GAMMA DEI MODELLI DI TRASPORTO #SKYWAY

Oggi esistono soluzioni SkyWay per tutti i tipi di trasporto: passeggeri e merci, urbano, interurbano, internazionale e persino #cosmico. Una tempesta di sabbia, ghiaccio freddo, montagne innevate o un deserto – SkyWay attraverserà tutti gli ostacoli. Il trasporto di corde si adatta alle esigenze dell’uomo, come nel caso di un #unicar tropicale, creato appositamente per il funzionamento nel clima tropicale del Medio Oriente. Chiamiamo SkyWay “trasporto del futuro”, e queste non sono solo parole di alto suono. Il trasporto SkyWay è sicuro, sia che si tratti di un ampio #Unibus, di un leggero #unibike o di un cargo per le merci. SkyWay esclude il fattore umano il più possibile, perché è controllato dall’automazione.

SkyWay non si scontrerà con altri mezzi di trasporto e non colpirà un pedone, poiché la sua pista si trova sopra il suolo. SkyWay salva terra lungo le linee di trasporto. SkyWay raggiunge una velocità fino a 500 km / h mantenendo un viaggio confortevole. SkyWay è una degna alternativa al trasporto pubblico privo di uno di questi vantaggi che il futuro imminente offre. Al festival #EcoFest 2019 che si terrà il 17 agosto a Maryina Gorka, sarai in grado di esplorare gli ultimi sviluppi SkyWay e testare tu stesso il trasporto delle stringhe.

Andrew Kovalenko

• • • • • • •  Albanian / Shqip  • • • • • • •

PREZANTIMI I SHKALLES SE MODELEVE TE TRASPORTIT  #SKYWAY 

Sot, ekzistojnë zgjidhje #SkyWay për të gjitha llojet e transportit: pasagjerë dhe ngarkesë, urbane, ndërqytetëse, ndërkombëtare dhe madje #kozmike. Një stuhi pluhuri, akulli i ftohtë, malet e mbuluara nga dëbora ose një shkretëtirë – SkyWay do të kalojë nëpër të gjitha pengesat. Transporti i vargut përshtatet me nevojat e njeriut, pasi rasti është me një unike tropikale, krijuar posaçërisht për operim në klimën tropikale të Lindjes së Mesme. Ne e quajmë SkyWay “transport të së ardhmes”, dhe këto nuk janë vetëm fjalë me zë të lartë. Transporti SkyWay është i sigurt – qoftë një unibus i gjerë, një unibike me peshë të lehtë ose një njësi mallrash. SkyWay përjashton faktorin njerëzor sa më shumë që të jetë e mundur, sepse kontrollohet nga automatizimi.

SkyWay nuk do të përplaset me transport tjetër dhe nuk do të godasë një këmbësor, sepse pista e tij është e vendosur mbi tokë. SkyWay kursen tokën përgjatë linjave të transportit. SkyWay arrin shpejtësinë deri në 500 km / orë duke e mbajtur një udhëtim të rehatshëm.SkyWay është një alternativë e denjë për transportin publik pa ndonjë nga këto avantazhe që i afrohen imunisht ofertave të ardhshme. Në festivalin EcoFest 2019 që do të mbahet më 17 gusht në Maryina Gorka, do të keni mundësi të eksploroni zhvillimet më të fundit të SkyWay dhe të provoni vetë transportin e vargjeve.

Andrew Kovalenko

SkyWay Evolution 1978 • 2019 / Evoluimi i teknologjive SKyWay

Alb • EVOLUIMI i Formave nga 1978 deri ne 2019

Italiano • • EVOLUZIONE delle Forme dal 1978 AL 2019

evolution-skyway-skyway (1)

• Projektet ne Leter te Vitit 1978

• •  Progetti sulla Carta anno 1978

Autovettura semovente. 6 febbraio 1978 (1)

• AutoVetura vetelevizese 6 Shkurt 1978                                                                               

• • Autovettura semovente. 6 febbraio 1978

Sistema di trasporto ferroviario di secondo livello. 17 luglio 1980
• Sistemi i Trasportit mbi shine ne Nivelin e Dyte 17 Korrik 1980                               

• •  Sistema di trasporto ferroviario di secondo livello. 17 luglio 1980

Vagone ad alta velocità Yutran. 12 gennaio 1982
• Vagoni i Shpejtesise se Larte YuTran 12 Janar 1982 .                                                         

• • Vagone ad alta velocità Yutran. 12 gennaio 1982

Modello di scala Unibus 1k5 a due scafi. Dicembre 2000

• Modeli ne shkalle UniBus 1: 5 ne dy strate . Dhjetor 2000                                           

• • Modello di scala Unibus 1: 5 a due scafi. Dicembre 2000

Esposizione "Trasporto speciale - 99". Maggio 1999

• Ekspozimi ” Trasportet Speciale – 99 . Maj 1999                                                               

• • Esposizione “Trasporto speciale – 99”. Maggio 1999

Espellere un Unibus in due parti in una galleria del vento. Ottobre 2000

• Prova e Eres ne dy Pjeset e Unibus ne nje Tunel me ajer . Tetor 2000                   

• •  Espellere un Unibus in due parti in una galleria del vento. Ottobre 2000

Dimostrazione della struttura della traccia STU. Ottobre 2001

• Demonstrimi i Struktures te Binarit STU . Tetor 2001                                                     

• • Dimostrazione della struttura della traccia STU. Ottobre 2001

Prove in mare di Unibike U4 - 621. Dicembre 2016

• Provat ne terren te Unibike U4 – 621 . Dhjetor 2016                                                         

• •  Prove sul terreno di Unibike U4 – 621. Dicembre 2016

Test su tre sezioni Unicar U4-430-T3. Giugno 2018

• Testet me Vagonin tre segmentesh Unicar U4 – 430 – T3 . Qershor 2018            

• •  Test su tre sezioni Unicar U4-430-T3. Giugno 2018

Unibus ad alta velocità U4-362. La mostra Innotrans - 2018.

• Unibus i Shpejtesise se Larte U4 – 362 . Fiera e INNOTRANS • Berlin 2018       
• • Unibus ad alta velocità U4-362. La mostra Innotrans – 2018.
* te gjitha Materialet jane SkyWay Technologies ©
* *  tutto il materiale e proprietà di SkyWay Technologies ©

  Innovative Transport System: SkyWay Scores Points in the United Arab Emirates  🇮🇹  Sistema di trasporto innovativo: SkyWay guadagna punti negli  Emirati Arabi Uniti.

🇦🇱  Sistemi Inovativ i Transportit:  #SkyWay shënon pikë në Emiratet e Bashkuara Arabe

Jo shumë kohë më parë portali francezActu Transport Logistique duke u fokusuar në transportin ka postuar një artikull mbi zhvillimin e Kompanise SkyWay në Emiratet e Bashkuara Arabe. Aty lexon për përparësitë e transportit SkyWay, ndërtimin e vendit të parë të transportit në Emiratin e Sharjah dhe planet për zhvillimin e projektit në rajon:

Actu Transport Logistique: SkyWay Is Gaining Popularity in the United Arab Emirates
Pak ditë më parë, SkyWay Technologies Co. nënshkroi një kontratë me partnerë në Emiratet e Bashkuara Arabe për ndërtimin e seksionit të parë të transportit në një sipërfaqe prej 25 hektarë. Sistemi i transportit SkyWay është i aftë të transportojë 250 milion ton ngarkesa në vit.
SkyWay Technologies Co., e vendosur në Minsk, Bjellorusi, ishte një nga surprizat në ekspoziten e fundit hekurudhore #InnoTrans në Berlin. Në fakt,  solli një transport inovativ i sistemit te tipit te montuar ose pezulluar, i aftë për të transportuar ngarkesë mallrash dhe trafik pasagjerësh .
Në llojin e ngarkesës, modulet që veprojnë në mënyrë automatike mund të udhëtojnë me shpejtësi deri në 150 km / h.
Sipas krijuesit SkyWay, ky automjet ka një shkallë të lartë të sigurisë, ashtu siç lëviz, në një lartësi prej disa metra mbi tokë, si dhe performancë të rëndësishme kapaciteti mbartes. Ky sistem transporti eshte ne gjendje te spostoje 250 milion ton mallra në vit.
Pa dyshim, një produktivitet aq i lartë si dhe shpenzime operative shumë të ulëta zgjoi interes në Emiratet e Bashkuara Arabe. Më 14 tetor 2018 u nënshkrua një marrëveshje midis kompanisë SkyWay dhe Parkut për Inovacionin e Teknologjisë Kërkimore të Emirateve te Sharjah. Njoftimi zyrtar i kësaj erdhi pas një muaj e gjysmë. Marrëveshja parashikon ndërtimin e një rruge fillestare, gjatësia e së cilës nuk është specifikuar ende. Pritet të përfundojë në vitin 2019 në një parcelë prej 25 hektarësh.
Sipas Designerit te Përgjithshëm SKYWAY, Z. Anatoly Yunitskiy, “përgatitja për ndërtim filloi në pranverën e vitit 2018. Si pjesë e punës paraprake, ne kemi krijuar një projekttei integruar te qendrës së inovacionit SkyWay në një version tropikal. Projekti përfshin tre linja testimi, mjetet lëvizëse të pasagjerëve dhe mallrave, si dhe nivelin e dytë infrastrukturor : stacionet, depot, daljet, sistemet e fuqisë dhe kontrollit, etj. “Ai, gjithashtu, vë në dukje
se “zhvillimi i SkyWay në Emiratet e Bashkuara Arabe do të lejojë realizimin e
potencialit te teknologjive SkyWay më shumë se në Bjellorusi, ku kemi disa
vështirësi në marrjen dhe blerjen e nevojshme të tokës “.
Në fakt, në Bjellorusi, SkyWay Technologies Co. ka vetëm një vend të shkurtër testimi ku EcoTechnoPark është krijuar për katër vjet. Prandaj, nuk është e mundur te demonstrojnë aftësinë e moduleve për të lëvizur me shpejtësi deri në 150 km / h ose testimin e tyre ne operim në kushte të pafavorshme klimatike. Përveç kësaj, linjat e testimit u ndërtuan vetëm për automjete të lehta, masa e të cilave shkon nga 6 deri në 8 ton.
Gjithashtu është planifikuar të ndërtohet një linjë me shpejtësi të lartë jashtë qendrës së inovacionit në Sharjah, modernizimi i modulit të pasagjerëve. Do të zgjasë për një distancë prej 25 km brenda një emirati tjetër gjithmone ne territoret e Emirateve të Bashkuara Arabe. Kjo gjatësi do të jetë e mjaftueshme për #unibus si modul për të arritur një shpejtësi prej
500 km / h. Kështu, kompania do të jetë në gjendje të demonstrojë aftësinë e makinave të saj qe punojnë në kushte të vështira klimatike në Lindjen e Mesme.
Në të vërtetë, siç është rasti me sistemet e tjera inovative të transportit, SkyWay Technologies Co., do të duhet të bindë investitorët për të financuar projektin, në të cilin duhet qe të gjitha variantet ende te percaktohen .

( perktheu #JoeArtidFejzo © 2018 )   √  more Info :  https://goo.gl/knrqTN

Artikulli Origjinal ne Frengjisht :   https://www.actu-transport-logistique.fr/ferroviaire/systeme-de-transport-innovant-skyway-marque-des-points-dans-les-emirats-arabes-unis-511679.php  

🇮🇹  Sistema di trasporto innovativo:
SkyWay guadagna punti negli  Emirati Arabi Uniti.

Non molto tempo fà il portale francese dedicato ai trasporti #Actu Transport Logistique ha pubblicato un articolo sullo sviluppo del trasporto SkyWay negli Emirati Arabi Uniti. Si legge sui vantaggi del trasporto SkyWay, sulla costruzione del primo sito di trasporto nell’Emirato di Sharjah e sui piani per lo sviluppo del progetto nella regione:

Actu Transport Logistique: SkyWay Is Gaining Popularity in the United Arab Emirates

Qualche giorno fa, SkyWay Technologies Co. ha firmato un contratto con partner negli Emirati Arabi Uniti per la costruzione della prima sezione di trasporto su un’area di 25 ettari. Il sistema di trasporto SkyWay è in grado di trasportare 250 milioni di tonnellate di carico all’anno.
SkyWay Technologies Co., con sede a Minsk, in Bielorussia, è stata una delle sorprese al recente mostra ferroviaria InnoTrans a Berlino. In effetti, sviluppa un trasporto innovativo, un sistema di tipo montato o sospeso in grado di trasportare traffico merci e passeggeri.
Nel tipo di carico, i moduli che operano in modalità automatica possono viaggiare a velocità fino a 150 km / h.
Secondo lo sviluppatore SkyWay, questo veicolo ha un alto grado di #sicurezza, mentre si muove ad un’altezza di parecchi metri dal suolo, oltre ad alte capacità di  prestazioni significative. Questo sistema di trasporto e capace di muovere 250 milioni di tonnellate di merci all’anno.
Indubbiamente, una così alta produttività e costi operativi molto bassi hanno sollevato tanto interesse negli Emirati Arabi Uniti. Il 14 ottobre 2018 è stato firmato un accordo tra SkyWay Company e il Research Technology Innovation Park dell’ Emirato di Sharjah. L’annuncio ufficiale di questo è arrivato dopo un mese e mezzo. L’accordo prevede la costruzione di un percorso iniziale, la cui lunghezza non è ancora specificato. Dovrebbe essere completato nel 2019 su un terreno di 25 ettari.
Secondo il General Designer di SkyWay, Anatoly Yunitskiy, ” La preparazione per la costruzione è iniziato nella primavera del 2018. Come parte del lavoro preliminare, abbiamo creato un progetto integrato del centro di innovazione SkyWay in versione tropicale. Il progetto comprende tre linee di prova, materiale rotabile passeggeri e merci, oltre ad un secondo livello d’infrastruttura: stazioni, depositi, affluenza, sistemi di alimentazione e controllo, ecc. ” che lo sviluppo di SkyWay negli Emirati Arabi Uniti permetterà di realizzare il potenziale delle tecnologie SkyWay più ampiamente che in Bielorussia, dove ne abbiamo alcune difficoltà nell’ottenere la necessaria acquisizione di terreni “.
Infatti, in Bielorussia SkyWay Technologies Co. ha solo un breve sito di prova dove EcoTechnoPark è stato creato in solo quattro anni. Pertanto, non è possibile dimostrare la capacità dei moduli di spostarsi ad una velocità fino a 150 km / h o testarli in operazioni di condizioni climatiche avverse. Inoltre, le tracce dei test sono state costruite solo per veicoli leggeri, la cui massa è da 6 a 8 tonnellate.
Si prevede inoltre di costruire una linea ad alta velocità al di fuori del centro di innovazione di Sharjah per la modernizzazione del modulo passeggero. Si estenderà per una distanza di 25 km in un altro emirato degli Emirati Arabi Uniti. Questa lunghezza sarà sufficiente per il Modulo #Unibus High-Speed per raggiungere una velocità di 500 km / h. In questo modo, l’azienda sarà in grado di dimostrare la capacità delle sue macchine per lavorare in condizioni climatiche difficili in Medio Oriente.
Infatti, come nel caso di altri sistemi di trasporto innovativi, SkyWay Technologies Co. dovrà convincere gli investitori a finanziare il progetto, in cui tutte le variabili devono essere verificate.

( traduzione Joe Artid Fejzo 2018 )

Articolo originale in francese :   https://www.actu-transport-logistique.fr/ferroviaire/systeme-de-transport-innovant-skyway-marque-des-points-dans-les-emirats-arabes-unis-511679.php

🇬🇧  Innovative Transport System: SkyWay Scores Points in the United Arab Emirates

Not so long ago the French portal focusing on transport #ActuTransportLogistique posted an article on the development of SkyWay transport in the United Arab Emirates. It reads about the advantages of SkyWay transport, construction of the first transport site in the Emirate of Sharjah and plans for the project’s development in the region:

Actu Transport Logistique: SkyWay Is Gaining Popularity in the United Arab Emirates

Concept is being exported to United Arab Emirates Longer track A few days ago, SkyWay Technologies Co. signed a contract with partners in the United Arab Emirates for the construction of the first transport section on an area of 25 hectares. The SkyWay transport system is capable of transporting 250 million tons of cargo per year. SkyWay Technologies Co., located in Minsk, Belarus, was one of the surprises at the recent InnoTrans rail exhibition in Berlin. In fact, it develops an innovative transport system of mounted or suspended type capable of carrying cargo and passenger traffic. In cargo type, modules operating in automatic mode can travel at speeds of up to 150 km/h. According to the SkyWay developer, this vehicle has a high degree of safety, as it moves at a height of several meters above the ground, as well as significant performance capacity. This transportation system transport 250 million tons of cargo per year. Undoubtedly, such high productivity as well as very low operational costs aroused interest in the United Arab Emirates. On October 14, 2018, an agreement was signed between SkyWay Company and the Research Technology Innovation Park of the Emirate of Sharjah. The official announcement of this came after a month and a half. The agreement provides for the construction of an initial route, the length of which is not specified. It is expected to be completed in 2019 on a plot of 25 hectares. According to SkyWay General Designer Anatoly Yunitskiy, “preparation for construction began in the spring of 2018. As part of the preliminary work, we have created an integrated project of the SkyWay innovation center in a tropical version. The project includes three test lines, passenger and freight rolling stock, as well as second-level infrastructure: stations, depots, turnouts, power and control systems, etc.” He also notes that “the development of SkyWay in the United Arab Emirates will allow realizing the potential of SkyWay technologies more fully than in Belarus, where we have some difficulties in obtaining the necessary land acquisition.” In fact, in Belarus SkyWay Technologies Co. has only a short test site where EcoTechnoPark has been created for four years. Therefore, it is not possible to demonstrate the ability of the modules to move at a speed of up to 150 km/h or test their operation in adverse climatic conditions. In addition, test tracks were built only for lightweight vehicles, the mass of which is from 6 to 8 tons. It is also planned to build a high-speed line outside the innovation center in Sharjah for the modernization of the passenger module. It will extend for a distance of 25 km in another emirate of the United Arab Emirates. This length will be enough for the unibus module to reach a speed of 500 km/h. Thus, the company will be able to demonstrate the ability of its machines to work under challenging climatic conditions in the Middle East. Indeed, as is the case with other innovative transport systems, SkyWay Technologies Co. will have to convince investors to finance the project, in which all variables need to be clarified.

SkyWay в Интернет-пространстве допускается только при обязательном размещении ссылки на источник публикации: http://rsw-systems.com/news/actu-transport-logistique
© http://rsw-systems.com/

News International / Lajme Internacionale . NEW SKYWAY PRESENTATION

The philosophy of SkyWay transport assumes a continuous development and re-thinking. The development needs a thorough recording and description of achievements and ideas. Annually, quarterly, monthly.

A new colorful booklet on 58 pages with the technology description was released by SkyWay project designing organization in Belarus. Written in plain language and understandable terms, the booklet provides answers to all questions arising on the technology, manufacturing, personnel, plans, and even competitors on the world arena. The SkyWay vision on the development of the world civilization ― eco-homes and linear cities ― is separately described.

Besides the already well-known and proven solutions for urban and intercity environment, everyone willing can see the seaports of SkyWay system designed with the consideration of the requirements to modern infrastructure.

The booklet is created for a wide range of readers worldwide; it complements the re-edition of the monograph by Anatoly Yunitskiy “String transport systems: on Earth and in space” (in Russian, English version will be available in about a couple of months) published recently.

DOWNLOAD THE PRESENTATION 

 

Drejtor i Marketingut dhe Shitjeve në Global Transnet UK

Filozofia e transportit SkyWay merr një zhvillim të vazhdueshëm dhe  te riperpunuar.

Zhvillimi kërkon një regjistrim të plotë dhe përshkrim të arritjeve dhe ideve. Çdo vit, çdo tre muaj, çdo muaj.

Një broshurë e re me ngjyra në 58 faqe me përshkrimin e teknologjisë u lëshua nga organizata projektuese SkyWay në Bjellorusi. I shkruar në gjuhë të thjeshtë dhe në terma të kuptueshme, broshura jep përgjigje për të gjitha pyetjet që dalin rreth teknologjise, prodhimit, personelit, planeve dhe madje edhe konkurrentëve në arenën botërore.

Vizioni SkyWay për zhvillimin e civilizimit botëror – eko-shtëpitë dhe qytetet lineare – përshkruhet veçmas.

Përveç zgjidhjeve tashmë të njohura dhe të provuara për mjedisin urban dhe ndërkufitar, të gjithë pa perjashtim mund të shohin portet detare të sistemit SkyWay të dizajnuara me shqyrtimin e kërkesave për infrastrukturën moderne.

Broshura është krijuar për një gamë të gjerë lexuesish në mbarë botën;

Ajo plotëson ri-botimin e monografisë nga Anatoly YunitskiySistemet e transportit String: në Tokë dhe në hapësirë” (në versionin rus,  anglisht do të jetë në dispozicion pas disa muajve ) të botuar kohët e fundit.

News International / Lajme Internacionale – FINANCIAL AUDIT OF BELTRANSNET EDUCATIONAL CENTER LTD.

DEAR FRIENDS, INCREDIBLE NEWS!

FINANCIAL AUDIT HAS BEEN PASSED SUCCESSFULLY!

BelTRANSNET has completed financial audit, made by one of the most professional companies of Minsk – Audit and Management The Educational centre joins two projects – SkyWay high-tech project and educational project on investing “The Academy of Private Investor”. It also deals with the financial support of the partner – engineering company SkyWay Technologies Co.

As a result, a financial statement was signed on August 15, 2017:

In our opinion, accounting statements of BelTRANSNET Educational center Ltd. are correct, they represent financial state of BelTRANSNET Educational center in all material aspects fairly as of December 31, 2016, as well as financial results of activities and changes of financial state of BelTRANSNET Educational center from July 11, 2016 until December 31, 2016, ended on the stated date according to the laws of the Republic of Belarus

Të dashur miq, lajme të Mrekullueshme!

AUDITIMI FINANCIAR ËSHTË KALUAR me SUKSES!

BelTRANSNET ka përfunduar auditimin financiar, të bërë nga një nga kompanitë më profesionale të Minskit – Auditimi dhe Menaxhimi – Qendra Arsimore bashkohet me dy projekte – projekti i teknologjisë së lartë SkyWay dhe projekti arsimor për investimin e “Akademisë së Investitorëve Privatë”.

Ai gjithashtu merret me mbështetjen financiare të partnerit – kompanise inxhinierike SkyWay Technologies Co.

Si rezultat, një deklaratë financiare u nënshkrua më 15 gusht 2017:

Sipas mendimit tonë, deklaratat e kontabilitetit të Qendrës Arsimore BelTRANSNET janë të sakta, ato përfaqësojnë gjendjen financiare të qendrës edukative BelTRANSNET në të gjitha aspektet materiale në mënyrë të drejtë sipas dates 31 Dhjetor 2016, si dhe rezultatet financiare të aktiviteteve dhe ndryshimeve të gjendjes financiare të BelTRANSNET Educational Qendra nga 11 korriku 2016 deri më 31 dhjetor 2016, përfundoi në datën e përcaktuar sipas ligjeve të Republikës së Bjellorusisë

News International / Lajme Internacionale FIRST SWIG CONFERENCE IN ASIA

UNIQUE OPPORTUNITY-BECOME A CO-OWNER OF THE FUTURE TRANSPORT TECHNOLOGY

A unique and rare opportunity comes to Kuala Lumpur and we invite you to be a part of it. A team of business leaders from the UK will be combining financial education with an amazing business opportunity in a power packed afternoon that you are guaranteed to find informative, valuable and life changing.

WHY YOU SHOULD ATTEND?

 • Understand all about crowd funding.
 • Take a look at the SkyWay transportation system and learn how transport technology is changing world-wide. This environment friendly, cost, energy and time efficient technology will change lives and you can benefit too.
 • Understand the concept of Financial and Investment education that SkyWay provides to its partners that can benefit everyone in their daily lives.
 • Exchange ideas with other professionals from all walks of life, share experiences and grow your network.
 • Whether you are looking for income now or interested in wealth creation for yourself and your children, you will not be disappointed.

WHERE AND WHEN?

 • This event will take place at Armada Petaling Jaya (Atlanta East conference room).

SPEAKERS:

 • Armands Murnieks
 • Mila Serdjukova

DATE SAT 26TH AUGUST, 2017

 • 12:00 – 13:00  – Registration and networking
 • 13:00 – 15:30 – Introduction to new technologies, crowdfunding, financial education, and overview of the SkyWay opportunity followed by Q&A
 • 15:30 – 16:00 – Coffee break & networking
 • 16:00 – 17:00 – Detailed explanation about SkyWay and the business opportunity.

Be prepared to take notes as you will receive invaluable guidance.

**Please contact the undersigned or other leaders to book your seat today. Space is limited to the 200 only.

ALL REGISTERED PARTNERS WILL ALSO BE INVITED TO A PERSONALIZED TRAINING SESSION:

 • On Sun. 27th Aug at 12.30 pm.

This not to be missed training will focus on helping them make a quick start to make an income from day 1 while building real wealth over the next 2-5 years.

LOCATION:

 • Hotel: Hotel Armada Petaling Jaya, Lorong Utara C, Section 52, Petaling Jaya, Selangor 46200, Malaysia
 • Mike – 011-37782565 ( Whatsapp )
 • RGovin – 017-6723422

Original NEWS :  FIRST SWIG CONFERENCE IN ASIA