KONFERENCA SWIG “TRANSPORTI I SË ARDHMES NË TË TASHMEN” NË SHQIPËRI 14 shtator 2017

* Shqip / Albanian

KONFERENCA SWIG “TRANSPORTI I SË ARDHMES NË TË TASHMEN” NË SHQIPËRI

Jemi të kënaqur t’ju ftojmë në Konferencën SWIG “Transporti i së ardhmes në të tashmen”, për herë të parë në Tokën Eagle, e cila do të mbahet më 14 shtator në Tiranë, Shqipëri.

Prezantimi i projektit më të ri SKYWAY do t’ju informojë se si sot ne mund të ndikojmë në të ardhmen e afërt, gjendjen ekologjike të Tokës, progresin teknologjik dhe të bëhemi me të vërtetë të pasur!

Kjo teknologji mund të ndryshojë me të vërtetë jetët e shqiptarëve dhe të Ballkanit, duke përfshirë turizmin dhe industrinë e transportit të ngarkesave.

AGJENDA:
14 shtator 2017 (18: 00-22: 00) – Konferenca “Transporti i së ardhmes në të tashmen”

18:00 – 19:00 – Regjistrimi
19:00 – 20:30 – Prezantimi:

Teknologjia SkyWay: e ardhmja e tashme
Parametrat teknike të SkyWay
Crowdinvesting si e ardhmja e zhvillimit ekonomik
Evolucioni i Ri Ekonomik i Botës (NEEW)
Q dhe A
20:30 – 21:00 – Pushim i Shkurtër – Kafe & Drekë
21:00 – 22:30 – SWIG Biznes:

Sistemi i biznesit SWIG
Bazat e Investimit
Trajnim për udhëheqësit SWIG
Multilevel Crowdinvesting, perspektiva
ZGJEDHËSIT:

KOORDINATORI

JOE ARTID FEJZO

Një anëtar i bordit të departamentit të multilevel crowdinvesting, përfaqësuesi në Shqipëri dhe menaxher i zhvillimit strategjik i rrjetit partner SWIG. Konsulent SWIG.

ANETE MARTINSONE

Drejtor i Shitjes dhe Marketingut

MADI DUMITRAS

Menaxheri i Marrëdhënieve me Investitorët

VENDI:
Hotel Mondial **** Rruga Muhamet Gjollesha, Tiranë 1023, Shqipëri +355 4 223 2372, hotelmondial.al

ORGANIZATOR:
Joe Artid Fejzo, +355697733309, +393389452308
Pjesmarrja pa pagesë.

TË VËRTETË DHE TË FTOJNË FRIENDET DHE PARTNERËT TUAJ!
Ne duhet të tregojmë sa më shumë njerëz të jetë e mundur në lidhje me teknologjinë SkyWay dhe mundësitë e Sky Way Invest Group. Hapur për anëtarë të regjistruar SkyWay dhe te Ftuar.

** Italiano

CONFERENZA SWIG “IL TRASPORTO DEL FUTURO NEL PRESENTE” IN ALBANIA

Siamo lieti di invitarvi alla Conferenza SWIG “Trasporto del futuro nel presente”, per la prima volta nella Eagle Land che si terrà il 14 settembre a Tirana, in Albania.

La presentazione del nuovo progetto SKYWAY ti informerà su come oggi possiamo influenzare il futuro più prossimo, lo stato ecologico della Terra, il progresso tecnologico e diventare davvero ricchi!

Questa tecnologia può davvero cambiare la vita di Albanesi e Balcani, incluso il turismo e l’industria del trasporto merci.

ORDINE DEL GIORNO:
14 settembre 2017 (18: 00-22: 00) – Conferenza “Il trasporto del futuro nel presente”

18:00 – 19:00 – Registrazione
19:00 – 20:30 – Presentazione:

Tecnologia SkyWay: futuro nel presente
Parametri tecnici di SkyWay
Crowdinvesting come futuro dello sviluppo economico

Nuova evoluzione economica del mondo (NEEW)
Q & A
20:30 – 21:00 – Short Break – Coffe & Buffet
21:00 – 22:30 – SWIG Business:

SWIG sistema aziendale
Le basi dell’investimento
Allenamento per i leader di SWIG
Crowdinvesting multilivello, prospettive
SPEAKERS:
COORDINATORE .

JOE ARTID FEJZO

Un membro del consiglio di amministrazione del crowdindvesting multilivello, il rappresentante in Albania e il responsabile dello sviluppo strategico della rete di partner SWIG. Consulente SWIG.

ANETE MARTINSONE

Direttorevendite e marketing

MADI DUMITRAS

Investor Relationship Manager

LUOGO:
Hotel Mondial **** Rruga Muhamet Gjollesha, Tiranë 1023, Albania +355 4 223 2372, hotelmondial.al

ORGANIZZATORE:
Joe Artid Fejzo, +355697733309, +393389452308
Ingresso libero

VIENI A INVITARE I TUOI AMICI EI PARTNER!
Dobbiamo dire a quante più persone possibile sulla tecnologia e le opportunità SkyWay di Sky Way Invest Group. Aperto per i membri registrati SkyWay e gli ospiti.

*** English

SWIG CONFERENCE “TRANSPORT OF THE FUTURE IN THE PRESENT” IN ALBANIA
11.09.2017 17:40

We are glad to invite you to the SWIG Conference “Transport of the future in the present”, for the first time in the Eagle Land which will take place on September 14th, in Tirana, Albania.

The Presentation of the Newest Project SKYWAY will inform you on how today we can influence the nearest future, ecological state of the Earth, technological progress and become really wealthy!

This technology can change really of the lifes of Albanian & Balkans, including the tourism and the cargo transport industry.

AGENDA:
September 14th, 2017 (18:00-22:00) – Conference “Transport of the future in the present”

18:00 – 19:00 – Registration
19:00 – 20:30 – Presentation:

SkyWay technology: future in present
Technical parameters of SkyWay
Crowdinvesting as the future of economic development
New Economic Evolution of the World (NEEW)
Q&A
20:30 – 21:00 – Short Break – Coffe & Buffet
21:00 – 22:30 – SWIG Business:

SWIG business system
The basics of Investing
Training for SWIG Leaders
Multilevel Crowdinvesting, perspectives
SPEAKERS:

COORDINATOR . JOE ARTID FEJZO

A board member of the department of multilevel crowdinvesting, the representative in Albania and the Strategic development manager of SWIG partner network. SWIG Consultant .

ANETE MARTINSONE

Sales and Marketing Director

MADI DUMITRAS

Investor Relationship Manager

VENUE:
Hotel Mondial **** Rruga Muhamet Gjollesha, Tiranë 1023, Albania +355 4 223 2372 , hotelmondial.al

ORGANIZER:
Joe Artid Fejzo, +355697733309 , +393389452308
Admission free.

COME AND INVITE YOUR FRIENDS AND PARTNERS!
We must tell to as many people as possible about the SkyWay technology and opportunities of Sky Way Invest Group. Open for Registered Members SkyWay and Guests .

www.SkyWayAlbania.com

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.