DELEGACIONI NGA BRAZILI VIZITOI SKYWAY #ECOTECHNOPARK

* Shqip / Albanian

DELEGACIONI NGA BRAZILI VIZITOI SKYWAY #ECOTECHNOPARK

Opinioni Juaj:
Projekti SkyWay po zhvillohet me sukses, vëmendje më e madhe po tërhiqet në vende të ndryshme. Përfaqësues nga Brazili i largët u bënë miq të ardhshëm në EcoTechnoPark në Maryina Gorka.

Sebastiao Quintao, kryetar i qytetit të Ipatinga, shteti i Minas Gerais, Brazil, arriti në Bjellorusi si Shef i qytetit dhe një figurë politike. Ai ishte shumë i impresionuar me atë që pa në projektimin e projektit SkyWay. Në një intervistë video ai foli në detaje mbi përshtypjet e tij në lidhje me teknologjitë inovative, specifikat e problemeve logjistike dhe strukturore në Amerikën e Jugut dhe, natyrisht, në parashikimet për bashkëpunim.

SEBASTIAO QUINTAO:
Si Udhëheqësi i qytetit, një figurë politike dhe madje edhe si një vizionar, unë jam shumë i impresionuar me atë që kam parë këtu në SkyWay Company, me teknologjinë që kam përjetuar në EcoTechnoPark. Kuptova se është e mundur të kryhen lloje të ndryshme transporti me të. Ky sektor i ekonomisë përfshin burime të mëdha financiare. Dhe mund të organizohet në një mënyrë tjetër për ta bërë atë miqësore me mjedisin dhe më efikas.

Teknologjia SkyWay është shumë e përshtatshme për Brazilin, pasi është një vend shumë i madh. Në Brazil, ka shumë probleme logjistike, për të cilat SkyWay ka zgjidhje. Për shembull, kompania më e madhe e çelikut në Amerikën Latine vepron në rajonin tonë, në qytetin Ipatinga. Kjo zgjidhje e transportit do të jetë shumë e dobishme për të. Ne jemi të gatshëm për futjen e kësaj teknologjie në Brazil. Përveç kësaj, hekurudha më e madhe e Brazilit kalon nëpër qytetin tonë të Ipatinga, që është qendra e industrisë së çelikut. Kështu, në Brazil, dhe sidomos në Ipatinga, SkyWay do të jetë në gjendje të tregojë mundësitë e saj për të zhvilluar këtë industri dhe për të krijuar diçka ndryshe nga ajo që kemi parë.

Bashkëpunimi midis Brazilit dhe SkyWay fillon në një periudhë shumë të mirë kohe, pasi ekonomia e Brazilit është stabilizuar tani dhe filloi të rritet këtë vit. Ne kemi parashikime shumë të mira për vitet e ardhshme. Si kryebashkiak i Ipatinga, unë do të aplikoj të gjitha përpjekjet e mundshme për të futur SkyWay në Brazil, veçanërisht sepse kam marrëdhënie të mira në Qeverinë Federale, Senatin dhe Qeverinë e Shtetit. Kam një besueshmëri të madhe dhe do të përdor të gjitha aftësitë e mia për të ndihmuar SkyWay të bëhet realitet jo vetëm në Ipatinga, por edhe në të gjitha rajonet e tjera të Brazilit.

** Italiano

Più il progetto SkyWay sta sviluppando con successo, maggiore è l’attenzione che attira nei diversi paesi. I rappresentanti del lontano Brasile sono stati i prossimi ospiti dell’EcoTechnoPark di Maryina Gorka.

Sebastiao Quintao, sindaco della città di Ipatinga, stato del Minas Gerais, in Brasile, è arrivato in Bielorussia come capo della città e figura politica. È rimasto molto impressionato da ciò che ha visto nella società di progettazione del progetto SkyWay. In una video intervista ha parlato in dettaglio delle sue impressioni riguardanti le tecnologie innovative, le specificità dei problemi logistici e strutturali in Sud America e, ovviamente, le previsioni di cooperazione.

SEBASTIAO QUINTAO:
Come capo della città, una figura politica e anche come un visionario, sono molto impressionato da ciò che ho visto qui in SkyWay Company, con la tecnologia che ho sperimentato all’EcoTechnoPark. Mi sono reso conto che è possibile effettuare vari tipi di trasporto con esso. Questo settore economico comporta enormi risorse finanziarie. E può essere organizzato in un altro modo per renderlo ecologico e più efficiente.

La tecnologia SkyWay è molto adatta per il Brasile, in quanto è un paese molto grande. In Brasile, ci sono molti problemi logistici, a cui SkyWay ha delle soluzioni. Ad esempio, la più grande acciaieria dell’America Latina opera nella nostra regione, nella città di Ipatinga. Questa soluzione di trasporto sarà molto utile per questo. Siamo pronti per l’introduzione di questa tecnologia in Brasile. Inoltre, la più grande ferrovia del Brasile passa attraverso la nostra città di Ipatinga, che è il centro dell’industria siderurgica. Così, in Brasile, e specialmente in Ipatinga, SkyWay sarà in grado di dimostrare le sue possibilità di sviluppare questo settore e creare qualcosa di diverso rispetto a ciò che siamo abituati a vedere.

La cooperazione tra Brasile e SkyWay inizia in un ottimo periodo di tempo, poiché l’economia brasiliana si è stabilizzata e ha iniziato a crescere quest’anno. Abbiamo ottime previsioni per i prossimi anni. Come sindaco di Ipatinga, applicherò tutti gli sforzi possibili per introdurre SkyWay in Brasile, soprattutto perché ho buoni rapporti con il governo federale, il Senato e il governo dello Stato. Ho una grande credibilità e userò tutte le mie capacità per aiutare SkyWay a diventare una realtà non solo in Ipatinga, ma anche in tutte le altre regioni del Brasile.

*** English

DELEGATION FROM BRAZIL VISITED SKYWAY ECOTECHNOPARK
20.09.2017 17:26

The more successfully SkyWay project is developing, the greater attention it attracts in different countries. Representatives from the distant Brazil became the next guests at EcoTechnoPark in Maryina Gorka.

Sebastiao Quintao, Mayor of the city of Ipatinga, state of Minas Gerais, Brazil, arrived in Belarus as the Head of the city and a political figure. He was very impressed with what he saw in SkyWay project designing Company. In a video interview he spoke in detail on his impressions concerning the innovative technologies, specifics of logistical and structural problems in South America and, of course, on the forecasts for cooperation.

SEBASTIAO QUINTAO:
As the Head of the city, a political figure and even as a visionary, I am very impressed with what I saw here in SkyWay Company, with the technology that I experienced at EcoTechnoPark. I realized that it is possible to carry out various types of transportation with it. This sector of economy involves huge financial resources. And it can be arranged in some other way to make it environmentally friendly and more efficient.

SkyWay technology is very well suited for Brazil, as it is a very big country. In Brazil, there are many logistical problems, to which SkyWay has solutions. For example, the largest steel Company in Latin America operates in our region, in the city of Ipatinga. This transport solution will be very useful for it. We are ready for the introduction of this technology in Brazil. In addition, the largest railway of Brazil passes through our city of Ipatinga, which is the center of steel industry. Thus, in Brazil, and especially in Ipatinga, SkyWay will be able to demonstrate its possibilities to develop this industry and create something different compared to what we are used to see.

The cooperation between Brazil and SkyWay starts in a very good period of time, as Brazil’s economy has stabilized now and it began to grow this year. We have very good forecasts for the next years. As the Mayor of Ipatinga, I will apply all possible efforts to introduce SkyWay in Brazil, especially because I have good relationships in the Federal Government, the Senate and the State Government. I have a great credibility and I will use all my capabilities to help SkyWay to become a reality not only in Ipatinga, but also in all other regions of Brazil.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.