SKYWAY NË RAPORTIN E KANALIT TELEVIZIV KOMBËTAR TË BJELLORUSISË

* Shqip / Albanian
SKYWAY NË RAPORTIN E KANALIT TELEVIZIV KOMBËTAR TË BJELLORUSISË

SkyWay do të ofrojë shërbime më të mira për biznesin e biznesit në Bjellorusi
Biznesmenët dhe prodhuesit u takuan në Asamblenë e 11-të të kongresit ndërkombëtar të industrisë dhe sipërmarrësve më 15 shtator në Minsk. Delegatët nga 25 sindikata dhe shoqata kombëtare, përfaqësuesit e biznesit të 22 vendeve morën pjesë në këtë ngjarje të madhe.

Asambleja e kongresit ndërkombëtar të industrisë dhe sipërmarrësit quhet një klub ekskluziv i ekspertëve në sferën ekonomike. Jo vetëm teoricienët, por praktikuesit e biznesit takohen në veçanti në vendin dhe kohën (mbi 50 njerëz në total).

Minsk u zgjodh si një vend takimi për një qëllim të caktuar. Ka interes për risitë Belarusian. Për shembull, vendi ynë është i pari në rajon që ofron teknologji të ashtuquajtura string. Mjetet e reja të transportit mund të zvogëlojnë kohën e kaluar në udhëtimin nga Minsk në Moskë deri në një orë e gjysmë

– thotë raporti.

** Italiano

SKYWAY NEL RAPPORTO DEL CANALE TELEVISIVO NAZIONALE DELLA BIELORUSSIA
SkyWay в репортаже Общенационального телевидения Беларуси

Uomini d’affari e produttori si sono incontrati all’undicesima Assemblea del congresso internazionale degli industriali e degli imprenditori il 15 settembre a Minsk. I delegati di 25 sindacati e associazioni nazionali, i rappresentanti delle imprese di 22 paesi hanno preso parte a questo grande evento.

L’assemblea del congresso internazionale di industriali e imprenditori è definita un club esclusivo di esperti in ambito economico Non solo teorici, ma uomini d’affari praticanti si incontrano in particolare luogo e tempo (oltre 50 persone in totale).

Minsk è stato selezionato come luogo di incontro per uno scopo particolare. C’è interesse per le innovazioni bielorusse. Ad esempio, il nostro paese è il primo nella regione ad offrire le cosiddette tecnologie a stringa. Nuovi mezzi di trasporto possono ridurre il tempo impiegato per viaggiare da Minsk a Mosca fino a un’ora e mezza

– dice il rapporto.

*** English

SKYWAY IN THE REPORT OF THE NATIONAL TV CHANNEL OF BELARUS
SkyWay в репортаже Общенационального телевидения Беларуси

Businessmen and manufacturers met at the 11th Assembly of the International congress of industrials and entrepreneurs on September 15 in Minsk. The delegates from 25 national unions and associations, the business representatives of 22 countries took part in this large event.

The Assembly of the International congress of industrials and entrepreneur is called an exclusive club of experts in economic sphere Not just theorists, but practicing businessmen meet in particular place and time (over 50 people in total).

Minsk was selected as a meeting place for a particular purpose. There is interest to Belarusian innovations. For example, our country is the first one in the region to offer, so-called, string technologies. New means of transport can reduce the time spent on travelling from Minsk to Moscow up to an hour and a half

– says the report. original News on skywayinvestgroup.com ©

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.