#SKYWAY NË FORUMIN e #BIZNESIT BELARUS-INDIAN

#SKYWAY NË FORUMIN e #BIZNESIT BELARUS-INDIAN

Janë nënshkruar një numër marrëveshjesh, janë përcaktuar prioritetet e zhvillimit në rajon; çfarë tregojnë mediat indiane, bjelloruse dhe ruse?

Indi, Nju Delhi. Projektuesi i përgjithshëm dhe Zëvendësdrejtori i Përgjithshëm për zhvillimin e organizimit të projektit SkyWay u bë pjesë e delegacionit zyrtar nga Bjellorusia, duke përfaqësuar interesat e ekonomisë kombëtare në forumin e biznesit më 11 shtator . Ngjarja ishte në kohën e duhur për vizitën e Presidentit të Republikës së Bjellorusisë Alexander Lukashenko në Indi. Si rezultat i pjesëmarrjes, zyrtarët e SkyWay kanë nënshkruar tre marrëveshje: me një nga shtetet indiane, me një port, si dhe në kuadër të programit zhvillimor “Qytetet e se Ardhmes”.

Pjesëmarrja e SkyWay në këtë ngjarje u mbulua nga mediat në të dy vendet dhe gjithashtu interesoi disa media ruse .

Në intervistat e dhëna nga #AnatolyYunitskiy dhe Victor Baburin, ata kanë përvijuar strategjinë e marketingut të kompanisë në rajon. Në thelb, kompania synon të përqëndrohet në “sigurimin e shërbimeve të përballueshme të transportit në fusha të tilla të cilat më parë ishin injoruar gjerësisht”. Po flasim për segmentin e tregut ku SkyWay do të jetë në gjendje të shmangë konkurrencën me korporatat kryesore të transportit.

∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆

** Italiano

SKYWAY AL FORUM DEGLI AFFARI BIELORUSSO-INDIANI

È stato firmato un certo numero di accordi, sono state stabilite le priorità di sviluppo nella regione; cosa ne pensano i mass media indiani, bielorussi e russi?

India, Nuova Delhi. Il designer generale e il vicedirettore generale per lo sviluppo dell’organizzazione di progettazione del progetto #SkyWay sono entrati a far parte della delegazione ufficiale dalla Bielorussia, che rappresenta gli interessi dell’economia nazionale presso il business forum l’ 11 settembre . L’evento è stato programmato per la visita del presidente della Repubblica di Belarussia Alexander #Lukashenko in India. Come risultato della partecipazione, i funzionari SkyWay hanno firmato tre accordi: uno degli Stati indiani, con un porto, nonché nell’ambito del programma di sviluppo “Smart Cities”.

La partecipazione di SkyWay all’evento ha ricevuto una copertura mediatica in entrambi i paesi e ha anche interessato alcuni media russi .

Nelle interviste rilasciate da Anatoly #Yunitskiy e #VictorBaburin, hanno delineato la strategia di marketing dell’azienda nella regione. Fondamentalmente, la Società intende concentrarsi su “assicurare servizi di trasporto a prezzi accessibili in aree che sono state in gran parte ignorate prima”. Stiamo parlando del segmento di mercato in cui SkyWay sarà in grado di evitare la concorrenza con le principali società di trasporti.

∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆

*** English

SKYWAY AT BELARUSIAN-INDIAN BUSINESS FORUM

A number of agreements has been signed, the priorities of development in the region have been set; what do Indian, Belarusian and Russian mass media say about it?

India, New Delhi. General designer and Deputy General Director for development of SkyWay project designing organization became a part of the official delegation from Belarus, representing the interests of the national economy at the business forum on September 11. The event was timed to the visit of the President of the Republic of Belarus Alexander Lukashenko to India. As a result of the participation, SkyWay officials have signed three agreements: with one of the Indian States, with a port, as well as in the framework of the development program “Smart Cities”.

SkyWay participation in the event received media coverage in both countries, and also interested some Russian media.

In the interviews given by Anatoly Yunitskiy and Victor Baburin, they have outlined the Company’s marketing strategy in the region. Basically, the Company intends to focus on “ensuring affordable transport services in such areas that were largely ignored before”. We are talking about the market segment where SkyWay will be able to avoid competition with the major transport corporations.

The source of publication SkyWayInvestGroup ©

14.09.2017

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.