UITP Membership for SkyWay / SkyWay behet anetare e UITP !

 

   Zhvillimi i kompanisë i transportit Skyway ka sjelle risine per tu bere anëtar i një prej organizatave më të mëdha ndërkombëtare. Shoqata Ndërkombëtare e Transportit Publik (UITP) bashkon më shumë se 1400 kompani të transportit dhe organizata kërkimore nga më shumë se 96 vende.
Shoqata Ndërkombëtare e Transportit Publik është një organizatë me reputacion me më shumë se një shekull të historisë. Bashkëpunimi me të siguron kompanitë e transportit me qasje në ekspertizë të kualifikuar në fushën e transportit publik.
Organizata mban kongrese dhe ekspozita ne industri, ofron këshilla dhe ofron akses në bibliotekën më të madhe tematike online.

Regjistri online i Shoqatës përmban kompanitë e transportit nga të gjitha kontinentet. Thelbi i kësaj platforme është kontaktet e biznesit dhe bashkëpunimi.
UITP bashkon më shumë se 18,000 profesionistë në sektorin e transportit; Shoqata ndihmon pjesëmarrësit të krijojnë kontakte biznesi midis dy kompanive të industrisë dhe klientëve potencialë.

UITP gjithashtu promovon komunikimin me zyrtarët e transportit dhe përfaqësuesit e medias.

 

     Lo sviluppatore della compagnia dei trasporti Skyway è diventato membro di una delle principali organizzazioni internazionali. L’Associazione internazionale dei trasporti pubblici (UITP) riunisce oltre 1400 società di trasporti e organizzazioni di ricerca di oltre 96 paesi.
L’Associazione internazionale dei trasporti pubblici è un’organizzazione rispettabile con oltre un secolo di storia. La cooperazione con essa fornisce alle aziende di trasporto un accesso a competenze qualificate nel settore dei trasporti pubblici.
L’organizzazione tiene congressi e mostre di settore, offre consulenza e fornisce l’accesso alla più grande biblioteca tematica online.

Il registro online dell’Associazione contiene aziende di trasporto di tutti i continenti. Il nucleo di questa piattaforma è la collaborazione e i contatti commerciali.
UITP unisce più di 18.000 professionisti nel settore dei trasporti; l’Associazione aiuta i partecipanti a stabilire contatti commerciali tra aziende del settore e potenziali clienti.

L’UITP promuove anche la comunicazione con i funzionari dei trasporti e i rappresentanti dei media.

The company-developer of Skyway transport has become a member of one of the major international organizations. The International Association of Public Transport (UITP) unites more than 1400 transport companies and research organizations from more than 96 countries.
The International Association of Public Transport is a reputable organization with more than a century of history. Cooperation with it provides transport companies with an access to qualified expertise in the field of public transport.
The organization holds industry congresses and exhibitions, offers advice and provides access to the largest thematic online library. The online register of the Association contains transport companies from all continents. The core of this platform is business contacts and cooperation.
UITP unites more than 18,000 professionals in the transport sector; the Association helps participants to establish business contacts between both industry companies and potential customers. UITP also promotes communication with transport officials and media representatives.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.