SkyWay Technologies Co. ISO 9001:2015 / SKyWay Certifikohet ISO 9001:2015

Një certifikatë ndërkombëtare që konfirmon përputhjen e sistemit të menaxhimit të cilësisë të aplikuar në SkyWay Technologies Co në standardin ndërkombëtar ISO 9001: 2015 është regjistruar në regjistrin e agjencisë certifikuese “TÜV Thüringen“.
Sistemi i menaxhimit të cilësisë i praktikuar në kompaninë projektuese SkyWay lejon të zvogëlojë rreziqet financiare, të optimizojë procedurat operacionale, të rrisë kapacitetet prodhuese dhe të ulë shpenzimet e prodhimit në produktet e zhvilluara, duke rritur kështu përfitueshmërinë dhe atraktivitetin e tyre në tregun ndërkombëtar.
Ju mund të kontrolloni vlefshmërinë e certifikatës SkyWay duke përdorur një formular të posaçëm në faqen zyrtare të internetit të kompanisë “TÜV Thüringen” në: https://www.tuev-thueringen.com/about-us/validity-of-certificates 

Numri i regjistrimit të certifikatës SkyWay është 151001810162.

 

Un certificato internazionale che conferma la conformità del sistema di gestione della qualità applicato in SkyWay Technologies Co. allo standard internazionale ISO 9001: 2015 è inserito nel registro dell’agenzia di certificazione “TÜV Thüringen“.
Il sistema di gestione della qualità praticato nella società di progettazione dei progetti SkyWay consente di ridurre i rischi finanziari, ottimizzare le procedure operative, aumentare la capacità produttiva e ridurre i costi di produzione sui prodotti sviluppati, aumentando così la redditività e l’attrattiva sul mercato internazionale.
È possibile verificare la validità del certificato SkyWay utilizzando un modulo speciale sul sito Web ufficiale della Società “TÜV Thüringen” all’indirizzo: https://www.tuev-thueringen.com/about-us/validity-of-certificates

Il numero di registrazione del certificato SkyWay è 151001810162.

 

     An international certificate confirming compliance of the quality management system applied in SkyWay Technologies Co. to the international standard ISO 9001:2015 is entered into the register of the certifying agency “TÜV Thüringen”.
The quality management system practiced in SkyWay project-designing Company allows to reduce financial risks, optimize operational procedures, increase productive capacity and reduce production expenses on developed products, thereby raising their profitability and attractiveness in the international market.
You can check the validity of the SkyWay certificate using a special form at the official website of the Company “TÜV Thüringen” at: https://www.tuev-thueringen.com/about-us/validity-of-certificates

SkyWay certificate registration number is 151001810162.

 

Copyright © 2017 Rsw-systems.com, Inc.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.