Udhetimi me KROCIERE MSC SPLENDIDA – dhurata e Premtuar SKYWAY “

DHE TANI, DITA E SHumePritur ERDHI !

Udhetimi me SKY WAY INVEST GROUP ne KROCIERE !

17 mars, njëra nga  krocierat MSC Splendida shkoi në një dalje në det nga porti i Dubait dhe së bashku me të ishin menaxherët më të mirë të kompanisë!

Pikesepari ishte takimi Kater ditor, komunikimi dhe natyrisht, arsimimi.

Në ditën e parë të lundrimit u mbajt një takim mikpritës ku u mblodhën fituesit e promovimit dhe partnerët që blenë një udhëtim për të kaluar një javë me ekipin e fituesve dhe menaxhimin e fondit SWIG.

Mbrëmja u hap nga drejtori i përgjithshëm i fondit A. F. Hovratov.

Ai përgëzoi të gjithë fituesit, e falënderoi për punën e madhe të bërë dhe tregoi për planet dhe detyrat më të afërta të partnerëve SWIG.

Në një atmosferë jozyrtare të një mbrëmjeje festive, partnerët nga vende të ndryshme njihen dhe komunikojne mes tyre.

Të gjithë partnerët u prezantuan me shami të markës dhe shënjat Sky Way Invest Group, në mënyrë që në mesin e 4000 pasagjerëve të linjës së lundrimit, grupi ynë SWIG prej 73 personash ishte i njohur.

Dita e dytë e lundrimit pjesëmarrësit u mbajtën në Abu Dhabi, duke admiruar pikëpamjet mahnitëse dhe kontradiktore të gratacielave modernë dhe duke rrethuar gjithë këtë shkëlqim mes shkretëtirës.

E gjithë dita e tretë e pushuesve të lundrimit kaloi në ishullin e Sir-Bani-Yas, duke u thekur në diell dhe duke u lagur në detin e kthjellte .

Në ditën e katërt të udhëtimit të tyre, ekipi SWIG u mblodh për trajnim për menaxherët, e cila u krye personalisht nga vetë Andrey Hovratov.

Gjëja më e vlefshme në këtë udhëtim, si një nga gjerat me te shenuara te lundrimit, është se partnerët e Sky Way Invest Group krijuan mundësinë të komunikojnë mes tyre, të ndajnë përvojat, të zgjidhin së bashku probleme, të marrin njohuri “nga goja e parë”, të komunikojnë me drejtuesit dhe me Andrey personalisht.

Të gjithë jemi kaq të ndryshëm, por interesat e përbashkëta na bëjnë një tërësi të vetme dhe na ndihmojnë të ndërtojmë plane të reja madhështore.

QËNDRO ME NE. Ne do t’ju mbajmë të azhornuar.

AND NOW, THE LONG-AWAITED DAY HAS COME! TRAVEL WITH SKY WAY INVEST GROUP

On March 17, a huge MSC Splendida cruiser went on a cruise from the port of Dubai, and along with it the best managers of the company!

Ahead was four days of dating, communication and, of course, education.

 

 

On the first day of the cruise a welcoming meeting was held, where the winners of the promotion gathered and partners who bought a trip to the cruise to spend a week with the team of winners and the management of the fund SWIG. The evening was opened by the general director of the fund A.F. Hovratov.

 

 

He congratulated all the winners, thanked him for the great work done and told about the nearest plans and tasks of SWIG partners.

In an informal atmosphere of a festive evening, partners from different countries got acquainted and communicated.

All partners were presented with branded scarves and badges Sky Way Invest Group, so that among the 4000 passengers of the cruise liner, our SWIG group of 73 people was recognizable.

The second day of the cruise the participants held in Abu Dhabi, admiring the amazing and contradictory views of modern skyscrapers and surrounding all this splendor of the desert.

The whole third day of the cruise vacationers spent on the island of Sir-Bani-Yas, basking in the sun and bathing in the clearest sea.

On the fourth day of their trip, the SWIG team gathered for training for managers, which was personally conducted by Andrey Hovratov himself.

The most valuable thing in this trip, as one of the participants of the cruise notes, is that Sky Way Invest Group partners have the opportunity to communicate among themselves, share experiences, jointly solve problems, get knowledge “from the first mouth”, communicating with the leaders and Andrey personally.

We are all so different, but common interests make us a single whole, and help us build new grandiose plans.

STAY WITH US. WE WILL KEEP YOU UPDATED.

22.03.2018 ©

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.