SKYWAY ne Panairin e Hekurudhave ne INDONEZI 2018 / #SKYWAY AT THE EXHIBITION RAILWAYTECH INDONESIA 2018

SKYWAY NË PANAIRIN E HEKURUDHAVE INDONEZE 2018


Teknologjia #SkyWay është paraqitur në ekspozitën ndërkombëtare RailwayTech Indonesia 2018 që u zhvillua më 22-24 mars në #Xhakarta, Indonezi. Ekspozita ka tërhequr vëmendjen e madhe të përfaqësuesve të bashkësisë ndërkombëtare të biznesit. Harta e mysafirëve të ekspozitës lejon të kuptohet, cilat vende tregojnë interes për tregun rajonal të transportit. Kryesisht, këto janë korporata kineze që kanë dërguar shumë profesionistë të tyre në këtë ngjarje dhe kanë lene pershtypjet më mbresëlënëse nga vëllimi i zonës së se interesit.

Padilioni i STANDIt te “String Technologies” të CJSC është bërë një nga më të vizituarit në mesin e pjesëmarrësve të RailwayTech Indonesia. Ekspozita e paraqitur nga organizata projektuese SkyWay së bashku me partnerët indonezian tregon mundësitë e integrimit fleksibël të komplekseve të transportit SkyWay në infrastrukturën e qytetit.

#RailwayTech është ngjarja më e rëndësishme për tregun rajonal të transportit hekurudhor të Indonezisë. Ekspozita paraqitet si inovacion në fushën e sistemeve të transportit, sistemeve të komunikimit, sistemeve të alarmit, menaxhimit, modeleve të financimit të projekteve të infrastrukturës dhe shumë më tepër. Platforma lejon profesionistët e transportit të krijojnë lidhje të reja biznesi, të diskutojnë perspektivat ekzistuese dhe problemet e industrisë, si dhe të ndajnë përvojën e tyre dhe të mësojnë nga përvoja e kolegëve.

Ju mund të lexoni në lidhje me rezultatet e ekspozitës së vitit të kaluar në faqen tonë të internetit.

Ndërkohë, ne ju ofrojmë një raport të shkurtër video nga vendi i ngjarjes per kuriozitetin tuaj.

 

#SKYWAY AT THE EXHIBITION #RAILWAYTECH #INDONESIA 2018

 

SkyWay technology is presented at the International exhibition RailwayTech Indonesia 2018 that takes place on March 22-24 in Jakarta, Indonesia. The exhibition has attracted great attention of representatives from the international business community. The map of the exhibition guests allows to understand, which countries show interest to the regional transport market. Primarily, these are Chinese corporations that have sent a lot of their professionals to the event and installed the most impressive stands by the volume of occupied area.

The display stand of CJSC “String Technologies” has become one of the most visited among the participants of RailwayTech Indonesia. The exposition presented by SkyWay project designing organization together with Indonesian partners demonstrates the possibilities of flexible integration of SkyWay transport complexes into the city infrastructure.

RailwayTech is the most significant event for Indonesia’s regional rail transport market. The exhibition presents innovations in the field of transport systems, communication systems, alarm systems, management, financing models of infrastructure projects and much more. The platform allows transport professionals to establish new business ties, discuss existing prospects and problems of the industry, as well as share their own experience and learn from the experience of colleagues.

You can read about the results of last year’s exhibition at our website.

In the meantime, we offer a short video report from the venue of the event to your attention.

Source of publication ©

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.