🇬🇧 Photos: Travel around Dubai in sky pods at 150 kmph? 🇼đŸ‡č Viaggia in giro per Dubai in sky pod a 150 km/h ? đŸ‡ŠđŸ‡± te udhetosh ne Dubai ne Sky Pod me 150 km/ore ?

Â đŸ‡ŠđŸ‡±Â Â Fotot: UdhĂ«toni rreth Dubait nĂ« pods qiell nĂ« 150 kmph?
Wam / Dubai
Paraqitur më 4 dhjetor 2018. | Përditësimi i fundit më 4 dhjetor 2018 në orën 11.34

Princi i Kurorës i Dubait inspekton lëvizjen autonome të RTA-së, projektet e AI.

Sheiku Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Princi i Kurorës së Dubait dhe Kryetari i Këshillit Ekzekutiv të Dubai, vlerësoi përpjekjet e Autoriteteve të Rrugëve dhe Transportit të Dubait, RTA, në kryerjen e një sërë projektesh të lidhura me Inteligjencën Artificiale, UA, lëvizshmërinë autonome dhe mobilitetit të përbashkët / transportit.

Ai gjithashtu përgëzoi iniciativat e RTA që synonin lehtësimin e lëvizshmërisë së mjeteve të transportit publik në destinacionet e tyre përfundimtare.

Sheiku Hamdan i bĂ«ri kĂ«to vĂ«rejtje gjatĂ« njĂ« vizite nĂ« Depo Metro nĂ« Al Rashidiya, ku u prit nga Mattar Al Tayer, Drejtori i PĂ«rgjithshĂ«m dhe Kryetari i Bordit tĂ« DrejtorĂ«ve Ekzekutiv tĂ« AKR. Sheiku Hamdan inspektoi dy modele tĂ« pods tĂ« Sky Dubai – njĂ« sistem lĂ«vizĂ«s futuristik nĂ« Emiratin e Dubait. Karakterizuar nga pĂ«rdorimi i njĂ« sipĂ«rfaqe toke qĂ« Ă«shtĂ« 100 herĂ« mĂ« e vogĂ«l se mjetet konvencionale tĂ« tĂ« njĂ«jtit kapacitet, efikasiteti i harxhimit te fuqisĂ« sĂ« pods Ă«shtĂ« pesĂ« herĂ« mĂ« i vogĂ«l se automjetet elektrike dhe sistemi kĂ«rkon nje infrastrukturĂ«, qĂ« Ă«shtĂ« dhjetĂ« herĂ« mĂ« e pakte se sistemet tradicionale tĂ« tranzitit me tĂ« njĂ«jtat kapacitete.

Dubai Sky pod


Modeli i parĂ« i njĂ«sive tĂ« SkyWay nĂ« Dubai Ă«shtĂ« #Unibike. ËshtĂ« njĂ« mjet tranziti i vogĂ«l dhe i lehtĂ«, i pajisur me rrota çeliku pĂ«r tĂ« lĂ«vizur nĂ« binarĂ«t e pezulluar. Çdo njĂ«si mund tĂ« akomodojĂ« njĂ« deri tre pasagjere sĂ« bashku me dizajn individual tĂ« mjeteve te transportit. Mund tĂ« udhĂ«tojĂ« me njĂ« shpejtĂ«si maksimale prej 150 km / h dhe tĂ« mbajĂ« rreth 20,000 udhetare nĂ« orĂ«.

Modeli i dytĂ« Ă«shtĂ« #Unicar. ËshtĂ« projektuar pĂ«r tĂ« transportuar pasagjerĂ« pĂ«r njĂ« distancĂ« deri nĂ« 200 kilometra. KĂ«to njĂ«si kanĂ« njĂ« dizajn elegant dhe janĂ« nĂ« pĂ«rputhje me standardet globale tĂ« Dubai. NjĂ«sia mund tĂ« akomodojĂ« njĂ« deri nĂ« gjashtĂ« udhetare te ulur dhe tĂ« udhĂ«tojĂ« nĂ« njĂ« shpejtĂ«si maksimale prej 150 km / h. Rrjeti mund tĂ« transportojĂ« rreth 50,000 udhetare nĂ« orĂ«.

View image on Twitter

( Perktheu #JoeArtidFejzo © 2018 )

Dubai Media Office © 

✔@DXBMediaOffice

🇼đŸ‡č  Viaggia in giro per Dubai in sky pod a 150 km / h?

Wam / Dubai
Archivio il   4 dicembre 2018

Dubai Crown Prince ispeziona la mobilitĂ  autonoma di RTA, i progetti di intelligenza artificiale.

Lo sceicco Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, principe ereditario di Dubai e presidente del Consiglio esecutivo di Dubai, ha elogiato gli sforzi delle AutoritĂ  per i trasporti e le strade di Dubai, #RTA, nella realizzazione di una serie di progetti relativi all’intelligenza artificiale, AI, mobilitĂ  autonoma e mobilitĂ  condivisa / trasporto.

Ha inoltre elogiato le iniziative dell’RTA volte a facilitare la mobilitĂ  dei mezzi di #trasporto pubblico verso le loro destinazioni finali.

Sheikh Hamdan ha fatto queste osservazioni durante una visita al Metro Depot di Al Rashidiya, dove Ăš stato ricevuto da Mattar Al Tayer, Direttore Generale e Presidente del Consiglio Direttivo della RTA. Sheikh Hamdan ha ispezionato due modelli dei pod Dubai Sky: un futuristico sistema di mobilitĂ  nell’emirato di Dubai. Caratterizzato dall’utilizzo di un’area di terreno 100 volte inferiore rispetto ai mezzi convenzionali della stessa capacitĂ , l’efficienza energetica dei #pod Ăš cinque volte inferiore rispetto ai veicoli elettrici e il sistema richiede un’infrastruttura, che Ăš dieci volte inferiore rispetto ai sistemi di trasporto tradizionali dello stesso capacitĂ .

Pod di Dubai Sky

Il primo modello delle unitĂ  pod Sky Dubai Ăš l’ #Unibike. È un mezzo di trasporto di dimensioni ridotte e leggero dotato di ruote in acciaio per muoversi su binari sospesi. Ogni unitĂ  puĂČ ospitare da uno a tre passeggeri con un design di trasporto individuale. PuĂČ viaggiare ad una velocitĂ  massima di 150 km / he trasportare circa 20.000 passeggeri all’ora.

View image on Twitter

Il secondo modello Ăš l’ #Unicar . È progettato per trasportare passeggeri per una distanza fino a 200 chilometri. Queste unitĂ  hanno un design elegante e sono conformi agli standard globali di Dubai. L’unitĂ  puĂČ ospitare da uno a sei passeggeri seduti e viaggiare a una velocitĂ  massima di 150 km / h.  La cabina puĂČ trasportare circa 50.000 passeggeri all’ora.

Dubai Media Office © 

✔@DXBMediaOffice

 

🇬🇧  Photos: Travel around Dubai in sky pods at 150 kmph?

Wam/Dubai
Filed on December 4, 2018 | Last updated on December 4, 2018 at 11.34 pm

Dubai Crown Prince inspects RTA’s autonomous mobility, AI projects.

Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of Dubai and Chairman of Dubai Executive Council, praised the efforts of Dubai’s Roads and Transport Authority, RTA, in carrying out a series of projects related to Artificial Intelligence, AI, autonomous mobility, and shared mobility/transport.

He also commended the RTA’s initiatives aimed at facilitating the mobility of public transport riders to their final destinations.

Sheikh Hamdan made these remarks during a visit to the Metro Depot at Al Rashidiya, where he was received by Mattar Al Tayer, Director-General and Chairman of the Board of Executive Directors of the RTA. Sheikh Hamdan inspected two models of Dubai Sky pods – a futuristic mobility system in the Dubai Emirate. Characterised by using an area of land that is 100 times less than conventional means of the same capacity, the pods’ power efficiency is five times less than electric vehicles and the system requires infrastructure, which is ten times less than conventional transit systems of the same capacity.

Dubai Sky pod

The first model of the Dubai Sky pod units is the #Unibike. It is a small-size, and lightweight transit mean fitted with steel wheels to move on suspended rails. Each unit can accommodate one to five riders along with individual transport design. It can travel at a maximum speed of 150 km/h and carry about 20,000 riders per hour.

View image on Twitter

The second model is the #Unicar . It is designed to carry passengers for a distance up to 200 kilometres. These units have a stylish design and conform to Dubai’s global standards. The unit can accommodate one to six riders and travel at a maximum speed of 150 km/h. The network can transport about 50,000 riders per hour.

Dubai Media Office © 

✔@DXBMediaOffice