🇦🇱🇽🇰👉 8,686 kilometra nuk jane pengesë! 🇮🇹🇪🇺👉 8.686 chilometri non sono un ostacolo!

💎🚅👉 always Go Go Gooooooo … 
#TheOnlyWay … #SkyWay !!

🇦🇱🇽🇰👉 8,686 kilometra nuk jane pengesë! 8,686 kilometra është pikërisht distanca ndërmjet Minskut dhe Kuala Lumpurit.

Çdo ditë, zhvilluesi i kompanisë në teknologjinë #SkyWay gjithnjë e më shumë ndjen urgjencën e ZGJIDHJES SE problemeve të transportit në të gjitha rajonet e planetit: zyrave të projektimit, objektit të prodhimit.
#EcoTechnoPark, PARKU I DEMOSTRIMIT te SkyWay Technologies Co eshte vizituar kohët e fundit nga një delegacion i qarqeve te biznesit malajzian, duke bashkëpunuar ngushtë me qeverinë e tyre kombëtare mbi infrastrukturën e transportit të Shtetit të Penang.

Në përgjithësi, #Malaysia karakterizohet nga një nga normat më të larta të zhvillimit ekonomik në #Asia. Nga 1957 deri në 2005, rritja mesatare vjetore e PBB-së ishte më shumë se 6%. Pas krizës ekonomike në #Azi, e cila filloi në vitin 1997, ekonomia e Malajzisë u rikthye shumë më shpejt se ajo në vendet fqinje. Kohët e fundit, #Penang është bërë një nga vendet më të vizituara në Azi, qendra kryesore për forumet e biznesit. Piketat janë të shpërndara në të gjithë ishullin. Përveç kësaj, Penang është qendra e tretë më e madhe tregtare në Malajzi pas Kuala Lumpurit dhe Johor Bahru, kështu që nuk është për t’u habitur që, pavarësisht nga zhvillimi pozitiv, infrastruktura e shtetit nuk është më në gjendje për të përballuar rrjedhat në rritje të trafikut. Krahas turizmit, ekonomia e shtetit bazohet në industrite e teknologjisë së lartë. Këtu janë ndërmarrjet e prodhuesve kryesorë elektronikë të elektronikës: AMD, Intel, Motorola, Hitachi, Bosch, Osram, B. Braun dhe shumë të tjerë.

Ne ju ofrojmë të ndiqni përshtypjet e disa prej anëtarëve të delegacionit ne udhëtimin e tyre në Bjellorusi dhe bisedimet e mbajtura me menaxhimin e #SkyWayTechnologies Co.
* perktheu #JoeArtidFejzo #2019 www.SkyWayAlbania.com

• Intervista e PLOTE • https://youtu.be/J8l9Sf_pUHo

🇮🇹🇪🇺👉 8.686 chilometri non sono un ostacolo! 🙂 
8.686 chilometri è esattamente la distanza tra #Minsk e #KualaLumpur.

Ogni giorno che passa, lo sviluppatore della tecnologia #SkyWay • Mr. #YUNITSKIY, sente sempre più l’urgenza dei problemi di trasporto in tutte le regioni del pianeta: gli uffici di progettazione, l’impianto di produzione e EcoTechnoPark della SkyWay Technologies Co. che sono stati recentemente visitati da una delegazione di aziende dei Circoli di Business malesi, cooperando strettamente con il loro governo nazionale sull’infrastruttura di trasporto dello Stato di Penang.

In generale, la Malesia è caratterizzata da uno dei più alti tassi di sviluppo economico in #Asia. Dal 1957 al 2005, la crescita media annua del PIL è stata superiore al 6%. Dopo la crisi economica in Asia, iniziata nel 1997, l’economia della Malesia si è ripresa molto più rapidamente di quella nei paesi limitrofi. Recentemente, Penang è diventato uno dei luoghi più visitati in Asia, il principale centro per i forum di business. I punti di riferimento sono sparsi in tutta l’isola. Inoltre, Penang è il terzo più grande centro commerciale in Malesia dopo Kuala Lumpur e Johor Bahru, quindi non sorprende che, nonostante lo sviluppo positivo, l’infrastruttura dello Stato non sia più in grado di far fronte ai crescenti flussi di #traffico. Accanto al turismo, l’economia dello Stato è basata su industrie ad alta tecnologia. È qui che si trovano le imprese dei principali produttori internazionali di elettronica: AMD, Intel, Motorola, Hitachi, Bosch, Osram, B. Braun e molti altri.

Ti offriamo la possibilità di rivedere le impressioni di alcuni membri della delegazione da un viaggio in Bielorussia e le trattative tenute con la direzione di SkyWay Technologies Co.

#BuonaVisione 
( traduzione Joe Artid Fejzo 2019 )

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.