🇮🇹 ** i Bielorussi nel “Silicon Valley” Arabo ! * 🇦🇱Bjelloruset në “Silicon Valley” arab!

🇦🇱 * Bjelloruset në “Silicon Valley” arab! 
SkyWay Technologies Co. ka krijuar dhe po promovon një mënyrë të re transporti në të gjithë botën: një rrjet kompleks dhe ekologjik #SkyWay, i zhvendosur nga toka kompleks dhe eco-friendlly , i projektuar per te përdorur një teknologji të veçantë. Në Bjellorusi, projekti i kompanisë dhe inxhinierët kanë qenë në gjendje të zhvillojnë dhe të certifikojnë lloje të ndryshme të moduleve të transportit, të ndërtojnë dhe të testojnë infrastrukturën për ta, madje edhe të krijojnë një prototip të një moduli me shpejtësi të lartë që mund të udhëtojë deri në 500 kilometra në orë. Jo shumë kohë më parë, princi i Kurorës se Dubait – Shejh Hamdan ibn Muhammed Al Maktoum foli për transportin SkyWay në faqen e tij personale në Twitter: “Dubai mendon jashtë rregullave … Është koha të ndërmarrin hapa të guximshme me qëllim të fillimit të një revolucioni në sektorin e transportit me projekte të reja si Dubai Sky pod, një sistem i lëvizshmërisë futuristik, i cila kërkon një të dhjetën e infrastruktura tranzitore te ndryshme nga sistemet konvencionale që njohim “.
Dy module transportimi SkyWay ishin demonstruar princit të kurorës. Modeli i parë ishte një #unibike. Është një vagon i vogël, automjet i lehtë në rrota çeliku duke ecur përgjatë gjurmëve të binareve mbi toke. Kapaciteti i ngarkesës eshtë nga 1-5 persona. Shpejtësia maksimale është 150 km / h, dhe kapaciteti i trafikut është rreth 20,000 udhëtarëve në orë.
Modeli i dytë ishte një seksion i vetëm #unicar, një modul pasagjerësh i projektuar për transporte per distanca deri në 200 kilometra. Sky Pod përshtatet nga 1 deri në 6 persona me mundësi për të shtuar me seksione të tjera. Lëvizja e Unicar behet me një shpejtësi maksimale prej 150 km / h. Moduli mund të shërbejë rreth 50,000 pasagjerë për nje Ore. Prezantimi i transportit SkyWay për Princin u mbajt nën mbikëqyrjen e Autoriteteve te Rrugeve të Dubait dhe Autoriteteteve të Transportit (RTA) – ekuivalenti i ministrisë sonë të transportit. Menaxher i përgjithshëm i RTA, Mattar Al Tayer permendi qe eshtë absolutisht pozitive në lidhje me risite qe SkyWay sjell : në një botim në Portalin e Biznesit arab, ai tha se transporti SkyWay është një projekt transporti i vargut që përshtatet në mënyrë të përkryer në Emiratet e Bashkuara Arabe. Pas shumë ekspozita dhe vizita përfaqësuese në vendin e testimit të projektit – EcoTechnoPark, gjatë së cilës, risite Bjelloruse u shqyrtuan nën një Lente te imet zmadhuese, projekti mori një ofertë që vështirë se mund të refuzohej : transporti SkyWay mori një vend në Parkun Teknologjik të Inovacionit ne Sharjah, në Emiratet e Bashkuara Arabe. Për njerëzit që ndjekin lajmet e teknologjisë, Emiratet e Bashkuara Arabe tashmë kanë arritur t’i bëjnë ata të fitojnë lavdinë e një Silicon Valley të ri: Unicar i ekspozuar në Dubai lehtë mund te rrise trafikun e pasagjerëve, duke u shtuar vetëm me pak më shumë seksione. Ky sistem lejon shfrytezimin e tokës 100 herë më pak, si hapësirë, ​​krahasuar me mënyrat tradicionale të transportit të ngjashme nga kapaciteti. Në të njëjtën kohë, Modulet SkyWay, tejkalojnë makinat elektrike mbi 5 herë në efiçencën e energjisë duke kërkuar infrastrukturë 10 herë më pak se mjetet qe njohim deri me sot. Projektet më të guximshme mbështeten nga taksitë fluturuese deri tek teknologjite në BlockChain e Start Up-e fillestare. Në Emiratet e Bashkuara Arabe, “SkyWay Technologies” gjejnë një plan për të përshtatshem per levizjen urbane dhe mallrat, në kushtet e vështira të operimit në Lindjen e Mesme. Ata tashmë janë certifikuar dhe verifikuar në vendin e testimit në Bjellorusi. Siç është thene nga kompania e menaxhimit, përveç zonës në Sharjah, një zonë e madhe për projektin SkyWay u caktua gjithashtu në një Emirat tjetër. – Pozicioni i tij i saktë nuk është zbuluar deri tani, por dihet tashmë se do të ndërtohet LInja e testit të shpejtësise se Larte që arrin shpejtësi mbi 1.000 km / h. Paralelisht me kryerjen e testeve, “SkyWay Technologies” planifikon të bjerë dakord mbi projektet komerciale në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Lindjen e Mesme – marrëveshjet e para tashmë janë në dispozicion, zbatimi tani varet nga testet e suksesshme të moduleve të transportit në një version tropikal. përkthimi Joe Artid Fejzo √ 2019 ©www.SKyWayAlbania.com

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

🇮🇹 ** i Bielorussi nel “Silicon Valley” Arabo !
SkyWay Technologies Co. ha creato e sta promuovendo in tutto il mondo una nuova modalità di trasporto: uno #SkyWay complesso ed eco-compatibile ed energeticamente efficiente, disposto sopra la terra come cavalcavia leggeri progettati utilizzando una tecnologia speciale. In Bielorussia, il progetto dell’azienda e gli ingegneri sono riusciti a sviluppare e certificare diversi tipi di moduli di trasporto, costruire e testare infrastruttura per loro, e persino creare un prototipo di un modulo ad alta velocità che può viaggiare a velocità fino a 500 chilometri all’ora.
Non molto tempo fa, il principe ereditario di Dubai – Sheikh Hamdan ibn Mohammed Al Maktoum ha parlato del trasporto SkyWay sul suo account Twitter: “Dubai pensa fuori dagli schemi … Lo è compiere passi coraggiosi con l’obiettivo di dare il via a una rivoluzione nel settore dei trasporti di intraprendere nuovi progetti come il Dubai Sky pod, una sistema di mobilità futuristica che richiede un decimo di infrastruttura di transito differente dai convenzionali sistemi che conosciamo “.
Due moduli di trasporto SkyWay erano dimostrati al principe ereditario. Il primo modello era un #unibike. È un piccolo, veicolo leggero su ruote in acciaioche corre lungo binari sopraelevati. Le Sue capacità di carico sono da 1-5 persone. La velocità massima è di 150 km / h, e la capacità di traffico è di circa 20.000 passeggeri all’ora.
Il secondo modello era una sezione singola #unicar, un modulo passeggero progettato per trasporto su distanze fino a 200 chilometri. Il pod si adatta da 1 a 6 persone con la possibilità di aggiungere più sezioni. la Unicar si muove con una velocità massima di 150 km / h. essa può servire circa 50.000 passeggeri per ora. La presentazione del trasporto SkyWay al principe ereditario fu tenuta sotto il gli auspici di Dubai’s Roads e
Autorità di trasporto (RTA) – la equivalente del nostro ministero dei trasporti. Il direttore generale RTA, Mattar Al Tayer è assolutamente positivo per quanto riguarda la novità: in una pubblicazione presso il Portale Arabian Business, ha detto che il trasporto SkyWay è un progetto di trasporto su stringa che si adatta perfettamente al terreno degli Emirati Arabi Uniti. Dopo numerose mostre e visite rappresentative al sito di prova del progetto – EcoTechnoPark, durante il quale, la novità bielorussa è stata esaminata sotto una lente di ingrandimento, il progetto ha ricevuto un’offerta che potrebbe essere difficilmente rifiutato: il trasporto SkyWay ha ottenuto un posto alla Sharjah Innovation Technology Park nel Emirati Arabi Uniti. Per le persone che seguono le notizie del mondo della tecnologia, gli Emirati Arabi Uniti sono già riusciti a farli guadagnare la gloria di una nuova Silicon Valley: L’unicar esposto a Dubai può facilmente aumentare il traffico passeggeri solo un po ‘di più le sezioni dovrebbero essere aggiunte .
Questo Sistema consente di utilizzare 100 volte meno terra come spazio rispetto alle normali modalità di trasporto con stesse simili capacità. Allo stesso tempo, SkyWay, i moduli superano le auto elettriche di 5 tempi in efficienza energetica e richiedono un’infrastruttura 10 volte inferiore.
I progetti più audaci trovano supporto dai taxi volanti alla block-chain e start-up. Negli Emirati Arabi Uniti, “SkyWay Technologies” trovano piano per adattare veicoli urbani e merci alle dure condizioni operative del Medio Oriente. Hanno già mostrato loro stessi al sito di prova in Bielorussia.
Come notato dalla società di gestione, oltre al sito in Sharjah, è stato anche assegnato un grande terreno per il progetto SkyWay in un altro emirato
– la sua posizione esatta non viene divulgata così lontano, ma è già noto che a percorso di prova iper-veloce che raggiunge velocità di oltre 1.000 km / h saranno costruiti lì. Nel parallelo con prove di conduzione, “SkyWay Technologies” prevede di essere d’accordo su progetti commerciali negli Emirati Arabi Uniti e il Medio Oriente – i primi accordi sono già disponibili, la realizzazione dipende ora dai test di successo dei moduli di trasporto in una versione tropicale.
traduzione Joe Artid Fejzo √

Nessuna descrizione della foto disponibile.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.