#ECOFEST ONLINE / na ndiqni direkt nga Eco Techno Park – #Festival

Albanian 🇦🇱 ====================== 👇🏾 (shkoni poshtĂ«) âś… rregjistrohu #Gratis dhe Ndryshò te ARDHMEN vetem me nje adrese GMAIL – https://goo.gl/LrMBFx âś…

ECOFEST ONLINE


Lajme të mira për ata që nuk mund të vizitojnë Ecofest-2018 : Më 4 gusht, një transmetim i drejtpërdrejtë nga festivali do të organizohet në kanalin Youtube SkyWay. Shërbimi i informacionit i kompanisë do të përpiqet të tregojë sa më plotësisht të gjitha ngjarjet kryesore të kësaj dite në një mënyrë online. Lidhjet me transmetimin do të postohen në rrjetet sociale dhe në faqen e festival.rsw-systems.com.

E, nĂ«se do tĂ« vizitoni Ecofest, shĂ«noni foton dhe videon me hashtag #EcoFest2018 dhe ndani me miqtĂ« tuaj pĂ«rshtypjet e festivalit nĂ« tĂ« gjitha rrjetet shoqĂ«rore. Le tĂ« kujtojmĂ« se mund tĂ« lidhni kartat SIM tĂ« operatorĂ«ve lokalĂ« me paketat e trafikut nĂ« Internet pikĂ«risht nĂ« vend – pikat e shitjeve qe do tĂ« punojnĂ« nĂ« territorin e #EcoTechnoPark.

2018/08/02

#Italiano  🇮🇹 ====================== 👇🏾 (andate giù ) ✅

registrati #Gratis e cambia il Tuo #futuro , info :  skywaybalkans@gmail.com  ✅

ECOFEST ONLINE

Buone notizie per coloro che non possono visitare Ecofest-2018: il 4 agosto, una trasmissione dal vivo del festival sarĂ  organizzata sul canale Youtube #SkyWay. Il servizio di informazione della Compagnia cercherĂ  di mostrare nel modo piĂą completo possibile tutti gli eventi principali di questo giorno in modalitĂ  online. I collegamenti alla trasmissione saranno pubblicati sui social network e sul sito festival.rsw-systems.com.

Bene, se stai per visitare #Ecofest , contrassegna la foto e il video con l’hashtag #EcoFest2018 e condividi con i tuoi amici le impressioni del festival su tutti i social network. Ricordiamo che è possibile connettere le SIM card degli operatori locali con i pacchetti di traffico Internet direttamente sul posto: i punti vendita funzioneranno nel territorio di EcoTechnoPark.

#English  🇬🇧 ====================== 👇🏾(scroll down) ✅

ECOFEST ONLINE

Good news for those who can not visit Ecofest-2018: on August 4, a live broadcast from the festival will be organized on Youtube-channel SkyWay. The information service of the company will try to show as fully as possible all the main events of this day in an online mode. Links to the broadcast will be posted on social networks and on the site  festival.rsw-systems.com.

 

 

Well, if you are going to visit Ecofest, mark the photo and video with a the hashtag #EcoFest2018 and share with your friends the impressions of the festival in all social networks. Let’s remind that you can connect SIM-cards of local operators with the Internet traffic packages right on the spot – the points of sales will work in the territory of EcoTechnoPark.

02.08.2018

 • © 2014 – 2017 Sky Way Invest Group

The Certificates of design registration of the Indian Patent Office / Certifikatat e regjistrimit të dizajnit të Zyrës së Patentave Indiane

 

 

 

 

Zyra Indiane e Patentave ka lëshuar pesë certifikata për regjistrimin e dizajnit për Anatoly Yunitskiy:

Nr. 59076 – Automjeti hekurudhor;
Nr. 59476 – Automjet pĂ«r Sistemet e Transportit String;
Nr. 60346 – Automjeti hekurudhor;
Nr. 61778 – Automjet pĂ«r Sistemet e Transportit String;
Nr 62783 – Automjet pĂ«r Sistemet e Transportit String.
Zyra Indiane e Patentave ka lëshuar pesë certifikata për regjistrimin e dizajnit të Anatoly Yunitskiy

PĂ«r mĂ« shumĂ« detaje mbi domosdoshmĂ«rinĂ« e regjistrimit tĂ« pronĂ«sisĂ« intelektuale, lexoni artikullin “Mbrojtja e pronĂ«sisĂ« intelektuale nĂ« grupin e ndĂ«rmarrjeve SkyWay“.

origjinale

Protection of intellectual property in SkyWay group of companies

The Indian Patent Office has issued five certificates of registration of design to Anatoly Yunitskiy

 

 

 

I certificati di registrazione del design dell’Ufficio brevetti indiano

L’ufficio brevetti indiano ha rilasciato cinque certificati di registrazione del design a Anatoly Yunitskiy:

N. 59076 – Veicolo ferroviario;
N. 59476 – Veicolo per sistemi di trasporto per archi;
N. 60346 – Veicolo ferroviario;
N. 61778 – Veicolo per sistemi di trasporto per archi;
N. 62783 – Veicolo per sistemi di trasporto a stringa.
L’ufficio brevetti indiano ha rilasciato cinque certificati di registrazione del design ad Anatoly Yunitskiy

Per ulteriori dettagli sulla necessitĂ  di registrare la proprietĂ  intellettuale, leggi l’articolo “Protezione della proprietĂ  intellettuale nel gruppo di societĂ  SkyWay”. Originale

Protection of intellectual property in SkyWay group of companies

 

The Indian Patent Office has issued five certificates of registration of design to Anatoly Yunitskiy

 

 

 

 

The Certificates of design registration of the Indian Patent Office

The Indian Patent Office has issued five certificates of registration of design to Anatoly Yunitskiy:

 • No. 59076 – Rail vehicle;
 • No. 59476 – Vehicle for String Transport Systems;
 • No. 60346 – Rail vehicle;
 • No. 61778 – Vehicle for String Transport Systems;
 • No. 62783 – Vehicle for String Transport Systems.

The Indian Patent Office has issued five certificates of registration of design to Anatoly Yunitskiy

For more details on the necessity to register intellectual property, read the article “Protection of intellectual property in SkyWay group of companies“.

 

© 1977—2018 Anatoly Yunitskiy. All Rights Reserved.

 

RAPORTI I KONTABILITETIT TĂ‹ “String Technologies Co. ” per 2017 / REVISIONE CONTABILE DI “STRING TECHNOLOGIES CO” PER 2017

RAPORTI I KONTABILITETIT TĂ‹ “CO TECHNOLOGIES STRING” PĂ‹R 2017

Publikimi i auditimit vjetor Ă«shtĂ« njĂ« nga elementĂ«t e rĂ«ndĂ«sishĂ«m tĂ« kulturĂ«s korporative “String Technologies Co ” qĂ« prej vitit 2015 raporton çdo vit nĂ« hapĂ«sirĂ«n publike pĂ«r transparencĂ«n e proceseve tĂ« saj financiare.

Auditimet për vitet 2015

http://sw-tech.by/assets/files/shares/audit/skyway_audit_2015EN.pdf

dhe 2016

http://sw-tech.by/news/financial-audit-zao?lang= en

janĂ« nĂ« dispozicion nĂ« faqen zyrtare tĂ« “String Technologies Co“.

Sipas vlerĂ«simeve tĂ« paraqitura nĂ« pĂ«rfundim tĂ« organizatĂ«s sĂ« autorizuar, inventari kontabĂ«l i “String Technologies Co” pasqyron nĂ« tĂ« gjitha aspektet materiale pozicionin financiar tĂ« kompanisĂ« nĂ« tĂ« gjitha fazat e zhvillimit.

Raporti për vitin 2017 në formatin pdf

http://sw-tech.by/assets/files/shares/documents2018/23_04_Audit_2017_compressed.pdf

Fonte nga Faqja Zyrtare e Kompanive ” STRING TECHNOLOGIES Co. ” ©

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

 

REVISIONE CONTABILE DI “STRING TECHNOLOGIES CO” PER 2017

La pubblicazione della revisione contabile annuale è uno degli elementi importanti della cultura aziendale. L’azienda sviluppatore del trasporto di stringa “String Technologies Co” dal 2015 riferisce annualmente nello spazio pubblico sulla trasparenza dei suoi processi finanziari.

Le revisioni contabili per gli anni 2015

http://sw-tech.by/assets/files/shares/audit/skyway_audit_2015EN.pdf

e 2016

http://sw-tech.by/news/financial-audit-zao?lang=en

sono disponibili sul sito ufficiale della “String Technologies Co“.

Secondo le valutazioni presentate nella conclusione dell’organizzazione autorizzata, la rendicontazione contabile di “String Technologies Co” riflette in modo affidabile in tutti gli aspetti materiali la posizione finanziaria dell’azienda in tutte le fasi dello sviluppo.

Rapporto per l’anno 2017 in formato pdf

http://sw-tech.by/assets/files/shares/documents2018/23_04_Audit_2017_compressed.pdf

 

 

Ju ftojmë në takimin mujor të prillit 2018 me ANDREY HOVRATOV ! WE INVITE YOU TO THE MONTHLY MEETING OF APRIL WITH ANDREY HOVRATOV!

Ju ftojmë në takimin mujor të prillit me

ANDREY HOVRATOV!


Përgatituni për të marrë informacion të rëndësishëm dhe të vlefshëm nga Drejtori i Përgjithshëm i grupit të kompanive Sky Way Invest Groups Zotin  Andrey Hovratov.

Ne ju ftojmĂ« nĂ« Takimin Mujor, i cili do tĂ« mbahet tĂ« premten, mĂ« 28 prill, nĂ« orĂ«n 12:00 (Moska) ora 11 ‘oo  Roma / Tirana .

Ju jeni te ftuar për lajmet më të freskëta dhe më të nxehta!

Përmbledhja e rezultateve te Muajit prill dhe percatkimi i qëllimeve  te ardheshme .

SPEAKER:
ANDREY HOVRATOV

Drejtor i Përgjithshëm i #SkyWayInvestGroup, aksioner i #SkyWay, autor dhe krijues i projektit të trajnimit Akademia e Investitorit Privat, investitor profesional, trajner biznesi për zhvillim financiar dhe investim personal , mjeshtër i profesionit Menaxher i biznesit të rrjetit.
Prania juaj në Takimin Mujor është i detyrueshëm!

PRENOTONI VENDIN TUAJ NĂ‹ kete MO)MENT :
Lidhje për regjistrim . http://b20255.vr.mirapolis.ru/mira/s/OPbiwL
Lidhje për një hyrje të mysafirëve . http://m.mirapolis.ru/m/miravr/7954969549
Kodi për të hyrë nga telefoni celular: 7954969549
Ju lutemi, bëni pyetje Andrey Hovratov dhe ju me siguri do të dëgjoni një përgjigje.

QENDRONI NĂ‹ QENDER te Vemendjes SWIG !
ME BESIM NĂ‹ SUKSESIN E PĂ‹RGJITHSHĂ‹M, SKY WAY INVEST GROUP

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

WE INVITE YOU TO THE MONTHLY MEETING OF APRIL WITH ANDREY HOVRATOV!

 

Prepare to receive important and valuable information from the General Director of the group of companies Sky Way Invest Group Andrey Hovratov.

We invite you to the Monthly meeting, which will be held on Friday, April 28, at 12:00 (MSK).

You are waiting for the freshest and hottest news!

Summarize the results of April and set the following goals.

SPEAKER:

ANDREY HOVRATOV

General Director of the Sky Way Invest Group, Sky Way shareholder, author and creator of the training project Academy of Private Investor, professional investor, coach and business trainer for financial and investment development of the personality, master of the profession Manager of network business.

 

Your presence at the Monthly meeting is compulsory!

BOOK YOUR PLACE IN ADVANCE:

Please, ask questions to Andrey Hovratov and you will certainly hear an answers.

BE IN THE CENTER OF THE SWIG MOVEMENT!

WITH FAITH IN THE OVERALL SUCCESS, SKY WAY INVEST GROUP

16.04.2018 

World NEWS / Konferenca e PARE #SWIG ne Kuwait / FIRST SWIG CONFERENCE IN KUWAIT

FIRST SWIG CONFERENCE IN KUWAIT

 

For the first time, Kuwait meets SWIG partners on its territory. Do not miss the chance to participate in the conference, which will be held on 4 and 5 May.

This event is for anyone who is interested in increasing their financial IQ and getting a head start in creating a diversified investment portfolio. For anyone who is passionate about creating eco-friendly alternatives to our current transport and logistic issues.

If you are sick of the congestion of our major roads and would like to see (and be a part of) a solution,

If you care about saving our planet and putting into action a plan that will not only ensure the survival of the Planet Earth, but assist with the regeneration of it, then this event is for you.

Anyone that wants to hang out with cool progressive people that are doing their bit to create a sustainable future who are getting rewarded handsomely for their efforts.

DAY ONE, 4TH MAY 16:00 PM YOU WILL LEARN:

 • Nowadays challenges
 • SkyWay technology: future in the present
 • Crowdinvesting as the future of economic development
 • New Economic Evolution of the World (NEEW)
 • Questions and Answers

DAY TWO 5TH MAY 16.00 PM TRAINING FOR PARTNERS:

 • Mindset, dreams and goals
 • Multilevel crowd investing, prospects
 • The business system in SWIG
 • Leadership fundamentals

LOCATION:

 • Crowne Plaza Hotel Al Thuraya City Kuwait

SPEAKERS:

MILA SERDJUKOVA

Business Development Director “Global Transnet UK”, Leader Manager SWIG, Speaker and Master Profi Coach

 

KHALID AL KINDY

CEO Innovations International LLC, Oman. Leader Manager SWIG, Master Profi Coach

 

CONTACT:

 • Leo Thomas – +965 6773 4369
 • Anil Kumar Singh – +965 6001 8132
 • Joaquim Manuel Dias – 99501815 / 55541240

BACK TO ALL NEWS  ©

SKYWAY ne Panairin e Hekurudhave ne INDONEZI 2018 / #SKYWAY AT THE EXHIBITION RAILWAYTECH INDONESIA 2018

SKYWAY NĂ‹ PANAIRIN E HEKURUDHAVE INDONEZE 2018


Teknologjia #SkyWay është paraqitur në ekspozitën ndërkombëtare RailwayTech Indonesia 2018 që u zhvillua më 22-24 mars në #Xhakarta, Indonezi. Ekspozita ka tërhequr vëmendjen e madhe të përfaqësuesve të bashkësisë ndërkombëtare të biznesit. Harta e mysafirëve të ekspozitës lejon të kuptohet, cilat vende tregojnë interes për tregun rajonal të transportit. Kryesisht, këto janë korporata kineze që kanë dërguar shumë profesionistë të tyre në këtë ngjarje dhe kanë lene pershtypjet më mbresëlënëse nga vëllimi i zonës së se interesit.

Padilioni i STANDIt te “String Technologies” tĂ« CJSC Ă«shtĂ« bĂ«rĂ« njĂ« nga mĂ« tĂ« vizituarit nĂ« mesin e pjesĂ«marrĂ«sve tĂ« RailwayTech Indonesia. Ekspozita e paraqitur nga organizata projektuese SkyWay sĂ« bashku me partnerĂ«t indonezian tregon mundĂ«sitĂ« e integrimit fleksibĂ«l tĂ« komplekseve tĂ« transportit SkyWay nĂ« infrastrukturĂ«n e qytetit.

#RailwayTech është ngjarja më e rëndësishme për tregun rajonal të transportit hekurudhor të Indonezisë. Ekspozita paraqitet si inovacion në fushën e sistemeve të transportit, sistemeve të komunikimit, sistemeve të alarmit, menaxhimit, modeleve të financimit të projekteve të infrastrukturës dhe shumë më tepër. Platforma lejon profesionistët e transportit të krijojnë lidhje të reja biznesi, të diskutojnë perspektivat ekzistuese dhe problemet e industrisë, si dhe të ndajnë përvojën e tyre dhe të mësojnë nga përvoja e kolegëve.

Ju mund të lexoni në lidhje me rezultatet e ekspozitës së vitit të kaluar në faqen tonë të internetit.

Ndërkohë, ne ju ofrojmë një raport të shkurtër video nga vendi i ngjarjes per kuriozitetin tuaj.

 

#SKYWAY AT THE EXHIBITION #RAILWAYTECH #INDONESIA 2018

 

SkyWay technology is presented at the International exhibition RailwayTech Indonesia 2018 that takes place on March 22-24 in Jakarta, Indonesia. The exhibition has attracted great attention of representatives from the international business community. The map of the exhibition guests allows to understand, which countries show interest to the regional transport market. Primarily, these are Chinese corporations that have sent a lot of their professionals to the event and installed the most impressive stands by the volume of occupied area.

The display stand of CJSC “String Technologies” has become one of the most visited among the participants of RailwayTech Indonesia. The exposition presented by SkyWay project designing organization together with Indonesian partners demonstrates the possibilities of flexible integration of SkyWay transport complexes into the city infrastructure.

RailwayTech is the most significant event for Indonesia’s regional rail transport market. The exhibition presents innovations in the field of transport systems, communication systems, alarm systems, management, financing models of infrastructure projects and much more. The platform allows transport professionals to establish new business ties, discuss existing prospects and problems of the industry, as well as share their own experience and learn from the experience of colleagues.

You can read about the results of last year’s exhibition at our website.

In the meantime, we offer a short video report from the venue of the event to your attention.

Source of publication ©

Udhetimi me KROCIERE MSC SPLENDIDA – dhurata e Premtuar SKYWAY “

DHE TANI, DITA E SHumePritur ERDHI !

Udhetimi me SKY WAY INVEST GROUP ne KROCIERE !

Më 17 mars, njëra nga  krocierat MSC Splendida shkoi në një dalje në det nga porti i Dubait dhe së bashku me të ishin menaxherët më të mirë të kompanisë!

Pikesepari ishte takimi Kater ditor, komunikimi dhe natyrisht, arsimimi.

Në ditën e parë të lundrimit u mbajt një takim mikpritës ku u mblodhën fituesit e promovimit dhe partnerët që blenë një udhëtim për të kaluar një javë me ekipin e fituesve dhe menaxhimin e fondit SWIG.

Mbrëmja u hap nga drejtori i përgjithshëm i fondit A. F. Hovratov.

Ai përgëzoi të gjithë fituesit, e falënderoi për punën e madhe të bërë dhe tregoi për planet dhe detyrat më të afërta të partnerëve SWIG.

Në një atmosferë jozyrtare të një mbrëmjeje festive, partnerët nga vende të ndryshme njihen dhe komunikojne mes tyre.

Të gjithë partnerët u prezantuan me shami të markës dhe shënjat Sky Way Invest Group, në mënyrë që në mesin e 4000 pasagjerëve të linjës së lundrimit, grupi ynë SWIG prej 73 personash ishte i njohur.

Dita e dytë e lundrimit pjesëmarrësit u mbajtën në Abu Dhabi, duke admiruar pikëpamjet mahnitëse dhe kontradiktore të gratacielave modernë dhe duke rrethuar gjithë këtë shkëlqim mes shkretëtirës.

E gjithë dita e tretë e pushuesve të lundrimit kaloi në ishullin e Sir-Bani-Yas, duke u thekur në diell dhe duke u lagur në detin e kthjellte .

Në ditën e katërt të udhëtimit të tyre, ekipi SWIG u mblodh për trajnim për menaxherët, e cila u krye personalisht nga vetë Andrey Hovratov.

GjĂ«ja mĂ« e vlefshme nĂ« kĂ«tĂ« udhĂ«tim, si njĂ« nga gjerat me te shenuara te lundrimit, Ă«shtĂ« se partnerĂ«t e Sky Way Invest Group krijuan mundĂ«sinĂ« tĂ« komunikojnĂ« mes tyre, tĂ« ndajnĂ« pĂ«rvojat, tĂ« zgjidhin sĂ« bashku probleme, tĂ« marrin njohuri “nga goja e parĂ«”, tĂ« komunikojnĂ« me drejtuesit dhe me Andrey personalisht.

Të gjithë jemi kaq të ndryshëm, por interesat e përbashkëta na bëjnë një tërësi të vetme dhe na ndihmojnë të ndërtojmë plane të reja madhështore.

QĂ‹NDRO ME NE. Ne do t’ju mbajmĂ« tĂ« azhornuar.

AND NOW, THE LONG-AWAITED DAY HAS COME! TRAVEL WITH SKY WAY INVEST GROUP

On March 17, a huge MSC Splendida cruiser went on a cruise from the port of Dubai, and along with it the best managers of the company!

Ahead was four days of dating, communication and, of course, education.

 

 

On the first day of the cruise a welcoming meeting was held, where the winners of the promotion gathered and partners who bought a trip to the cruise to spend a week with the team of winners and the management of the fund SWIG. The evening was opened by the general director of the fund A.F. Hovratov.

 

 

He congratulated all the winners, thanked him for the great work done and told about the nearest plans and tasks of SWIG partners.

In an informal atmosphere of a festive evening, partners from different countries got acquainted and communicated.

All partners were presented with branded scarves and badges Sky Way Invest Group, so that among the 4000 passengers of the cruise liner, our SWIG group of 73 people was recognizable.

The second day of the cruise the participants held in Abu Dhabi, admiring the amazing and contradictory views of modern skyscrapers and surrounding all this splendor of the desert.

The whole third day of the cruise vacationers spent on the island of Sir-Bani-Yas, basking in the sun and bathing in the clearest sea.

On the fourth day of their trip, the SWIG team gathered for training for managers, which was personally conducted by Andrey Hovratov himself.

The most valuable thing in this trip, as one of the participants of the cruise notes, is that Sky Way Invest Group partners have the opportunity to communicate among themselves, share experiences, jointly solve problems, get knowledge “from the first mouth”, communicating with the leaders and Andrey personally.

We are all so different, but common interests make us a single whole, and help us build new grandiose plans.

STAY WITH US. WE WILL KEEP YOU UPDATED.

22.03.2018 ©

2 patenta të Federatës Ruse për 3 DIZAJNE INDUSTRIALE / RECEIVED 2 PATENTS OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR 3 INDUSTRIAL DESIGNS

MARJA e 2 patenta të Federatës Ruse për 3 DIZAJNE INDUSTRIALE

Shërbimi Federal për Pronësinë Intelektuale të Federatës Ruse i dha autorit dhe pronarit të patentës Anatoly #Yunitsky dy patenta të Federatës Ruse për 3 dizajne industriale:

â„– 107217 – Mjete tĂ« lĂ«vizshme pĂ«r sistemet e transportit tĂ« Linjes ;
â„– 107218 – Mjetet lĂ«vizĂ«se pĂ«r sistemet e transportit tĂ« Linjes (2 variante).

NĂ« vitin 2017 patentat e RepublikĂ«s sĂ« BjellorusisĂ«, KinĂ«s, JaponisĂ«, AustralisĂ«, Bashkimit Evropian, OrganizatĂ«s BotĂ«rore tĂ« PronĂ«sisĂ« Intelektuale tashmĂ« janĂ« pranuar. MĂ« shumĂ« detaje mbi nevojĂ«n pĂ«r tĂ« regjistruar pronĂ«n intelektuale janĂ« shkruar nĂ« artikullin “Mbrojtja e pronĂ«sisĂ« intelektuale nĂ« grupin e ndĂ«rmarrjeve SkyWay

RECEIVED 2 PATENTS OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR 3 INDUSTRIAL DESIGNS

The Federal Service for Intellectual Property of the Russian Federation granted the author and patent owner Anatoly Yunitsky two patents of the Russian Federation for 3 industrial designs:

 • â„– 107217 – Movable means for string transport systems;
 • â„– 107218 – Movable means for string transport systems (2 variants).

 

In 2017 patents of the Republic of Belarus, China, Japan, Australia, the European Union, the World Intellectual Property Organization have already been received. More details on the need to register intellectual property are written in the article “Protection of Intellectual Property in the SkyWay group of companies

 

 

Source of publication  ©

Wordl NEWS / INTERVIEW WITH ANATOLY YUNITSKIY ON THE EVE OF THE 11TH STAGE OF DEVELOPMENT

INTERVISTĂ‹ ME ANATOLI #YUNITSKIY NĂ‹ PRAG TĂ‹ 11-TĂ‹ FAZES SĂ‹ ZHVILLIMIT

Anatoli Eduardovich nuk Ă«shtĂ« shfaqur nĂ« kanalin tonĂ« video pĂ«r njĂ« kohĂ« tĂ« gjatĂ«. NĂ« prag tĂ« kalimit nĂ« njĂ« fazĂ« tĂ« re, tashmĂ« tĂ« 11-tĂ« ( apo 12 ) tĂ« zhvillimit, gjetĂ«m pak kohĂ« nĂ« orarin e dendur tĂ« Babait themelues tĂ« #SkyWay, nĂ« mĂ«nyrĂ« qĂ« t’i bĂ«jmĂ« pyetjet mĂ« tĂ« kerkuara :

– Pse dizajneri i pĂ«rgjithshĂ«m filloi tĂ« na kushtoje mĂ« pak vĂ«mendje pĂ«r Mediat, cila Ă«shtĂ« arsyeja pĂ«r kĂ«tĂ«?

– Pse po japim mĂ« pak lajme? “Po nĂ« lidhje me planet?” Ata thonĂ« se 15 faza nuk po ekzekutohen …

– Pse e filluan ndĂ«rtimin vetĂ«?

– NĂ« lidhje me faktin se SkyWay #EcoTechnoPark po rritet vazhdimisht dhe po rrit aftĂ«sitĂ« e veta tĂ« demonstrimit dhe testimit, a Ă«shtĂ« qĂ«llimi i tij origjinal ende i paprekur?

– Cilat janĂ« planet e reja pĂ«r tĂ« treguar nĂ« #EcoFest 2018?

– Cila Ă«shtĂ« situata me autostradĂ«n e ajrit me shpejtĂ«si tĂ« lartĂ«?

– Dhe gjithsesi, cili Ă«shtĂ« viti i ardhshĂ«m qĂ« po pĂ«rgatitet ?!

Mos e humbisni – jeni duke pritur pĂ«rgjigje nga personi i parĂ« nĂ« tĂ« gjitha kĂ«to (dhe jo vetĂ«m!) Pyetje …

INTERVIEW WITH ANATOLY #YUNITSKIY ON THE EVE OF THE 11TH STAGE OF DEVELOPMENT

Anatoly Eduardovich has not appeared on our video channel for a long time. On the eve of the transition to a new, already 11th stage of development, we found some time in the dense schedule of the founding father of SkyWay in order to ask him your most frequently asked questions:

– Why the general designer began to pay less and less attention to us, what is the reason for this?

– Why are we giving less news? “What about the plans?” They say that 15 stages are not being executed…

– Why did they start construction on their own?

– In connection with the fact that the SkyWay EcoTechnoPark is continuously growing and increasing its demonstration and testing capabilities, is its original purpose still intact?

– What are the new plans to show on EcoFest 2018?

– What is the situation with the high-speed highway?

– And anyway, what is the future year that we are preparing?!

Do not miss it – you are waiting for answers from the first person to all these (and not only!) questions

 

Source of publication ©