Artikulli që flet për projektin lokal SkyWay ne te ardhmen në zonën e Fieres ne Milano – Rho

Artikulli që flet për projektin lokal SkyWay ne te ardhmen në zonën e Fieres ne Milano – Rho

Rruga e ciklit të lindur nga një ide nga A.I.L. do të quhet “CiclAIL”. dhe Distrikti 33 dhe propozuar nga këshilltari rajonal Fabio Altitonante. Puna është financuar tashmë nga Rajoni i Lombardisë. Ky është një tjetër projekt i paraqitur nga Shoqata dhe Qarku 33 që përkon me atë të futuristic Metrotramvia KUSHT që do të lidhë qendren Expo me qendrën tregtare në Arese (në Arese Kryetari Michela Gym ka marrë tashmë atë në PDSH tryezë) i paraqitur kryetarëve të zonës sonë gjatë konferencës për shtyp “NEXT2MI: Qyteti i Shkencave dhe rrethinës në pikëpamje të së ardhmes
2018-2020.
“Është një projekt shumë i rëndësishëm, tha presidenti i A.I.L. Enrico Silvio Parolo, që Shoqata jonë së bashku me motrën e saj të Qarkut 33, të udhëhequr nga arkitekti Dario Ferrari, ka vendosur të njëjtën gjë për të krijuar faqe Expo re”.
“Plani ynë është për të parë realizimi i lidhjes është se cikli i Metrotramvia ndërtimit në gjendje të lidhë vendet e sipërme Milanit nga veriu në jug dhe të shpejt të ulur kostot edhe instalimin dhe mirëmbajtjen. Rruga do të jetë në gjendje lidh stacionet Ticino dhe Adda lumenjtë që kalojnë hekurudhore, faqe Expo, autostrada, kanalet për të marrë edhe deri në Pavia dhe nga atje për të lumit Po. ” Është një projekt që A.I.L. dhe D33 kishte propozuar tashmë para se të Expo 2015 dhe tani, në sajë të kredibilitetit të kompanive të tilla në institucionet, mund të bëhet e mundur me një kënaqësi të madhe nga ana e përdoruesit përfundimtarë: “. QYTETARËVE”
Duke thënë këtë, vazhdon Parolo, “Unë do të doja të falënderoj përfaqësuesit tanë politikë të territorit, të cilët kurrë nuk kanë treguar se janë super partitë dhe operative në arritjen e këtij qëllimi”. FALEMINDERIT
A.I.L. dhe Qarkut 33 në janar do të jetë në krye të organizimit të një konferencë për shtyp për të ilustruar projektin gjithashtu përfshin Kryetarin e Komunës së Bollate Francesco Vassallo, një promotor i madh i iniciativave sociale për vendin. 🚄🚄🚄

** Italiano

Articolo che parla del progetto locale SkyWay preliminare a Milano Rho zona fiera

Si chiamerà “CiclAIL” la pista ciclabile nata da un’idea di A.I.L. e Distretto 33 e proposta dal consigliere Regionale Fabio Altitonante. L’opera è già finanziata da Regione Lombardia. Questo è un altro progetto presentato dalla nostra Associazione e da Distretto 33 in concomitanza con quello FUTURISTICO della METROTRAMVIA SOSPESA che collegherà il sito di Expo con il centro commerciale di Arese (il Sindaco di Arese Michela Palestra lo ha già portato sul tavolo dell’ADP) presentato ai Sindaci della nostra zona durante la conferenza stampa “NEXT2MI: La città delle Scienze e dintorni in vista del futuro
2018-2020.
“Si tratta di un progetto importantissimo, ha dichiarato il presidente di A.I.L. Enrico Silvio Parolo, che la nostra Associazione assieme alla consociata Distretto 33, guidata dall’Arch Dario Ferrari, si è prefissa di far realizzare contestualmente al nuovo sito Expo”.
“Il nostro progetto è quello di veder realizzato il collegamento sia ciclabile che di METROTRAMVIA di superficie capace di collegare i paesi dell’alto milanese da nord a sud in TEMPI RAPIDI ed a COSTI RIDOTTI sia di installazione che di manutenzione. Il tragitto sarà in grado di collegare i fiumi Adda e Ticino attraversando stazioni ferroviarie, il sito Expo, le Autostrade, i Navigli per arrivare addirittura sino a Pavia e da lì fino al fiume Po”. E’ un progetto che A.I.L. e D33 avevano già proposto antecedentemente ad Expo 2015 e che ora, grazie alla credibilità che esse rivestono nei confronti delle istituzioni, potrà essere reso fattibile con grande soddisfazione da parte degli utenti finali: “ I CITTADINI ”.
Ciò premesso, prosegue Parolo, “desidero porre un ringraziamento particolare ai nostri rappresentanti politici del territorio che mai come in questo caso si sono mostrati super partes e operativi per il raggiungimento degli obiettivi”. UN GRAZIE
A.I.L. e Distretto 33 nel mese di gennaio si faranno carico di organizzare una conferenza stampa per meglio illustrare il progetto coinvolgendo anche il Sindaco di Bollate Francesco Vassallo, altro grande promotore di iniziative sociali per il territorio. 🚄🚄🚄

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.