“PLANET TODAY” AND “KACHESTVO.RU” ABOUT SKYWAY / “PLANET TODAY” DHE “KACHESTVO.RU” PËR SKYWAY

🇦🇱

“PLANET TODAY” DHE “KACHESTVO.RU” PËR SKYWAY: SISTEMI I TRANSPORTIT TË BRENDSHËM TË MIRË PËR NDRYSHIMIN E ARDHSHËM
Mediat vazhdojne të lëshojnë informacione për SkyWay vazhdimisht. Jo shumë kohë më parë, komentet për projektin nga drejtori për zhvillimin e transportit urban, CJSC “Transmashholding” Andrey Vasilyev u postuan si një intervistë për Agjencinë e lajmeve të qytetit “Moska”. Këtë herë u bashkuan me portalet e internetit “Kachestvo.ru” dhe “Planeti Sot”.

Zhvillimi teknologjik vazhdon me parimin e akumulimit. Teoritë shkencore janë të bazuara në idetë e paraardhësve dhe shpikjet inovative janë ndërtuar mbi zhvillimet e qëndrueshme. E njëjta gjë ndodh me transportin SkyWay: faqja e internetit “Kachestvo.ru” shkruan se inovacionet e fundit teknologjike në kombinim me zgjidhjet e provuara janë aplikuar në sistemin e transportit SkyWay. Motorët elektrikë – zemra e mjeteve lëvizëse SkyWay – janë përdorur me sukses gjatë transportit dhe industrisë, dhe strukturat e para-theksuara të gjurmëve të vargjeve janë riinterpretimi i teknologjive të njohura të ndërtimit të përdorura nga inxhinierët gjatë hartimit dhe ndërtimit të rrokaqiejve për shumë vite.

Kombinimi i zgjidhjeve të provuara dhe fusha shumë e rëndësishme e aplikimit është çelësi i zhvillimit të suksesshëm. Dhe SkyWay plotësisht i tejkalon të gjitha kërkesat në këtë drejtim. Siç shkruan gazeta “Planeti Sot”, shumica e rrugëve ekzistuese madje edhe në vendet e zhvilluara nuk ishin të dizajnuara për qarkullimin aktual dhe rrjedhën e pasagjerëve, ato kanë origjinën në epokën para automobilave. Për shkak të rritjes së madhe të popullsisë dhe vjetërsimit të infrastrukturës rrugore konvencionale, transporti SkyWay mund të bëhet një nga zgjidhjet më të suksesshme për problemet e transportit që del përpara syve tanë.

“Planet sot” gjithashtu thekson se mundësitë e projektit nuk janë të kufizuara në një transport të thjeshtë të mallrave dhe pasagjerëve. SkyWay mund të ndihmojë të ndryshojë seriozisht infrastrukturën urbane dhe në përgjithësi ta bëjë jetën në një qytet më të rehatshëm dhe më të sigurt. Qytete të kompletuara mund të ndërtohen përgjatë rrugëve SkyWay: mbështetësit do të mbartin zyra dhe lagjet e banimit, dhe linjat e komunikimit të kërkuara në botën e sotme do të vendosen brenda binarëve.

Gjithsesi, duke folur në përgjithësi, SkyWay kombinon taktikat dhe strategjinë. Zgjidhja e problemeve aktuale lidhet me një planifikim afatgjatë në zhvillimin e gjithë sistemit. Me rritjen e projektit, transporti SkyWay do të kalojë nga zgjidhja e problemeve lokale në qytete të ndara deri në krijimin e një infrastrukture transporti në shkallë të gjerë.

🇬🇧

“PLANET TODAY” AND “KACHESTVO.RU” ABOUT SKYWAY: DOMESTIC TRANSPORT SYSTEM CAPABLE TO CHANGE THE FUTURE

Media goes on releasing info on SkyWay consistently. Not long ago, the comments on the project by the Director on urban transport development, CJSC “Transmashholding” Andrey Vasilyev were posted as an interview to the city news Agency “Moscow”. This time Internet portals “Kachestvo.ru” and “Planet Today” joined him.

 

 

The technological development proceeds on the principle of accumulation. Scientific theories are based on the ideas of predecessors and innovative inventions are built on long-established developments. The same thing happens with SkyWay transport: the website “Kachestvo.ru” writes that the latest technological innovations in combination with proven solutions are applied in the SkyWay transport system. Electric motors ― the heart of SkyWay rolling stock ― have long been successfully used in transportation and industry, and pre-stressed structures of string tracks are the reinterpretation of well-known construction technologies used by engineers while designing and building skyscrapers for many years.

The combination of proven solutions and highly relevant field of application is the key to successful development. And SkyWay fully satisfies all the requirements in this respect. As the news portal “Planet Today” writes, the majority of currently existing roads even in developed countries were not designed for current traffic and passenger flow, they have originated in pre-automobile era. Because of the enormous population growth and obsolescence of conventional road infrastructure, SkyWay transport may become one of the most successful solutions to transportation problems emerging before our eyes.

The combination of proven solutions and highly relevant field of application is the key to successful development. And SkyWay fully satisfies all the requirements in this respect. As the news portal “Planet Today” (in Russian) writes, the majority of currently existing roads even in developed countries were not designed for current traffic and passenger flow, they have originated in pre-automobile era. Because of the enormous population growth and obsolescence of conventional road infrastructure, SkyWay transport may become one of the most successful solutions to transportation problems emerging before our eyes.

 

 

“Planet today” also points out that the possibilities of the project are not limited to a simple transportation of goods and passengers. SkyWay may help to seriously change the urban infrastructure and generally make life in a city more comfortable and safe. Complete cities can be built along SkyWay routes: the supports will house offices and living quarters, and communication lines so demanded in today’s world will be laid inside the rails.

Anyway, speaking generally SkyWay combines tactics and strategy. The solution of actual problems is associated with a long-term planning on the development of the whole system. With the project’s growth SkyWay transport will pass the way from the solution of local problems in separate cities to the creation of a large-scale transport infrastructure.

Original Link : http://rsw-systems.com/news/new-publications-about-skyway?lang=ru ©

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.