RAPORTI I KONTABILITETIT TË “String Technologies Co. ” per 2017 / REVISIONE CONTABILE DI “STRING TECHNOLOGIES CO” PER 2017

RAPORTI I KONTABILITETIT TË “CO TECHNOLOGIES STRING” PËR 2017

Publikimi i auditimit vjetor është një nga elementët e rëndësishëm të kulturës korporative “String Technologies Co ” që prej vitit 2015 raporton çdo vit në hapësirën publike për transparencën e proceseve të saj financiare.

Auditimet për vitet 2015

http://sw-tech.by/assets/files/shares/audit/skyway_audit_2015EN.pdf

dhe 2016

http://sw-tech.by/news/financial-audit-zao?lang= en

janë në dispozicion në faqen zyrtare të “String Technologies Co“.

Sipas vlerësimeve të paraqitura në përfundim të organizatës së autorizuar, inventari kontabël i “String Technologies Co” pasqyron në të gjitha aspektet materiale pozicionin financiar të kompanisë në të gjitha fazat e zhvillimit.

Raporti për vitin 2017 në formatin pdf

http://sw-tech.by/assets/files/shares/documents2018/23_04_Audit_2017_compressed.pdf

Fonte nga Faqja Zyrtare e Kompanive ” STRING TECHNOLOGIES Co. ” ©

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

 

REVISIONE CONTABILE DI “STRING TECHNOLOGIES CO” PER 2017

La pubblicazione della revisione contabile annuale è uno degli elementi importanti della cultura aziendale. L’azienda sviluppatore del trasporto di stringa “String Technologies Co” dal 2015 riferisce annualmente nello spazio pubblico sulla trasparenza dei suoi processi finanziari.

Le revisioni contabili per gli anni 2015

http://sw-tech.by/assets/files/shares/audit/skyway_audit_2015EN.pdf

e 2016

http://sw-tech.by/news/financial-audit-zao?lang=en

sono disponibili sul sito ufficiale della “String Technologies Co“.

Secondo le valutazioni presentate nella conclusione dell’organizzazione autorizzata, la rendicontazione contabile di “String Technologies Co” riflette in modo affidabile in tutti gli aspetti materiali la posizione finanziaria dell’azienda in tutte le fasi dello sviluppo.

Rapporto per l’anno 2017 in formato pdf

http://sw-tech.by/assets/files/shares/documents2018/23_04_Audit_2017_compressed.pdf

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.