🇬🇧 Photos: Travel around Dubai in sky pods at 150 kmph? 🇮🇹 Viaggia in giro per Dubai in sky pod a 150 km/h ? 🇦🇱 te udhetosh ne Dubai ne Sky Pod me 150 km/ore ?

 🇦🇱  Fotot: Udhëtoni rreth Dubait në pods qiell në 150 kmph?
Wam / Dubai
Paraqitur më 4 dhjetor 2018. | Përditësimi i fundit më 4 dhjetor 2018 në orën 11.34

Princi i Kurorës i Dubait inspekton lëvizjen autonome të RTA-së, projektet e AI.

Sheiku Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Princi i Kurorës së Dubait dhe Kryetari i Këshillit Ekzekutiv të Dubai, vlerësoi përpjekjet e Autoriteteve të Rrugëve dhe Transportit të Dubait, RTA, në kryerjen e një sërë projektesh të lidhura me Inteligjencën Artificiale, UA, lëvizshmërinë autonome dhe mobilitetit të përbashkët / transportit.

Ai gjithashtu përgëzoi iniciativat e RTA që synonin lehtësimin e lëvizshmërisë së mjeteve të transportit publik në destinacionet e tyre përfundimtare.

Sheiku Hamdan i bëri këto vërejtje gjatë një vizite në Depo Metro në Al Rashidiya, ku u prit nga Mattar Al Tayer, Drejtori i Përgjithshëm dhe Kryetari i Bordit të Drejtorëve Ekzekutiv të AKR. Sheiku Hamdan inspektoi dy modele të pods të Sky Dubai – një sistem lëvizës futuristik në Emiratin e Dubait. Karakterizuar nga përdorimi i një sipërfaqe toke që është 100 herë më e vogël se mjetet konvencionale të të njëjtit kapacitet, efikasiteti i harxhimit te fuqisë së pods është pesë herë më i vogël se automjetet elektrike dhe sistemi kërkon nje infrastrukturë, që është dhjetë herë më e pakte se sistemet tradicionale të tranzitit me të njëjtat kapacitete.

Dubai Sky pod


Modeli i parë i njësive të SkyWay në Dubai është #Unibike. Është një mjet tranziti i vogël dhe i lehtë, i pajisur me rrota çeliku për të lëvizur në binarët e pezulluar. Çdo njësi mund të akomodojë një deri tre pasagjere së bashku me dizajn individual të mjeteve te transportit. Mund të udhëtojë me një shpejtësi maksimale prej 150 km / h dhe të mbajë rreth 20,000 udhetare në orë.

Modeli i dytë është #Unicar. Është projektuar për të transportuar pasagjerë për një distancë deri në 200 kilometra. Këto njësi kanë një dizajn elegant dhe janë në përputhje me standardet globale të Dubai. Njësia mund të akomodojë një deri në gjashtë udhetare te ulur dhe të udhëtojë në një shpejtësi maksimale prej 150 km / h. Rrjeti mund të transportojë rreth 50,000 udhetare në orë.

View image on Twitter

( Perktheu #JoeArtidFejzo © 2018 )

Dubai Media Office © 

@DXBMediaOffice

🇮🇹  Viaggia in giro per Dubai in sky pod a 150 km / h?

Wam / Dubai
Archivio il   4 dicembre 2018

Dubai Crown Prince ispeziona la mobilità autonoma di RTA, i progetti di intelligenza artificiale.

Lo sceicco Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, principe ereditario di Dubai e presidente del Consiglio esecutivo di Dubai, ha elogiato gli sforzi delle Autorità per i trasporti e le strade di Dubai, #RTA, nella realizzazione di una serie di progetti relativi all’intelligenza artificiale, AI, mobilità autonoma e mobilità condivisa / trasporto.

Ha inoltre elogiato le iniziative dell’RTA volte a facilitare la mobilità dei mezzi di #trasporto pubblico verso le loro destinazioni finali.

Sheikh Hamdan ha fatto queste osservazioni durante una visita al Metro Depot di Al Rashidiya, dove è stato ricevuto da Mattar Al Tayer, Direttore Generale e Presidente del Consiglio Direttivo della RTA. Sheikh Hamdan ha ispezionato due modelli dei pod Dubai Sky: un futuristico sistema di mobilità nell’emirato di Dubai. Caratterizzato dall’utilizzo di un’area di terreno 100 volte inferiore rispetto ai mezzi convenzionali della stessa capacità, l’efficienza energetica dei #pod è cinque volte inferiore rispetto ai veicoli elettrici e il sistema richiede un’infrastruttura, che è dieci volte inferiore rispetto ai sistemi di trasporto tradizionali dello stesso capacità.

Pod di Dubai Sky

Il primo modello delle unità pod Sky Dubai è l’ #Unibike. È un mezzo di trasporto di dimensioni ridotte e leggero dotato di ruote in acciaio per muoversi su binari sospesi. Ogni unità può ospitare da uno a tre passeggeri con un design di trasporto individuale. Può viaggiare ad una velocità massima di 150 km / he trasportare circa 20.000 passeggeri all’ora.

View image on Twitter

Il secondo modello è l’ #Unicar . È progettato per trasportare passeggeri per una distanza fino a 200 chilometri. Queste unità hanno un design elegante e sono conformi agli standard globali di Dubai. L’unità può ospitare da uno a sei passeggeri seduti e viaggiare a una velocità massima di 150 km / h.  La cabina può trasportare circa 50.000 passeggeri all’ora.

Dubai Media Office © 

@DXBMediaOffice

 

🇬🇧  Photos: Travel around Dubai in sky pods at 150 kmph?

Wam/Dubai
Filed on December 4, 2018 | Last updated on December 4, 2018 at 11.34 pm

Dubai Crown Prince inspects RTA’s autonomous mobility, AI projects.

Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of Dubai and Chairman of Dubai Executive Council, praised the efforts of Dubai’s Roads and Transport Authority, RTA, in carrying out a series of projects related to Artificial Intelligence, AI, autonomous mobility, and shared mobility/transport.

He also commended the RTA’s initiatives aimed at facilitating the mobility of public transport riders to their final destinations.

Sheikh Hamdan made these remarks during a visit to the Metro Depot at Al Rashidiya, where he was received by Mattar Al Tayer, Director-General and Chairman of the Board of Executive Directors of the RTA. Sheikh Hamdan inspected two models of Dubai Sky pods – a futuristic mobility system in the Dubai Emirate. Characterised by using an area of land that is 100 times less than conventional means of the same capacity, the pods’ power efficiency is five times less than electric vehicles and the system requires infrastructure, which is ten times less than conventional transit systems of the same capacity.

Dubai Sky pod

The first model of the Dubai Sky pod units is the #Unibike. It is a small-size, and lightweight transit mean fitted with steel wheels to move on suspended rails. Each unit can accommodate one to five riders along with individual transport design. It can travel at a maximum speed of 150 km/h and carry about 20,000 riders per hour.

View image on Twitter

The second model is the #Unicar . It is designed to carry passengers for a distance up to 200 kilometres. These units have a stylish design and conform to Dubai’s global standards. The unit can accommodate one to six riders and travel at a maximum speed of 150 km/h. The network can transport about 50,000 riders per hour.

Dubai Media Office © 

@DXBMediaOffice

2 risposte a “  🇬🇧 Photos: Travel around Dubai in sky pods at 150 kmph? 🇮🇹 Viaggia in giro per Dubai in sky pod a 150 km/h ? 🇦🇱 te udhetosh ne Dubai ne Sky Pod me 150 km/ore ?”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.