GERMAN MEDIA ON THE FIFTH TRANSPORT SYSTEM IN DUBAI • Mediat Gjermane rreth sistemit te Peste te Trasporteve ne #DUBAI

GERMAN MEDIA ON THE FIFTH TRANSPORT SYSTEM IN DUBAI

16 July 2019

German Internet-resource specializing in transport technologies – Urban Transport Magazine – has published an article reviewing the prospects of including SkyWay in Dubai’s infrastructure as the fifth transportation system. “With more than 3 million inhabitants, Dubai is the largest metropolis of the United Arab Emirates (UAE).  Its public transport mix already consists of a light rail and bus systems, metro and monorail. There is a chance that Dubai will have a fifth transportation system in the future.” As the publication points out, the technology is quite mature in terms of its engineering development. German reporters paid special attention to economic indicators and safety of SkyWay.

skyway, Yunitskiy, string transport, development, UAE, German media, article

“This technology seems to be quite mature in terms of its mechanics. […] Since 2015, SkyWay Technologies Co. has been operating a production facility with a 36-hectare EcoTechnoPark test site near Maryina Gorka in Belarus. The various transport systems should cover the needs of passenger transport in city, commuter and interurban traffic at speeds of up to 600 km/h. SkyWay claims that its small transport units with a capacity of 1 to 168 people can travel safely at intervals of only 2 seconds, thus providing a transport capacity of up to 50,000 passengers per hour. Freight versions have also been developed. There are different types of vehicles for different applications. Rails and wheels are made of steel and safe against derailments. SkyWay demonstrates the feasibility of its system through a variety of technical studies and a model wind tunnel test at 500 km/h and operating tests with prototypes in original size. At the same time, the investment and operating costs should be well below those of other innovative and traditional solutions such as Hyperloop or conventional railways.” The article did not pass by criticism of the project. As it turned out, distrust to the claimed features is inherent not only to sofa experts, but also to quite serious and experienced transport professionals. At the end of the article the author broke out with a number of “unresolved problems”, as he sees them himself. Let us analyze them together with specialists of SkyWay Technologies Co.: The first thing the author noticed was short intervals between transport modules “With regards to the practical implementation of the SkyWay system for Dubai, however, there are a few more questions to be raised. It has been communicated that the interval between vehicles will be of 2 seconds with a mean estimated stop times of at least 10 seconds. This would mean stations with long platforms. On the other hand, if larger vehicles are used, such as the three-car SkyWay Unibus for 18 passengers as it was shown at the InnoTrans 2018, a slightly longer dwell time of about 20 seconds would be required.” In fact, there is no problem in it at all. To make it more clear we will answer this question based on the example of road transport conventional for us. The interval between cars moving on a highway often does not exceed 70 meters; this distance will be covered in 2.1 seconds at 120 km/h speed. By the way, an interval of 2 seconds is recommended in many countries including the US and the European Union. It is believed that this time is enough for the driver to react to an emergency situation and make a decision. For vehicles equipped with machine vision, this interval can be reduced even to 0.2 seconds. The description of the technology indicates just such an interval. Several vehicles, the number of which may vary, move in a certain virtual bunch with an interval of 2 seconds. However, the interval between the bunches can be up to 20 seconds. While riding off from the overpass to the station of passenger pick-up and drop-off, not one module turns, but the entire rolling stock of the virtual bunch. And 20 seconds is more than enough to leave the station and accelerate to the rated speed. A car entering the traffic flow on a highway spends less time on it.

skyway, Yunitskiy, string transport, development, UAE, German media, article

On the issue of air conditioning and lay-out arrangement of stations

“The documents supplied so far show that there are no platform screen doors between the vehicle and the station platforms – in comparison to the light rail system supplied by Alstom where all stops are air-conditioned and therefore equipped with platform screen doors. Without adequate protection, passenger would exit from the air-conditioned SkyWay vehicles directly into the desert heat. For sure, the system will certainly need a lot of further development and adaptation work for its’ application in Dubai.” Indeed, the presentation that became the basis of this article has no mentioning of doors to come out to the platform. Here is the link to the original video.

This presentation of high-speed SkyWay is far from the latest one, and has nothing to do with the project in the UAE. As for the construction of stations, they are designed according to those climatic conditions in which the object is located. Paddington, Kings-Cross are covered stations in the UK and they do not have end walls either. Here, the solution is more simple – entry to the station remains open, and auxiliary rooms, waiting hall, ticket offices, can be both with a free exit to the platform and separated from the platform for passenger pick-up and drop-off. This are already issues of architecture. As we see, the above problems are caused by misunderstanding and not by the presence of any deficiencies and shortfalls. If these issues are the only problems that caught up the scrupulous German look, we agree with the author of the article: “This technology seems to be quite mature in terms of its mechanics.”

Viacheslav Evtukh

Использование этого материала сайта группы компаний SkyWay в Интернет-пространстве допускается только при обязательном размещении ссылки на источник публикации: https://rsw-systems.com/news/urban-transport-magazine News Original
© https://rsw-systems.com/

• • • • • • • Albanian / Shqip • • • • • • •

MEDIA GJERMANE per SISTEMIN E Pestë të Transportit në DUBAI

Burimet gjermane të Internetit të specializuar në teknologjitë e transportit – Magazina e Transportit Urban – ka botuar një artikull që shqyrton perspektivat e përfshirjes së SkyWay në infrastrukturën e Dubai si sistemi i pestë i transportit. “Me më shumë se 3 milion banorë, Dubai është metropoli më i madh i Emirateve të Bashkuara Arabe (Emiratet e Bashkuara Arabe). Përzierja e tij e transportit publik tashmë përbëhet nga një sistem i lehtë hekurudhor dhe autobusi, metro dhe monorail. Ekziston një shans që Dubai të ketë një sistem të pestë transporti në të ardhmen. ”Siç thekson botimi, teknologjia është mjaft e pjekur për sa i përket zhvillimit të saj inxhinierik. Gazetarët gjermanë i kushtuan vëmendje të veçantë treguesve ekonomikë dhe sigurisë së SkyWay.

skyway, Yunitskiy, string transport, development, UAE, German media, article

“Kjo teknologji duket të jetë mjaft e pjekur për sa i përket mekanikës së saj. […] Që prej vitit 2015, SkyWay Technologies Co ka operuar një strukturë prodhimi me një provë prej 36 hektarësh EcoTechnoPark pranë Maryina Gorka në Bjellorusi. Sistemet e ndryshme të transportit duhet të mbulojnë nevojat e transportit të udhëtarëve në trafik qyteti, udhëtarësh dhe interurban me shpejtësi deri në 600 km / orë. SkyWay pretendon se njësitë e saj të vogla të transportit me një kapacitet prej 1 deri në 168 njerëz mund të udhëtojnë të sigurtë në intervalin prej vetëm 2 sekondash, duke siguruar kështu një kapacitet transporti deri në 50,000 pasagjerë në orë. Versione të mallrave janë zhvilluar gjithashtu.

Ekzistojnë lloje të ndryshme të automjeteve për aplikime të ndryshme. Binarët dhe rrotat janë prej çeliku dhe të sigurta kundër prishjeve. #SkyWay demonstron fizibilitetin e sistemit të tij përmes një larmie studimesh teknike dhe një modeli të testit të tunelit të erës me 500 km / orë dhe testet operative me prototipe në madhësinë origjinale. Në të njëjtën kohë, investimet dhe kostot e operimit duhet të jenë shumë më poshtë se ato të zgjidhjeve të tjera inovative dhe tradicionale, siç janë Hyperloop ose hekurudhat konvencionale. ”Artikulli nuk kaloi nga kritika e projektit. Siç doli, mosbesimi ndaj tipareve të pretenduara është e natyrshme jo vetëm për ekspertët e divanit, por edhe për profesionistët e transportit mjaft serioz dhe me përvojë. Në fund të artikullit autori shpërtheu me një numër “problemesh të pazgjidhura”, pasi i sheh ata vetë.

Le t’i analizojmë ato së bashku me specialistët e SkyWay Technologies Co: Gjëja e parë që autori vuri re ishte intervale të shkurtra ndërmjet moduleve të transportit “Në lidhje me zbatimin praktik të sistemit SkyWay për Dubai, megjithatë, ekzistojnë edhe disa pyetje të tjera . Shtë komunikuar që intervali midis automjeteve do të jetë 2 sekonda me një kohë mesatare të parashikuar të ndalimit të paktën 10 sekonda. Kjo do të nënkuptojë stacione me platforma të gjata. Nga ana tjetër, nëse përdoren automjete më të mëdha, siç është SkyWay Unibus me tre vetura për 18 pasagjerë siç u tregua në InnoTrans 2018, do të kërkohej një kohë banimi pak më e gjatë prej rreth 20 sekondash. ”Në fakt, ekziston nuk ka asnjë problem në të fare. Për ta bërë më të qartë, do t’i përgjigjemi kësaj pyetjeje bazuar në shembullin e transportit rrugor konvencional për ne. Intervali midis makinave që lëvizin në një autostradë shpesh nuk kalon 70 metra; kjo distancë do të mbulohet në 2.1 sekonda me shpejtësi 120 km / orë.

Nga rruga, rekomandohet një interval prej 2 sekondash në shumë vende përfshirë SH.B.A. dhe Bashkimin Evropian. Besohet se kjo kohë është e mjaftueshme që shoferi të reagojë ndaj një situate emergjente dhe të marrë një vendim. Për automjetet e pajisura me vizion të makinerisë, ky interval mund të zvogëlohet edhe në 0.2 sekonda. Përshkrimi i teknologjisë tregon vetëm një interval të tillë. Disa automjete, numri i të cilave mund të ndryshojë, lëvizin në një bandë të caktuar virtuale me një interval prej 2 sekondash. Sidoqoftë, intervali midis tufave mund të jetë deri në 20 sekonda. Ndërsa jeni duke hipur nga mbikalimi në stacionin e marrjes dhe largimit të pasagjerëve, jo një modul kthehet, por i gjithë gjendja lëvizëse e bandës virtuale. Dhe 20 sekonda është më se e mjaftueshme për të lënë stacionin dhe për të shpejtuar në shpejtësinë e vlerësuar.

skyway, Yunitskiy, string transport, development, UAE, German media, article

Një makinë që hyn në qarkullimin e trafikut në një autostradë harxhon më pak kohë në të. Për çështjen e ajrit të kondicionuar dhe rregullimit të stacioneve “Dokumentet e ofruara deri më tani tregojnë se nuk ka dyert e ekranit të platformës ndërmjet automjetit dhe platformave të stacioneve – në krahasim me sistemin hekurudhor të lehtë të furnizuar nga Alstom ku të gjitha ndalesat janë ajër -kondicionuar dhe për këtë arsye të pajisura me dyer të ekranit të platformës. Pa mbrojtje adekuate, pasagjerët do të dilnin nga automjetet me ajër të kondicionuar SkyWay drejtpërdrejt në nxehtësinë e shkretëtirës. Me siguri, sistemi do të ketë nevojë për shumë zhvillime të mëtutjeshme dhe punë adaptuese për aplikimin e tij në Dubai. ”Në të vërtetë, prezantimi që u bë baza e këtij neni nuk ka asnjë përmendje të dyerve për të dalë në platformë. Këtu është lidhja për videon origjinale .Kjo paraqitje e SkyWay me shpejtësi të lartë është larg nga e fundit, dhe nuk ka asnjë lidhje me projektin në Emiratet e Bashkuara Arabe.

Ndërsa për ndërtimin e stacioneve, ato janë krijuar sipas atyre kushteve klimatike në të cilat ndodhet objekti. Paddington, Kings-Cross janë stacione të mbuluara në Mbretërinë e Bashkuar dhe ato nuk kanë as mure fundi. Këtu, zgjidhja është më e thjeshtë – hyrja në stacion mbetet e hapur, dhe dhomat ndihmëse, salla e pritjes, zyrat e biletave, mund të jenë të dyja me një dalje falas në platformë dhe të ndara nga platforma për marrjen dhe lëshimin e pasagjerëve. Këto tashmë janë çështje të arkitekturës. Siç e shohim, problemet e mësipërme janë shkaktuar nga keqkuptimi dhe jo nga prania e ndonjë mangësie dhe mangësie.

Nëse këto çështje janë problemet e vetme që kapin pamjen skrupuloze gjermane, ne pajtohemi me autorin e artikullit: “Kjo teknologji duket të jetë mjaft e pjekur për sa i përket mekanikës së saj.”

Viacheslav Evtukh

Translation / Perkthimi  © #JoeArtidFejzo 2019

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.