#SKYWAY BLOCKCHAIN PLATFORM READY FOR LAUNCH • PIATTAFORMA BLOCKCHAIN ​​SKYWAY PRONTA PER IL LANCIO

News 27 Junе 2019 

Dear investors! SkyWay Group of Companies informs you about the successful completion of works on preparation of its own blockchain platform, the development of which was announced in the summer of 2018. The promo for shares-to-tokens exchange has been ended.

From now on, the platform has been launched in beta mode, which will last until June 30, 2019.  During the beta period, a limited number of users will be able to register in the platform. Starting from July 1, the platform will be in normal operation. Access to the platform will be provided to all users, who have exchanged their shares to tokens under the promo, without exception.

To receive tokens, a promo participant should click on the “Get tokens” button, which will be displayed in the top right corner in all sections of the investor’s personal account on the web-site https://account.rsw-systems.com . Later, a user will receive an e-mail to his email address with detailed instructions on how to work further with the SkyWay blockchain platform.

Kindly send your comments and suggestions on the work of the platform to support@swg.io . Please be sympathetic and responsible to the beta testing process, since the SkyWay blockchain platform is a new, long-awaited and important product for the Company’s investors.

Viacheslav Evtukh

Использование этого материала сайта группы компаний SkyWay в Интернет-пространстве допускается только при обязательном размещении ссылки на источник публикации: https://rsw-systems.com/news/new-blockchain-platform  Original News 
© https://rsw-systems.com/

 

  • • • • • • • Italian / Italiano • • • • • • 

Notizie • 27 giugno 2019

Cari investitori! Il gruppo di società SkyWay ti informa del buon esito dei lavori di preparazione della propria piattaforma blockchain, il cui sviluppo è stato annunciato nell’estate del 2018. La promozione per lo scambio di azioni-to-token è terminata. Da ora in poi, la piattaforma è stata lanciata in modalità beta, che durerà fino al 30 giugno 2019.
Durante il periodo beta, un numero limitato di utenti sarà in grado di registrarsi sulla piattaforma. A partire dal 1 ° luglio, la piattaforma funzionerà normalmente. L’accesso alla piattaforma sarà fornito a tutti gli utenti, che hanno scambiato le loro azioni con token nell’ambito della promozione, senza eccezioni.

Per ricevere token, un partecipante alla promozione deve fare clic sul pulsante “Ottieni token“, che verrà visualizzato nell’angolo in alto a destra in tutte le sezioni dell’account personale dell’investitore sul sito Web https://account.rsw-systems.com . Successivamente, un utente riceverà un’e-mail al suo indirizzo e-mail con istruzioni dettagliate su come lavorare ulteriormente con la piattaforma blockchain SkyWay.

Invia i tuoi commenti e suggerimenti sul lavoro della piattaforma a support@swg.io . Sii comprensivo e responsabile del processo di beta testing, poiché la piattaforma blockchain SkyWay è un nuovo prodotto tanto atteso e importante per gli investitori della Società.

Viacheslav Evtukh

 

• • • • • • • Albanian / Shqip • • • • • • • 

Lajme • 27 Qershor 2019

Të nderuar investitorë! #SkyWay Group of Company ju informon për mbarimin e suksesshëm të punimeve për përgatitjen e një platforme të veten blockchain, zhvillimi i së cilës u njoftua në verën e vitit 2018. Promovimi për shkëmbimin e aksioneve me token ka përfunduar. Tani e tutje, platforma është lançuar në modalitetin beta, e cila do të zgjasë deri më 30 qershor 2019.
Gjatë periudhës beta, një numër i kufizuar i përdoruesve do të jetë në gjendje të regjistrohen në platformë. Duke filluar nga 1 korriku, platforma do të jetë në funksionim normal. Qasje në platformë do të ofrohet për të gjithë përdoruesit, të cilët kanë shkëmbyer aksionet e tyre në TOKEN SWG nën promovim, pa përjashtim. Për të marrë #Token, një pjesëmarrës në promo duhet të klikojë në butonin “Get Token”, i cili do të shfaqet në këndin e sipërm të djathtë në të gjitha seksionet e llogarisë personale të investitorit në faqen e internetit https://account.rsw-systems.com .

Më vonë, një përdorues do të marrë një e-mail në adresën e tij të emailit me udhëzime të hollësishme se si të punoni më tej me platformën blockchain SkyWay.
Me mirësi dërgoni komentet dhe sugjerimet tuaja mbi punën e platformës në support@swg.io . Ju lutemi të jeni simpatizues dhe përgjegjës ndaj procesit të testimit beta, pasi platforma blockchain SkyWay është një produkt i ri, i shumëpritur dhe i rëndësishëm për investitorët e Kompanisë.

Viacheslav Evtukh

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.