THE FUTURE OF URBAN TRANSPORT IN SMART CITIES IS DISCUSSED IN DUBAI • Il Futuro dei Trasporti Urbani nelle Città Smart in #Dubai

THE FUTURE OF URBAN TRANSPORT IN SMART CITIES IS DISCUSSED IN DUBAI

12 August 2019 

The population of the planet is growing exponentially. This is especially true of cities with millions. According to the website Worldatlas, in 2018 the TOP 10 largest cities were:

Shanghai (China) 24,153,000

Beijing (China) 18,590,000

Karachi (Pakistan) 18,000,000

Istanbul (Turkey) 14,657,000

Dhaka (Bangladesh) 14,543,000

Tokyo (Japan) 13,617,000

Moscow (Russia) 13,197,596

Manila (Philippines) 12,877,000

Tianjin (China) 12,784,000

Mumbai (India) 12,400,000

In this regard, there are big problems for the mobility of residents. And governments around the world are adopting innovative approaches, including the use of the Internet of things (IoT) to solve urban transport problems. The annual “Arab cities of the future” summit, to be held in Dubai under the auspices of the Ministry of infrastructure development from 16 to 17 September 2019, will pay great attention to the measures necessary for the deployment of safe, efficient and sustainable transport systems. In the run-up to the event, experts published a report that addressed the challenges in this area.

As noted by the News Service TradeArabia, in this regard, there is a growing relevance of the joint project of Dubai Roads and Transport Authority (RTA) and SkyWay Group of Companies to create a transport system in the style of a cable way called Sky Pods that is capable to provide speed up to 30 miles per hour.

Release prepared by: Text Natalia Sokolova

Использование этого материала сайта группы компаний SkyWay в Интернет-пространстве допускается только при обязательном размещении ссылки на источник публикации: https://rsw-systems.com/news/dubai-future-iot
© https://rsw-systems.com/

 • • • • • • • Italian / Italiano • • • • • • •

IL FUTURO DEI TRASPORTI URBANI NELLE CITTA’ SMART del Futuro È STATO DISCUSSO A DUBAI

12 agosto 2019

La popolazione del pianeta sta crescendo esponenzialmente. Ciò è particolarmente vero per le città con milioni. Secondo il sito Web Worldatlas, nel 2018 le 10 maggiori città più grandi sono state:

Shanghai (Cina) 24.153.000

Pechino (Cina) 18.590.000

Karachi (Pakistan) 18.000.000

Istanbul (Turchia) 14.657.000

Dhaka (Bangladesh) 14.543.000

Tokyo (Giappone) 13.617.000

Mosca (Russia) 13.197.596

Manila (Filippine) 12.877.000

Tianjin (Cina) 12.784.000

Mumbai (India) 12.400.000

A questo proposito, ci sono grandi problemi per la mobilità dei residenti. E i governi di tutto il mondo stanno adottando approcci innovativi, incluso l’uso dell’Internet of Things (IoT) per risolvere i problemi del trasporto urbano. Il vertice annuale “Città arabe del futuro”, che si terrà a Dubai sotto l’egida del Ministero dello sviluppo delle infrastrutture dal 16 al 17 settembre 2019, presterà grande attenzione alle misure necessarie per lo spiegamento di trasporti sicuri, efficienti e sostenibili sistemi.

In vista dell’evento, gli esperti hanno pubblicato un rapporto che affrontava le sfide in questo settore. Come notato dal servizio notizie TradeArabia, a questo proposito, vi è una crescente rilevanza del progetto congiunto di Dubai Roads and Transport Authority (RTA) e SkyWay Group of Companies per creare un sistema di trasporto nello stile di una funivia chiamata Sky Pods che è in grado di fornire velocità fino a 150 km all’ora.

Articolo preparato da: Natalia Sokolova

• • • • • • • Albanian / Shqip • • • • • • • 

E ARDHMJA E TRANSPORTIT URBAN NE QYTETET SMART te se Ardhmes Diskutohet në DUBAI

12 Gusht 2019

Popullsia e planetit po rritet në mënyrë eksponenciale. Kjo është veçanërisht e vërtetë për qytetet me miliona. Sipas faqes së internetit Worldatlas, në 2018 TOP 10 qytetet më të mëdha ishin:

Shanghai (Kinë) 24.153,000

Pekin (Kinë) 18.590,000

Karaçi (Pakistan) 18,000,000

Stamboll (Turqi) 14,657,000

Dhaka (Bangladesh) 14.543,000

Tokio (Japoni) 13.617,000

Moskë (Rusi) 13,197.596

Manila (Filipine) 12.877,000

Tianjin (Kinë) 12,784,000

Mumbai (Indi) 12.400,000

Në lidhje me këtë, ka probleme të mëdha për lëvizjen e popullatave. Dhe qeveritë në të gjithë botën po adoptojnë qasje inovative, përfshirë përdorimin e Internetit të gjërave (IoT) për të zgjidhur problemet e transportit urban. Samiti vjetor “Qytetet Arabe të së ardhmes • Future Cities Show “, që do të mbahet në Dubai nën kujdesin e Ministrisë së zhvillimit të infrastrukturës nga 16 deri në 17 shtator 2019, do t’i kushtojë vëmendje të madhe masave të nevojshme për vendosjen e një transporti të sigurt, efikas dhe të qëndrueshëm sistemet.

Në vazhdën e ngjarjes, ekspertët publikuan një raport që adresonte sfidat në këtë fushë. Siç është cekur nga Shërbimi i Lajmeve TradeArabia, në këtë drejtim, ka një rëndësi në rritje të projektit të përbashkët të Autoritetit Rrugor dhe Transportit të Dubai (RTA) dhe SkyWay Group of Company për të krijuar një sistem transporti në stilin e një mënyre kabllore të quajtur Sky Pods që është në gjendje të sigurojë shpejtësi deri në 150 km në orë.

Botim i përgatitur nga: Natalia Sokolova

Translate / Traduzione / Perkthimi ©  #JoeArtidFejzo  2019

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.