A DAY IN SKYWAY HISTORY: “ZERO KILOMETER” • Nje Dite ne Historine #SKYWAY : ” Kilometri Zero “

A DAY IN SKYWAY HISTORY: “ZERO KILOMETER”

27 July 2019

Exactly four years ago, we summed up the results of voting for the image of “Zero kilometer” sign.  Designers of SkyWay Technologies Co. have developed more than a dozen sketches that were proposed for public discussion by investors. Feedback allowed to create a composite image of the sign, which absorbed many symbols. According to the authors’ idea, the memorial, on which the sign “Zero kilometer” is installed, symbolizes the whole history of upgrading transport and roads. To get to the sign you need to pass a section of the trail paved with rough stone, then cobblestone and asphalt.

The sign itself features a map of Europe, where Belarus occupies the central place – the place from where string transport originates. Belarus is slightly raised above the main part of engraving so that every visitor could see from which country and what continent string roads came into this world from the idea to implementation. The sign was fit into a concrete slab weighing a thousand tons following the contours of Belarus. This plate is a protruding part of the massive foundation under the anchor support, which is also the first SkyWay passenger station.

The sign not only launched the construction of the world’s first string-rail overpass, but also features a starting point in improving the environment on which our common future depends. A few years ago, the territory of EcoTechnoPark was an ordinary wasteland, an abandoned tank range, overgrown with weeds. In just four years, we managed to breathe life into this piece of land. During EcoFest 2019, participants will have a unique opportunity to touch upon the history of string transport creation from the first stone to the latest developments of the Company’s engineers.

Evgeny Petrov

Использование этого материала сайта группы компаний SkyWay в Интернет-пространстве допускается только при обязательном размещении ссылки на источник публикации: https://rsw-systems.com/news/zero-kilometer
© https://rsw-systems.com/

                                       • • • • • • • Italian / Italiano • • • • • • 

UNA GIORNATA NELLA STORIA DI SKYWAY: “ZERO KILOMETER”

27 luglio 2019

Esattamente quattro anni fa, abbiamo riassunto i risultati del voto per l’immagine del segno “Chilometro zero”. I progettisti di SkyWay Technologies Co. hanno sviluppato più di una dozzina di schizzi che sono stati proposti per la discussione pubblica da parte degli investitori. Il feedback ha permesso di creare un’immagine composita del segno, che ha assorbito molti simboli. Secondo l’idea degli autori, il memoriale, su cui è installato il segno “Chilometro zero”, simboleggia l’intera storia del miglioramento dei trasporti e delle strade.

Per arrivare al cartello è necessario passare una sezione del sentiero pavimentata con pietre grezze, quindi ciottoli e asfalto. Il segno stesso presenta una mappa dell’Europa, in cui la Bielorussia occupa il posto centrale, il luogo da cui proviene il trasporto delle stringhe. La Bielorussia è leggermente rialzata rispetto alla parte principale dell’incisione in modo che ogni visitatore potesse vedere da quale paese e quali continenti le strade circolari venissero in questo mondo dall’idea alla realizzazione. Il segno era inserito in una lastra di cemento del peso di mille tonnellate seguendo i contorni della Bielorussia.

Questa piastra è una parte sporgente della massiccia fondazione sotto il supporto di ancoraggio, che è anche la prima stazione passeggeri SkyWay. Il segno non solo ha lanciato la costruzione del primo cavalcavia su rotaia a corde del mondo, ma presenta anche un punto di partenza per migliorare l’ambiente da cui dipende il nostro futuro comune. Alcuni anni fa, il territorio di EcoTechnoPark era una normale terra desolata, una gamma di serbatoi abbandonati, ricoperta di erbacce. In soli quattro anni, siamo riusciti a dare vita a questo pezzo di terra.

Durante l’EcoFest 2019, i partecipanti avranno l’opportunità unica di toccare con mano la storia della creazione del trasporto di corde dalla prima pietra agli ultimi sviluppi degli ingegneri dell’azienda.

Evgeny Petrov

• • • • • • Albanian / Shqip  • • • • • • 

• Nje Dite ne Historine #SKYWAY : ” Kilometri Zero “

27 korrik 2019

Saktësisht katër vjet më parë, ne përmblodhëm rezultatet e votimit për imazhin e simbolit “Zero kilometër”. Designers e SkyWay Technologies Co kanë zhvilluar më shumë se një duzinë skica që u propozuan për diskutim publik nga investitorët. Reagimet lejuan të krijojnë një imazh të përbërë të shenjës, e cila thithi shumë simbole. Sipas idesë së autorit, memoriali, mbi të cilin është instaluar shenja “kilometër zero”, simbolizon tërë historinë e azhurnimit të transportit dhe rrugëve.

Për të arritur në shenjë duhet të kaloni një pjesë të shtegut të shtruar me gur të ashpër, më pas me kalldrëm dhe asfalt. Vetë shenja përmban një hartë të Evropës, ku Bjellorusia zë vendin qendror – vendi nga ku buron transporti i vargut. Bjellorusia është ngritur pak mbi pjesën kryesore të gdhendjes në mënyrë që çdo vizitor të mund të shohë nga cili vend dhe cilat rrugë telash kontinenti hynë në këtë botë nga ideja në zbatim.

Shenja ishte e vendosur në një pllakë betoni që peshonte një mijë tonë pas kontureve të Bjellorusisë. Kjo pjatë është një pjesë e zgjatur e themelit masiv nën mbështetësen e ankorimit, i cili është gjithashtu stacioni i parë i pasagjerëve SkyWay. Shenja jo vetëm që nisi ndërtimin e mbikalimit të parë hekurudhor të parë në botë, por gjithashtu përmban një pikë fillimi në përmirësimin e mjedisit nga i cili varet e ardhmja jonë e përbashkët.

Disa vjet më parë, territori i EcoTechnoPark ishte një djerrinë e zakonshme, një varg tankesh të braktisura, të tejngopura me barërat e këqija. Në vetëm katër vjet, ne arritëm të thithim jetën në këtë copë tokë.

Gjatë EcoFest 2019, pjesëmarrësit do të kenë një mundësi unike të prekin historinë e krijimit të telit të transportit nga guri i parë deri tek zhvillimet më të fundit të inxhinierëve të Kompanisë.

Evgeny Petrov

 

Translate / Traduzione / Perkthimi  ©  #JoeArtidFejzo  2019

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.